MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 1043. stavak 1. točka 1. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94 i 74/94), ministar pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske.

Članak 2.

Najmanji broj članova posade pomorskog broda trgovačke mornarice Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: brod) predstavlja posadu koja brodu jamči sigurnu plovidbu u odnosu na kategoriju plovidbe, veličinu i namjenu broda, snagu pogonskog postrojenja, stupanj (oznaku) automatizacije pogona kao i vrijeme trajanja plovidbe.

Članak 3.

Brod mora imati zapovjednika.

Zapovjednik mora imati svjedodžbu o osposob-ljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste s općom ovlasti, odnosno GMDSS operatora s općom ovlasti, zavisno od kategorije plovidbe broda.

Članak 4.

Teretni brod koji plovi u dugoj plovidbi mora imati najmanje slijedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 1.600 GT

- jednog prvog časnika i jednog časnika palube, dva kormilara i jednog mornara;

2. Brod do 1.600 GT

- jednog prvog časnika palube i dva kormilara.

B. U SLUŽBI STROJA

I. Brod sa snagom pogonskog stroja preko 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, dva časnika stroja, dva brodska motorista odnosno brodska mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, dva časnika stroja i jednog brodskog motoristu, odnosno bodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog časnika stroja

II. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja od 750 do 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, dva časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

1a. Brod sa oznakom automatizacije AUT 3 (HR) za brodove sa snagom glavnog pogonskog stroja od 750 do 1.500 kW

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizacije AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog časnika stroja.

III. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja do 750 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizacije AUT 3 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja.

C. U SLUŽBI VEZE - za brodove izgrađene prije 1. veljače 1995. koji ne udovoljavaju svim zahtjevima iz poglavlja IV SOLAS konvencije s dopunama 1988. godine, a najkasnije do 1. veljače 1999. godine.

1. Brod preko 1.600 GT

- jednog pomorskog radio-telegrafistu I ili II klase,

- svaki časnik palube u straži mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste s općom ovlasti, odnosno GMDSS operatora s općom ovlasti;

2. Brod od 300 do 1.600 GT

- svaki časnik palube u straži mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste s općom ovlasti, odnosno GMDSS operatora s općom ovlasti, a ukoliko brod upotrebljava radio-telegrafsku postaju, tada mora imati jednog pomorskog radio-telegrafistu I ili II klase;

3. Brod do 300 GT

- jednog člana posade palube u straži sa svjedodžbom o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste s općom ovlasti, odnosno GMDSS operatora s općom ovlasti, ukoliko brod ima ugrađenu radio-telefonsku postaju.

D. U OPĆOJ SLUŽBI

Brod preko 1.600 GT

- jednog brodskog kuhara.

Članak 5.

Teretni brod koji plovi u velikoj obalnoj plovidbi mora imati najmanje slijedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 1.600 GT

- jednog prvog časnika, dva kormilara i jednog mornara;

2. Brod do 1.600 GT

- jednog prvog časnika palube i dva kormilara.

B. U SLUŽBI STROJA

I. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja preko 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i dva brodska motorista odnosno brodska mazača:

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog časnika stroja.

II. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja od 750 do 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

1a. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 3 (HR) za brodove sa snagom glavnog pogonskog stroja od 750 do 1.500 kW

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 2 (HR)

- jednog upravitleja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača.

III. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja do 750 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizacije AUT 3 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja.

C. U SLUŽBI VEZE - za brodove izgrađene prije 1. veljače 1995. koji ne udovoljavaju svim zahtjevima iz poglavlja IV SOLAS konvencije s dopunama 1988. godine, a najkasnije do 1. veljače 1999. godine.

1. Brod preko 1.600 GT

- jednog pomorskog radio-telegrafistu I ili II klase,

- svaki časnik palube u straži mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste s općom ovlasti, odnosno GMDSS operatora s općom ovlasti;

2. Brod od 300 do 1.600 GT

- svaki časnik palube u straži mroa imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste s općom ovlasti, odnosno GMDSS operatora s općom ovlasti, a ukoliko brod upotrebljava radio-telegrafsku postaju, tada mora imati jednog pomorskog radio-telegrafistu I ili II klase;

3. Brod do 300 GT

- jednog člana posade palube u straži sa svjedodžbom o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste s općom ovlasti, odnosno GMDSS operatora s općom ovlasti, ukoliko brod upotrebljava radio-telefonsku postaju.

D. U OPĆOJ SLUŽBI

- jednog brodskog kuhara.

Članak 6.

Teretni brod koji plovi u maloj obalnoj plovidbi i Jadranskim morem mora imati slijedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 1.600 GT

- jednog prvog časnika palube, dva kormilara i jednog mornara;

2. Brod od 800 do 1.600 GT

- jednog časnika palube, jednog kormilara i jednog mornara;

3. Brod od 200 do 800 GT

- dva kormirala i jednog mornara;

4. Brod od 100 do 200 GT

- jednog kormilara i jednog mornara;

5. Brod od 50 do 100 GT

- jednog kormilara;

6. Brod do 5 GT

- jednog mornara

B. U SLUŽBI STROJA

I. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja preko 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i dva brodska motorista odnosno brodska mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog časnika stroja

II. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja od 750 do 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

1a. Brod sa oznakom automatizacije AUT 3 (HR) za brodove sa snagom glavnog pogonskog stroja od 750 do 1.500 kW

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu, odnosno brodskog mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača.

III. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja od 220 do 750 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu odnsono brodskog mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 3, AUT 2 i AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja.

IV. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja do 220 kW

- jednog upravitelja brodskog postrojenja.

C. U SLUŽBI VEZE - za brodove izgrađene prije 1. veljače 1995. koji ne udovoljavaju svim zahtjevima iz poglavlja IV SOLAS konvencije s dopunama 1988. godine, a najkasnije do 1. veljače 1999. godine.

1. Brod preko 1.600 GT

- jednog pomorskog radio-telegrafistu I ili II klase,

- svaki časnik palube u straži mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste s općom ovlasti, odnosno GMDSS operatora s općom ovlasti;

2. Brod od 300 do 1.600 GT

- svaki časnik palube u straži mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste s općom ovlasti, odnosno GMDSS operatora s općom ovlasti;

3. Brod do 300 GT

- ukoliko brod upotrebljava radio-telefonsku postaju, jedan član posade palube u straži mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste s općom ovlasti, odnosno GMDSS operatora s općom ovlasti.

D. U OPĆOJ SLUŽBI

Brod preko 1.600 GT

- jednog kuhara.

Članak 7.

Teretni brod koji plovi u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske mora imati slijedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 1.600 GT

- jednog prvog časnika palube, jednog kormilara i jednog mornara,

- jednog časnika palube, jednog kormilara i jednog mornara, ako plovidba traje manje od 8 sati;

2. Brod od 800 do 1.600 GT

- jednog časnika palube, jednog kormilara i jednog mornara,

- jednog časnika palube i jednog kormilara ako plovidba traje manje od 8 sati;

3. Brod od 200 do 800 GT

- dva kormilara i jednog mornara,

- jednog kormilara i jednog mornara ako plovidba traje manje od 8 sati;

4. Brod od 100 do 200 GT

- jednog kormilara i jednog mornara;

5. Brod od 50 do 100 GT

- jednog kormilara;

6. Brod do 50 GT

- jednog kormilara.

B. U SLUŽBI STROJA

I. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja preko 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i dva brodska motorista odnosno brodska mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog časnika stroja.

II. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja od 750 do 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

1a. Brod sa oznakom automatizacije AUT 3 (HR) za brodove sa snagom glavnog pogonskog stroja od 750 do 1.500 kW

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu, odnosno brodskog mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača.

III. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja do 750 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 3, AUT 2 i AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja,

- u slučaju kad zapovjednik broda ima i odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za službu upravljanja brodskim strojnim pogonom, tada na brodu ne mora biti poseban upravitelj brodskog postrojenja, ali umjesto njega na brodu mora biti jedan mornar.

C. U SLUŽBI VEZE - za brodove izgrađene prije 1. veljače 1995. koji ne udovoljavaju svim zahtjevima Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 14 - Radiooprema, 1994., a najkasnije do 1. veljače 1999. godine.

1. Brod preko 300 GT

- svaki časnik palube u straži mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste s ograničenom ovlasti, odnosno GMDSS operatora s ograničenom ovlasti:

2. Brod do 300 GT

- ukoliko brod upotrebljava radio-telefonsku postaju, jedan član posade palube u straži mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste s ograničenom ovlasti, odnosno GMDSS operatora s ograničenom ovlasti.

D. U OPĆOJ SLUŽBI

Brod preko 1.600 GT

- jednog kuhara.

Članak 8.

Ribarski brod koji plovi u dugoj plovidbi mora imati najmanje slijedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 1.600 GT

- jednog časnika palube, dva kormilara i jednog mornara;

2. Brod do 1.600 GT

- jednog časnika palube i jednog kormilara.

B. U SLUŽBI STROJA

I. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja preko 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja, dva brodska motorista odnosno brodska mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu, odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog časnika stroja.

II. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja od 750 do 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

1a. Brod sa oznakom automatizacije AUT 3 (HR) za brodove sa snagom glavnog pogonskog stroja od 750 do 1.500 kW

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizacije AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog časnika stroja.

III. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja do 750 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizacije AUT 3 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja.

C. U SLUŽBI VEZE - ukoliko brod upotrebljava radio-telefonsku postaju, jedan član posade palube u straži mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste s općom ovlasti, odnosno GMDSS operatora s općom ovlasti.

D. U OPĆOJ SLUŽBI

Brod preko 1.600 GT

- jednog kuhara.

Članak 9.

Ribarski brod koji plovi u velikoj obalnoj plovidbi mora imati najmanje slijedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 1.600 GT

- jednog časnika palube, jednog kormilara i jednog mornara;

2. Brod do 1.600 GT

- jednog časnika palube i jednog kormilara.

B. U SLUŽBI STROJA

I. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja preko 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i dva brodska motorista odnosno brodska mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog časnika stroja.

II. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja od 750 do 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i dva brodska motorista odnosno brodska mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog časnika stroja.

II. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja od 750 do 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu;

1a. Brod sa oznakom automatizacije AUT 3 (HR) za brodove sa snagom glavnog pogonskog stroja od 750 do 1.500 kW

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu, odnosno brodskog mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja.

III. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja do 750 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 3, AUT 2 i AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja,

- u slučaju kad zapovjednik broda ima i odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za službu upravljanja brodskim strojnim pogonom, tada na brodu ne mora biti poseban upravitelj brodskog postrojenja, ali umjesto njega na brodu mora biti jedan mornar.

C. U SLUŽBI VEZE - ukoliko brod upotrebljava radio-telefonsku postaju, jedan član posade palube u straži mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste s ograničenom ovlasti, odnosno GMDSS operatora s ograničenom ovlasti.

Članak 12.

Putnički brod u dugoj i velikoj obalnoj plovidbi mora imati najmanje slijedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE - BEZ OBZIRA NA VELIČINU

- jednog prvog časnika palube, dva časnika palube, četiri kormilara i dva mornara.

B. U SLUŽBI STROJA - BEZ OBZIRA NA SNAGU GLAVNOG POGONSKOG STROJA

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, dva časnika stroja i tri brodska motorista odnosno brodska mazača.

C. U SLUŽBI VEZE - BEZ OBZIRA NA VELIČINU - za brodove izgrađene prije 1. veljače 1995. koji ne udovoljavaju svim zahtjevima iz poglavlja IV SOLAS konvencije s dopunama 1988. godine, a najkasnije do 1. veljače 1999. godine.

- jednog pomorskog radio-telegrafistu I klase za kratko međunarodno putovanje i dva radio-telegrafista za duže međunarodno putovanje, od kojih jedan mora biti radio-telegrafista I klase;

- svaki časnik palube u straži mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefonistu s općom ovlasti, odnosno GMDSS operatora s općom ovlasti.

D. U OPĆOJ SLUŽBI

- jednog brodskog kuhara.

Članak 13.

Izuzetno od odredbe članka 12. točka A. i B. ovoga pravilnika, putnički brod u međunarodnoj plovidbi, dok plovi između jadranskih luka i kad plovidba ne traje duže od 16 sati može imati:

A. U SLUŽBI PALUBE - BEZ OBZIRA NA VELIČINU

- jednog prvog časnika palube, dva kormilara i jednog mornara.

B. U SLUŽBI STROJA - BEZ OBZIRA NA SNAGU GLAVNOG POGONSKOG STROJA

- jednog upravitelja stroja, jednog časnika stroja i dva brodska motorista odnosno dva brodska mazača.

Članak 14.

Putnički brod koji plovi u maloj obalnoj plovidbi i Jadranskim morem mora imati slijedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 1.600 GT

- jednog prvog časnika palube, jednog časnika palube, tri kormilara i dva mornara;

2. Brod od 800 do 1.600 GT

- jednog prvog časnika palube, jednog časnika palube, dva kormilara i jednog mornara;

3. Brod od 200 do 800 GT

- jednog prvog časnika palube, jednog kormilara i jednog mornara,

- jednog kormilara i jednog mornara, ako plovidba traje manje od 8 sati;

4. Brod do 200 GT

- jednog kormilara i jednog mornara.

B. U SLUŽBI STROJA

I. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja preko 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, dva časnika stroja i dva brodska motorista odnosno brodska mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog časnika stroja.

II. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja od 750 do 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

1a. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 3 (HR) za brodove sa snagom glavnog pogonskog stroja od 750 do 1.500 kW

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 2 i AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postojenja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača.

III. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja od 220 do 750 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije AUT 1, AUT 2 i AUT 3 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja.

IV. Brod sa snagom strojnog kompleksa do 220 kW

- jednog upravitelja brodskog postrojenja.

C. U SLUŽBI VEZE - BEZ OBZIRA NA VELIČINU - za brodove izgrađene prije 1. veljače 1995. koji ne udovoljavaju svim zahtjevima iz poglavlja IV SOLAS konvencije s dopunama 1988. godine, a najkasnije do 1. veljače 1999. godine.

- jednog pomorskog radio-telegrafistu I klase,

- svaki časnik palube u straži mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste s općom ovlasti, odnosno GMDSS operatora s općom ovlasti.

D. U OPĆOJ SLUŽBI

Brod preko 1.600 GT

- jednog brodskog kuhara.

Članak 15.

Putnički brod koji plovi u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske mora imati slijedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 1.600 GT

- jednog prvog časnika palube, jednog časnika palube, dva kormilara i jednog mornara,

- jednog časnika palube, dva kormilara i jednog mornara, ako plovidba traje manje od 8 sati;

2. Brod od 800 do 1.600 GT

- jednog prvog časnika palube, dva kormilara i jednog mornara;

3. Brod od 200 do 800 GT

- jednog časnika palube, jednog kormilara i jednog mornara,

- jednog kormilara i jednog mornara ako plovidba traje manje od 8 sati;

4. Brod od 100 do 200 GT

- jednog kormilara i jednog mornara;

5. Brod od 50 do 100 GT

- jednog kormilara;

6. Brod do 50 GT

- jednog mornara.

B. U SLUŽBI STROJA

I. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja preko 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, dva časnika stroja i dva brodska motorista odnosno brodska mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog časnika stroja.

II. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja od 750 do 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

1a. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 3 (HR) za brodove sa snagom glavnog pogonskog stroja 750 do 1.500 kW

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 2 i AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača.

III. Brod sa snagom strojnog kompleksa do 750 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 1, AUT 2 i AUT 3 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja.

- u slučaju kad zapovjednik putničkog broda koji dnevno ne plovi više od osam sati ima odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za službu upravljanja brodskim strojnim pogonom, tada na brodu ne mora biti poseban upravitelj brodskog postrojenja, ali umjesto njega na brodu mora biti jedan mornar.

C. U SLUŽBI VEZE - BEZ OBZIRA NA VELIČINU - za brodove izgrađene prije 1. veljače 1995. koji ne udovoljavaju svim zahtjevima Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 14 - Radiooprema, 1994., a najkasnije do 1. veljače 1999. godine.

- svaki časnik palube u straži mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste s ograničenom ovlasti, odnosno GMDSS operatora s ograničenom ovlasti.

Članak 16.

Tegljači i pomorski tehnički plovni objekti (bager, dizalica, platforma za istraživanje i eksploataciju nafte i plina i sl.) koji plove u dugoj plovidbi, velikoj obalnoj plovidbi, maloj obalnoj plovidbi i Jadranskim morem, moraju imati najmanje sljedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 1.600 GT

- prvog časnika palube i tri kormilara;

2. Brod od 200 do 1.600 GT

- jednog časnika palube, dva kormilara i jednog mornara;

3. Brod do 200 GT

- jednog kormilara i jednog mornara.

B. U SLUŽBI STROJA

I. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja preko 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu.

II. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja od 750 do 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

1a. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 3 (HR) za brodove sa snagom glavnog pogonskog stroja od 750 do 1.500 kW

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 1 i AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu.

III. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja do 750 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 1, AUT 2 i AUT 3 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja.

C. U SLUŽBI VEZE - za brodove izgrađene prije 1. veljače 1995. koji ne udovoljavaju svim zahtjevima iz poglavlja IV SOLAS konvencije s dopunama 1988. godine, a najkasnije do 1. veljače 1999. godine.

1. Brod preko 1.600 GT

- jednog pomorskog radio-telegrafistu I ili II klase,

- svaki časnik palube u straži mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste s općom ovlasti, odnosno GMDSS operatora s općom ovlasti;

2. Brod od 300 do 1.600 GT

- jednog pomorskog radio-telegrafistu I i II klase, ako brod upotrebljava radio-telegrafsku postaju;

- svaki časnik palube u straži mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste s općom ovlasti, odnosno GMDSS operatora s općom ovlasti;

3. Brod do 300 GT

- jednog člana posade koji ima svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste s općom ovlasti, ukoliko, brod upotrebljava radio-telefonsku postaju.

D. U OPĆOJ SLUŽBI

- jednog brodskog kuhara u dugoj i velikoj obalnoj plovidbi bez obzira na tonažu.

Članak 17.

Tegljači i pomorski tehnički plovni objekti (bager, dizailca, plutajući dok, platforma za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, klapeta i sl.) koji plove u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske moraju imati slijedeći broj članova posade na palubi i stroju, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

- jednog kormilara i jednog mornara

B. U SLUŽBI STROJA

- jednog upravitelja stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača.

Tegljači u lučkom bazenu, odnosno tegljači koji obavljaju poslove tegljenja moraju imati najmanje slijedeći broj članova posade na palubi i u stroju, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

- jednog kormilara i jednog mornara.

B. U SLUŽBI STROJA

- jednog upravitelja stroja.

Tegljači u lučkom bazenu sa oznakama automatizacije AUT 1 (HR) i AUT 2 (HR) moraju imati najmanje slijedeći broj članova posade na palubi i u stroju, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

- jednog kormilara.

B. U SLUŽBI STROJA

- jednog upravitelja stroja.

Plutajući dokovi koji su stalno pričvršćeni za dno moraju imati najmanje slijedeći broj članova posade, i to:

1. Plutajući dok na motorni pogon:

- jednog upravitelja brodskog postrojenja,

- dva časnika stroja;

2. Plutajući dok na električni pogon:

- jednog upravitelja brodskog postrojenja,

- tri električara osposobljena za rad u pumpnim pogonima.

Klapeta u lučkom bazenu mora imati slijedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

- jednog mornara.

B. U SLUŽBI STROJA

- jednog upravitelja brodskog postrojenja.

Članak 18.

Brod ili jahta namijenjeni za šport i razonodu koji plove u svim kategorijama plovidbe moraju imati najmanje slijedeći broj članova posade, i to:

1. Brod ili jahta preko 100 GT, bez obzira na snagu glavnog pogonskog stroja:

- jednog zapovjednika s ovlaštenjem brodovođe,

- jednog mornara,

- jednog člana posade s ovlaštenjem brodskog strojovođe;

2. Brod ili jahta od 50 do 100 GT, bez obzira na snagu glavnog pogonskog stroja:

- jednog zapovjednika s ovlaštenjem brodovođe ograničene plovidbe,

- jednog mornara,

- jednog člana posade s ovlaštenjem brodskog motoriste odnosno mornara-motoriste ako zapovjednik ima ovlaštenje brodskog motoriste;

3. Brod ili jahta od 25 do 50 GT, bez obzira na snagu glavnog pogonskog stroja:

- jednog zapovjednika s ovlaštenjem kormilara,

- jednog člana posade s ovlaštenjem mornara-
-motoriste.

4. Brod ili jahta do 25 Gt, bez obzira na snagu glavnog pogonskog stroja:

- jednog zapovjednika s ovlaštenjem mornara-
-motoriste,

- jednog mornara.

Ako brod ili jahta iz točaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka upotrebljava radio-telefonsku postaju, zapovjednik broda ili jahte mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-
-telefoniste s općom ovlasti, odnosno GMDSS operatora s općom ovlasti, ako plovi u međunarodnom putovanju, odnosno radiotelefoniste s ograničenom ovlasti odnosno GMDSS operatora s ograničenom ovlasti ako plovi teritorijalnim morem i unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske.

Članak 19.

Brodovi izgrađeni poslije 1. veljače 1995. i/ili koji udovoljavaju svim zahtjevima iz Poglavlja IV SOLAS konvencije s dopunama 1988. godine, odnosno Pravilima za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 14 - Radiooprema 1994., odnosno koji nisu obvezni imati radijsku postaju, a posjeduju je sukladno navedenim odredbama, moraju u službi veze imati:

a) na brodovima predviđenim za plovidbu u morskom području A1 svi časnici palube u straži moraju imati svjedodžbu GMDSS operatora s ograničenom ovlasti;

b) na brodovima predviđenim za plovidbu u morskom području A2, A3 i A4 svi časnici palube u straži moraju imati svjedodžbu GMDSS operatora s općom ovlasti.

Članak 20.

Kao vrijeme plovidbe u smislu odredbi članka 7., 13., 14. i 15. ovoga pravilnika smatra se i vrijeme potrebno za pripremanje broda za plovidbu, odnosno putovanje, kao vrijeme zadržavanja broda u luci koje ne traje duže od četiri sata.

Članak 21.

Ako član posade broda koji obavlja međunarodno putovanje, osim radio-telegrafiste I ili II klase, odnosno radio-telefoniste s općom ovlasti ili GMDSS operatora s općom ovlasti, koji se moraju nalaziti na brodu, napusti brod u stranoj luci, brod može isploviti iz luke i bez tog člana posade do slijedeće luke ili na putovanje koje ne traje duže od 30 dana, pod uvjetom da dužnosti člana posade koji je napustio brod preuzme osoba koja ima svjedodžbu o osposobljenosti za neposredno nižu službu.

Članak 22.

Lučka kapetanija dužna je svakom brodu koji obavlja međunarodna putovanja nakon utvrđivanja najmanjeg broja članova posade za sigurnu plovidbu izdati uvjerenje o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu (Minimum Safe Manning Certificate).

Uvjerenje iz stavka 1. ovoga članka vrijedi do promjene podataka u upisnom listu.

Obrazac uvjerenja tiskan je na hrvatskom i engleskom jeziku koji je sastavni dio ovoga pravilnika (Obrazac br. 1.).

Članak 23.

Ako hrvatski brod obavlja putovanja isključivo između stranih luka u području plovidbe užem od propisane za taj brod, nadležna lučka kapetanija može na zahtjev vlasnika broda odrediti minimalni broj članova posade u skladu s užim područjem plovidbe, propisan za tu državu odnosno države.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 34/92).

Članak 25.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/95-03/40

Urbroj: 530-02-95-2

Zagreb, 8. studenoga 1995.

Ministar

Ivica Mudrinić, dipl. ing. v. r.

Obrazac br. 1

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIC OF CROATIA

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS, TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

LUČKA KAPETANIJA HARBOUR MASTER'S OFFICE

UVJERENJE O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE

MINIMUM SAFE MANNING CERTIFICATE

izdano sukladno Pravilniku o najmanjem broju članova posade za sigurnuu plovidbuu koju moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske ("Narodne novine", br.) i IMO Rezoluciji A.481(XII)

issued under the provisions of Minimum Safe Manning Regulations (National Gazette,) and IMO Resolution A.481(XII)

Ime broda Pozivni znak

Name of Ship Call Sign

Luka upisa Tonaža

Port of Registry Gross Tonnage

Tip broda Područje plovidbe

Type of Ship Navigation Area

IMO broj Stupanj automatizacije

IMO Number Grade of Automation

OVIME SE POTVRÐUJE da se brod naveden u ovom Uvjerenju smatra sigurnim za plovidbu, ako tijekom plovidbe u gore navedenom području, ima ukrcan broj članova posade ne manji od onog navedenog u slijedećoj tablici, sukladno IMO Rezoluciji A.481(XII) i Pravilniku o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koju moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske ("Narodne novine", br.)

THIS IS TO CERTIFY that the ship named in this Certificate is considered to be safely manned if, whenever it proceeds at sea in the about mentioned navigation area, carries not less than the number of crew members given in the following table, under the provisions of IMO Resolution A.481(XII) and Minimum Safe Manning Regulations ("National Gazette, no...)

Zapovjednik Upravitelj stroja Mornar(a)

Master Chief Engineer Deck Rating(s)

I. časnik palube I. časnik stroja Brodski motorist(a)

Chief Mate Second Engineer Engine Rating(s)

Časnik(a) palube Časnik(a) stroja Brodski mazač(a)

Mate(s) Engineer(s) Engine Rating(s)

Radio časnik* Kormilar(a)f Kuhar

Radio officer Deck Rating(s) Cook

Napomena:

Remark

* Može biti izostavljen ako brod ima kompletnu GMDSS opremu i časnici palube u straži posjeduju ovlaštenje GMDSS operatora s općom ovlasti.

May be omitted if vessel holds a full GMDSS equipment and mates in the charge must be holders' of the GMDSS operator's general certificate.

Ovo uvjerenje vrijedi do promjene podataka u upisnom listu Izdano (datum, mjesto)

This Certificate is valid until as per Ship's Register Issued (date, place)

Klasa: LUČKI KAPETAN

Ur. broj: HARBOUR MASTER

No.