Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na dijelu javnih cesta Husain i Batina

Photo nsl AC-TRASA kcbr.JPG
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu javnih cesta za k.č.br.2516, površine 15.799 m², zk. ul.br.710 u k.o. Husain te k.č.br. 1216, površine 8.368 m², zk.ul.br. 212 u k.o. Batina, budući te nekretnine ne predstavljaju autocestu i time nisu povjerene na upravljanje društvu HAC d.o.o..

Prijedlog za ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu javnih cesta Ministarstvu pomorstva, prometa i infarstrukture uputio je HAC d.o.o., a prema Zakonu o cestama  člankom 5. stavkom 2., odluku o ukidanju statusa na prijedlog Ministarstva donosi Vlada RH.

Institut ukidanja statusa javnog dobra javne ceste uveden je kao odredba Zakona o cestama iz razloga uređivanja imovinsko pravnih odnosa, odnosno sređivanja vlasničkih odnosa na katastarskim česticama koje nisu u službi javne ceste i da se omogući njihovo jednostavno raspolaganje od strane Agencije za upravljanje državnom imovinom  prema zainteresiranim investitorima.