MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", 8/96.), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O TURISTIČKIM USLUGAMA U NAUTIČKOM TURIZMU KOJE MOŽE PRUŽATI GRAĐANIN

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pripisuju se turističke usluge u nautičkom turizmu koje može pružati građanin, te uvjeti i način na koji se mogu pružati.

II. USLUGE U NAUTIČKOM TURIZMU

Članak 2.

U nautičkom turizmu, građanin može pružati usluge iznajmljivanja plovnog objekta za odmor i rekreaciju te usluge skipera na brodici.

Za pružanje usluga iz stavka 1. ovoga članka, građanin je dužan pribaviti odobrenje iz članka 57. Zakona o turističkoj djelatnosti.

Članak 3.

Za pružanje usluge skipera na brodici građanin mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu mornara motorista i pomorskog radiotelefonista s ograničenom ovlasti, odnosno GMDSS operatora s ograničenom ovlasti.

Članak 4.

Građanin može pružati uslugu iznajmljivanja jednog plovnog objekta kojeg je vlasnik ili nositelj prava korištenja, a čija duljina nije veća od 12 m i bruto tonaža veća od 15 ili je ovlašten prevoziti do najviše 12 putnika.

Članak 5.

Građanin koji pruža turističke usluge u nautičkom turizmu, dužan je:

1. vidno istaknuti cijene usluga koje nudi i pridržavati se istaknutih cijena,

2. za svaku izvršenu usluge, korisniku izdati račun s brojem kojim se potvrđuje primitak uplate i čuvati kopiju računa najmanje godinu dana od dana njegovog izdavanja.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1997. godine.

Klasa: 011-01/96-01/32 Urbroj: 529-02/96-01 Zagreb, 16. prosinca 1996.

Ministar mr. Niko Bulić, v. r.