MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 1043. stavka 1. točke 1. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96), ministar pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Pravilniku o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 11/96 i 32/96), u članku 6. pod A. u točki 6. umjesto broja "5" stavlja se broj "50".

Članak 2.

U članku 7. pod A. u točki 6. riječi "jednog mornara" brišu se.

Pod B. u točki III. podtočki 2. alineji drugoj, umjesto riječi "mornar" stavljaju se riječi "mornar-motorista".

Članak 3.

U članku 11. pod A. u točki 6. umjesto riječi "od" stavlja se riječ "do".

Pod B. u točki III. iza riječi "stroja" dodaju se riječi "od 220".

Pod B. u točki III. podtočki 2. alineji drugoj, umjesto riječi "mornar" stavljaju se riječi "mornar-motorista".

Iza točke III. dodaje se nova točka IV. koja glasi:

"IV. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja do 220 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja.

2. Brod s oznakom automatizacije pogona AUT3 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja,

- u slučaju kad zapovjednik broda ima odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za službu upravljanja brodskim strojnim pogonom, tada na brodu ne mora biti poseban upravitelj brodskog postrojenja."

Članak 4.

U članku 15. pod A. u točki 6. umjesto riječi "jednog mornara" stavljaju se riječi "jednog mornara-motoristu".

Pod B. u točki III. podtočki 2. dodaje se alineja treća koja glasi:

"- u slučaju kada zapovjednik putničkog broda kojemu plovidba traje do 4 sata ima odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za službu upravljanja brodskim strojnim pogonom, tada na brodu ne mora biti poseban upravitelj brodskog postrojenja."

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 342-01/97-01/116
Urbroj: 530-02-97-2
Zagreb, 13. svibnja 1997.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.