MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 55. stavka 4. Zakona o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 8/96. i 76/98.) ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O VRSTAMA I KATEGORIJAMA PLOVNIH OBJEKATA NAUTIČKOG TURIZMA

Članak 1.

U Pravilniku o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma ("Narodne novine", broj 11/97.), članak 16. mijenja se i glasi:

"Plovni objekti nautičkog turizma moraju se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika do 1. svibnja 1999. godine".

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/98-01/33
Urbroj: 529-02-98-01
Zagreb, 27. srpnja 1998.

Ministar
Sergej Morsan, v. r.