Pravilnici

Naziv propisa
NN
God._Rbr
propisa
Pravilnik o oznaci i legitimaciji peljara pomorskog peljarenja 31/74  
Pravilnik o održavanju reda u lukama i pristaništima te na ostalim dijelovima mora i u unutrašnjim plovnim putovima 23/75  
Pravilnik o osnivanju i vođenju katastra pomorskog dobra 01/76  
Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima u lukama i pristaništima 02/82  
Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe 09/83  
Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice 16/92 92_0340
Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koju moraju imati pomorski brodovi Trgovačke mornarice Republike Hrvatske 34/92 92_0917
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju stručnog ispita i izdavanju ovlaštenja članovima posade brodova trgovačke mornarice 10/93 93_0140
Pravilnik o sadržaju i načinu registracije odluke o izboru odnosno ugovora o zapošljavanju radnika - pomoraca kao člana posade broda 73/94  
Pravilnik o brodicama 81/94 94_1381
Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, te granicama plovidbe brodova i brodica izvan luka 91/94 94_1564
Pravilnik o pomorskom peljarenju 17/95 95_0344
Pravilnik o minimalnoj opremi i sadržaju brodske jekarne 28/95 95_0572
Objava priloga uz Pravilnik o minimalnoj opremi i sadržaju brodske opreme 37/95  
Pravilnik o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati 50/95 95_1027
Pravilnik o uvjetima za obavljanje istraživanja u posebno zaštićenim dijelovima prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju unutrašnjih morskih voda Republike Hrvatske 58/95 95_1094
Pravilnik o uvjetima za obavljanje arheološkog istaživanja spomenika kulture na morskom dnu ili morskom podzemlju unutrašnjih morskih voda Republike Hrvatske 64/95 95_1156
Pravilnik o upisu pomorskih brodova u određene upisnike, podacima koji se unose u list glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, pomoćnim knjigama koje se vode uz upisnike brodova i obrascima tih isprava i knjiga, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis pomorskih brodova 65/95 95_1166 
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o minimalnoj opremi i sadržaju brodske ljekarne 71/95 95_1221
Ispravak Pravilnika o upisu pomorskih brodova u određene upisnike, podacima koji se unose u list glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, pomoćnim knjigama koje se vode uz upisnike brodova i obrascima tih isprava i knjiga, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis pomorskih brodova 79/95 95_1344
Pravilnik o obavljanju podvodnih aktivnosti 91/95 95_1494
Pravilnik o obavljanju pokusne plovidbe brodova 97/95 95_1595
Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprečavanja širenja isteklih ulja u lukama 108/95 95_1790
Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske 11/96 96_0174
Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti pomorskog agenta 17/96 96_0297
Pravilnik o izbjegavanju sudara na moru 17/96 96_0298
Pravilnik o načinu,uvjetima i visini naknada za izdavanje koncesijskih odobrenja 51/96 96_0966
Pravilnik o načinu obavljanja prijevoza opasnih tvari u pomorskom prometu 79/96 96_1385
Pravilnik o obavljanju meteorološke službe na pomorskim brodovima 96/96 96_1913
Pravilnik o lukama nautičkog turizma 109/96 96_2150
Pravilnik o turističkim uslugama u nautičkom turizmu koje može pružati građanin 109/96 96_2151
Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma 11/97 97_0172
Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe 34/97 97_0507
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske 52/97 97_0793
Pravilnik o određivanju imena, oznaka i pozivnih znakova prepoznavanja brodova te o vođenju popisa imena, odnosno oznaka brodova 48/97 97_0701
Pravilnik o pomorskim knjižicama, odobrenjima za ukrcanje i nadležnosti lučkih kapetanija za izdavanje 4/98 98_0048
Pravilnik o evidenciji i obilježavanju pojasa pomorskog dobra 7/98 98_0116
Pravilnik o obavljanju poslova i održavanju straže članova posade na pomorskim brodicama trgovačke mornarice Republike 91/98 98_1242
Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske 103/98 98_1430
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomorskim knjižicama, odobrenjima za ukrcanje i nadležnosti lučkih kapetanija za izdavanje 103/98 98_1431
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma 105/98 98_1460
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske te granicama plovidbe brodova i brodica 161/98 98_1988
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe 41/99 99_826
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske 41/99 99_827
Pravilnik o obavljanju podvodnih aktivnosti 47/99 99_0918
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o lukama nautičkog turizma 110/99 99_1795
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma 142/99 99_2158
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe 27/00 00_0567