MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 696. i članka 1043. stavak 1. točka 41. Pomorskog zakonika (Narodne novine, br. 17/94 i 74/94), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI POMORSKOG AGENTA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za obavljanje djelatnosti pomorskog agenta, ispitni program, način polaganja ispita za stjecanje zvanja pomorskog agenta, te prava i dužnosti pomorskog agenta.

Članak 2.

Pomorski agenti mogu biti pravne ili fizičke osobe koje su upisane odnosno registrirane za obavljanje navedene djelatnosti u skladu s posebnim propisima i koji ispune uvjete iz ovoga Pravilnika.

Strane osobe mogu obavljati pomorsko agencijske poslove sukladno važećim propisima nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

Članak 3.

Pravo obavljanja djelatnosti pomorskog agenta stječe se upisom u upisnik pomorskih agenata koji vodi lučka kapetanija nadležna prema sjedištu pomorskog agenta, a dokazuje se iskaznicom koju izdaje lučka kapetanija prema obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 1).

Lučka kapetanija vodi upisnik pomorsko agencijskih tvrtki.

Članak 4.

Uvjeti za upis u upisnik pomorsko agencijskih tvrtki jesu:

1. dokaz o upisanoj djelatnosti tvrtke;

2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje pomorskog agenta;

3. osigurana financijska sredstva za obavljanje djelatnosti;

4. prikladne poslovne prostorije za obavljanje djelatnosti.

II. UVJETI, NAČIN POLAGANJA I ISPITNI PROGRAM

Članak 5.

Uvjeti za pristupanje ispitu za stjecanje zvanja pomorskog agenta jesu:

1. srednja stručna sprema;

2. dvije godine rada na poslovima pomorske djelatnosti ili tri godine rada na pomorsko agencijskim poslovima.

Članak 6.

Stručni ispit za stjecanje zvanja pomorskog agenta polaže se pred ispitnom komisijom lučke kapetanije. Ispitna komisija sastoji se od predsjednika, dva člana i njihovih zamjenika.

Ispitnu komisiju imenuje ministar pomorstva, prometa i veza na rok od jedne godine.

Članak 7.

Stručni ispit sastoji se od provjere znanja iz predmeta:

1. pomorsko-agencijsko poslovanje;

2. ugovor o iskorištavanju brodova;

3. osnove trgovačkog i financijskog poslovanja;

4. engleski jezik.

Članak 8.

Usmeni dio stručnog ispita obuhvaća:

1. Pomorsko-agencijsko poslovanje:

_ pojam pomorskog agenta i ugovora o pomorskoj agenciji,

_ nacionalni i međunarodni propisi o pomorskom agentu,

_ nacionalne i međunarodne pomorsko-agencijske organizacije,

_ vrste pomorskih agenata,

_ prava i dužnosti pomorskih agenata,

_ odgovornosti pomorskih agenata

_ poslovi pomorskih agenata: zastupanje, posredovanje, pomaganje,

_ prihvaćanje i otpremanje brodova (clearance), posredovanje pri sklapanju brodskih ugovora (chartering) i pomorsko vozarskih ugovora (booking),

_ ostali oblici posredovanja i zastupanja (pri kupoprodaji broda, sklapanju ugovora o zakupu, sklapanju ugovora o prijevozu putnika, zastupanje osiguratelja),

_ agencijske tarife i

_ uvjeti za obavljanje pomorsko-agencijskog poslovanja.

2. Ugovori o iskorištavanju brodova:

_ međunarodne unifikacijske konvencije o prijevozu stvari i osoba morem,

_ nacionalni propisi o prijevozu stvari i osoba morem,

_ ugovori o pomorsko-plovidbenom poslu (sadržaj i oblik ugovora),

_ prijevoz stvari morem,

_ prijevozne isprave (teretnica _ vrste, prenosivost, značenje; ostale isprave),

_ ukrcavanje i iskrcavanje tereta (prijava ukrcavanja, vrijeme stojnica, prekostojnica i izvanrednih prekostojnica, pismo spremnosti, vremenska tablica),

_ putovanje i predaja tereta primatelju,

_ odgovornost brodara za štete nastale u prijevozu,

_ vozarina,

_ prijevoz putnika i prtljage,

_ tegljenje i potiskivanje,

_ izravni i mješoviti prijevoz,

_ ostali plovidbeni poslovi i

_ ugovori o zakupu broda.

3. Osnovi trgovačkog i financijskog poslovanja:

_ trgovačka društva (pojam, vrste, osnutak, tvrtka, statusna i vlasnička pitanja trgovačkog društva),

_ ugovori trgovačkog prava,

_ osnovi bankarskog sustava,

_ distancijska kupoprodaja,

_ dokumentarni akreditiv,

_ incoterms i

_ osnove deviznog poslovanja.

Ispit iz navedena gradiva polaže se usmeno.

Pored usmena dijela ispita iz ovoga članka, kandidati polažu i pisani ispit iz engleskog jezika.

Pisani dio ispita obuhvaća sastavak poslovnog trgovačkog pisma na engleskom jeziku i prijevod jedne isprave (ili njenog dijela) koja se upotrebljava u pomorskom poslovanju sa engleskog na hrvatski jezik.

Usmeni dio ispita obuhvaća konverzaciju i provjeru znanja osnova gramatike engleskog jezika.

Članak 9.

O tijeku polaganja ispita vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno.

Kandidat se nakon ispita ocjenjuje s "položio" ili "nije položio".

Kandidat koji ne položi stručni ispit za stjecanje zvanja pomorskog agenta može ispitu pristupiti još dva puta u vremenskom razdoblju koje nije kraće od tri mjeseca.

Kandidatu koji je položio ispit lučka kapetanija izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu, na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 2).

Članak 10.

Pomorski agenti moraju imati financijska sredstva od najmanje 120.000 kuna ili drugu odgovarajuću sigurnost u bankama, financijskim institutima ili drugim društvima kao jamstvo za profesionalno obavljanje djelatnosti.

Jamstva iz prethodnog stavka mogu biti zamijenjena odgovarajućim nacionalnim ili međunarodnim osiguranjem.

Jamstva ili osiguranja iz ovoga članka moraju postojati za cijelo vrijeme obavljanja djelatnosti pomorskog agenta.

III. DUŽNOSTI POMORSKOG AGENTA

Članak 11.

Pomorski agent dužan je:

_ postupati pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika,

_ postupati u granicama ovlaštenja;

_ obavljati poslove za izvršenje naloga,

_ izvještavati nalogodavatelja o izvršenju naloga,

_ predati obračun nalogodavatelju,

_ isticati osobinu pomorskog agenta i

_ čuvati poslovnu tajnu.

Članak 12.

Pomorski agent dužan je osigurati polog novčanih sredstava od inozemnog nalogodavatelja za pokriće troškova usluga koje ovaj traži u hrvatskim lukama.

Pomorski agent je dužan na zahtjev osobe koja pruža usluge ili prodaje robu njegovu nalogodavatelju dati jamstva za cijenu robe ili usluge do iznosa za to osiguranih sredstava.

Članak 13.

Pomorski agent dužan je na zahtjev lučke kapetanije obznaniti ime, naziv tvrtke i adresu sjedišta brodara ili drugih nalogodavatelja kojih brodovi tiču hrvatske luke.

Članak 14.

Pomorski agent koji posreduje pri ukrcaju posade na brodove inozemnih brodara dužan je primijeniti sve mjere zaštite i osiguranja prava iz ugovora o radu, zdravstvene i socijalne skrbi sukladno međunarodnim konvencijama i propisima Republike Hrvatske.

IV. PRAVA POMORSKOG AGENTA

Članak 15.

Pomorski agent ima pravo na nagradu i naknadu troškova.

Nagrada se određuje agencijskom tarifom ili ugovorom o pomorskoj agenciji.

Agencijsku tarifu donosi Udruga pomorskih agenata, a odobrava Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Tarifa sadrži minimum nagrade koju je agent dužan primijeniti u hrvatskim lukama.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 16.

Kaznit će se za pomorski prekršaj pomorski agent u iznosu od 5.000 kuna do 15.000 kuna:

1. ako obavlja djelatnost pomorskog agenta suprotno odredbi članka 3. ovoga Pravilnika;

2. ako ne osigura financijska jamstva sukladno članku 10. ovoga Pravilnika;

3. ako ne osigura polog novčanih sredstava sukladno članku 12. ovoga Pravilnika;

4. ako ne obznani podatke sukladno članku 13. ovoga Pravilnika.

VI. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 17.

Pomorski agenti koji obavljaju djelatnost pomorskog agenta najmanje pet godina prije datuma stupanja na snagu ovoga Pravilnika nisu dužni polagati stručni ispit iz članka 4. stavak 1. točka 2. ovoga Pravilnika, ali su dužni u roku od šest mjeseci upisati se u upisnik pomorskih agenata sukladno članku 3. ovoga Pravilnika, te posjedovati iskaznicu pomorskog agenta.

Pomorski agent koji se u roku iz stavka 1. ovoga članka ne upiše u upisnik pomorskih agenata, gubi pravo na obavljanje djelatnosti pomorskog agenta.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.

Klasa: 011-01/95-02/41 Urbroj: 530-01-96-6 np Zagreb, 12. veljače 1996.

Ministar mr. Željko Lužavec, v. r.