Ukinut status javnog dobra u općoj uporabi na dijelovima cesta u tri županije

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je danas prihvatila odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na  dijelu županijske ceste ŽC 4227 u Brodsko-posavskoj županiji (k.č.br. 378/8, površine 239 m², ZK uložak 367 u k.o. Donji Varoš), a na inicijativu Ministarstva financija radi proširenja međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Stara Gradiška.

Na  dijelu lokalne ceste LC 22038 u Krapinsko-zagorskoj županiji (k.č.br. 2023, površine 273 m², ZK uložak 2490 u k.o. Dubrovčan), koji u naravi ne predstavlja javnu cestu već zemljište na kojem se nalazi ozakonjena nedovršena slobodnostojeća stambena zgrada.

Potom na dijelu lokalne ceste LC 40069 u Virovitičko-podravskoj županiji (k.č.br. 4530, površine 75čhv i za k.č.br 4531, površine 62 čhv, ZK uložak 1584 u k.o. Voćin) jer katastarske čestice u naravi više ne predstavljaju javnu cestu, zbog dotrajalosti građevine, a na katastarskim česticama sagrađen je novi cestovni most na novoj lokaciji (udaljen 100 metara od predmetnih čestica) preko rijeke Voćinske U Voćinu.

Te na dijelu državne ceste DC 5 u istoj županiji (k.č.br. 8005/1 i 8005/7, ZK uložak br. 12933 u k.o. Virovitica), a na inicijativu Hrvatskih voda budući navedene čestice u naravi nisu cesta i nemaju funkciju ceste već su dio zališnog prostora retencije  Svinjčina, koja je regulacijska i zaštitna vodna građevina, temeljem Zakona o vodama.