Vlada RH: Usvojen Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Naime, temeljem članka 21. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) Program građenja i održavanja javnih cesta donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Provedbom Programa predviđa se poboljšanje ukupne razine kvalitete održavanja postojeće mreže cesta, dok će se izgradnja novih prometnica izvoditi sukladno utvrđenim kriterijima za prioritetna ulaganja, te u pravilu sufinancirati sredstvima iz EU fondova.

Sijedom navedenog, tijekom cjelokupnog programskog razdoblja u izgradnju, rekonstrukciju, obnovu i održavanje javnih cesta planira se ukupno uložiti 17 milijardi kuna pri čemu se 28,05% iznosa odnosi na ulaganja u autoceste, 55,18 % na državne ceste, a 16,76% na županijske i lokalne ceste.

Istaknimo kako se u mrežu autocesta pritom planira investirati 4,771 milijardi kuna od čega 1,029 milijardi kuna u redovno održavanje te 1,190 milijardi kuna u poboljšanje i obnovu postojećih dionica autocesta. Na ulaganja u izgradnju autocesta planira se pritom utrošiti 2,551 milijardi kuna.

Planiraju se i ulaganja u državne ceste u ukupnom iznosu od 9,38 milijardi kuna. Izgradnja novih dionica najvećim će se dijelom sufinancirati sredstvima iz EU fondova, dok će se sredstva iz trošarina na gorivo uglavnom koristiti za financiranje projekata poboljšanja i obnove postojeće mreže državnih cesta. U izgradnju državnih cesta planira se ukupno uložiti 5,71 milijarde kuna.

Planirana ulaganja u županijske i lokalne ceste predviđena su u ukupnom iznosu od 2,834 milijardi kuna, te najvećim dijelom ovise o prihodima ostvarenim prilikom registracije vozila iz naknade za ceste.

Provedbom ovoga Programa stvorit će se preduvjeti za poboljšanje sigurnosti cestovnog prometa, povećanje razine uslužnosti cestovne mreže i protočnosti prometa te razvoj i integraciju inteligentnih prometnih sustava (ITS) - razmjena prometnih informacija između upravitelja cesta u Republici Hrvatskoj sa ostalim zemljama u Europskoj uniji.

Sve navedeno rezultirat će višom razinom usluge cestovnog sektora, povećanjem multimodalnosti hrvatskog prometnog sustava, daljnjom integracijom cestovne mreže sa europskim prometnim tokovima te proširenjem postojeće mreže uz povećanje ekonomičnosti sustava upravljanja javnim cestama.

Na kraju istaknimo kako je Program građenja i održavanja javnih cesta  za razdoblje od 2017. do 2020. godine u potpunosti usklađen sa Strategijom prometnog razvitka te s Poslovnim i financijskim restrukturiranjem cestovnog sektora.