MINISTARSTVO POMORSTVA PROMETA I VEZA

Na temelju članka 1043. stavak 1. točke 40. i članka 1044 stavka 2. točke 1. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br.17/ 94 i 74/94), ministar pomorstva, prometa i veza, u suglasnosti s ministrom obrane, ministrom unutarnjih poslova, ministrom poljoprivrede i šumarstva i ministrom zdravstva, donosi:

PRAVILNIK

O RUKOVANJU OPASNIM TVARIMA, UVJETIMA I NAČINU UKRCAVANJA I ISKRCAVANJA OPASNIH TVARI, RASUTOG I OSTALOG TERETA U LUKAMA, TE NAČINU SPREČAVANJA ŠIRENJA ISTEKLIH ULJA U LUKAMA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se rukovanje opasnim tvarima u lukama, kao i uvjeti i način pod kojima će se obavljati ukrcavanje i iskrcavanje opasnih tvari, rasutog i ostalih tereta u lukama, te način sprečavanja širenja isteklih ulja.

Članak 2.

Ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno, pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju ova značenja:

1. opasna tvar je svaka tvar koja je zbog njenih osobina kao takva određena Zakonom o prijevozu opasnih tvari,odredbama Međunarodne konvencije za zaštitu ljudskog života na moru (u daljnjem tekstu: SOLAS konvencija) i Kodeksom opasnih tvari Međunarodne pomorske organizacije (IMO) (u daljnjem tekstu: Kodeks opasnih tvari);

2. stručna osoba je svaka osoba koja je stručno osposobljena za rukovanje određenim opasnim tvarima i koja je kao takva određena od tijela koje upravlja lukom, odnosno pravne osobe koja je registrirana za djelatnost rukovanja opasnim tvarima;

3. rukovanje opasnim tvarima obuhvaća: ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj iz broda ili vozila, uskladištenje, podizanje iz skladišta i prijevoz opasnih tvari na području luke;

4. vozilo je svako kopneno prijevozno sredstvo uključujući I posebno vozilo za rukovanje opasnim tvarima na brodu;

5. opasne kemikalije su tekućine s tlakom para koji ne prelazi 0,28 MPa pri temperaturi od 37,8oC, koje su opasne zbog zapaljivosti i li eksplozije, te su biološki opasne zbog ,svoje reaktivnosti.

Članak 3.

Na rukovanje opasnim tvarima iz članka 7. ovoga Pravilnika, u upakiranom, razlivenom i rasutom stanju, te ukapljenim plinovima na brodu u luci, osim mjera sigurnosti propisanih ovim Pravilnikom, odgovarajuće se primjenjuju i odredbe Tehničkih pravilaHrvatskog registra brodova ( u daljnjem tekstu: Registar ), Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru ( u daljnjem tekstu: SOLAS 1974 ), Kodeksa opasnih tvari, Međunarodnog kodeksa za gradnju i opremu brodova koji prevoze ukapljene plinove u razlivenom stanju ( 1975 ), Međunarodne konvencije o sprečavanju onečišćenja mora s brodova s Protokolom ( u daljnjem teks.tu: MARPOL 73/78 ), te Međunarodnog kodeksa za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju iz 1971. i 1983. godine.

Članak 4.

Prilikom rukovanja opasnim tvarima iz članka 7. ovoga Pravilnika u luci ili na određenom području luke moraju se primjenjivati i posebni propisi koji se odnose na proizvodnju, promet, korištenje i skladištenje, odnosno primjenu ili uklanjanje, te uništenje tih tvari, kao i posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere utvrđene posebnim aktom korisnika luke.

Posebnim aktom iz stavka 1. ovoga članka određuje se i služba koja će trajno obavljati nadzor nad provođenjem utvrđenih sigurnosnih, odnosno zaštitnih i drugih mjera, kao i način obavještavanja nadležnih tijela i određenih službi u slučaju opasnosti.

Članak 5.

Korisnik luke dužan je dostaviti zapovjedniku broda odnosno pomorskom agentu broda koji prevozi opasne tvari operativno uputstvo s informacijama o svim bitnim činjenicama i okolnostima za pristajanje i boravak broda u luci, o rukovanju opasnim tvarima u luci, smještanju zaštitnih sredstava, načinu pozivanja zaštitnih službi u luci, snabdijevanju broda i dr.

Pomorski agent dužan je upoznati zapovjednika broda koji prevozi opasne tvari s odredbama ovoga Pravilnika, posebnim aktom iz članka 4. ovoga Pravilnika i drugim propisima koji se primjenjuju u luci za vrijeme rukovanja opasnim tvarima.

Članak 6.

Zabranjeno je rukovanje opasnim tvarima u luci ako luka odnosno dio luke nije posebno organiziran za rukovanje tim tvarima.

Zabranjeno je rukovanje u luci opasnim tvarima koje se isključene iz javnog prijevoza.

Ako luka ili dio luke nije posebno opremljen za rukovanje opasnim tvarima, iznimno se može dozvoliti rukovanje uz odobrenje lučke kapetanije i suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

II. ZAJEDNIČKE SIGURNOSNE MJERE ZA RUKOVANJE OPASNIM TVARIMA

U UPAKIRANOM STANJU

Članak 7.

Opasne tvari se dijele na ove klase:

Klasa 1. - Eksplozivi;

Klasa 2. - Plinovi pod tlakom, ukapljeni ili otopljeni pod tlakom;

Klasa 3. - Zapaljive tekućine;

Klasa 4.1. - Zapaljive krute tvari;

Klasa 4.2. - Tvari podložne samozapaljenju;

Klasa 4.3. - Tvari koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove;

Klasa 5.1. - Oksidirajuće tvari;

Klasa 5.2. - Organski peroksidi;

Klasa 6.1. - Otrovne (toksične) tvari;

Klasa 6.2. - Zagađujuće ili infektivne tvari;

Klasa 7. - Radioaktivne tvari;

Klasa 8. - Korozivne tvari;

Klasa 9. - Ostale opasne tvari, tj. tvari za koje je znanstveno ispitivanje pokazalo da se na temelju

određenih svojstava tvari ne mogu svrstati u klase od 1. do 8. ovoga članka (azbest, suhi

led, magnetni materijali i sl.)

Članak 8.

Prije uplovljenja broda u luku koji prevozi opasne tvari ili dovoza istih drugim sredstvima osim broda u luku, lučkoj kapetaniji (u daljnjem tekstu: kapetanija) mora se podnijeti pismena deklaracija o opasnim tvarima, a ako se opasnim tvarima rukuje na brodu mora se podnijeti deklaracija o opasnim tvarima za brod.

Deklaracija o opasnim tvarima mora sadržavati podatke o opasnim tvarima (tehnički naziv, klasa tereta, UN broj), o načinu pakovanja, te o količini i načinu rukovanja svake opasne tvari.

Deklaracija o opasnim tvarima za brod mora sadržavati, pored podataka iz stavka 2. ovoga članka i podatke o: imenu, odnosno oznaci broda, državnoj pripadnosti broda, luci upisa, nosivosti, gazu, dužini broda, potvrdi o sposobnosti broda za prijevoz pojedine klase opasne tvari, vrsti manipulacije (ukrcaj, iskrcaj, provoz), planu smještaja opasnih tvari na brodu, predviđenom vremenu dolaska broda, te izjavu da su podaci navedeni u deklaraciji istiniti, da pakovanje odgovara propisima i da je ambalaža u ispravnom stanju. Obrasci deklaracija za brod i druga prijevozna sredstva osim broda, sa sadržajem na hrvatskom i engleskom jeziku, sastavni su dijelovi ovog Pravilnika (Prilozi 1 i 2).

Deklaracija o opasnim tvarima za brod mora se podnijeti i za opasne tvari u provozu na brodu.

Deklaracija o opasnim tvarima mora se podnijeti najkasnije 48 sati prije početka rukovanja opasnim tvarima u luci, ako se dovoze drugim sredstvima osim broda, a deklaracija o opasnim tvarima za brod mora se podnijeti najkasnije 48 sati prije uplovljenja broda u luku, odnosno odmah po uplovljenju broda u luku ako brod obavlja razvoz opasnih tvari između domaćih luka.

Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka, deklaracija o prijevozu opasnih tvari određenim brodom može se podnijeti kapetaniji za više uplovljenja broda u luku, odnosno za prijevoze koji će se obavljati u vremenu do 30 dana.

Članak 9.

Deklaraciju o opasnim tvarima iz članka 8. ovoga Pravilnika, kapetaniji je dužan podnijeti:

1. krcatelj ako se opasne tvari ukrcavaju u brod iz vozila;

2. korisnik luke ako se opasne tvari ukrcavaju u brod ili u vozilo iz lučkog skladišta;

3. brodar, osoba koja upravlja brodom ili pomorski agent ako se opasne tvari iskrcavaju iz broda ili ako se nalaze na brodu u provozu.

Članak 10.

Za rukovanje opasnim tvarima na brodu koje se odvija kontinuirano na temelju jedne dispozicije podnosi se samo jedna deklaracija o opasnim tvarima, bez obzira na broj vozila u koja će se opasne tvari ukrcavati, odnosno iz kojih će se iskrcavati.

Članak 11.

Brod koji prevozi opasne tvari ne smije uploviti u luku prije nego mu kapetanija, na temelju podnesene deklaracije, ne odobri uplovljenje u luku. Odobrenje za uplovljenje u luku izdaje se u pismenom obliku.

Prije izdavanja odobrenja iz stavka 1. ovoga članka, kapetanija može izvršiti pregled opasnih tvari. Na zahtjev kapetanije pregledu mora prisustvovati i stručno osposobljena osoba za prijavljenu vrstu opasnih tvari, koja utvrđuje stanje tih tvari. Troškove za rad stručne osobe snosi podnosilac deklaracije o opasnim tvarima.

Pregled opasnih tvari obavlja se na mjestu koje odredi kapetanija u dogovoru s korisnikom luke.

Članak 12.

Korisnik luke dužan je posebnim aktom uz suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i veza, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravstva i Državne uprave za zaštitu okoliša, odrediti klasu i količinu opasnih tvari kojom se može rukovati u luci odnosno s kojom brod može ući u luku.

Članak 13.

Brod koji prevozi opasne tvari, odnosno korisnik luke dužni su osigurati da mjesta na kojima se rukuje opasnim tvarima budu opskrbljena odgovarajućim sredstvima prve pomoći.

Članak 14.

Kapetanija će zabraniti ulazak u luku brodu, odnosno vozilu koji prevozi opasne tvari:

1. ako nije podnesena deklaracija o opasnim tvarima za brod;

2. ako utvrdi da se radi o opasnim tvarima čije je unošenje ili rukovanje u luci zabranjeno;

3. ako prilikom pregleda opasnih tvari utvrdi da podaci u deklaraciji ne odgovaraju stvarnom stanju opasnih tvari;

4. ako brod ili vozilo prevozi veću količinu opasnih tvari od količine koja je dozvoljena za konkretnu luku;

5. ako opasne tvari nisu propisno pakovane ili nisu obilježene naljepnicama, te označene tehničkim nazivima;

6. ako kontejneri za suhi teret sadrže nezdružive (inkompatibilne) opasne tvari;

7. ako su kontejneri i prijenosni tenkovi tehnički neispravni ili nemaju svjedodžbu o sigurnosti;

8. ako je pakovanje opasnih tvari toliko oštećeno da može izazvati opasnost prilikom rukovanja;

9. ako odjeljivanje (separacija) opasnih tvari nije provedena prema odgovarajućim tehničkim pravilima;

10.ako naprave za rukovanje opasnim tvarima nisu ispravne ili nisu prikladne.

Članak 15.

Ako prilikom pregleda opasnih tvari kapetanija utvrdi da postoje nedostaci koji se mogu otkloniti, odgodit će davanje dozvole za ulazak broda, odnosno vozila u luku do se ti nedostaci ne otklone.

Članak 16.

Kapetanija odobrava početak rukovanja opasnim tvarima u luci.

Kapetanija neće odobriti rukovanje opasnim tvarima u luci ako ustanovi da nisu poduzete propisane opće i posebne sigurnosne mjere za rukovanje pojedinim vrstama opasnih tvari, ako rukovanju opasnim tvarima ne prisustvuje stručna osoba pod čijim se nadzorom obavlja rukovanje opasnim tvarima u luci ili ako sredstva i oprema za rukovanje opasnim tvarima nisu podobna i ispravna.

Članak 17.

Brod koji prevozi opasne tvari dužan je za vrijeme boravka u luci danju istaknuti crvenu zastavu, a noću crveno svjetlo vidljivo sa svih strana horizonta.

Vozilo na kojem se nalaze opasne tvari mora imati propisane oznake.

Članak 18.

Brod koji prevozi opasne tvari mora biti sigurno privezan, odnosno usidren na takvoj udaljenosti od drugih brodova u luci da u slučaju nužde ili opasnosti može nesmetano i brzo isploviti.

Privezani brod smije spustiti sidro samo ako je njegov sidreni uređaj ispravan ili ako se sidreni lanac može lako i brzo otpojiti.

Članak 19.

Kapetanija može narediti brodu ili vozilu koje prevozi opasne tvari da napusti luku ili da promijeni mjesto u luci ili da poduzme druge potrebne mjere ako je to potrebno radi sigurnosti ljudskog zdravlja i života, zaštite imovine i okoliša.

Kapetanija može narediti korisniku luke da odmah otkloni iz luke opasne tvari upakirane u bilo kojem obliku, ako postoji neposredna opasnost za ljudske živote, imovinu ili okoliš.

Korisnik luke dužan je osigurati odgovarajuće mjesto za čuvanje uklonjenih opasnih tvari ukoliko nastupe okolnosti iz stavka 2. ovoga članka i o tome izvijestiti kapetaniju, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo unutarnjih poslova i Državnu upravu za zaštitu okoliša.

Članak 20.

Zabranjeno je u luci popravljati vozilo na kojem se nalaze opasne tvari, osim ako se te opasne tvari ne prekrcavaju na ispravno vozilo, a neispravno udalji na propisanu udaljenost od mjesta krcanja.

Članak 21.

Opasne tvari koje se ne smiju zajednički prevoziti ne smiju se niti zajednički uskladištiti niti se s njima smije zajednički rukovati.

Članak 22.

Osoba koja upravlja brodom, odnosno stručna osoba pod čijim se nadzorom obavlja rukovanje opasnim tvarima na brodu, odnosno u luci, dužna je prije početka rukovanja opasnim tvarima u zatvorenoj prostoriji provjeriti da li u prostoriji ima dovoljno kisika i da li je prostorija bez otrovnih i eksplozivnih plinova.

Članak 23.

Rukovanje opasnim tvarima mora se obaviti u što kraćem vremenu, a mjesta na kojima se rukuje moraju biti potpuno čista i pristupačna interventnim vozilima i zaštitnim sredstvima za slučaj opasnosti, te snabdjevena protupožarnim cjevovodima s međunarodnom prirubnicom za požar.

Zabranjeno je slaganje opasnih tvari kao i drugih tereta na mjesta na obali gdje se obavlja njihovo rukovanje.

Brod i obala na kojoj se rukuje opasnim tvarima noću moraju biti propisno osvijetljeni.

Članak 24.

Brod koji prevozi opasne tvari mora, odmah nakon pristajanja uz obalu u luci i ispunjenja uvjeta iz članka 8. ovoga Pravilnika, započeti s rukovanjem opasnim tvarima.

Ako se na brodu uz opasne tvari nalaze i ostali tereti predviđeni za iskrcaj onda će se najprije iskrcati opasne tvari.

Akoje na brod uz opasne tvari predviđen i ukrcaj ostalih tereta onda će se najprije ukrcati ostali tereti.

Članak 25.

Ako je brod na kojem se rukuje opasnim tvarima privezan uz obalu, pristup na brod mora biti strogo kontroliran i dozvoljen isključivo s obale.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kapetanija može dozvoliti pristup brodu s morske strane uz suglasnost korisnika luke.

Članak 26.

Za vrijeme rukovanja opasnim tvarima na brodu, odnosno na obali zabranjeno je kretanje na brodu, odnosno po obali, osobama čije prisustvo nije neophodno na mjestima na brodou, odnosno na obali.

Članak 27.

Brod na kojem se rukuje opasnim tvarima mora imati dovoljan broj članova posade i u pripravi glavni pogonski stroj kako bi u slučaju nužde mogao odmah isploviti iz luke.

Članak 28.

Brod koji tegli brod na kojem se nalaze eksplozivi, zapaljivi plinovi, zapaljive tekućine, zapaljive krute tvari, krute tvari koje su sklone samozapaljenju i tvari koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove mora imati štitnik duž svoje oplate radi sprečavanja iskrenja i zaštitne mreže i iskrolovke na ispusnim cijevima i dimnjacima, te sredstva za gašenje požara s mlaznicama.

Članak 29.

Opasnim tvarima smije se rukovati na brodu, vozilu ili luci samo kad su povoljne vremenske prilike i ako su osigurana protupožarna zaštitna sredstva.

Osoba koja upravlja brodom na kojem se rukuje opasnim tvarima i stučna osoba pod čijim se nadzorom obavlja rukovanje opasnim tvarima moraju se prije početka rukovanja opasnim tvarima uzajamno obavijestiti o sredstvima i načinu protupožarne zaštite na brodu, odnosno u luci.

Kapetanija može iz razloga sigurnosti i zaštite ljudskih života i okoliša, lučkih i drugih objekata, zabraniti daljnje rukovanje opasnim tvarima na brodu ili vozilu u luci, kao i narediti brodu, odnosno vozilu da napusti luku.

Članak 30.

Ako prekid ukrcavanja, odnosno ukrcavanja opasnih tvari traje ili se pretpostavlja da će trajati duže vrijeme, kapetanija može narediti brodu s opasnim tvarima da se za to vrijeme udalji od obale i otplovi na mjesto koje mu ona odredi, odnosno vozilu s opasnim tvarima da napusti mjesto rukovanja.

Članak 31.

Ako za pojedine klase opasnih tvari nije drugačije određeno, opasnim tvarima se smije rukovati samo u direktnoj operaciji ukrcaj/iskrcaj i to brod-vozilo, brod-brod ili obratno, bez uskladištenja opasnih tvari.

Članak 32.

Kada se na brodu ne obavlja rukovanje opasnim tvarima u luci ili na sidrištu, brodska skladišta u koja su opasne tvari smještene moraju biti zatvorena.

Članak 33.

Zabranjeno je snabdijevanje broda pogonskim gorivom i drugim materijalom za vrijeme rukovanja opasnim tvarima, izuzev tankera u petrolejskoj luci koja posjeduje fiksne obalne instalacije za snabdijevanje gorivom.

Nakon završetka ukrcaja opasnih tvari na brod, brodska skladišta u koja su opasne tvari smještene, moraju biti zatvorena za vrijeme snabdijevanja broda ostalim materijalima i potrebama.

Članak 34.

Brod ili vozilo na koje su ukrcane opasne tvari mora odmah nakon završenog ukrcaja napustiti luku.

Iznimno od odrede stavka 1. ovoga članka, kapetanija može, radi popravka uređaja na brodu koji je bitan za sigurnost plovidbe odgoditi isplovljenje broda i odobriti mu drugo mjesto priveza ili sidrenja koje odredi korisnik luke.

Članak 35.

Zabranjeno je podizanje ili prenošenje bilo kojeg tereta preko opasnih tvari smještenih na brodu, vozilu ili u luci.

Članak 36.

Opasnim tvarima mogu rukovati samo punoljetne osobe osposobljene za rukovanje tim tvarima i koje su opskrbljene odgovarajućim sredstvima zaštite, te upoznate s mjerama i načinom provođenja zaštitnih mjera.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka rukuju opasnim tvarima pod nadzorom stručne osobe koja nadzire da li se rukovanje obavlja stručno i da li su obavljene sve sigurnosne mjere.

Članak 37.

Pristup mjestu gdje se rukuje opasnim tvarima zabranjen je svim osobama koje izravno ne sudjeluju u rukovanju tim tvarima.

Ako stručna osoba pod čijim se nadzorom obavlja rukovanje opasnim tvarima u luci utvrdi da je osoba koja rukuje opasnim tvarima ili druga osoba koja dolazi u dodir s opasnim tvarima prethodno uživala alkohol ili drogu, odnosno da je očito nesposobna za rukovanje opasnim tvarima, uklonit će takvu osobu s mjesta rukovanja opasnim tvarima.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, kapetanija može zabraniti daljnje rukovanje opasnim tvarima.

Članak 38.

Ako stručna osoba pod čijim se nadzorom obavlja rukovanje opasnim tvarima utvrdi da se rukovanje ne obavlja stručno, da nisu provedene sigurnosne, zaštitne i druge mjere, da zaštitna sredstva i uređaji nisu ispravni ili da ambalaža u kojoj su pakirane opasne tvari nije u ispravnom stanju ili propisno označena, te ako za vrijeme rukovanja opasnim tvarima nastupi opasnost, dužna je odmah prekinuti rukovanje i o tome obavijesiti kapetaniju.

Ako osoba koja rukuje opasnim tvarima primjeti opasnost za vrijeme rukovanja opasnim tvarima, dužna je odmah prekinuti rukovanje i o tome obavijestiti osobu koja upravlja brodom ili stručnu osobu pod čijim se nadzorom obavlja rukovanje opasnim tvarima.

U slučaju iz stavka 1. i 2. ovoga članka, kapetanija može zabraniti daljnje rukovanje opasnim tvarima.

Članak 39.

Kapetanija može iz razloga sigurnosti, zaštite ljudskih života, okoliša i imovine zabraniti rukovanje opasnim tvarima noću u luci.

Korisnik luke uz suglasnost kapetanije može iz razloga sigurnosti zabraniti rukovanje pojedinim opasnim tvarima noću u luci.

Članak 40.

Korisnik luke dužan je uspostaviti izravnu telefonsku ili neku drugu odgovarajuću vezu između mjesta na kojima se rukuje opasnim tvarima u luci, odnosno skladišta u kojima su one uskladištene i službe zaštite od požara ili telefonskom centralom korisnika luke.

Članak 41.

Osoba koja upravlja brodom dužna je organizirati čuvanje opasnih tvari dok se one nalaze na brodu.

Korisnik luke dužan je organizirati čuvanje opasnih tvari dok se one nalaze na obali, vozilu ili u skladištu u luci.

Čuvar opasnih tvari mora imati na raspolaganju sredstvo za komunikaciju sa stručnim osobama i kapetanijom. Prilikom čuvanja opasnih tvari čuvar mora imati na raspolaganju i odgovarajuća sredstva za gašenje požara.

Članak 42.

Korisnik luke dužan je na skladište u kojem su uskladištene opasne tvari, odnosno na mjesto na kojem se rukuje opasnim tvarima postaviti odgovarajuće natpise upozorenja, odnosno zabrane, na hrvatskom i engleskom jeziku.

Mjesto na kojem se rukuje opasnim tvarima u luci mora biti ograđeno na način da se spriječi prolaz i prisustvo osoba i vozila koja nisu neophodna pri rukovanju opasnim tvarima.

Članak 43.

Zabranjeno je izbacivanje iz broda ili vozila bilo koje vrste opasnih tvari na područje luke.

III. POSEBNE SIGURNOSNE MJERE ZA RUKOVANJE OPASNIM TVARIMA

Članak 44.

Brod na kojem se rukuje eksplozivima, zapaljivim plinovima, zapaljivim tekućinama, zapaljivim čvrstim tvarima, čvrstim tvarima koje su sklone samozapaljenju i tvarima koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove, mora imati:

1. u pripravi svu opremu i uređaje namijenjene za gašenje požara, kao i stalnu brodsku protupožarnu službu s odgovarajućom zaštitnom opremom;

2. na dimnjaku postavljenu zaštitnu mrežu ili iskrolovku kroz koju ne mogu proći iskre;

3. na odgovarajućim mjestima istaknute natpise "zabranjeno pušenje", na hrvatskom i engleskom jeziku;

4. postavljene međunarodne priključnice za gašenje požara;

5. na pramcu i krmi broda sa morske strane odgovarajući konop spušten iznad površine mora radi tegljenja.

Zaštitnu mrežu ili iskrolovku na dimnjaku moraju imati i brodovi na kojima se ne rukuje opasnim tvarima ako se približavaju na udaljenost manju od 20 metara brodu na kojem se rukuje eksplozivnim ili zapaljivim opasnim tvarima.

Mjere propisane u točkama 1.,3. i 4. stavka 1. ovoga članka mora provesti i korisnik luke ako se rukovanje opasnim tvarima obavlja na obali u luci.

Brod iz stavka 1. ovoga članka ne smije u kuhinji i drugim prostorijama upotrebljavati otvoreni plamen.

Članak 45.

Na vozilu s motorom na unutarnje sagorijevanje, kada prevozi opasne tvari iz stavka 1. članka 44. ovoga Pravilnika, ispušne cijevi i električna instalacija moraju biti zaštićeni od iskrenja.

Članak 46.

Na području luke, na kojem se rukuje opasnim tvarima iz stavka 1. članka 44. ovoga Pravilnika, zabranjeno je:

1. nošenje šibica, upaljača i drugih predmeta koji izazivaju plamen ili iskrenje i njihova upotreba;

2. držanje tvari koje su podložne samozapaljenju;

3. korištenje otvorene vatre u bilo kojem obliku;

4. odlaganje zapaljivih materijala bilo koje vrste;

5. upotrebljavati električne uređaje koji nisu u sigurnosnoj izvedbi;

6. čišćenje obale i drugih zagađenih površina u luci benzinom ili drugim lako zapaljivim materijalima;

7. manipuliranje gorivom na bilo koji način;

8. punjenje spremnika vozila pogonskim gorivom.

Zabrana iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na brodove u luci koji prevoze opasne tvari.

Članak 47.

Prije početka rukovanja plinovima i zapaljivim tekućinama kopnene cijevi za pretakanje opasnih tvari i brod moraju biti propisno uzemljeni.

Članak 48.

Zabranjeno je rukovanje noću eksplozivima i tvarima koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove ako za to nisu osigurani potrebni uvjeti.

Članak 49.

Osoba koja upravlja brodom i ovlaštena osoba korisnika luke, moraju prije početka rukovanja opasnim tvarima međusobno izmijeniti izvještaje o ispravnosti sredstava za zaštitu od požara i svih drugih sredstava i uređaja na brodu, odnosno na obali pomoću kojih se rukuje opasnim tvarima, načinu obavještavanja za slučaj opasnosti, tehničkim svojstvima opasnih tvari i posebnim mjerama koje se primjenjuju za rukovanje opasnim tvarima.

1. RUKOVANJE EKSPLOZIVNIM TVARIMA

Članak 50.

Rukovanje eksplozivnim tvarima obavlja se samo u za to posebno određenim lukama, odnosno na određenom području luka koje odgovara posebno propisanim uvjetima.

Članak 51.

Kapetanija određuje mjesto sidrenja broda koji prevozi eksplozivne tvari prije njegovog uplovljenja u luku.

Korisnik luke, uz suglasnost kapetanije i Ministarstva unutarnjih poslova, određuje mjesto u luci na kojem čekaju vozila koja prevoze eksplozivne tvari. Na tim mjestima mora biti organizirana propisna zaštita od požara za slučaj nezgode, izoliranost prostora od pristupa osoba koje ne sudjeluju u ukrcaju/iskrcaju opasnih tvari, te čuvarska služba.

Članak 52.

Zabranjeno je dopremanje eksplozivnih tvari na obalu pred brod radi ukrcaja ako brod nije spreman za ukrcaj, odnosno zabranjen je i iskrcaj iz broda eksplozivnih tvari ako vozilo nije spremno da ih primi.

Članak 53.

Za vrijeme ukrcaja odnosno iskrcaja eksplozivnih tvari na pojedinom mjestu rukovanja može se istodobno nalaziti samo jedno vozilo.

Ako više vozila prevozi eksplozivne tvari, ona se moraju nalaziti na udaljenosti od najmanje 50 metara od mjesta rukovanja eksplozivnim tvarima.

Vozila koja ne prevoze opasne tvari moraju se nalaziti na udaljenosti od najmanje 25 metara od vozila na kojima se nalaze, odnosno na kojima se rukuje eksplozivnim tvarima.

Članak 54.

Ako za vrijeme rukovanja eksplozivnim tvarima, stručna osoba pod čijim se nadzorom rukuje eksplozivnim tvarima utvrdi da je koleto oštećeno, koleto se mora ukloniti s mjesta rukovanja.

U slučajevima iz stavka 1. i 2. ovoga članka, kapetanija može prekinuti ili zabraniti daljnje rukovanje eksplozivnim tvarima.

Članak 55.

Eksplozivne tvari moraju se uskladištiti u lučka skladišta koja su izgrađena i opremljena prema posebnim propisima i uskladištena prema važećim propisima.

Članak 56.

Eksplozivne tvari smiju se u luci prevoziti kamionom s prikolicom ili poluprikolicom, odnosno s prikolicom specijalne izvedbe koja ima uređaje za kočenje.

Vozila iz stavka 1. ovoga članka moraju imati podnicu obloženu s unutarnje strane materijalom koji ne izaziva iskrenje, a na ispušnoj cijevi motora postavljenu zaštitnu mrežu (iskrolovka), kao i odvod statičkog elektriciteta.

Članak 57.

Na brod, odnosno iz broda na kojem se rukuje eksplozivnim tvarima ne smiju se istodobno ukrcavati, odnosno iskrcavati drugi tereti.

Prekrcaj eksplozivnih tvari s jednog broda na drugi može se obavljati samo uz prethodno odobrenje kapetanije.

Članak 58.

Eksplozivne tvari moraju biti zaklonjene od sunca i ne smiju se nalaziti pod utjecajem toplih sagorjelih plinova ili iskri.

Za vrijeme ukrcaja odnosno iskrcaja eksplozivnih tvari, motor vozila mora biti ugašen.

Ukrcaj, odnosno iskrcaj opasnih tvari može se sastaviti tek kada se nakrcano, odnosno iskrcano vozilo udalji, a slijedeće priđe i ugasi motor.

Članak 59.

Prilikom rukovanja eksplozivnim tvarima zabranjeno je:

1. u brodskom odnosno lučkom skladištu upotrebljavati vozilo s motorom na unutanje sagorijevanje;

2. kotrljati koleta;

3. gurati ili bacati koleta;

4. otvarati koleta u brodskom odnosno lučkom skladištu ili na vozilu;

5. slagati koleta tako da postoji mogućnost njihova pomicanja za vrijeme prijevoza;

6. podizati dizalicom više od jedne palete, odnosno jednog koleta;

7. upotrebljavati radijsku postaju ili radar na udaljenosti manjoj od 50 metara od mjesta rukovanja, ako nisu u sigurnosnoj izvedbi.

Članak 60.

U brodskom odnosno lučkom skladištu eksplozivne tvari moraju se uskladištiti tako da je njima osiguran nesmetan pristup,a moraju se složiti tako da je osigurana dobra ventilacija. Ako su eksplozivne tvari pakovane u sanducima, poklopac sanduka mora biti okrenut prema gore.

Članak 61.

Na brodu na kojem se nalaze eksplozivne tvari zabranjeno je obavljati popravke koji zahtijevaju zavarivanje, grijanje, zakivanje ili bilo koju drugu radnju koja može prouzročiti iskru ili plamen.

Zabranjen je popravak brodskih, odnosno lučkih skladišta, uređaja za prekrcaj tereta ili vozila za vrijeme prekrcaja tereta ili dok se teret nalazi u/na njima.

2. RUKOVANJE PLINOVIMA

Članak 62.

Mjesto rukovanja plinovima mora biti udaljeno od najbližeg naseljenog objekta najmanje 200 metara.

Ako više vozila prevozi zapaljive ili otrovne plinove na području luke, ona moraju biti udaljena od mjesta rukovanja najmanje 50 metara.

Osobe koje rukuju plinovima moraju imati plinske maske prema vrsti plina kojim se rukuje.

Članak 63.

Brodsko, odnosno lučko skladište u kojem se rukuje plinovima koji su spremljeni u posudama moraju biti hladno i propisno ventilirano, te snabdjeveno uređajima za otkrivanje curenja plinova (plinskim detektorima).

Članak 64.

Iznad spremnika, kontejnera i prijenosnih tankova s plinovima u lučkim skladištima i vozilima ne smiju se slagati opasne tvari i drugi tereti.

Spremnici, kontejneri i prijenosni tankovi s plinovima ne smiju se ukrcavati u vozilo koje nema ravan pod i podesne okvire, odnosno ram za njihovo pričvršćivanje.

Plinovi koji se ne smiju zajedno prevoziti ne smiju se zajedno ni uskladištiti.

Članak 65.

Za vrijeme rukovanja zapaljivim i otrovnim plinovima na brodu sva vanjska vrata i prozori nastambi, strojarnice i pumpnih stanica, kao i zračnici moraju biti zatvoreni.

Ako se na brodu rukuje otrovnim plinovima, ventilacioni uređaji moraju se podestiti tako da se onemogući ulaz plinova u prostorije iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 66.

Zabranjeno je odlaganje plinova u bilo kojem obliku, kao i drugih tereta na mjestu u luci gdje se obavlja rukovanje plinovima.

Članak 67.

Plinske boce moraju se slagati u brodskom, odnosno lučkom skladištu samo okomito s ventilom prema gore na način da se osiguraju od pomicanja za vrijeme transporta.

Članak 68.

Prilikom rukovanja plinovima zabranjeno je:

1. u brodskom skladištu upotrebljavati vozilo s motorom na unutarnje sagorijevanje kada se rukuje zapaljivim plinovima;

2. podizati dizalicom više od jedne palete;

3. kotrljati plinske boce;

4. upotrebljavati radijsku postaju ili radar na udaljenosti manjoj od 50 metara od mjesta rukovanja, ako nisu u sigurnosnoj izvedbi.

Članak 69.

Prilikom rukovanja plinovima odgovarajuće se primjenjuju i odredbe članka 50., članka 51. stavka 2. i članaka 52.,53.,55.,56. do 58. ovoga Pravilnika.

3. RUKOVANJE ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA

Članak 70.

Brod koji prevozi ili je prevozio zapaljive tekućine, a naknadno nije degaziran, ne može pristati u druge luke osim u luku namijenjenu za prihvat takvih brodova.

Članak 71.

Prilikom rukovanja zapaljivim tekućinama odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 50., članka 51. stavka 2., članaka 52. do 59., članka 62. stavka 1. i 2. i članka 64. stavka 2. ovoga Pravilnika.

4. RUKOVANJE ZAPALJIVIM KRUTIM TVARIMA, TVARIMA KOJE SU PODLOŽNE SAMOZAPALJENJU I TVARIMA KOJE U DODIRU S VODOM RAZVIJAJU ZAPALJIVE PLINOVE

Članak 72.

Prilikom rukovanja zapaljivim krutim tvarima, tvarima koje su sklone samozapaljenju i tvarima koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 51. stavka 2., članka 52. do 56., članka 59. i članka 62. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

Prilikom rukovanja tvarima koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive ili otrovne plinove primjenjuju se i odredbe članka 62. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 73.

Koleta s tvarima koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive ili otrovne plinove moraju biti složena tako da ne mogu doći u dodir s vodom niti se smiju uskladištiti u vlažnim skladištima.

Koleta s tvarima iz stavka 1. ovoga članka moraju se slagati prema posebnim pravilima slaganja koja se odnose na onu vrstu ambalaže u koju su ove opasne tvari upakirane.

U slučaju požara tvari iz stavka 1. ovoga članka, zabranjeno je za gašenje upotrebljavati vodu i pjenu.

5. RUKOVANJE OKSIDIRAJUĆIM TVARIMA

Članak 74.

Prilikom rukovanja oksidirajućim tvarima odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 51. stavka 2., članaka 52., 55. i 56., članka 59. točke 1. do 5., članka 61. i članka 62. stavka 3. ovoga Pravilnika.

6. RUKOVANJE ORGANSKIM PEROKSIDIMA

Članak 75.

Organski peroksidi moraju se smjestiti u potpuno čiste prostorije koje moraju odgovarati uvjetima propisanim za rukovanje i uskladištenje tih tvari.

Članak 76.

Prilikom rukovanja organskim peroksidima odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 52., 55. i 56., članka 59. točke 1. do 5., članka 61. i članka 62. stavka 3. ovoga Pravilnika.

7. RUKOVANJE OTROVNIM TVARIMA

Članak 77.

Vozila koja prevoze otrovne tvari moraju imati oznaku da prevoze otrove.

Skladišne prostorije u kojima su uskladištene otrovne tvari moraju biti zaključane i označene oznakama opasnosti.

Članak 78.

Oznakama opasnosti moraju biti označena i mjesta rukovanja otrovnim tvarima.

Članak 79.

Osobe koje rukuju otrovnim tvarima moraju upotrebljavati zaštitna odjela, rukavice, specijalnu obuću, maske i druga zaštitna sredstva.

Članak 80.

Zabranjeno je sortiranje i slaganje otrovnih tvari na mjestu rukovanja.

Članak 81.

Prilikom rukovanja otrovnim tvarima zaštita od požara provodi se prema propisima o proizvodnji, držanju i prometu otrova.

Članak 82.

Prilikom rukovanja otrovnim tvarima odgovarajuće se primjenjuju i odredbe članka 51. stavka 2., članaka 52.,55. i 58., članka 59. točke 1. do 5., članka 61. i članka 62. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 83.

Odredbe članaka 78. do 82. ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na fitosanitetski materijal namijenjen za upotrebu u luci.

8. RUKOVANJE ZAGAĐUJUĆIM ILI INFEKTIVNIM TVARIMA

Članak 84.

Zagađujuće ili infektivne tvari (u daljnjem tekstu: zarazne tvari) ne smiju doći u izravan dodir s drugim teretima.

Osobe koje rukuju zaraznim tvarima za vrijeme rukovanja moraju korisiti propisana osobna zaštitna sredstva.

Članak 85.

Uskladištene zarazne tvari moraju se čuvati samo u slučaju ako su one uskladištene na otvorenom prostoru.

Članak 86.

Prilikom rukovanja zaraznim tvarima odgovarajuće se primjenju odredbe članka 51. stavka 2. i članaka 52.,55. i 80. ovoga Pravilnika.

9. RUKOVANJE RADIOAKTIVNIM TVARIMA

Članak 87.

Deklaracija o radioaktivnim tvarima mora, pored podataka iz članka 8. ovoga Pravilnika, sadržavati i:

1. vrstu i stanje opasne tvari (fizičko i kemijsko);

2. radioaktivnosti u becquerelima (Bq);

3. kategoriju koleta (žuta ili bijela naljepnica);

4. stupanj zračenja ako se radi o koletima žute boje;

5. grupu radiotoksičnosti.

Obrasci deklaracija o radioaktivnim tvarima za brod i druga prijevozna sredstva osim broda, sa sadržajem na hrvatskom i engleskom jeziku, sastavni su dijelovi ovoga Pravilnika (Prilozi 3. i 4.).

Članak 88.

Pregledu broda ili vozila koji prevozi radioaktivne tvari radi davanja dozvole ulaska u luku mora prisustvovati stručno osposobljena osoba za radioaktivne tvari koja utvrđuje da li postoji nedopušteno zračenje.

Kapetanija će zabraniti brodu ili vozilu ulazak u luku ako koleto s radioaktivnim tvarima nije propisno smješteno i ako ima neopušteno zračenje.

Članak 89.

Rukovanje radioaktivnim tvarima mogu obavljati samo osobe koje se nalaze pod posebnom zdravstvenom kontrolom i samo na mjestima koja su isključivo za to određena.

Članak 90.

Radioaktivne tvari moraju se ukrcati u brod, odnosno iskrcati iz broda ili vozila čim stignu na mjesto ukrcaja, odnosno iskrcaja.

Nakon završetka ukrcaja, odnosno iskrcaja, brodska skladišta ,odnosno vozila moraju se propisno očistiti i mora se provjeriti da li postoji zračenje.

Članak 91.

Ako za vrijeme rukovanja radioaktivnim tvarima dođe do oštećenja, razlijevanja ili curenja tih tvari, mjesto rukovanja se mora odmah potpuno izolirati ograđivanjem, obustaviti daljnje rukovanje i zabraniti pristup nestručnim osobama, a radnici koji su rukovali radioaktivnim tvarima moraju se odmah podvrgnuti zdravstvenoj kontroli.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka brod, vozilo, sredstva rada i mjesto rukovanja moraju se podvrgnuti dekontaminaciji, koju može izvršiti ustanova ovlaštena od Ministarstva zdravstva, a na mjesto rukovanja može pristupiti samo stručno osposobljena osoba koja određuje mjere za otklanjanje opasnosti.

Korisnik luke, dužan je o događaju iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti kapetaniju, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo unutarnjih poslova i imaoca prava na teret.

Članak 92.

Zabranjeno je ispuštanje tekućine u more koje su na bilo koji način došle u doticaj s radioaktivnim tvarima, uključujući i tekućine upotrijebljene za gašenje požara.

Članak 93.

Prilikom rukovanja radioaktivnim tvarima odgovarajuće se primjenjuju i odredbe članka 51. stavka 2., članaka 52. do 55. i članka 59. točke 1. do 5. ovoga Pravilnika.

10. RUKOVANJE KOROZIVNIM TVARIMA

Članak 94.

Osobe koje rukuju korozivnim tvarima moraju koristiti propisana zaštitna sredstva.

Članak 95.

Korozivne tvari koje se nalaze u odgovarajućim posudama mogu se slagati najviše u dva reda po visini.

Uskladištene korozivne tvari i vozila natovarena tim tvarima moraju se čuvati.

Članak 96.

Prilikom rukovanja korozivnim tvarima odgovarajuće se primjenjuju i odredbe članka 51. stavka 2., članaka 52. do 55., članka 56. stavka 1., članka 58. stavka 1., članka 59. točka 1. do 5. i članka 61. ovoga Pravilnika.

IV. SIGURNOSNE MJERE ZA RUKOVANJA ULJIMA, TE NAČIN SPREČAVANJA ŠIRENJA ISTEKLIH ULJA

Članak 97.

Uljima se može rukovati samo u za to posebno određenim lukama, odnosno na određenom području luke koja odgovara posebno propisanim uvjetima (u daljnjem tekstu: petrolejska luka).

Kopneno područje petrolejske luke mora biti ograđeno i označeno.

Korisnik petrolejske luke uz suglasnost kapetanije određuje sredstva za rukovanje uljima u toj luci.

Članak 98.

Ako vodeno područje petrolejske luke nije ograđeno plutajućim napravama za sprečavanje širenja isteklog ulja po moru, tanker odnosno dio tankera, od mjesta priključka ukrcajno-iskrcajnih cijevi tereta, oko krme do priključka na suprotnoj strani broda, mora se ograditi odgovarajućom plutajućom napravom za sprečavanje širenja isteklog ulja po moru. Ukoliko je brod bokom vezan uz obalu, mora biti ograđen prema morskoj strani čitavom svojom dužinom. Tanker, odnosno dio tankera mora se ograditi za čitavo vrijeme boravka u luci.

Kapetanija daje suglasnost za postavljanje naprava i uređaja za sprečavanje širenja ulja u more.

Članak 99.

U petrolejskoj luci tankeri pristaju na dodijeljene im vezove. Tankeri kojima nije dodijeljen vez dužni su čekati izvan luke na određenom mjestu, odnosno sidrištu.

Tankeri mogu boraviti u petrolejskoj luci samo dok traje iskrcaj, odnosno ukrcaj tereta, uzimanje pogonskog goriva odgovarajućeg balasta i vode, te dok traje njihovo pranje sirovom naftom.

Članak 100.

Dok boravi u petrolejskoj luci uz bok tankera može se privezati drugi brod samo po odobrenju kapetanije.

Članak 101.

Tanker na kojem se rukuje uljima u luci mora:

1. imati cjevovode i sisaljke u ispravnom stanju, prirubnice nepropusno spojene, a fleksibilne cijevi dovoljne dužine da omogućuju prividno pomicanje broda;

2. imati propisana sredstva i uređaje za gašenje požara u pripravi;

3. zatvoriti sve prostorije u blizini odušnika tankova kojima se može sakupljati zapaljivi i zagušljivi plin;

4. imati na palubi najmanje jednog časnika koji je odgovoran za zaštitu od požara i za osiguranje, te jednog osposobljenog člana posade za nadziranje rukovanja s uljima;

5. postaviti na ukrcajnom i iskrcajnom cjevovodu na palubi broda manometar radi stalne kontrole tlaka ulja;

6. postaviti na palubi broda ispod spojeva cjevovoda posudu za prikupljanje isteklog ulja i zatvoriti sve palubne otvore za oticanje vode;

7. poduzeti i druge propisane mjere zaštite na tankeru.

Članak 102.

Tankeru koji prevozi ulja, uređaj za proizvodnju inertnog plina treba biti ispravan i u stalnoj uporabi.

Članak 103.

Osoba koja upravlja brodom - tankerom u petrolejskoj luci na kojem se obavlja rukovanje uljima i odgovorna osoba korisnika petrolejske luke, prije početka rukovanja uljima, moraju ispuniti kontrolnu listu.

Ne može se započeti rukovanje uljima ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti zahtijevani kontrolnom listom.

Obrazac kontrolne liste sa sadržajem na hrvatskom i engleskom jeziku, sastavni je dio ovoga Pravilnika (Prilog 5).

Članak 104.

Prije početka rukovanja uljima u luci, tanker se mora sigurno i čvrsto privezati da bi se spriječilo oštećenje obale, broda, fleksibilnih cijevi, uređaja ili opreme, te ograditi plutajućom napravom prema odredbi članka 98. ovoga Pravilnika.

Korisnik petrolejske luke dužan je tankeru iz stavka 1. ovoga članka osigurati branu i naprave za sakupljanje isteklih ulja u more.

U slučaju isteka ulja u more, korisnik petrolejske luke dužan je osigurati čišćenje mora i luke.

Članak 105.

Korisnik petrolejske luke mora prije početka rukovanja uljima staviti pod nadzor stručne osobe glavni ventil na operativnoj obali i osigurati stalno prisustvo stručne osobe na brodu tijekom rukovanja uljima. Iza glavnog ventila mora se nalaziti manometar u ispravnom stanju za očitavanje radnog tlaka u cjevovodu.

Članak 106.

Prije početka rukovanja uljima u petrolejskoj luci, korisnik luke dužan je izvršiti propisno uzemljenje cjevovoda kroz koji će teći ulje.

Članak 107.

Svi cjevovodi ili dijelovi cjevovoda međusobno spojeni prirubnicom moraju biti na odgovarajući način električno spojeni da bi se izbjegla elektrostatička iskra.

Uporaba savitljivih cijevi za rukovanje uljima na brodu i u luci može se dozvoliti samo ako se ispune slijedeći uvjeti:

1. da savitljiva cijev posjeduje atest sa posljednjim datumom testiranja;

2. da je označen maksimalni radni tlak;

3. da je označena minimalna i maksimalna radna temperatura tekućine;

4. da nema vidljivih mehaničkih oštećenja.

Članak 108.

Korisnik petrolejske luke, u slučaju rukovanja uljima noću, dužan je:

1. mjesto na kojem se rukuje uljima u luci, mjesto na obali s kojeg se obavlja upravljanje i nadzor nad rukovanjem uljima, pristupne mostove, kao i sva druga mjesta u luci određena za rukovanje uljima osvijetliti u sigurnosnoj izvedbi propisane jačine;

2. osigurati sustav osvjetljenja u nuždi.

Članak 109.

Rukovanje uljima s jednog na drugi tanker, odnosno brod može se obavljati u petrolejskoj luci samo po odobrenju kapetanije i ako su provedene posebne mjere sigurnosti, vodeći računa o opasnostima ovakvog načina rukovanja uljima.

Članak 110.

Rukovanje uljima u petrolejskoj luci i na tankeru mora se prekinuti i istodobno zatvoriti svi ventilacioni otvori:

1. za vrijeme trajanja nepovoljnih vremenskih prilika koje mogu ugroziti sigurnost broda ili uređaja u luci;

2. za vrijeme grmljavine i atmosferskih pražnjenja;

3. kad se tankeru na koje se rukuje uljima približuje tegljač, dok se on ne priveže;

4. kad dođe do kvara bilo kojeg uređaja kojim se rukuje uljima, a taj kvar može prouzročiti zagađenje mora ili ugroziti ljudske živote;

5. kad dođe do požara na području petrolejske luke.

V. SIGURNOSNE MJERE ZA RUKOVANJE PLINOVIMA KOJI SE PREVOZE POSEBNO GRAĐENIM BRODOVIMA

Članak 111.

Plinovima u plinovitom stanju ili stlačenim odnosno pretvorenim u tekućinu ili otopljenim pod tlakom koji se prevoze posebno građenim brodovima, može se rukovati samo u za to posebno određenim lukama, odnosno na određenom području luke koje odgovara posebno propisanim uvjetima.

Uplovljenje u luku ili njeno područje određeno za rukovanje plinovima može se dozvoliti brodu koji ima odgovarajuću klasu za prijevoz tih opasnih tvari, odnosno koji je izgrađen za tu namjenu u skladu s posebnim tehničkim pravilima.

Članak 112.

Brod koji prevozi ili je prevozio plinove, a naknadno nije degaziran, ne može pristati u druge luke osim u luku namijenjenu za prihvat takvih brodova.

Članak 113.

Osoba koja upravlja brodom u luci na kojem se obavlja rukovanje plinovima, prije početka rukovanja mora ispuniti kontrolnu listu iz članka 103. ovoga Pravilnika.

Ne može se započeti rukovanje plinovima ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti zahtjevani kontrolnom listom.

Članak 114.

Obalni uređaji u luci ili na njenom dijelu određenom za rukovanje plinovima moraju biti konstruirani tako da je u slučaju nužde moguće brzo odvezivanje broda.

Ako privezuje opremljen takvim uređajima, u blizini konopa i užeta za vez unutar promjera najviše 5 metara,mora se nalaziti sjekira izrađena od materijala koji ne iskri.

Članak 115.

Rukovanje plinovima može se obavljati pod uvjetom da se aktiviranje brzozatvarajućih ventila na prekrcajnom cjevovodu osigura s mjesta na obali s kojeg se obavlja upravljanje i nadzor nad tim rukovanjem.

Članak 116.

Svi cjevovodi ili dijelovi cjevovoda međusobno spojeni prirubnicom moraju biti na odgovarajući način spojeni da bi se izbjegla elektrostatička iskra.

Članak 117.

Brod mora biti opremljen odgovarajućim uređajima za daljinsko iskapčanje crpki, kao i sistemom za brzo zatvaranje glavnog ventila u nuždi.

Članak 118.

Stanje mora, jačina i smjer vjetrova kod kojih se treba prekinuti rukovanje plinova određuje posebnim aktom korisnik luke uz suglasnost kapetanije.

Podaci o brzini i smjeru vjetra moraju biti lako uočljivi i dostupni stručnoj osobi pod čijim se nadzorom obavlja rukovanje plinovima. Kad vjetar dostigne brzinu veću od 90%, od najveće dozvoljene brzine prema posebnom aktu iz stavka 1. ovoga članka, aktivirati će se alarm.

Članak 119.

Pri rukovanju plinovima smjer strujanja plinova kroz cjevovode i tenički naziv plinova mora biti jasno ispisan na svakom cjevovodu.

Članak 120.

Pretovarni krak za rukovanje plinovima mora biti konstruiran tako da se nakon odvajanja od brodskog kolektora može automatski vratiti u položaj mirovanja.

Članak 121.

Sistem protupožarne zaštite u luci ili njezinom dijelu određenom za rukovanje plinovima mora udovoljiti zahtjevima određenim posebnim propisima o zaštiti protiv požara.

Članak 122.

Na mjestu rukovanja plinovima u luci mora biti postavljen odgovarajući broj detektora plina radi kontrole propuštanja i utvrđivanja eksplozivnosti atmosfere.

Na brodu na kojem se obavlja rukovanje plinovima mora biti ispod brodskog kolektora postavljen dovoljan broj prijenosnih detektora plina i na odgovarajućoj međusobnoj udaljenosti.

Članak 123.

Luka, odnosno njezino područje određeno za rukovanje plinovima, mora biti za slučaj opasnosti, kvara ili koje druge nezgode opremljeno uređajima kojima će se automatski aktivirati:

1. iskapčanje onih sistema koji mogu ugroziti sigurnost ljudi i materijalnih dobara;

2. zatvaranje svih brzozatvarajućih ventila;

3. odvajanje spoja pretovarnog kraka za rukovanje plinovima i broda, te vraćanje kraka u položaj mirovanja;

4. alarm u svim prostorijama i na mjestu na kojemu se obavlja upravljanje i nadzor nad rukovanjem plinovima, te u centrali za protupožarnu zaštitu.

Aktiviranje funkcija navedenih u stavku 1. ovoga članka mora biti osigurano i u slučaju nestanka električne energije na glavnoj mreži.

Članak 124.

Luka, odnosno njezino područje određeno za rukovanje opasnim plinovima mora biti opremljeno tušem i uređajima za ispiranje očiju odgovarajuće temperature.

Članak 125.

Na mjestu u luci ili na njezinom području na kojemu se obavlja rukovanje plinovima moraju postojati najmanje dva puta za evakuaciju ljudi od kojih jedan mora biti brodica za spašavanje pogonjena veslima i izgrađena prema SOLAS konvenciji, a drugi kopneni put prohodan za motorna vozila.

Članak 126.

Prilikom rukovanja plinovima odgovarajuće se primjenjuju i odredbe članka 45. i 47., članka 59. točke 7., članka 101. točke 1.,2., 4 i 6., članka 105. stavka 2., članka 108. i članka 110. stavka 1. točke 1., 3. i 5. ovoga Pravilnika.

VI. SIGURNOSNE MJERE ZA RUKOVANJE OPASNIM KEMIKALIJAMA U RAZLIVENOM STANJU KOJE SE PREVOZE U POSEBNO GRAĐENIM BRODOVIMA

Članak 127.

Opasnim kemikalijama u razlivenom stanju koje se prevoze u posebno građenim brodovima može se rukovati samo u za to određenim lukama, odnosno na određenom području luke koje odgovara posebno propisanim uvjetima.

Članak 128.

Osoba koja upravlja brodom u luci na kojem se obavlja rukovanje opasnim kemikalijama u razlivenom stanju, prije početka rukovanja mora ispuniti kontrolnu listu iz članka 103. ovoga Pravilnika.

Brodu koji prevozi opasne kemikalije u razlivenom stanju, a ne ispunjava uvjete određene odredbom članka 3. ovoga Pravilnika neće se dozvoliti uplovljenje u luku i rukovanje opasnim kemikalijama.

Članak 129.

U lukama gdje se mora upotrijebiti sidro za pristajanje mora se osigurati brzo napuštanje broda iz luke.

Konopi za tegljenje (vatrootporni) moraju biti pripremljeni s morske strane po pramcu, sredini i krmi broda.

Članak 130.

Korisnik luke, dužan je na svakom cjevovodu koji služi za rukovanje opasnim kemikalijama u razlivenom stanju označiti:

1. tehnički naziv kemikalije;

2. smjer protoka kemikalije kroz cjevovod;

3. maksimalni radni tlak u cjevovodu;

4. maksimalnu radnu temperaturu u cjevovodu;

5. datum posljednje obavljene provjere cjevovoda (test).

Članak 131.

Uporaba savitljivih cijevi za rukovanje opasnim kemikalijama na brodu i u luci može se dozvoliti samo pod uvjetom da su kompatibilne s teretom i da su ispunjeni slijedeći uvjeti:

1. da savitljiva cijev posjeduje valjani atest;

2. da je označen maksimalni radni tlak;

3. da je označena minimalna i maksimalna radna temperatura tekućine;

4. da nema vidljivih mehaničkih oštećenja.

Članak 132.

Za vrijeme i na mjestu rukovanja opasnim kemikalijama mora biti postavljen odgovarajući broj detektora propuštanja zapaljivih i otrovnih para radi utvrđivanja dozvoljene koncentracije eksplozivnosti i otrovnosti atmosfere.

Provjeru kalibracije detektora potrebno je obaviti prije svakog rukovanja opasnim kemikalijama.

Članak 133.

Uporaba prijenosnih sisaljki za rukovanje opasnim kemikalijama (sisaljka za hitnost) nije dozovljena bez suglasnosti korisnika luke i odobrenja kapetanije.

Članak 134.

Sistem protupožarne zaštite u luci, odnosno na njezinom dijelu određenom za rukovanje opasnim kemikalijama, mora udovoljavati zahtjevima određenim posebnim propisima o zaštiti protiv požara.

Članak 135.

Mjesto rukovanja opasnim kemikalijama mora biti opremljeno dovoljnim brojem zaštitne opreme zavisno od broja osoba i opasnosti kemikalija kojima se rukuje.

Članak 136.

Prije početka rukovanja opasnim kemikalijama, osoba koja upravlja brodom mora korisniku luke dostaviti slijedeće informacije:

1. plan smještaja tereta;

2. potpunu informaciju o teretu;

3. postupak u slučaju propuštanja ili izlijevanja tereta;

4. mjere koje treba poduzeti u slučaju dodira osoba s teretom;

5. postupci u slučaju požara;

6. postupak u slučaju potrebe prebacivanja tereta.

Članak 137.

Mjesto rukovanja opasnim kemikalijama i brod moraju imati:

1. plan za sprečavanje onečišćenja opasnim kemikalijama;

2. interventni plan u slučaju onečišćenja opasnim kemikalijama;

3. osobe za provedbu plana u slučaju onečišćenja opasnim kemikalijama;

4. sredstva za izvršenje plana.

U slučaju onečišćenja većih razmjera opasnim kemikalijama koje je prouzročilo oštećenje broda, mjesto saniranja određeno je Planom intervencija kod iznenadnih onečišćenja Jadranskog mora u Republici Hrvatskoj.

Članak 138.

Prilikom rukovanja opasnim kemikalijama odgovarajuće se primjenjuju i odredbe članaka 45.,47. i 48., članka 101. točke 1.,2.,4. i 6., članka 105. stavka 2., članaka107. i 108., članka 110. točke 1., 3.,4. i 5., članaka 113.,114.,120. i 24. ovoga Pravilnika.

VII. SKLADIŠTENJE OPASNIH TVARI U LUČKA SKLADIŠTA

Članak 139.

U lučkom skladištu opasne tvari moraju biti odijeljeno uskladištene.

Skladišta moraju biti opremljena uređajima za kontrolu temperature i relativne vlažnosti.

Opasne tvari upakirane u kontejnerima moraju biti uskladištene na posebnom mjestu u luci na kontejnerskom terminalu određenom za skladištenje opasnih tvari.

Kontejner koji se ošteti i propušta opasnu tvar mora se odvojiti od ostalih kontejnera i uskladištiti na posebnom za to određenom mjestu.

Članak 140.

Eksplozivne tvari mogu se uskladištiti samo na posebnim, za to izgrađenim skladištima, sukladno propisima o skladištenju eksplozivnih tvari.

Korisnik luke uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova posebnim aktom odredit će najveću količinu eksplozivnih opasnih tvari koja se mogu uskladištiti na području luke, vodeći računa o udaljenosti najbližeg naselja i sigurnosti drugih objekata.

Članak 141.

Opasne tvari uskladištene u lučkom skladištu mora najmanje dvaput dnevno pregledati stručno osposobljena osoba.

Ako se prilikom pregleda iz stavka 1. ovoga članka ustanovi oštećenje opasnih tvari, korisnik luke dužan je o tome obavijestiti nadležnu službu iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 142.

Prije pristupanja manipulaciji radioaktivnih tvari, korisnik luke dužan je korištenjem uređaja za mjerenje radioaktivnosti ustanoviti stupanj radioaktivnosti.

Radioaktivne tvari koje imaju žutu naljepnicu moraju se u lučkim skladištima uskladištiti na posebnom mjestu koje mora biti udaljeno od mjesta zadržavanja ili prolaza osoba zavisno o jačini zračenja tih tvari. Nakon podizanja iz skladišta radioaktivnih opasnih tvari, skladište se mora propisno očistiti i provjeriti da li postoji zračenje.

Članak 143.

Korisnik luke dužan je.

1. urediti način vanjskog označavanja skladišta u luci u kojima su uskladištene opasne tvari i mjesta na kojima se rukuje tvarima u luci;

2. obučiti osobe koje rade na rukovanju opasnim tvarima u luci kako se rukuje tim tvarima, te kako se koriste zaštitna sredstva i prva pomoć;

3. utvrdi način obavještavanja za slučaj opasnosti kod rukovanja ili uskladištenja tvari u luci;

4. stalno imati potrebne radnike i tehnička sredstva za micanje broda ili vozila za slučaj opasnosti prilikom rukovanja opasnim tvarima u luci.

VII. SIGURNOSNE MJERE ZA RUKOVANJE KRUTIH RASUTIH I OSTALIH TERETA

1. PRIJEVOZ KRUTIH RASUTIH TERETA

Članak 144.

Kruti rasuti teret je bilo koji materijal, osim tekućine ili plina, koji se sastoji od čestica, zrnaca ili drugih većih komada materijala, općenito jednakih po sastavu, a krca se izravno u prostoriji za teret, bez ikakvog međupostupka.

Članak 145.

Brod koji prevozi kruti rasuti teret mora imati odgovarajuću potvrdu o sposobnosti broda za prijevoz krutog rasutog tereta, koja se može odnositi na skupinu (skupine) tereta ili samo na jedan određeni teret.

Članak 146.

Na prijevoz krutih rasutih tereta, pored odredaba ovoga Pravilnika, odgovarajuće se primjenjuju i Pravila Registra.

Prilikom prijevoza krutih rasutih tereta, osim mjera sigurnosti propisanih ovim Pravilnikom, odgovarajuće se primjenjuje i SOLAS konvencija.

Članak 147.

Rasuti teret mora se razmjestiti na brodu tako da se izbjegnu preopterećenja brodske konstrukcije i da se zadovolji zahtjevima za stabilitet u svim navedenim uvjetima korištenja broda, vodeći računa o fizičkim i kemijskim svojstvima tereta.

Članak 148.

Osoba koja upravlja brodom dužna je prije isplovljenja broda, kapetaniji dostaviti račun stabiliteta broda u pismenom obliku.

2. PRIJEVOZ ŽITA

Članak 149.

Pod žitom podrazumijevaju se: pšenica, kukuruz, ovas (zob), raž, ječam,riža, grahorica, sjemenje, kao i njihove prerađevine koje se ponašaju na sličan način kao i žitarice u prirodnom obliku.

Članak 150.

Prilikom prijevoza žita osim mjera sigurnosti propisanih ovim Pravilnikom, odgovarajuće se primjenjuju Pravila Registra, SOLAS konvencija i odredbe Međunarodnog kodeksa o sigurnom prijevozu žitarica u rasutom stanju.

Članak 151.

Svaki brod koji prevozi žito treba kroz čitavo putovanje zadovoljavati slijedeće uvjete stabilnosti:

1. kut bočnog nagiba broda zbog pomicanja žitarica ne smije biti veći od 12 stupnjeva, ili kut uranjanja ruba palube, što je manje;

2. rezervni dinamički stabilitet ne smije pri nijednom stanju krcanja biti manji od 0,075 metar radijana;

3. poprečna metracentarska visina nakon ispravka za učinak slobodnih površina tekućina u tankovima ne smije biti ispod 0,30 metara.

Članak 152.

Prije krcanja žita u rasutom stanju,osoba koja upravlja brodom dužna je dokazati u pismenom obliku da je brod u svim fazama svojeg putovanja sposoban udovoljiti uvjetima stabiliteta koji se zahtjevaju u članku 151. ovoga Pravilnika.

Članak 153.

Brod koji prevozi žito mora imati svjedodžbu o sposobnosti za prijevoz žita u rasutom stanju izdanu od Registra, kao i upute za krcanje žita odobrene od Registra.

Članak 154.

Brodu koji nema svjedodžbu iz odredbe članka 153. ovoga Pravilnika može se dopustiti krcanje žita u rasutom stanju uz posebno propisane uvjete.

3. PRIJEVOZ DRVA NA PALUBI

Članak 155.

Pod drvom podrazumijeva se rezano ili građevno drvo, djelomično obrađeni trupci, trupci, stupovi, celulozno drvo i sve druge vrsta drva u rasutom ili pakiranom obliku.

Teret drva na palubi jest drvo koje se prevozi na nepokrivenom dijelu palube nadvođa ili palube nadgrađa.

Članak 156.

Prilikom prijevoza drva na palubi broda, osim mjera sigurnosti propisanih ovim Pravilnikom, odgovarajuće se primjenjuju i Pravila Registra, odredbe SOLAS konvencije, Međunarodnog kodeksa o sigurnom postupanju na brodovima koji prevoze teret drva na palubi i Međunarodne konvencije o teretnim linijama.

Članak 157.

Brod mora biti stabilan u svako doba, uključujući vrijeme ukrcaja i iskrcaja tereta drva na palubi.

Stabilitet broda mora se računati uzimajući u obzir slijedeće elemente:

1. povećanje težine tereta drva na palubi uslijed upijanja vlage suhog drva ili drva koje je u procesu sušenja, kao i nagomilavanje leda zavisno od vremenskih prilika;

2. promjene nastale potrošnjom;

3. učinak slobodnih površina tekućina u tankovima;

4. težina vode koja se zadržala u preostalim prostorima unutar tereta drva na palubi.

Članak 158.

Osoba koja upravlja brodom dužna je:

1. prekinuti sve radnje krcanja drva na palubi ako dođe do neobjašnjivog nagiba broda;

2. prije isplovljenja osigurati da brod bude u ispravnom položaju, da ima odgovarajuću metracentarsku visinu, da stabilitet broda bude u propisanim granicama i da je teret drva pravilno učvršćen.

Članak 159.

Osoba koja upravlja brodom dužna je, prije isplovljenja broda, kapetaniji dostaviti račun stabiliteta broda u pismenom obliku.

IX. NADZOR

Članak 160.

Nadzor nad provođenjem ovoga Pravilnika obavljaju lučke kapetanije.

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 161.

Novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj pravna osoba:

1. ako posebnim aktom ne utvrdi posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere koje se moraju provoditi prilikom rukovanja opasnim tvarima ili ako ne odredi službu koja će trajno obavljati nadzor u skladu s odredbama iz članka 4. ovoga Pravilnika;

2. ako zapovjedniku broda odnosno pomorskom agenut ne dostavi operativno uputstvo u skladu s odredbom iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika;

3. ako rukuje opasnim tvarima u luci, odnosno dijelu luke koji nije posebno organiziran za rukovanje tim tvarima ili ako rukuje opasnim tvarima koje su isključene iz javnog prijevoza, te ako rukuje opasnim tvarima u luci ili dijelu luke koja nije posebno opremljena za rukovanje tim tvarima bez odobrenja lučke kapetanije i suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova (članak 6.);

4. ako kapetaniji ne podnese pismenu deklaraciju o opasnim tvarima ili ako deklaracija ne sadrži propisane podatke ili nije podnesena u propisanom roku (članak 8., 9. i 87.);

5. ako posebnim aktom ne odredi klasu i količinu opasnih tvari u skladu s odredbom iz članka 12. ovoga Pravilnika;

6. ako ne postupi po naređenju kompanije ili ne osigura odgovarajuće mjesto za čuvanje uklonjenih opasnih tvari u skladu s odredbama iz članka 19. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika;

7. ako zajednički uskladištava ili zajednički rukuje opasnim tvarima koje se ne smiju zajednički prevoziti (članak 21. i 64.);

8. ako obavlja rukovanje i slaganje opasnim tvarima suprotno odredbama iz članka 23. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika;

9. ako ne omogući rukovanje opasnim tvarima na način koji je propisan odredbom članka 24. ovoga Pravilnika;

10. ako ne zabrani kretanje i pristup osobama čije prisustvo nije neophodno na mjestima gdje se rukuje opasnim tvarima (članak 26. i članak 37. stavak 1.);

11. ako rukuje opasnim tvarima suprotno odredbi iz članka 29. stavka 1. ovoga Pravilnika;

12. ako opasnim tvarima rukuju osobe koje nisu punoljetne ili nisu osposobljene za rukovanje tim tvarima ili nisu opskrbljene odgovarajućim sredstvima zaštite (članak 36. stavak 1.);

13. ako ne uspostavi izravnu telefonsku ili neku drugu odgovarajuću vezu između mjesta na kojima se rukuje opasnim tvarima u luci, odnosno skladištu i službe zaštite od požara ili svojom telefonskom centralom (članak 40.);

14. ako ne organizira čuvanje opasnih tvari dok se one nalaze na obali, vozilu ili u skladištu u luci ili ako čuvaru opasnih tvari ne osigura sredstva za komunikaciju i gašenje požara (članak 41. stavak 2. i 3.);

15. ako mjesto na kojem se rukuje opasnim tvarima u luci nije ograđeno u skladu s odredbom iz članka 42. stavka 2. ovoga Pravilnika;

16. ako ne provede mjere propisane odredbom članka 14. stavka 3. ovoga Pravilnika;

17. ako na području luke na kojem se obavlja rukovanje opasnim tvarima ne zabrani radnje propisane odredbom iz članka 46. stavka 1. ovoga Pravilnika;

18. ako prije početka rukovanja plinovima i zapaljivim tekućinama kopnene cijevi za pretakanje opasnih tvari i brod nisu propisno uzemljeni (članak 47.);

19. ako noću rukuje eksplozivima i tvarima koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove a za to nisu osigurani potrebni uvjeti (članak 48.);

20. ako na mjestima na kojima čekaju vozila koja prevoze opasne tvari nije organizirana propisna zaštita od požara i čuvarska služba (članak 51. stavak 2. i članak 69.,71.,72.,74. 76.,82.,93. i 96.);

21. ako doprema eksplozivne tvari na obalu pred brod radi ukrcaja, a brod nije spreman za ukrcaj, odnosno ukoliko iskrcava iz broda eksplozivne tvari, a vozilo nije spremno da ih prihvati (članak 52.,69.,71.,74.,76.,82.,86.,93. i 96.);

22. ako opasne tvari ne uskladišti u posebno određenim lučkim skladištima, te ako nisu uskladištena prema važećim propisima (članak 55., 93. i 96.);

23. ako na brodu na kojemu se rukuje eksplozivnim tvarima ukrcava ili s broda iskrcava druge terete istovremeno (članak 57. stavak 1.);

24. ako mjesto rukovanja plinovima nije udaljeno u skladu s odredbom iz članka 62. stavka 1. ovoga Pravilnika;

25. ako obavlja odlaganje plinova ili drugih tereta na mjestima u luci gdje se obavlja rukovanje plinovima (članak 66.);

26. ako koleta s tvarima koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive ili otrovne plinove složi tako da mogu doći u dodir s vodom ili ih uskladištava u vlažnim skladištima ili koleta s takvim tvarima ne složi prema posebnim pravilima slaganja ili ako za gašenje takvih tvari upotrebljava vodu i pjenu (članak 73.);

27. ako oranski peroksid ne smjesti i uskladišti u skladu s odredbom iz članka 75. ovoga Pravilnika;

28. ako skladišne prostorije u kojima su uskladištene otroven tvari nisu zaključana ili te prostorije i mjesta na kojima se rukuje otrovnim tvarima nisu označena oznakama opasnosti (članak 77. stavak 2. i članak 78.);

29. ako dozvoli da zarazne tvari dođu u izravni dodir s drugim teretima (članak 84. stavak 1.);

30. ako ne čuva zarazne tvari kada su uskladištene u otvorenom prostoru (članak 85.);

31. ako pregledu broda ili vozila koji prevoze radioaktivne tvari radi davanja dozvola ulaska u luku ne prisustvuje stručno osposobljena osoba za radioaktivne tvari (članak 88. stavak 1.);

32. ako prilikom rukovanja radioaktivnim tvarima postupi suprotno odredbi članka 89. ovoga Pravilnika;

33. ako ne postupi s radioaktivnim tvarima u skladu s člankom 90. ovoga Pravilnika;

34. ako u slučaju oštećenja, razlijevanja ili curenja radioaktivnih tvari ne postupi u skladu s odredbama iz članka 91. ovoga Pravilnika;

35. ako ispušta tekućine u more koje su na bilo koji način došle u doticaj s radioaktivnim tvarima (članak 92.);

36. ako osobe koje rukuju korozivnim tvarima ne opskrbi posebnim zaštitnim sredstvima ili takve tvari složi u više od dva reda po visini ili ako uskladištene korozivne tvari i vozila ne čuva (članak 94. i 95.);

37. ako rukuje uljima u luci, odnosno na određenom području u luci koje ne odgovara posebno propisanim uvjetima ili ako kopneno područje petrolejske luke nije ograđeno i označeno (članak 97. stavak 1. i 2. );

38. ako vodeno područje luke nije ograđeno plutajućim napravama u skladu s odredbom stavka 1. članka 98. ovoga Pravilnika;

39. ako tankeru prije početka rukovanja uljima ne osigura branu i naprave za sakupljanje isteklih ulja u more, te ako u slučaju isteka ulja u more ne osigura čišćenje mora i luke (članak 104. stavak 2. i 3.);

40. ako prije početka rukovanja uljima u luci ne stavi pod nadzor stručne osobe glavni ventil na operativnoj obali i ako ne osigura stalno prisustvo stručne osobe na brodu tijekom rukovanja uljima te ako se iza glavnog ventila ne nalazi manometar u ispravnom stanju (članak 105.);

41. ako prije početka rukovanja uljima u luci ne izvrši propisno uzemljenje cjevovoda ili sve cjevovode ili dijelove cjevovoda međusobno spojene prirubnicom ne spoji električno na odgovarajući način (članak 106. i 107.);

42. ako ne poduzme mjere za rukovanje uljima noću u slučajevima predviđenim u članku 108. ovoga Pravilnika;

43. ako ne prekine rukovanje uljima u luci u slučajevima predviđenim u članku 109. ovoga Pravilnika;

44. ako rukovanje plinovima koji se prevoze posebno građenim brodovima obavlja u luci ili na njenom području koje ne odgovara posebno propisanim uvjetima (članak 111. stavak 1.);

45. ako obalni uređaj u luci ili na njenom djelu određenom za rukovanje plinovima ne ispunjavaju uvjete propisane odredbama članka 114. i 115. ovoga Pravilnika;

46. ako svi cjevovodi ili dijelovi cjevovoda međusobno spojeni prirubnicom nisu na odgovarajući način spojeni (članak 116.);

47. ako posebnim aktom ne odredi pri kojoj se jačini i smjeru vjetra, te stanju mora, rukovanje plinovima treba prekinuti ii ne učini uočljivim i lako dostupnim podatke o brzini i smjeru vjetra, sturčnoj osobi pod čijim se nadzorom obavlja rukovanje tim plinovima (članak 118.);

48. ako sistem protupožarne zaštite u luci ili njezinom djelu određenom za rukovanje plinovima ne udovoljava zahtjevima određenim posebnim propisima i o zaštiti protiv požara (članak 121.);

49. ako na mjestu rukovanja plinovima u luci, odnosno brodu na kojemu se obavlja rukovanje plinovima ne postavi dovoljan broj detektora plina u skladu s odredbama iz članka 122. ovoga Pravilnika;

50. ako luka, odnosno njezino područje određeno za rukovanje plinovima nije opremljeno uređajima za slučaj opasnosti, kvara ili koje druge nezgode u skladu s odredbama iz članka 123. ovoga Pravilnika;

51. ako ne osigura najmanje dva puta za evakuaciju ljudi sa mjesta u luci na kojemu se obavlja rukovanje plinovima, u skladu s odredbom iz članka 125. ovoga Pravilnika;

52. ako opasnim kemikalijama u razlivenom stanju koje se prevoze u posebno ograđenim brodovima ne rukuje u skladu s odredbom iz članka 127. ovoga Pravilnika;

53. ako u lukama gdje se mora upotrijebiti sidro za pristajanje ne osigura brzo napuštanje broda iz luke ili ako konopi za tegljenje nisu pripremljeni u skladu s odredbom iz članka 129. ovoga Pravilnika;

54. ako za vrijeme i na mjestu rukovanja opasnim kemikalijama ne postupi u skladu s odredbama iz članka 132. ovoga Pravilnika;

55. ako sistem protupožarne zaštite u luci, odnosno na njezinom dijelu određenom za rukovanje opasnim kemikalijama ne udovolji zahtjevima određenim posebnim propisima o zaštiti protiv požara (članak 134.);

56. ako u lučkom skladištu opasne tvari nisu odijeljeno uskladištene ili ako nisu ispunjeni uvjeti propisani odredbama iz članka 139. ovoga Pravilnika;

57. ako eksplozivne tvari ne uskladišti na posebnim, za to izgrađenim skladištima sukladno propisima o skladištenju eksplozivnih tvari ili ako ne donesu posebni akt u skladu s odredbama iz članka 140. ovoga Pravilnika;

58. ako prije pristupanja manipulaciji radioaktivnih tvari, odnosno prilikom njihovog uskladištenja ne postupi u skladu s odredbama iz članka 142. ovoga Pravilnika.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000 do 5.000 kuna.

Članak 162.

Novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 kuna kaznit će se pravna osoba:

1. ako ne osigura mjesta na kojima se rukuje opasnim tvarima odgovarajućim sredstvima prve pomoći (članak 13.);

2. ako dozvoli snabdijevanje broda suprotno odredbi članka 33. stavka 1. ovoga Pravilnika;

3. ako na skladište u kojem su uskladištene opasne tvari, odnosno na mjesto na kojem se rukuje opasnim tvarima ne postavi odgovarajuće natpise upozorenja i zabrane na hrvatskom i engleskom jeziku, odnosno ukoliko mjesto na kojem se rukuje opasnim tvarima u luci nije ograđeno na način propisan odredbama članka 42. ovoga Pravilnika;

4. ako prije početka rukovanja opasnim tvarima nije međusobno izmijenjen izvještaj s osobom koja upravlja brodom o ispravnosti sredstava za zaštitu od požara u skladu s odredbom članka 49. ovoga Pravilnika;

5. ako se za vrijeme ukrcaja, odnosno iskrcaja eksplozivnih tvari ne pridržava odredbi iz članka 53. ovoga Pravilnika;

6. ako eksplozivne tvari u luci prevozi kamionom s prikolicom ili poluprikolicom, odnosno s prikolicom specijalne izvedbe suprotno odredbama članka 56. ovoga Pravilnika;

7. ako eksplozivne tvari nisu zaklonjene od sunca ili se nalaze pod utjecajem toplih sagorjelih plinova ili iskri, te ako se ukrcaj, odnosno iskrcaj opasnih tvari nastavi prije nego što se iskrcano vozilo udaljilo, a slijedeće vozilo prišlo i ugasilo motor (članak 58. stavak 1. i 3.);

8. ako obavlja popravak lučkih skladišta, uređaja za prekrcaj tereta ili vozila za vrijeme prekrcaja tereta ili dok se teret nalazi u /na njima (članak 61. stavak2.);

9. ako više vozila prevozi zapaljive ili otrovne plinove na području luke, a nisu udaljena od mjesta rukovanja najmanje 50 metar (članak 62. stavak 2.);

10.ako lučko skladište u kojem se rukuje plinovima koji su spremljeni u posudama nije hladno, dobro ventilirano, te snabdijeveno plinskim detektorima (članak 63.);

11. ako plinske boce slaže u lučko skladište protivno odredbi članka 67. ovoga Pravilnika;

12. ako prije početka rukovanja uljima ne ispuni uvjete propisane odredbama stavka 1. i 2. članka 103. ovoga Pravilnika;

13. ako rukovanje uljima u petrolejskoj luci ne prekine u skladu s odredbama iz članka 110. ovoga Pravilnika;

14. ako na cjevovodima nije naznačen smjer strujanja plinova i tehnički naziv plinova (članak 119);

15. ako pretovarni krak za rukovanje plinovima nije konstruiran tako da se nakon odvajanja od brodskog koleta može automatski vratiti u položaj mirovanja (članak 120);

16. ako područje određeno za rukovanje opasnim plinovima u luci nije opremljeno tušem i uređajima za ispiranje očiju odgovarajuće temperature (članak 124.);

17. ako svaki cjevovod koji služi za rukovanje opasnim kemikalijama u razlivenom stanju ne označi u skladu s odredbama iz članka 130. ovoga Pravilnika;

18. ako ne postupi u skladu s odredbama iz članka107. i 131. ovoga Pravilnika;

19. ako mjesto rukovanja opasnim kemikalijama nije opremljeno dovoljnim brojem zaštitne opreme zavisno od broja osoba i opasnosti kemikalije kojom se rukuje (članak 135.);

20. ako mjesto rukovanja opasnim kemikalijama ne ispunjava uvjete propisane odredbom stavka 1. članka 137. ovoga Pravilnika;

21. ako opasne tvari uskladištene u lučkom skladištu najmanje dvaput dnevno ne pregleda stručno osposobljena osoba, te ako priliko pregleda ustanovi oštećenje opasnih tvari, a o tome ne obavijesti nadležnu službu iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika (članak 141.);

22. ako ne ispuni uvjete propisane odredbama iz članka 143. ovoga Pravilnika.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 kuna.

Članak 163.

Novčanom kaznom od 2.000 do 5.00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj osoba koja upravlja brodom, odnosno osoba koja je zamjenjuje:

1. ako brodom koji prevozi opasne tvari uplovi u luku bez odobrenja kapetanije (članak 11. stavak 1.);

2. ako ne osigura odgovarajuća sredstva prve pomoći na mjestima na kojima se rukuje opasnim tvarima na brodu (članak 13.);

3. ako za vrijeme boravka broda u luci koji prevozi opasne tvari danju ne istakne crvenu zastavu, a noću crveno svjetlo (članak 17.9,

4. ako ne osigura da brod koji prevozi opasne tvari bude sigurno privezan, odnosno usidren u skladu s odredbama iz članka 18. ovoga Pravilnika;

5. ako prije početka rukovanja opasnim tvarima u zatvorenoj prostoriji ne postupi u skladu s odredbom članka 22. ovoga Pravilnika;

6. ako brod na kojem se rukuje opasnim tvarima noću nije propisno osvijetljen (članak 23. stavak 3.);

7. ako nakon pristajanja broda koji prevozi opasne tvari uz obalu u luci ne postupi u skladu s odredbama iz članka 24. ovoga Pravilnika;

8. ako dozvoli pristup na brod na kojem se rukuje opasnim tvarima suprotno odredbi stavka 1. članka 25. i članka 26. ovoga Pravilnika;

9. ako na brodu na kojem se rukuje opasnim tvarima ne osigura dovoljan broj članova posade i u pripravi glavni pogonski stroj (članak 27.);

10. ako brod koji tegli brod na kojem se nalaze opasne tvari ne osigura uvjete propisane odredbom članka 28. ovoga Pravilnika;

11. ako prije početka rukovanja opasnim tvarima ne izmijeni obavjesti sa stručnom osobom pod čijim se nadzorom obavlja rukovanje opasnim tvarima u skladu s odredbama iz stavka 2. članka 29. i članka 49. ovoga Pravilnika;

12. ako drži otvorena brodska skladišta, a na brodu se ne obavlja rukovanje opasnim tvarima (članak 32. i članak 33. stavak 2.);

13. ako nakon završenog ukrcaja opasnih tvari odmah ne napusti luku (članak 34. stavak 1.);

14. ako ne organizira čuvanje opasnih tvari dok se one nalaze na brodu (članak 41. stavak 1.);

15. ako izbacuje s broda na području luke bilo koje opasne tvari (članak 43.);

16. ako se na brodu ne postupa u skladu s odredbama iz točke 1. do 5. stavka 1., stavka 2. i 4. članka 44. i članka 46. stavka 1. točke 1. do 7. ovoga Pravilnika;

17. ako se na brod na kojemu se rukuje eksplozivnim tvarima istovremeno ukrcavaju ili s broda iskrcavaju drugi tereti ili ako se prekrcaj eksplozivnih tvari s jednog broda na drugi brod obavlja bez prethodnog odobrenja kapetanije (članak 57.);

18. ako se na brodu na kojem se nalaze eksplozivne tvari obavljaju popravci koji zahtijevaju zavarivanje, grijanje, zakivanje ili bilo koju drugu radnju koja može prouzročiti iskru ili plamen ili ako se obavlja popravak brodskih skladišta u kojima se nalaze eksplozivne tvari (članak 61.),

19. ako brodsko skladište u kojem se rukuje plinovima koji su spremljeni u posudama nije hladno i propisno ventilirano, te snabdjeveno plinskim detektorima (članak 63.);

20. ako se za vrijeme rukovanja opasnim i zapaljivim plinovima na brodu ne postupi u smislu odredbe članka 65. ovoga Pravilnika ;

23. ako na tankeru koji prevozi ulja, uređaj za proizvodnju inertnog plina nije ispravan i u stalnoj uporabi (članak 102.);

24. ako prije početka rukovanja uljima ne ispuni uvjete propisane odredbama stavka 1. i 2. članka 103. ovoga Pravilnika;

25. ako se na tankeru prije početka rukovanja uljima u luci ne postupi u smislu odredbe stavka 1. članka 104. ovoga Pravilnika;

26. ako se ne postupi u skladu s odredbama iz članka 107. i 131. ovoga Pravilnika;

27. ako dozvoli rukovanje uljima s jednog na drugi tanker, odnosno brod u luci bez odobrenja kapetanije (članak 109.);

28. ako se rukovanje uljima na tankeru ne prekine u slučajevima predviđenim u članku 110. ovoga Pravilnika;

29. ako prije početka rukovanja plinovima ne ispuni uvjete propisane odredbama članka 113. ovoga Pravilnika;

30. ako brod nije opremljen odgovarajućim uređajima za daljinsko iskapčanje crpki kao i sistemom za brzo zatvaranje glavnog ventila u nuždi (članak 117.);

31. ako prije početka rukovanja opasnim kemikalijama u razlivenom stanju ne ispuni uvjete propisane odredbama članka 128. ovoga Pravilnika;

32. ako dozvoli uporabu prijenosnih sisaljki za rukovanje opasnim kemikalijama bez suglasnosti korisnika luke i odobrenja kapetanije (članak 133.);

33. ako prije početka rukovanja opasnim kemikalijama ne dostavi informacije korisniku luke u skladu s odredbom članka 136. ovoga Pravilnika;

34. ako brod na kojem se rukuje opasnim kemikalijama ne ispunjava uvjete propisane odredbom stavka 1. članka 137. ovoga Pravilnika;

35. ako brod koji prevozi kruti rasuti teret nema odgovarajuću potvrdu propisanu odredbom članka 145. ovoga Pravilnika;

36. ako ne osigura da se rasuti teret na brodu razmjeti u skladu s odredbom članka 147. ovoga Pravilnika;

37. ako prije isplovljenja broda, ne dostavi kapetaniji račun stabiliteta broda u pismenom obliku (članak 148. i 159.);

38. ako brod koji prevozi žito kroz čitavo putovanje ne ispunjava uvjete stabilinosti propisane odredbom članka 151. ovoga Pravilnika;

39. ako prije krcanja žita u rasutom stanju ne dokaže u pismenom obliku da je brod u svim fazama svojeg putovanja sposoban udovoljavati uvjetima stabiliteta koji se zahtijevaju u članku 151. ovoga Pravilnika (članak 152.);

40. ako brod koji prevozi žito nema svjedodžbu o sposobnosti za prijevoz žita u rasutom stanju izdanu od Registra, kao i upute za krcanje žita odobrene od Registra (članak 153.),

41. ako brod nije stabilan u svako doba, uključujući vrijeme ukrcaja i iskrcaja tereta drva na palubi, uzimajući u računanje stabiliteta broda elemente propisane odredbom članka 157. ovoga Pravilnika;

42. ako ne postupi u skladu s odredbama iz članka 158. ovoga Pravilnika.

Članak 164.

Novčanom kaznom od 2.000 do 4.000 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj stručna osoba pod čijim se nadzorom obavlja rukovanje opasnim tvarima:

1. ako prije početka rukovanja opasnim tvarima ne provjeri da li u zatvorenoj prostoriji ima dovoljno kisika i da li je prostorija bez otrovnih i eksplozivnih plinova (članak 22.);

2. ako se prije početka rukovanja opasnim tvarima uzajamno ne obavijesti s osobom koja upravlja brodom o sredstvima i načinu protupožarne zaštite na brodu, odnosno u luci (članak 29. stavak 2.);

3. ako dozvoli podizanje ili prenošenje bilo kojeg tereta preko opasnih tvari smještenih na brodu, vozilu ili u luci (članak 35.);

4. ako dozvoli da rukovanje opasnim tvarima obavljaju osobe koje nisu punoljetne i osposobljene za rukovanje tim tvarima i koje nisu opskrbljene odgovarajućim sredstvima zaštite u skladu s odredbama iz članka 36. ovoga Pravilnika;

5. ako s mjesta na kojem se rukuje opasnim tvarima ne ukoni osobe koje su prethodno uživale alkohol ili drogu, odnosno ako je očito da su te osobe nesposobne za rukovanje opasnim tvarima (članak 37. stavak 2.);

6. ako odmah ne prekine rukovanje opasnim tvarima i ne obavijesti kapetaniju u slučajevima iz članka 38. stavka 1. ovoga Pravilnika;

7. ako ne poduzme mjere ili ne obavijesti kapetaniju u slučajevima predviđenim u stavku 1. i 2. članka 54. ovoga Pravilnika;

8. ako prilikom rukovanja eksplozivnim tvarima postupi suprotno odredbama članka 59. ovoga Pravilnika;

9. ako u brodskom odnosno lučkom skladištu eksplozivne tvari ne uskladišti na način propisan odredbom članka 60. ovoga Pravilnika;

10. ako plinske boce ne slaže u brodskom, odnosno lučkom skladištu s ventilom prema gore, na način da se osiguraju od pomicanja za vrijeme transporta (članak 67.);

11. ako prilikom rukovanja plinovima postupi suprotno odredbama članka 68. ovoga Pravilnika;

12. ako sortira i slaže otrovne tvari na mjestu rukovanja (članak 80.).

Članak 165.

Novčanom kaznom od 1.000 do 2.000 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj osoba koja rukuje opasnim tvarima:

1. ako za vrijeme rukovanja opasnim tvarima primjeti opasnost i odmah ne prekine daljnje rukovanje i o tome ne obavijesti osobu koja upravlja brodom ili stručnu osobu pod čijim se nadzorom obavlja rukovanje opasnim tvarima (članak 38. stavak 2.);

2. ako prilikom rukovanja plinovima nema plinsku masku prema vrsti plina kojim se rukuje (članak 62. stavak 3.);

3. ako prilikom rukovanja otrovnim tvarima ne upotrebljava zaštitna odjela, rukavice, specijalnu obuću, maske i druga zaštitna sredstva (članak 79.);

4. ako pri rukovanju zaraznim tvarima ne koristi propisana osobna zaštitna sredstva (članak 84. stavak 2.).

Članak 166.

Novčanom kaznom od 500 do 1.000 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj osoba koja upravlja vozilom:

1. ako vozilo na kojem se nalaze opasne tvari nema propisane oznake (članak 17. stavak 2.);

2. ako u luci popravlja vozilo na kojem se nalaze opasne tvari suprotno odredbama članka 20. i članka 61. stavka 2. ovoga Pravilnika;

3. ako vozilo na kojem su ukrcane opasne tvari odmah nakon završenog ukrcaja ne napusti luku (članak 34. stavak 1.);

4. ako na području luke izbacuje iz vozila bilo koje vrste opasnih tvari (članak 43.);

5. ako na vozilu s motorom na unutarnje sagorijevanje, kada prevozi opasne tvari iz stavka 1. članka 44. ovoga Pravilnika, ispušne cijevi i električna instalacija nisu zaštićeni od iskrenja (članak 45.);

6. ako eksplozivne tvari u luci prevozi kamionom s prikolicom ili poluprikolicom, odnosno s prikolicom specijalne izvedbe koja nema uređaje za kočenje ili ako ova vozila nemaju podnicu obloženu s unutarnje strane materijalom koji ne izaziva iskrenje ili na ispusnoj cijevi motora nema postavljenu zaštitnu mrežu (iskrolovka) kao i odvod statičkog elektriciteta (članak 56.);

7. ako za vrijeme ukrcaja, odnosno iskrcaja eksplozivnih tvari motor vozila nije ugašen (članak 58. stavak 2.);

8. ako vozilo koje prevozi otrovne tvari nema oznaku da prevozi otrove (članak 77. stavak 1.).

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 167.

Korisnik luke dužan je donijeti posebne akte iz članka 4., 12., 118. i 140. ovoga Pravilnika u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 168.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima u lukama i pristaništima ("Narodne novine", br. 2/82. i 55/85).

Članak 169.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama":

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. ing, v. r.

Prilog 1

Podnosilac deklaracije LUČKOJ KAPETANIJI

Party submitting the Declaration TO HARBOUR MASTER'S

OFFICE

DEKLARACIJA O OPASNIM TVARIMA ZA BROD

SHIP'S DECLARATION OF DANGEROUS GOODS

________________________________________________________________________

Ime odnosno oznaka broda

Vessel's name, call sign

________________________________________________________________________

Državna pripadnost broda

Vessel's nationality

________________________________________________________________________

Luka upisa broda

Port of registry

________________________________________________________________________

Nosivost broda

Vessel's DWT

________________________________________________________________________

Gaz i dužina broda

Vessel's draft and length

________________________________________________________________________

Potvrda o sposobnosti pomorskog broda za krcanje upakiranog ili rasutog opasnog tereta-

vrijedi do:

Certificate of sea going ship's ability for carriage of dangerous goods in packages or bulk-

the Cerificate will remain in force until:

________________________________________________________________________

Predviđeno vrijeme dolaska broda

Vessel's ETA

________________________________________________________________________

Ukrcaj, iskrcaj, provozi

Loading, discharge, transit

________________________________________________________________________

Plan smještanja opasnih tvari

Stowage plan of dangerous goods

________________________________________________________________________

Vrsta opasnih tvari

Kind of dangerous goods

________________________________________________________________________

Količina opasnih tvari

Technical name of dangerous good

________________________________________________________________________

Način pakiranja i obilježavanja

Kind of packing and IMO CLASS

________________________________________________________________________

Da su podaci navedeni u deklaraciji istiniti i da pakiranje odgovara propisima, te da je ambalaža u ispravnom stanu potvrđuje:

The Undersigned by his signature confirms that the datas mentioned in this Declaration are true and that the packing compiles with the regulations and is in good condition:

Zapovjednik broda (predstavnik brodara)

Ship's Master (Agent)

Potpis M.P.

Signature Seal

Na osnovi Deklaracije, LUČKA KAPETANIJA izdaje

On the grounds of the submitted Declaration, HARBOUR MASTER'S OFFICE issue the following:

ODOBRENJE

PERMISSION

za rukovanje opasnim tvarima na brodu navedenim u ovoj Deklaraciji

to handle the dangerous goods on board of vessel mentioned in this Declarations

Rukovanje opasnim tvarima na brodu može početi ___________199__ godine, u ____ sati.

Handling with dangerous goods may commence at __________ year, at ______ hours.

Prilog 2

LUČKOJ KAPETANIJI

Podnosilac deklaracije TO HARBOUR MASTER' S OFFICE

Party submitting the Declaration

DEKLARACIJA O OPASNIM TVARIMA

(prijevoznim sredstvima osim broda)

DECLARATION OF DANGEROUS GOODS

(vehicles other than ship)

_______________________________________________________________________

Vrsta prijevoznog sredstva

Kind of vehicle

_______________________________________________________________________

Broj, odnosno oznaka prijevoznog sredstva

Number and mark of vehicle

_______________________________________________________________________

Količina opasnih tvari

Quantity of dangerous goods

________________________________________________________________________

Tehnički nazi opasne tvari

Technical name of dangerous good

________________________________________________________________________

Način pakiranja i obilježavanja

Package category and marking

________________________________________________________________________

Predviđeno vrijeme dolaska u luku

Arrival termination to harbour

________________________________________________________________________

Da su podaci navedeni u deklaraciji istiniti i da pakiranje odgovara propisima, te da je ambalaža u ispravnom stanju potvrđuje:

The Undersigned by his signature confirms that the datas mentioned in this Declaration are true and that the packing compiles the regulations and is in good condition:

Za podnosioca Deklaracije

For the party submitting the Declaration M.P.

Seal

Potpis

Signature

Na osnovi Deklaracije, LUČKA KAPETANIJA izdaje

On the grounds of the submitted Declaration, HARBOUR MASTER'S OFFICE issue the following:

ODOBRENJE

PERMISSION

za rukovanje opasnim tvarima na vozilu navedenim u ovoj Deklaraciji

to handle the dangerous goods on board of vehicle mentioned in this Declarations

Rukovanje opasnim tvarima na vozilu može početi ______ 199 _ godine u ___ sati

Handling with dangerous goods may commence at year at_____hours

LUČKI KAPETAN

HARBOUR MASTER

___________________

Prilog 3

LUČKOJ KAPETANIJI

Podnosilac deklaracije TO HARBOUR MASTER'S OFFICE

Party submitting the Declaration

DEKLARACIJA O RADIOAKTIVNIM TVARIMA ZA BROD

SHIP'S DECLARATION OF RADIOACTIVITY GOODS ON BOARD

_______________________________________________________________________

Ime odnosno oznaka broda

Vessel's name, sign

_______________________________________________________________________

Državna pripadnost i luka upisa broda

Vessel's nationality and flag state

________________________________________________________________________

Nosivost, gaz i dužina broda

Vessel's DWT, draft and length

________________________________________________________________________

Plan smještaja radioaktivnih tvari:

Radioactivity goods stowing plan:

________________________________________________________________________

Predviđeno vrijeme dolaska broda

Vessel's arrival termination

________________________________________________________________________

Vrsta i stanje radioaktivnih tvari

Kind and condition of radioactivity goods

________________________________________________________________________

Radioaktivnost (Bq)

Radiactivity (Bq)

________________________________________________________________________

Kategorija koleta (žuta ili bijela oznaka)

Package category (yellow or white mark)

________________________________________________________________________

Stupanj zračenja ako je koleto žuto označeno

Radioactivity effect in case of yellow mark

________________________________________________________________________

Grupa radiootrovnosti

Poisonous group

________________________________________________________________________

Količina radioaktivne tvari

Quantity of radioactivity goods

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Da su podaci navedeni u deklaraciji istiniti i da pakiranje odgovara propisma, te da je ambalaža u ispravnom stanju potvrđuje:

The Undersigned by his signature confirms that the datas mentioned in this Declaration are true and that the packing compiles with the regulations and is in good condition:

Zapovjednik broda (predstavnik brodara):

Ship's Master (Agent):

M.P.

Potpis Seal

Signature

Na osnovi Deklaracije, LUČKA KAPETANIJA izdaje

On the grounds of the submitted Declaration, HARBOUR MASTER'S OFFICE issue the following:

ODOBRENJE

PERMISSION

za rukovanje radioaktivnim tvarima na brodu navedenim u ovoj Deklaraciji

to handle the radioactivity goods on board of vessel mentioned in thi Declarations

Rukovanje radioaktivnim tvarima na brodu može početi _________199 ____ godine u ______ sati.

Handling with radioactivity goods may commerce at year at ______ hours.

LUČKI KAPETAN:

HARBOUR MASTER:

Prilog 4

LUČKOJ KAPETANIJI

Podnosilac deklaracije TO HARBOUR MASTER'S OFFICE

Party submitting the Declaration

DEKLARACIJA O RADIOAKTIVNIM TVARIMA

(prijevoznim sredstvima osim broda)

DECLARATION OF RADIOACTIVITY GOODS

(vehicles other than ship)

________________________________________________________________________

Vrsta prijevoznog sredstva

Kind of vehicle

________________________________________________________________________

Broj, odnosno oznaka prijevoznog sredstva

Number and mark of vehicle

________________________________________________________________________

Vrsta i stanje radioaktivne tvari

Kind and condition of radioactivity goods

________________________________________________________________________

Radioaktivnost (Bq)

Radiactivity (Bq)

________________________________________________________________________

Kategorija koleta (žuta ili bijela oznaka)

Package category (yellow or white mark)

________________________________________________________________________

Stupanj zračenja ako je koleto žuto označeno

Radioactivity effect in case of yellow mark

________________________________________________________________________

Grupa radioaktivnosti

Quantity of radioactivity goods

________________________________________________________________________

Predviđeno vrijeme dolaska u luku

Arrival termination to harbour

________________________________________________________________________

Da su podaci navedeni u deklaraciji istiniti i da pakiranje odgovara propisima, te da je ambalaža u ispravnom stanju potvrđuje:

The Undersigned by his signature confirms that the datas mentioned in this Declaration are true and that the packing compiles with the regulations and is in good condition:

Za podnosioca Deklaracije

For the party submitting the Declaration

M.P.

Seal

Potpis

Signature

...............................................................................................................................................

Na osnovi Deklaracije, LUČKA KAPETANIJA izdaje

On the grounds of the submitted Declaration, HARBOUR MASTER'S OFFICE issue the following:

ODOBRENJE

PERMISSION

za rukovanje radioaktivnim tvarima na vozilu navedenim u ovoj Deklaraciji

to handle the radioactivity goods on board of vehicle mentioned in this Declaration

Rukovanje radioaktivnim tvarima na vozilu može početi __________ 199 ___ godine u _____ sati.

Handling with radioactivity goods may commerce at year at ______ hours.

LUČKI KAPETAN:

HARBOUR MASTER:

Prilog 5

BROD/OBALA SIGURNOSNA KONTROLNA LISTA

SHIP/SHORE SAFETY CHECK LIST

Ime broda: __________________________________________________

Ship's Name

Privezno mjesto _________________________ Luka: _________________________

Berth Port

Datum dolaska: _________________________ Vrijeme dolaska: _________________________

Date of Arrival: Time of Arrival:

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE:

INSTRUCTION FOR COMPLETION

Sigurno rukovanje zahtjeva da svi uvjeti budu potvrdni i ispunjeni oznakom ( ) u označeni prostor.

Ako nije moguć potvrdan odgovor, treba navesti razlog, te dogovoriti odgovarajuće mjere predostrožnosti koje treba poduzeti brod i privezno mjesto. Kada se smatra da se uvjeti ne mogu primijeniti, treba ih navesti u rubrici Primjedbe.

The safety of operations requires that all questions should be answered affirmatively by clearly ticking ( ) the appropriate box. If an affirmative answer is not possible, the reason should be given and agreement reached upon appropriate precautions to be taken between the ships and the terminal.Where any question is considered to be not applicable, then a note to that effect should be inserted in the remarks column.

Ovaj prostor u stupcu "brod" i "privez" označava da će provjeru izvršiti označena stranka

A box in the column "ship" and "terminal" indicates that check should be carried out by the party concerned.

Prisustvo slova A,P ili R u stupcu "Code" ima slijedeće značenje:

The presence of the letters A, P or R in the column "Code" indicater the following

A - svaki postupak i odgovor mora biti upisan u rubrici "Primjedbe" kontrolne liste i potpisan od obje stranke

- any procedures and agreements should be in writting in the remarks column of this check list or other mutually acceptable form. In either case, the signature of both parties should be required.

P - u slučaju da se na pitanja označena ovim slovom ne može odgovoriti potvrdno, rukovanje se obustavlja, dok lučke vlasti ne izdaju odobrenje.

- in the case of a negative answer the operation should not be carried out without the permission of the Port Authority.

R - označava da se kontrola treba ponoviti u vremenskim razmacima koji su odgovorni u deklaraciji.

- indicates items to be rechecked at intervals not exceeding that agreed in the declaration.

DIO "A" - OPĆENITO TEKUĆINE

PART "A" - BULK LIQUID GENERAL

__________________________________________________________________________________

Općenito Brod Privez Code Primjedbe

General Ship Terminal Remarks

__________________________________________________________________________________

1. Da li je brod sigurno privezan? R Zaustavljen rad Brzina

Is the ship securely moored? teretom u: vjetra u

Nm

Stop cargo at kts wind

Odvojen Brzina

cjevovod u: vjetra u Nm

Disconnect at kts wind

Brod odvezan u: Brzina

Unberth at vjetra u Nm

kts wind vel.

__________________________________________________________________________________

2. Da li je ispravno postvljena užad za tegljenje u slučaju opasnosti?R

Are emergency towing wires correctly positioned?

________________________________________________________________________

3. Da li je pristup brodu siguran? R

Is there safe access between ships and shore?

________________________________________________________________________

4. Da li je brod spreman otploviti na vlastiti pogon? PR

Is the ship ready to move under its own power?

________________________________________________________________________

5. Da li je spremna brodska straža i nadzor kao i nadzor na privezu?

R

Is there an effective deck watch in attedance on board and adequate

supervision on the terminal and on the ship?

________________________________________________________________________

6. Da li je dogovorena komunikacija brod-kopno? AR

Is the agreed ship/shore communication system operative?

________________________________________________________________________

7. Da li su dogovoreni signali za slučaj opasnosti? A

Has the emergency signal to be used by the ship and shore been explained

and understood?

________________________________________________________________________

8. Da li je dogovoren postupak rada sa teretom, bunkerom i balastom?

AR

Have the procedures for cargo, bunker and ballast handling been agreed?

________________________________________________________________________

9. Da li su opasnosti od tereta kojim se rukuje obznanjene?

Have the hazards associated with toxic substances in the cargo being handled been

identified and understood?

________________________________________________________________________

10. Da li je dogovoren posupak za obustavu rada u slučaju opasnosti?

Has the emergency shutdown procedure been agreed?

________________________________________________________________________

11. Da li je protupožarna zaštita pravilno postavljena i spremna za upotrebu? R

Are fire hoses and fire fighting equipment on board and ashore positioned and

ready for immediate use?

_______________________________________________________________________

12. Da li su priključci na cjevovodu za teret u dobrom stanju, odgovarajuće

pričvršćeni i spremni za upotrebu?

Are cargo and bunker hoses/arms in good condition, properly rigged and appropriate

for the service intented?

________________________________________________________________________

13. Da li su izljevi zatvoreni i da li su postavljene posude za prikupljanje

R

prolivene tekućine na brodu i kopnu?

Are scuppers effectively plugged and drips trays in position, both on board

and ashore?

________________________________________________________________________

14. Da li su cjevovodi tereta i pogonskog goriva koji nisu u upotrebi zatvoreni

slijepim prirubnicama?

Are unused cargo and bunker connections properly secured with blank flanges

fully bolted?

________________________________________________________________________

15. Da li su svi ventili mora koji nisu u upotrebi zatvoreni i zapečaćeni?

Are sea and overboad discharge valves, when not in use, closed and visibly secured?

________________________________________________________________________

16. Da li su svi poklopci tankova i pogonskog goriva zatvoreni?

Are all cargo and bunker tank lids closed?

________________________________________________________________________

17. Da li se odzračivanje tankova vrši na propisan način?

AR

Is the agreed tank venting system being used?

________________________________________________________________________

18. Da li su ručne lampe u skladu s propisima?

Are hand torches of an approved type?

________________________________________________________________________

19. Da li su prenosne VHF/UHF radijske postaje u skladu sa propisima?

Are portable VHF/UHF transceivers of an approved type?

________________________________________________________________________

20. Da li je antena glavne radijske postaje uzemljena i radar isključen?

Are the ship's main radio transmitter aerials earthed and radar switched off?

________________________________________________________________________

21. Da li su električni kabeli od prenosnih električnih uređaja isključeni?

Are electric cables to portable electrical equipment disconnected from power?

________________________________________________________________________

22. Da li su vanjska vrata i prozori prostorija posade zatvoreni?

R

Are all external doors and ports in the accommodation closed?

________________________________________________________________________

23. Da li su isključeni uređaji za klimatizaciju?

Are window-type air conditioning units disconnected?

________________________________________________________________________

24. Da li su zatvoreni usisi zraka uređaja za klimatizaciju?

Are air conditioning intakes which may permit the entry of cargo

vapours closed?

________________________________________________________________________

25. Da li su zadovoljeni propisi za korištenje kuhinje?

Are the requirements for use of galley and other cooking appliances being observed?

________________________________________________________________________

26. Da li se poštuju propisi zabrane pušenja?

Are smoking regulations being observed?

________________________________________________________________________

27. Da li se poštuju propisi o zabrni rada otvorenim plamenom?

Are naked lights regulations being observed?

________________________________________________________________________

28. Da li postoji izlaz za slučaj opasnosti?

Is there provision for emergency escape?

________________________________________________________________________

29. Ima li dovoljno osoba na brodu i obali za slučaj opasnosti?

R

Are sufficient personnel on board and ashore to deal with an emergency?

________________________________________________________________________

30. Da li je odgovarajuće izolaciono sredstvo postavljeno na cjevovodu brod-kopno?

Are aequate insulating means in place in the ship/shore connection?

________________________________________________________________________

31. Da li je ventilacija pumpne stanice zadovoljavajuća?

Have measures been taken to ensure sufficient pumproom ventilation?

R

________________________________________________________________________

32. Ako je brod sposoban za zatvoreno krcanje, da li je postupak dogovoren?R

If the ship is capable of closed loading, have requirements for closed operations

been agreed?

________________________________________________________________________

33. Da li je pričvršćen odgovarajući povratni cjevovod pare?

Has an adequate vapour return line been conected?

________________________________________________________________________

34. Ako je pričvršćen povratni cjevovod pare, da li su i drugi faktori dogovoreni?

If a vapour return line is connected, have operating parameters been agreed?

________________________________________________________________________

35. Da li se požarni plan nalazi na ulazu broda?

Are ship emergency fire control plans located externally?

_______________________________________________________________________

36. Da li je sustav inertnog plina ispravan i P

funkcionalan?

Is the Inert Gas System fully operational and in

good working order?

________________________________________________________________________

37. Da li su ispravne palubne vodene brtve?

Are deck seals in good working order? R

________________________________________________________________________

38. Da li odgovara nivo tekućine u vakumsko-prekotlačnom ventilu?

R

Are liquid levels in p/v breakers correct?

_______________________________________________________________________

39. Da li su ugrađeni i prenosni analizatori kisika kalibrirani i

R

ispravni?

Have the fixed and portable oxygen analyzers been calibrated

and are they working properly?

_______________________________________________________________________

40. Da li radi ugrađeni registrator kisika i tlaka inertnog plina?

R

Are fixed IG pressure and oxygen recorders working?

________________________________________________________________________

41. Da li je u tankovima tereta manje od 8% kisika i nadtlak inertnog

plina? PR

Are all cargo tank atmospheres 8% or less oxygen content by volume

and with positive pressure?

________________________________________________________________________

42. Da li su ventili inertnog plina na tankovima ispravno podešeni?

R

Are all the individual tank IG valves (if fitted) correctly set and locked?

________________________________________________________________________

43. Da li je odgovorna osoba za rukovanje teretom upoznata da u slučaju kvara

slučaja za inertni plin treba zaustaviti rukovanje teretom i obavijestiti

AR

privezno mjesto?

Are all the persons in charge of cargo operations aware that in the case of

failure of the Inert Gas Plant, discharge operations should cease and the

terminal so advised?

________________________________________________________________________

Ako je brod opremljen sa sustavom za pranje tankova sirovom naftom treba odgovoriti na slijedeća pitanja:

If the ship is fitted with a crude oil washing system, and itends to crude oil wash (COW) the following questions should be answered.

________________________________________________________________________

Pranje sirovom naftom Brod Privez Code Primjedbe

Crude Oil Washing Ship Terminal Remarks

________________________________________________________________________

44. Da li je prije dolaska broda ispravno ispunjena

kontrolna lista za pranje tankova sirovom naftom?

Is the Pre-Arrival Crude Oil Washing Check List, as contained

in the approved Crude Oil Washing Manual, satisfacorily completed?

________________________________________________________________________

45. Da li postoji kontrolna lista za pranje tankova sirovom naftom

R

i da li se koristi?

Is the crude Oil Washing Check List for use before, during and

after Crude Oil Washing, as contained in the approved Crude Oil

Washing Manual, available and being used?

________________________________________________________________________

Ako brod planira čišćenje tankova uz obalu, treba odgovoriti na slijedeća pitanja:

If the ship is planning to tank clean alongside, the following questions should be answered:

________________________________________________________________________

Čišćenje tankova Brod Obala Primjedbe

Tank cleaning Ship Shore Remarks

________________________________________________________________________

Da li će se čistiti tankovi za vrijeme boravka broda Da/Ne*

uz obalu?

Are tank cleaning operations planned during the ship's

stay alongside the shore installation? Yes/No*

________________________________________________________________________

Ako se vrši čišćenje tankova da li je obaviješteno Da/Ne* Da/Ne*

osoblje priveznog mjesta i lučke vlasti?

If so, have the Port Authority and terminal authority Yes/No* Yes/No*

been informed?

________________________________________________________________________

* Precrtajte Da ili Ne kako odgovara.

Delete Yes or No as appropriate.

DEKLARACIJA:

DECLARATION

Dolje potpisani zajedno smo provjerili sve stavke u sigurnosnoj kontrolnoj listi i podaci koji su uneseni su ispravni.

We the undersigned have checked, where appropriate jointly, the items on this check list and have satisfied ourselves that the entires we have made are correct to the best of our knowledge.

Također smo se dogovorili da provjerimo priču prema potrebi, a stavke označene slovom "R" u stupcu "Code" ponovno provjerimo u vremenskom razmaku (intervalu) koji ne prelazi ...... sati.

We have also made arrangements to carry out repetitive check as necessary and agree that those items marked with the letter "R" in the column "Code" should be re-checked at interval not exceeding ...... hours.

______________________________________________________________________

Za brod Za kopno (privez)

For ship For shore

______________________________________________________________________

Ime: Ime:

Name Name

______________________________________________________________________

Čin: Čin:

Rank Rank

______________________________________________________________________

Potpis: Potpis:

Signature Signature

______________________________________________________________________

Datum:

Date

Vrijeme:

Time

______________________________________________________________________

Prilog 5

BROD/OBALA SIGURNOSNA KONTROLNA LISTA

SHIP/SHORE SAFETY CHECK LIST

Ime broda: ______________________________________________

Ship's Name

Privezno mjesto __________________________ Luka __________________________

Berth Port

Datum dolaska: __________________________ Vrijeme dolaska __________________________

Date of Arrival: Time of Arrival:

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE:

INSTRUCTION FOR COMPLETION

Sigurno rukovanje zahtjeva da svi uvjeti budu potvrdni i ispunjeni oznakom ( ) u označeni prostor. Ako nije moguć potvrdan dogovor, treba navesti razlog, te dogovoriti odgovarajuće mjere predostrožnosti koje treba poduzeti brod i privezno mjesto. Kada se smatra da se uvjeti ne mogu primijeniti, treba ih navesti u rubrici Primjedbe.

The safety of operations requires that all questions should be answered affirmatively by clearly ticking ( ) the appropriate box. If an affirmative answer is not possible, the reason should be given and agreement reached upon appropriate precautions to be taken between the ships and the terminal.

Where any question is considered to be not applicable, then a note to that effect should be inserted in the remarks column.

Ovaj prostor u stupcu "brod" i "privez" označava da će provjeru izvšiti označena stranka.

A box in the column "ship" and "terminal" indicates that check should be carried out by the party concerned.

Prisustvo slova A, P ili R u stupcu "Code" ima slijedeće značenje:

The presence of the letters A,P or R in the column "Code" indicates the following

A - svaki postupak i dogovor mora biti upisan u rubrici "Primjedbe" kontrolne liste i potpisan od obje stranke.

- any procedures and agreements should be in writting in the remarks column of this check list or other mutually acceptable form. In either case, the signature of both parties should be required.

P - u slučaju da se na pitanja označena ovim slovom ne može odgovoriti potvrdno, rukovanje se obustavlja, dok lučke vlasti ne izdaju odobrenje.

- in the case of a negative answer the operation should not be carried out without the permission of the Port Authority.

R - označava da se kontrola treba ponoviti u vremenskim razmacima koji su dogovoreni u deklaraciji.

- indicates items to be rechecked at intervals not exceeding that agreed in the declaration.

DIO "A" - OPĆENITO TEKUĆINE

PART "A" - BULK LIQUID GENERAL

_______________________________________________________________________

Općenito Brod Privez Code Primjedbe

General Ship Terminal Remarks

________________________________________________________________________

1. Da li je brod sigurno privezan? Zaustavljen rad Brzina

Is the ship securely moored? R teretom u: vjetra u Nm

Stop cargo at kts wind vel

Odvojen Brzina

cjevovod u: vjetra u Nm

Disconnect at kts wind vel.

Brod odvezan u: Brzina vjetra

Unberth at u Nm

kts wind vel

________________________________________________________________________

2. Da li je ispravno postavljena užad za tegljenje u R

slučaju opasnosti?

Are emergency towing wires correctly positioned?

________________________________________________________________________

3. Da li je pristup brodu siguran? R

Is there safe access between ships and shore?

________________________________________________________________________

4. Da li je brod spreman otploviti na vlastiti pogon? PR

Is the ship ready to move under its own power?

________________________________________________________________________

5. Da li je spremna brodska straža i nadzor kao i nadzor

R

na privezu?

Is there an effective deck watch in attendance on board and

adequate supervision on the terminal and on the ship?

________________________________________________________________________

6. Da li je dogovorena komunikacija brod - kopno? AR

Is the agreed ship/shore communicatios system operative?

________________________________________________________________________

7. Da li su dogovoreni signali za slučaj opasnosti?

Has the emergency signal to be used by the ship and shore been

explained and understood?

________________________________________________________________________

8. Da li je dogovoren posupak rada sa teretom, bunkerom

AR

i balastom?

Have the procedures for cargo, bunker and ballast handling been agreed?

________________________________________________________________________

9. Da li su opasnosti od tereta kojim se rukuje obznanjene?

Have the hazards associated with toxic substances in the cargo being

handled been identified and understood?

________________________________________________________________________

10. Da li je dogovoren postupak za obustavu rada u slučaju

A

opasnosti?

Has the emergency shutdown procedure been agreed?

________________________________________________________________________

11. Da li je protupožarna oprema pravilno postavljena i spremna

R

za upotrebu?

Are fire hoses and fire fighting equipment on board and ashore positioned

and ready for immediate use?

________________________________________________________________________

12. Da li su priključci na cjevovodu za teret u dobrom stanju, odgovarajuće

pričvršćeni i spremni za upotrebu?

Are cargo and bunker hoses/arms in good condition, properly rigged and

appropriate for the service intended?

________________________________________________________________________

13. Da li su izljevi zatvoreni i da li su postavljene posude za

R

prikupljanje prolivene tekućine na brodu i kopnu?

Are scuppers effectively plugged and drips trays in position, both on

board and ashore?

________________________________________________________________________

14. Da li su cjevovodi tereta i pogonskog goriva koji nisu u upotrebi

zatvoreni slijepim prirubnicima?

Are unused cargo and bunker connections properly secured with blank

flages fully bolted?

_______________________________________________________________________

15. Da li su svi ventili mora koji nisu u upotrebi zatvoreni i zapečaćeni?

Are sea and overboard discharge valves, when not in use, closed and

visibly secured?

________________________________________________________________________

16. Da li su svi poklopci tankova i pogonskog goriva zatvoreni?

Are all cargo and bunker tank lids closed?

________________________________________________________________________

17. Da li se odzračivanje tankova vrši na propisani način?

AR

Is the agreed tank venting system being used?

________________________________________________________________________

18. Da li su ručne lampe u skladu s propisima?

Are hand torches of an approved type?

________________________________________________________________________

19. Da li su prenosne VHF/UHF radijske postaje u skladu sa propisima?

Are portable VHF/UHF transceivers of an approved type?

________________________________________________________________________

20. Da li je antena glavne radijske postaje uzemljena i radar isključen?

Are the ship's main radio transmitter aerials earthed and radar switched off?

________________________________________________________________________

21. Da li su električni kabeli od prenosnih električnih uređaja isključeni?

Are electric cabels to portable electric equipment disconnected from

power?

________________________________________________________________________

22. Da li su vanjska vrata i prozori prostorija posade zatvoreni?

R

Are all external doors and ports in the accommodation closed?

________________________________________________________________________

23. Da li su isključeni uređaji za klimatizaciju?

Are window-type air conditioning units disconnected?

________________________________________________________________________

24. Da li su zatvoreni usisi zraka uređaja za klimatizaciju?

Are air conditioning itakes which may permit the entry of cargo vapours

closed?

________________________________________________________________________

25. Da li su zadovoljeni propisi za korištenje kuhinje?

Are the requrements for use of gallery and other cooking applicances being

observed?

________________________________________________________________________

26. Da li se poštuju propisi zabrane pušenja? R

Are smoking regulations being observed?

________________________________________________________________________

27. Da li se poštuju propisi o zabrani rada otvorenim plamenom?

Are naked lights regulations being observed?

________________________________________________________________________

28. Da li postoji izlaz za slučaj opasnosti?

Is there provision for emergency escape?

________________________________________________________________________

29. Ima li dovoljno osoba na brodu i obali za slučaj opasnosti?

R

Are sufficent personnel on board and ashore to deal with an emergency?

________________________________________________________________________

30. Da li je odgovarajuće izolaciono sredstvo postavljeno na cjevovodu

brod-kopno?

Are adequate insulating means in place in the ship/shore connection?

________________________________________________________________________

31. Da li je ventilacija pumpne stanice zadovoljavajuća?

R

Have measures been taken to ensure sufficient pumproom ventilation?

________________________________________________________________________

32. Ako je brod sposoban za zatvoreno krcanje, da li je postupak dogovoren?

R

If the ship is capable of closed loading, have requirements for closed

operations been agreed?

________________________________________________________________________

33. Da li je pričvršćen odgovarajući povratni cjevovod pare?

Has an adequate vapour return line been connected?

_______________________________________________________________________

34. Ako je pričvršćen povratni cjevovod pare, da li su i drugi

faktori dogovoreni?

If a vapour return line is connected, have operating parameters

been agreed?

_______________________________________________________________________

35. Da li se požarni plan nalazi na ulazu broda?

Are ship emergency fire control plans located externally?

_______________________________________________________________________

DIO "B" KEMIKALIJE U RAZLIVENOM STANJU

PART "B" - BULK LIQUID CHEMICALS

_______________________________________________________________________

Kemikalije u razlivenom stanju Brod Privez Code Primjedbe

Bulk Liquid Chemicals Ship Terminal Remarks

________________________________________________________________________

1. Postoje li informacije o potrebnim podacima za sigurno

rukovanje teretom uključujući sve podatke proizvođača

tereta?

Is information available giving the necessary data for the

safe handling of the cargo, and where applicable, a

manufacturer's inhibition certificate?

________________________________________________________________________

2. Da li je odgovarajuća zaštitna oprema (uključujući i dišni

aparat) spremna za upotrebu?

Is sufficient and suitable protective equipment (including

self-contained breathing apparatus) and protective clothing

ready for immediate use?

________________________________________________________________________

3. Da li su dogovorene osobne zaštitne mjere?

Have counter measures against accidental personal contact

with the cargo been agreed?

________________________________________________________________________

4. Ako je u upotrebi automatski zatvarajući sistem, da li je usklađen

A

sa stupnjem iskrcaja tereta?

Is the cargo handling rate compatible with the automatic shut down

system, if in use?

________________________________________________________________________

5. Da li su sustavi mjerenja i alarmiranja ispravni?

Are cargo system gauges and alarms correctly set and in good order?

________________________________________________________________________

6. Da li su spremni odgovarajući prenosni detektori plina?

Are portable vapour detection instruments readily available for the

producth to be handled?

______________________________________________________________________

7. Da li je dogovoren plan gašenja požara?

Has information on fire-fighting media

and procedures been exchanged?

_______________________________________________________________________

8. Da li su prenosive cijevi odgovarajuće teretu?

Are transfer hoses of suitable material, resistant to the

action of the cargoes?

________________________________________________________________________

9. Da li se rukovanje teretom vrši stalnim ugrađenim cjevovodom?

Is cargo hadling being performed with the permanent installed pipeline?

________________________________________________________________________

* Precrtajte Da ili Ne kako odgovara.

Delete Yes or No as appropriate.

DEKLARACIJA

DECLARATION

Dolje potpisani zajedno smo provjerili sve stavke u sigurnosnoj kontrolnoj listi i podaci koji su uneseni su ispravni.

We the undersigned have checked, where appropriate jointly, the items on this check list and have satisfied ourselves that the entries we have made are correct to the best of our knowledge.

Također smo se dogovorili da ponovimo provjeru prema potrebi, a stavke označene sa slovom "R" u stupcu "Code" ponovno provjerimo u vremenskom razmaku (intervalu) koji ne prelazi ___ sati.

We have also made arrangements to carry out repetitive check as necessary and agreed that those items marked with the letter "R" in the column "Code" should be re-checked at interval not exceeding ___ hours.

________________________________________________________________________

Za brod Za kopno (privez)

For ship For shore

________________________________________________________________________

Ime: Ime:

Name Name

________________________________________________________________________

Čin: Čin:

Rank Rank

________________________________________________________________________

Potpis: Potpis:

Signature Signature

________________________________________________________________________

Datum:

Date

Vrijeme:

Time

_______________________________________________________________________

Prilog 5

BROD/OBALA SIGURNOSNA KONTROLNA LISTA

SHIP/SHORE SAFETY CHECK LIST

Ime broda: ____________________________________________________

Ship's Name

Privezno mjesto: __________________________ Luka: __________________________

Berth Port

Datum dolaska: __________________________ Vrijeme dolaska __________________________

Date of Arrival: Time of Arrival:

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE:

INSTRUCTION FOR COMPLETION

Sigurno rukovanje zahtijeva da svi uvjeti budu potvrdni i ispunjeni oznakom ( ) u označeni prostor. Ako nije moguć potvrdan odgovor, treba navesti razlog, te dogovoriti odgovarajuće mjere predostrožnosti koje treba poduzeti brod i privezno mjesto. Kada se smatra da se uvjeti ne mogu primijeniti, treba ih navesti u rubrici Primjedbe.

The safety of operations requires that all questions should be answered affirmatively by clearly ticking ( ) the appropriate box. If an affirmative answer is not possible, the reason should be given and agreement reached upon appropriate precautions to be taken between the ships and the terminal.

Where any question is considered to be not applicable, then a note to that effect should be inserted in the remarks column.

Ovaj prostor u stupcu "brod" i "privez" označava da će provjeru izvršiti označena stranka

A box in the column "ship" and "terminal" indicates that check should be carried out by the party concerned.

Prisustvo slova A, P ili R u stupcu "Code" ima slijedeće značenje:

The presence of the letters A, P or R in the column "Code" indicates the following

A - svaki postupak i dogovor mora biti upisan u rubrici "Primjedbe" kontrolne liste i potpisan od obje stranka.

- any procedures and agreements should be in writing in the remarks column of this check list or other mutually acceptalbe form. In either case, the signature of both parties should be required.

P - u slučaju da se na pitanja označena ovim slovom ne može odgovoriti potvrdno, rukovanje se obustavlja, dok lučke vlasti ne izdaju odobrenje.

- in the case of a negative answer the operation should not be carried out without the permission of the Port Authority.

R - označava da se kontrola treba ponoviti u vremenskim razmacima koji su dogovoreni u deklaraciji.

- indicates items to be rechecked at intervals not exceeding that agreed in the declaration.

DIO "A" - OPĆENITO TEKUĆINE

PART "A" - BULK LIQUID GENERAL

_______________________________________________________________________

Općenito Brod Privez Code Primjedbe

General Ship Terminal Remarks

_______________________________________________________________________

Isto kao i prethodna tabela za DIO "A" - OPĆENITO TEKUĆINE (1- 35)

DIO "C" UKAPLJENI PLINOVI

PART "C" - BULK LIQUEFIED GASES

________________________________________________________________________

Ukapljeni plinovi Brod Privez Code Primjedbe

Bulk Liquefied Gases Ship Terminal Remarks

________________________________________________________________________

1. Postoje li informacije o potrebnim podacima za

sigurno rukovanje teretom, uključujući sve podatke

proizvođača tereta?

Is information givig the necessary data of the safe handling

of the cargo including as applicable, a manufacturer's inhibition

certificate?

_______________________________________________________________________

2. Da li je vodena zavjesa spremna za upotrebu?

Is the water spray system ready for use?

_______________________________________________________________________

3. Da li je odgovarajuća zaštitna oprema (uključujući

i dišne aparate) spremna za upotrebu?

Is sufficient and suitable protective equipment (including

self-contained breathing apparatus) and protective clothing

readiy for immediate use?

_______________________________________________________________________

4. Da li su skladišta i međuprostori inertirani prema propisima?

Are hold an inter-barrier spaces properly inerted as required?

________________________________________________________________________

5. Da li su ventili na daljinsko upravljanje ispravni?

Are all remote control valves in working order?

________________________________________________________________________

6. Da li su sisaljke tereta i kompresori ispravni, da li je dogovoren

A

maksimalni tlak rada s teretom, između obale i broda?

Are the required cargo pumps and compressors in good order, and

have maximum working pressures been agreed between ship and shore?

________________________________________________________________________

7. Da li je ispravan kontrolni uređaj za ukapljivanje ili isparavanje?

Is reliquefaction or boil off control equipment in good order?

________________________________________________________________________

8. Da li je odgovarajući uređaj za detekciju propuštanja plina podešen i

ispravan?

Is the gas detection equipment properly set for the cargo, calibrated and

in good order?

________________________________________________________________________

9. Da li su sustavi mjerenja i alarmiranja ispravni?

Are cargo system gauges and alarms correctly set and in good order?

________________________________________________________________________

10. Da li je ispravan sustav za brzo zatvaranje u nuždi?

Are emergency shutdown systems working properly?

________________________________________________________________________

11. Da li su međusobno upoznati brod i privezno mjesto o sustavu

A Ship: ______

automatskog zatvaranja ventila na cjevovodu tereta? Shore: _____

Does shore know the closing rate of ship's automatic valves;

does ship have similar details of shore system?

________________________________________________________________________

12. Da li su brod i privezno mjesto međusobno razmijenili informacije A

o maksimalnom/minimalnom tlaku i temperaturi tereta kojim se rukuje?

Has information been exchanged between ship and shore on the

maximum/minimum temperatures/pressures of the cargo to be handled?

________________________________________________________________________

13. Da li postoji zaštita od nepažljivog prepunjenja tankova za vrijeme

rukovanja teretom?

Are cargo tanks protected against inadvertent overfiling at all times

while any cargo operations are in progress?

_______________________________________________________________________

14. Da li je prostorija kompresora propisno ventilirana;strojarnica

propisno zatvorena i alarmni sustav ispravan?

Is the compressor room properly ventilated; the motor room properly

pressurised and is the alarm system working?

________________________________________________________________________

15. Da li su sigurnosni ventili tankova tereta ispravno podešeni, a podešeni

tlak vidljivo ispisan?

Are cargo tank relief valves set correctly and actual relief valve settings

clearly and visibly displayed?

Tank No 1 __________________________

Tank No 2__________________________

Tank No 3__________________________

Tank No 4__________________________

Tank No 5__________________________

Tank No 6__________________________

Tank No 7__________________________

Tank No 8__________________________

Tank No 9__________________________

Tank No 10__________________________

________________________________________________________________________

DEKLARACIJA:

DECLARATION

Dolje potpisani zajedno smo provjerili sve stavke u sigurnosnoj kontrolnoj listi i podaci koji su uneseni su ispravni.

We the undersigned have checked, where appropriate jointly, the items on this check list and have satisfied ourselves that the entries we have made are correct to the best of our knowledge.

Također smo se dogovorili da ponovimo provjeru prema potrebi, a stavke označene sa slovom "R" u stupcu "Code" ponovno provjerimo u vremenskom razmaku (intervalu) koji ne prelazi ____ sati.

We have also made arrangements to carry out repetitive check as necessary and agreed that those items marked with the letter "R" in the column "Code" should be re-checked at interval not exceeding __ hours.

________________________________________________________________________

Za brod Za kopno (privez)

For ship For shore

________________________________________________________________________

Ime: Ime:

Name Name

________________________________________________________________________

Čin: Čin:

Rank Rank

________________________________________________________________________

Potpis: Potpis:

Signature Signature

________________________________________________________________________

Datum:

Date

Vrijeme:

Time

________________________________________________________________________