MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 1043. točke 4.), 5.) i 23.) Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 17/94., 74/94 i 43/96) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZVANJIMA I SVJEDODŽBAMA O OSPOSOBLJENOSTI POMORACA NA BRODOVIMA TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U članku 6. Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 103/98 i 151/98), u daljnjem tekstu: »Pravilnik«, stavak 2. riječi »poseban program i položiti ispit temeljne sigurnosti na brodu (STCW A-VI/1), sukladno s programom u Prilogu B ovoga Pravilnika.« zamjenjuju se riječima: »posebne programe i položiti ispit temeljne sigurnosti na brodu (STCW A-VI/1), sukladno sa sljedećim programima u Prilogu B ovoga Pravilnika:

- osobno preživljavanje;

- osnovna prva pomoć;

- protupožarna zaštita;

- osobna sigurnost i društvena odgovornost.«

Članak 2.

U članku 13. stavak 1. briše se zarez i riječi: »osim putničkih brodova«.

Članak 3.

U članku 17. stavak 2. brišu se riječi »D17«, a iza riječi »D3« dodaje se zarez i riječi »te iz Dodatka B dio B2«.

Članak 4.

U članku 24. stavak 2. brišu se riječi »D17«, a iza »D19« dodaje se zarez i riječi », te iz Dodatka B dio B2«.

Članak 5.

U članku 45. iza posljednjeg stavka dodaje se novi stavak koji glasi:

»Odredbe ovog članka se ne primjenjuju na zapovjednika, časnike i članove posade ro-ro putničkih brodova do 50 BT u nacionalnoj plovidbi.«.

Članak 6.

U članku 46. iza posljednjeg stavka dodaje se novi stavak koji glasi:

»Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na zapovjednika, časnike i članove posade putničkih brodova do 50 BT u nacionalnoj plovidbi.«.

Članak 7.

U članku 47. stavak 3. iza riječi »valjanost« ostatak stavka zamjenjuje se riječima: »bez vremenskog ograničenja.«.

Članak 8.

U članku 57. iza posljednjeg stavka dodaje se novi stavak koji glasi:

»Pomorsko učilište koje je rješenjem Ministarstva ovlašteno obavljati izobrazbu iz članka 6. stavak 2., članka 45. ili članka 46. ovog Pravilnika izdaje zasebne potvrdnice za svaku stavku programa izobrazbe koju polaznik s uspjehom završi.«

Članak 9.

U članku 48a. stavak 1. alineja 2. briše se.

Članak 10.

U članku 72. iz posljednjeg stavka briše se zarez, te riječi »a polazniku koji ne pokaže dostatan uspjeh iz trećine predmeta uskraćuje se pravo polagati ostale predmete.«.

U članku 72. dodaju se stavci 3. 4. i 5. koji glase:

»Pristupnik može polagati popravni ispit iz jednog predmeta za ispite koji imaju četiri predmeta ili manje, za ispite koji imaju od 5 do 9 predmeta dozvoljava se polaganje popravnog ispita iz dva predmeta, a za ispite koji imaju 10 predmeta ili više popravni dio ispita može se polagati iz tri predmeta.

Osoba koja ne pristupi polaganju ispita na koji je upućena, a svoj izostanak ne opravda valjanim razlogom na pisani način najkasnije do početka ispita, smatra se da ispit nije položila.

Osobi koja je izostanak opravdala sukladno odredbi stavka 4. ovog članka lučka kapetanija će odrediti novi rok za polaganje ispita.«

Članak 11.

Članak 80. mijenja se tako da glasi:

»Poslove u svezi organizacije ispita obavlja pomorsko učilište koje temeljem rješenja Ministarstva obavlja naobrazbu i/ili izobrazbu.

Ispit se polaže pred povjerenstvom Ministarstva odnosno lučke kapetanije imenovanim od strane ministra.

Sve administrativne poslove oko izdavanja svjedodžbi obavlja Ministarstvo ili lučka kapetanija za što im pripada naknada za obrasce i naknada za unapređenje službe.

Troškove ispita snose kandidati, a visinu naknade za članove ispitnog povjerenstva i naknade iz stavka trećeg ovoga članka rješenjem donosi ministar.

Troškove održavanja ispita izvan sjedišta ispitnog povjerenstva, što uključuje putne troškove i dnevnice članovima i tajniku ispitnog povjerenstva, a prema mjerilima za tijela državne uprave, snosi organizator ispita.

Obračun i naplatu troškova pripreme i organizacije ispita i raspodjelu uprihođenih sredstava obavlja pomorsko učilište iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 12.

U članku 82. stavak 2. točka b iza riječi »sigurnosti plovidbe« dodaju se riječi: »djelatnika Uprave pomorstva ili lučke kapetanije koji je Rješenjem Ministarstva ovlašten obavljati inspekcijske poslove,«.

Članak 13.

U članku 93. stavak 1. točka 1. iza riječi »straže« briše se točka zarez, te se dodaje zarez i riječi: »odnosno svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika na brodovima do 200 BT u nacionalnoj plovidbi s ograničenjem da je ovlašten zapovijedati brodovima do 50 BT, ako ima ukupni plovidbeni staž od najmanje 5 godina sa svjedodžbom kormilara, od čega najmanje 1 godinu u svojstvu zapovjednika broda u posljednje 3 godine;«

U članku 93. stavak 1. točka 2. iza riječi »plovidbe« brišu se riječi »osim putničkih brodova«, a dodaje se zarez i riječi: »s ograničenjem da nije ovlašten zapovijedati putničkim brodovima, odnosno svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika na brodovima do 200 BT u nacionalnoj plovidbi, s ograničenjem da je ovlašten zapovijedati putničkim brodovima do 100 BT, ako ima ukupni plovidbeni staž od najmanje 5 godina sa svjedodžbom brodovođe ograničene plovidbe, od čega najmanje 1 godinu u svojstvu zapovjednika broda u posljednje 3 godine;«

U članku 93. stavak 1. točka 3. iza riječi »Pravilnika« briše se točka zarez, te se dodaje zarez i riječi: »odnosno svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi, s ograničenjem da je ovlašten zapovijedati brodom u nacionalnoj plovidbi ako ima plovidbeni staž u nacionalnoj plovidbi;«.

U članku 93. stavak 1. točka 4. redak 4. iza riječi »3000 BT« brišu se riječi »u velikoj obalnoj plovidbi«.

Članak 14.

U članku 94. stavak 1. točka 1. mijenja se tako da glasi:

»1. Svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova traganja, spašavanja i opstanka na moru, Svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova rukovanja sredstvima za spašavanje, Svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova protupožarne zaštite i Svjedodžbu o osposobljenosti za motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem na osnovu posebne izobrazbe i položenog ispita sukladno programu D3A ovog Pravilnika, za pomorce koji zapovijedaju brodovima koji imaju ugrađen radarski uređaj - pomorcu iz točaka 1. i 2.;

Ako pomorac iz članka 93. stavka 1. točke 1. ovog Pravilnika ne posjeduje svjedodžbe o osposobljenosti navedene u točci 1. ovog članka osim Svjedodžbe o osposobljenosti za motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem, dužan je svladati poseban program i položiti ispit, sukladno s odredbom članka 6. stavka 2. ovog Pravilnika.«

Članak 15.

U članku 95. stavak 1. točka 2. iza riječi »strojarnici« briše se točka zarez, te se dodaje zarez i riječi: »uz ograničenje da je ovlašten upravljati brodskim postrojenjem do 350 kW u nacionalnoj plovidbi;«

U članku 95. stavak 1. točka 3. iza riječi »snage« briše se ostatak teksta i dodaju se riječi: »od 750 kW ili jačima s ograničenjem da može obnašati dužnost časnika straže u strojarnici sa strojem porivne snage do 1100 kW, ili Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim, s ograničenjem da može obnašati dužnost časnika straže u strojarnici sa strojem porivne snage do 1500 kW, ako ima najmanje 10 godina plovidbenog staža u zvanju brodskog strojovođe ili Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 3000 kW s ograničenjem da može obnašati dužnost upravitelja u strojarnici sa strojem porivne snage do 750 kW, ako ima najmanje 5 godina plovidbenog staža u zvanju brodskog strojovođe;«

Članak 16.

U članku 98. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Pomorac koji ima završenu visokoškolsku naobrazbu, smjera pomorskih komunikacija i brodske elektronike u trajanju od najmanje dvije godine, prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, 3 godine plovidbenog staža u svojstvu pomorskog radiotelegrafiste I. ili II. klase, te završenu posebnu izobrazbu i položen ispit sukladno programu izobrazbe iz Priloga D ovog Pravilnika, može pristupiti polaganju ispita za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima.«

Članak 17.

U članku 99. stavak 1. točka 1., iza riječi »Pravilnika« dodaje se tekst koji glasi: »Pomorac koji je stekao Svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova protupožarne zaštite prije stupanja na snagu ovog Pravilnika ne mora pohađati program Protupožarne zaštite radi stjecanja svjedodžbe iz članka 6. stavka 2. Pravilnika;«

U članku 99. stavak 1. iza točke 8. dodaje se točka 9. koja glasi:

»o osposobljenosti za rad s opasnim teretima priznat će se pomorcu koji ima Uvjerenje o osposobljenosti za rad s opasnim teretima.«

U članku 99. stavak 2. dodaje se tekst koji glasi: »Pomorac koji je na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imao Svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova rukovanja sredstvima za spašavanje ne mora pohađati program Osobnog preživljavanja, radi stjecanja svjedodžbe iz članka 6. stavka 2. Pravilnika.«

Članak 18.

U Prilogu A prednje stranice obrazaca svjedodžbe o osposobljenosti za upravljanje brzim plovilom i svjedodžbe o osposobljenosti za rad na brzom plovilu mijenjaju se tako da glase:

Članak 19.

Iza članka 99. dodaje se članak 99a. koji glasi:

»Odredbe članka 45. i 46. ovog Pravilnika ne primjenjuju se na pomorce koji su stekli svjedodžbe o osposobljenosti temeljem prijelaznih i završnih odredbi ovog Pravilnika, a zapovijedaju ili su časnici, odnosno članovi posade na putničkim ili ro-ro putničkim brodovima u nacionalnoj plovidbi do 1. veljače 2002. godine.

Odredba ovog članka bit će na odgovarajući način naznačena u svjedodžbi.«

Članak 20.

U prilogu C riječ »pismeno« zamjenjuje se riječju »pisano« u odgovarajućem padežu.

Članak 21.

U Prilogu C dio C5 briše se predmet Osposobljenost za rukovanje brodicom za spašavanje i spašavateljskom brodicom osim brze spašavateljske brodice i dodaje se predmet:

Poseban program temeljne sigurnosti na brodu (sukladno programu izobrazbe B2 iz Priloga B)

Članak 22.

U Prilogu C dio C10 briše se predmet Osposobljenost za rukovanje brodicom za spašavanje i spašavateljskom brodicom osim brze spašavateljske brodice i dodaje se predmet:

Poseban program temeljne sigurnosti na brodu (sukladno programu izobrazbe B2 iz Priloga B)

Članak 23.

U prilogu D iza dijela D3 dodaje se dio D3A, koji glasi:

D3A - MOTRENJE I UCRTAVANJE RADARSKIM UREÐAJEM

____________________________________________________________________

Područje 					Predavanja Vježbe 
____________________________________________________________________

1. 	Uvod 					0,5 
2. 	Teoretske osnove radarskog uređaja 	2,0 
2.1. 	Načela rada radarskog uređaja 
2.2. 	Čimbenici ispravnog rada i točnosti 
2.3. 	Izvedbeni standardi pomorskog radara 
2.4.	Radarska antena 
2.5. 	Opasnosti od zračenja 
2.6. 	Otkrivanje pogrešnog tumačenja
	radarskih podataka (lažni odrazi
	i odrazi mora) 
2.7. 	Ograničenja otkrivanja ciljeva 
2.8. 	Uzroci i priroda lažnih odraza 
2.9. 	Sredstva za poboljšanje odraza 
3.0 	Praktičan rad radarskim uređajem 	2,0 	10,0 
3.1. 	Vrste prikaza 
3.2. 	Utjecaj grešaka na točnost prikazanih
	podataka 
3.3.	Određivanje utjecaja neispravne brzine
	na prikaz 
3.4. 	Otkrivanje pogrešne podešenosti uređaja 
3.5. 	Provjeravanje podešenosti 
3.6. 	Udaljenost i smjer 
3.7. 	Načini mjerenja udaljenosti i smjera 
3.8. 	Provjera točnosti izmjerene udaljenosti
	i smjera 
4. 	Načini ucrtavanja i pojam relativnog
	kretanja 				1,0 	5,0 
4.1. 	Ručno ucrtavanje 
4.2. 	Određivanje položaja radarom 
4.3. 	Točnost određenog položaja 
4.4. 	Provjera radarskog položaja 
4.5. 	Učestalost ucrtavanja položaja 
4.6. 	Kurs i brzina drugih brodova 
4.7. 	Načini utvrđivanja kursa i brzine drugih
	brodova 
4.8. 	Odnos vizualnog i radarskog motrenja 
4.9. 	Vrijeme i udaljenost do točke najbližeg
	mimoilaženja 
4.10. 	Otkrivanje promjene kursa i brzine
	drugih brodova 
4.11. 	Utjecaj promjene kursa i brzine na
	prikaz 
4.12. 	Kašnjenje prikaza promjene kursa i
	brzine drugog broda 
4.13. 	Opasnost malih promjena kursa i brzine
	drugog broda 
4.14. 	Utjecaj promjene kursa i brzine vlastitog
	broda 
4.15. 	Utjecaj promjene brzine i kretanja
	vlastitog broda pri prikazu relativnog
	kretanja 
4.16. 	Utjecaj promjene brzine i kretanja
	vlastitog broda pri prikazu stvarnog
	kretanja 
4.17. 	Utjecaj netočnosti na prikaz 
4.18. 	Utjecaj promjena brzine i smjera
	vlastitog broda na prikaz kretanja
	drugih brodova 
4.19. 	Odnos brzine i učestalosti motrenja 	__________________

						5,5 	15,0 
						__________________

	Ukupno 					  20,5 

Članak 24.

U Prilogu D, dio D4, mijenja se tako da glasi:

D4 - PRVI ČASNIK PALUBE NA BRODU
OD 3000 BT ILI VEĆEM
(BEZ VISOKOŠKOLSKE NAOBRAZBE)

____________________________________________________________________

Područje 					Predavanja Vježbe 
____________________________________________________________________
 1.	Navigacija				32,0	74,0
 2.	Držanje straže				48,0
 3.	Elektronska navigacijska pomagala	32,0	24,0
 4.	Magnetski i zvučni kompasi		23,0	12,0
 5.	Meteorologija i oceanografija		33,0
 6.	Manevriranje i rukovanje brodom		48,0
 7.	Konstrukcija, stabilnost i nadzor
	oštećenja				84,0	53,0
 8.	Rukovanje teretom i slaganje		106,0
 9.	Postupci u nuždi			27,0
10.	Traganje i spašavanje			35,5	21,5
11.	Brodska postrojenja			74,0
12.	Pomorsko pravo				120,0
13.	Upravljanje, organizacija i
	uvježbavanje osoblja			31,0
						_______________
						693,5	184,5
14.	Engleski jezik				60,0	30,0
						_______________
						753,5	214,5
						_______________
	Ukupno					   968


Napomena 1. Sadržaj pojedinih programa sukladan je programu propisanom Predlošku naobrazbe 7.01 utvrđenom od Međunarodne pomorske organizacije.

Članak 25.

U Prilogu D, dio D14, mijenja se tako da glasi:

D14 - OSPOSOBLJENOST ZA RAD NA TANKERIMA ZA ULJE

____________________________________________________________________

Područje 					Predavanja Vježbe 
____________________________________________________________________

1. 	Uvod 
1.1. 	Tanker za prijevoz ulja 		0,5 
1.2. 	Međunarodni i nacionalni propisi za
	tankere za prijevoz ulja 		1,0 
                       _____________

						1,5 
2. 	Osnovna svojstva i opasnosti tekućih
	ugljikovodika 				1,5 
2.1. 	Osnovna fizikalna svojstva 		1,0 
2.2. 	Karakteristike tekućih ugljikovodika 	1,0 
2.3. 	Opasnosti u rukovanju i prijevoz
	tekućih ugljikovodika 
2.4. 	Opća otrovnost 				0,5 
2.5. 	Otrovnosti tekućih ugljikovodika 	1,0 
2.6. 	Otrovnosti inertnog plina		1,0 
2.7. 	Zapaljivost i eksplozivnost 		0,5 
2.8. 	Nedostatak kisika 			1,0 
2.9. 	Opasnosti od elektrostatičkog
	elektriciteta 				2,0 
2.10 	Opasnosti u pomorskoj praksi 		1,0 
					   _____________
						9,0 

3. 	Opasnosti 
3.1. 	Opće mjere opreme 			1,0 
3.2. 	Ulazak u zatvorene prostore 		2,0 
3.3. 	Mjere opreza od elektrostatske iskre 	2,0 
3.4. 	Indikatori plina 			1,0 	2,0 
3.5. 	Načini gašenja požara 			1,0 	1,0 
3.6. 	Zaštitna odjeća i oprema 		0,5 	1,5 
					    _____________

						7,5 	4,5 

4. 	Sprječavanje onečišćenja 
4.1. 	Brod i oprema 				0,5 
4.2. 	Postupci protiv onečišćenja 		1,5 
4.3. 	Knjiga ulja 				1,5 
4.4. 	Postupci u slučaju onečišćenja 		1,0 
4.5. 	Onečišćenja zraka 			0,5 
					   _____________

						6,0 

5. 	Izvedbe tankera i oprema 
5.1. 	Konstrukcija 				1,0 
5.2. 	Pumpe, cjevovodi i iskrcajna linija 	2,0 
5.3. 	Sustav grijanja tankova 		0,5 
5.4. 	Izvedbe ventilacije 			1,0 
5.5. 	Mjerači nivoa 				0,5 
5.6. 	Zaštitna oprema 			1,0 
					   _____________

						6,0 

6. 	Operacije na tankerima 
6.1. 	Mjere predostrožnosti 			1,0 
6.2. 	Ukrcaj i iskrcaj 			3,0 
6.3. 	Balastiranje i debalastiranje 		1,0 
6.4. 	Čišćenje tankova 			1,0 
6.5. 	Operacije s tankovima zauljenih voda 	1,5 
6.6. 	Ispiranje i degazacija 			1,5 
6.7. 	Veza brod-kopno 			1,0 
					   _____________
						10,0 

7. 	Razno 
7.1. 	Teorija crpki i karakteristike 		1,5 
7.2 	Tlačni udar 				0,5 
					   _____________

						2,0 

8. 	Postupci u slučaju nužde 
8.1. 	Plan u slučaju nužde 			1,0 
8.2. 	Alarmi u slučaju nužde 			0,5 
8.3. 	Organizacija u slučaju nužde 		1,0 
8.4. 	Izvođenje vježbi 			0,5 
					   _____________

						3,0 

9. 	Sustav inertnog plina 
9.1. 	Općenito 				0,5 
9.2. 	Sustav inertnog plina 			0,5 
9.3. 	Postrojenje inertnog plina 		0,5 
9.4. 	Pročistač 				0,5 
9.5. 	Ventilatori 				0,5 
9.6. 	Regulacijski ventil tlaka 		0,5 
9.7. 	Nepovratni uređaji 
9.8. 	Izvedbe sustava 			1,0 
9.9. 	Analize plina, oprema za detekciju 	0,5 
9.10 	Operacije 				2,0 
9.11 	Mjerenje, indikatori i alarm 		0,5 
9.12 	Postupci u slučaju nužde 		0,5 
9.13 	Održavanje i provjere 			1,0 
 					   _____________
						9,0 

10. 	Pranje tankova sirovom naftom 
10.1 	Uvod 					1,0 
10.2 	Izvedbe sustava 			1,0 
10.3 	Cjevovodi sustava 			1,0 
10.4 	Strojevi za pranje tankova		0,5 
10.5 	Pumpe 					0,5 
10.6 	Sustav posušivanja 			0,5 
10.7 	Postupak pranja 			3,0 
					   _____________
						7,5 
					   _____________
						61,5 	4,5 
					   _____________


	Ukupno 					  66,0 

Članak 26.

U Prilogu D dijelovi D24 i D25 mijenjaju se tako da glase:

D24 - MJERE SIGURNOSTI PUTNIKA I TERETA ODNOSNO CJELOVITOSTI TRUPA NA RO-RO PUTNIČKIM BRODOVIMA

____________________________________________________________________

Područje 					Predavanja Vježbe 
____________________________________________________________________
1. 	Uvod 
1.1. 	Značaj ukrcaja i iskrcaja 
	Ukupno 					0,5 
2. 	Ukrcaj i iskrcaj 
2.1. 	Rad na siguran način 
2.2. 	Ukrcaj i iskrcaj cestovnih vozila 
2.3. 	Postupanje s namjenskim vozilima i
	drugim prevoznim sredstvima 
2.4. 	Sporazumijevanje i komunikacije
	tijekom ukrcaja i iskrcaja 
2.5. 	Spuštanje, podizanje i osiguranje
	ukrcajno-iskrcajnih rampi 
2.6. 	Postavljanje i osiguranje složivih
	sredstava prijevoza 
2.7. 	Ukrcaj i iskrcaj putnika 
2.8. 	Postupci s putnicima smanjenih
	mogućnosti kretanja 
	Ukupno 					1,0 	2,0 
3. 	Prijevoz opasnih tereta 
3.1. 	Primjena posebnih mjera sigurnosti 
3.2. 	Odjeljivanje opasnih tereta 
3.3. 	Tereti čija svojstva mogu ugroziti
	sigurnost ro-ro putničkog broda 
	Ukupno 					0,5 	1,0 
4. 	Osiguranje tereta 
4.1. 	Odredbe i način primjene Međunarodnog
	pravilnika o sigurnim načinima ukrcaja
	tereta i njegovog osiguranja u dijelu
	koji se odnosi na vozila; 
4.2. 	Korištenje i ograničenje opreme i
	sredstava za osiguranje i pričvršćivanje
	vozila 
4.3. 	Osiguranje za izvanredne okolnosti 
	Ukupno 					1,5 	2,0 
5. 	Proračun stabilnosti, trima i naprezanja
	konstrukcije 
5.1. 	Korištenje tablica, dijagrama i računala 
5.2. 	Proračun stabilnosti za pojedine svojstvene
	slučajeve korištenjem namjenskih uređaja
	ili računalnih programa 
5.3. 	Proračun opterećenja voznih i drugih
	paluba 
5.4. 	Proračun utjecaja balasta, goriva i
	drugih tekućina i masa 
5.5. 	Utjecaj premještanja tekućina 
	Ukupno 					2,0 	3,5 
6. 	Otvaranje, zatvaranje i osiguranje otvora
	na trupu 
6.1. 	Provedba postupaka zatvaranja, otvaranja
	i osiguranja vrata i drugih otvora 
6.2. 	Provjera provedbe takvih postupaka 
6.3. 	Rukovanje i ispitivanje sustava broda
	namijenjenih zatvaranju i otvaranju otvora 
6.4. 	Redovni i izvanredni nadzor 
	Ukupno 					0,5 	2,0 
7. 	Atmosfera na voznim palubama 
7.1 	Korištenje opreme za nadzor svojstava
	atmosfere 
7.2. 	Postupci ventiliranja 
7.3. 	Ograničenja i mogućnosti ventilacijskog
	sustava 
	Ukupno 					0,5 	1,0 
8. 	Rasprava i zaključak 			0,5
					   ________________ 
						7,0 	11,5 
					   ________________
	Ukupno 					  18,5 

D25 - MJERE SIGURNOSTI PUTNIKA ODNOSNO CJELOVITOSTI TRUPA NA PUTNIČKIM BRODOVIMA

____________________________________________________________________

Područje 					Predavanja Vježbe 
____________________________________________________________________


1. 	Uvod 
1.1. 	Značaj ukrcaja i iskrcaja 
	Ukupno 					0,5 
2. 	Ukrcaj i iskrcaj 
2.1. 	Rad na siguran način 
2.4. 	Sporazumijevanje i komunikacije
	tijekom ukrcaja i iskrcaja 
2.5. 	Spuštanje, podizanje i osiguranje
	ukrcajno-iskrcajnih sredstava rampi 
2.7. 	Ukrcaj i iskrcaj putnika 
2.8. 	Postupci s putnicima smanjenih
	mogućnosti kretanja 
	Ukupno			 		1,0 	2,0 
3. 	Prijevoz opasnih tereta 
3.1.	Primjena posebnih mjera sigurnosti 
3.2. 	Odjeljivanje opasnih tereta 
3.3. 	Tereti čija svojstva mogu ugroziti
	sigurnost putničkog broda 
	Ukupno 					0,5 	1,0 
4. 	Osiguranje tereta 
4.1. 	Odredbe i način primjene Međunarodnog
	pravilnika o sigurnim načinima ukrcaja
	tereta i njegovog osiguranja 
4.2. 	Korištenje i ograničenje opreme za
	osiguranje i pričvršćivanje 
4.3. 	Osiguranje za izvanredne okolnosti 
	Ukupno 					1,5 	2,0 
5. 	Proračun stabilnosti, trima i naprezanja
	konstrukcije 
5.1. 	Korištenje tablica, dijagrama i računala 
5.2. 	Proračun stabilnosti za pojedine
	svojstvene slučajeve korištenjem
	namjenskih uređaja ili računalnih
	programa 
5.4. 	Proračun utjecaja balasta, goriva i
	drugih tekućina i masa 
5.5. 	Utjecaj premještanja tekućina 
	Ukupno 					2,0 	3,5 
6. 	Otvaranje, zatvaranje i osiguranje
	otvora na trupu 
6.1. 	Provedba postupaka zatvaranja,
	otvaranja i osiguranja otvora 
6.2. 	Provjera provedbe takvih postupaka 
6.4. 	Redovni i izvanredni nadzor 
	Ukupno 					0,5 	2,0 
8. 	Rasprava i zaključak 			0,5
						_____________ 
						6,5 	10,5 
						_____________
	Ukupno 					  17,0 

Članak 27.

U Prilogu D, dio D30 »Izobrazba za obavljanje svjedodžaba zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg, odnosno prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većem« mijenja se tako da glasi:

D30 - IZOBRAZBA ZA OBNAVLJANJE SVJEDODŽABA ZAPOVJEDNIKA BRODA OD 3000 BT ILI VEĆEG ODNOSNO PRVOG ČASNIKA PALUBE NA BRODU OD 3000 BT ILI VEĆEM

____________________________________________________________________

Područje 					Predavanja Vježbe 
____________________________________________________________________
1. 	Navigacija, planiranje putovanja i
	držanje straže 				2,0 
2. 	Meteorologija i oceanografija 		2,0 
3. 	Manevriranje i rukovanje brodom 	2,0 
4. 	Konstrukcija, stabilnost i nadzor
	oštećenja 				2,0 
5. 	Rukovanje teretom i slaganje 		3,0 
6. 	Komunikacije, postupci u nuždi,
	traganje i spašavanje 			4,0 
7. 	Međunarodni i nacionalni pomorski
	propisi glede sigurnosti na moru,
	zaštite okoliša i sprječavanja 
	onečišćenja 				12 
8. 	Brodska postrojenja 			2,0 
9. 	Upravljanje, organizacija i
	uvježbavanje osoblja 			2,0 
						____________
10. 	Engleski jezik 				1,0 	4,0 
						____________
						32,0 	4,0 
						___________

	Ukupno 					   36,0 

Članak 28.

U Prilogu D, dio D31 »Izobrazba za obnavljanje svjedodžaba upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim i drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim« mijenja se tako da glasi:

D31 - IZOBRAZBA ZA OBNAVLJANJE SVJEDODŽABA UPRAVITELJA STROJA NA BRODU SA STROJEM PORIVNE SNAGE OD 3000 kW ILI JAČIM I DRUGOG ČASNIKA STROJA NA BRODU SA STROJEM PORIVNE SNAGE OD 3000 kW ILI JAČIM

____________________________________________________________________

Područje 					Predavanja Vježbe 
____________________________________________________________________
1. 	Pogon i održavanje postrojenja 		12,00 
2. 	Optimizacija postrojenja  		 6,0 
3. 	Elektronika i automatizacija 		12,00 
4. 	Upravljanje postrojenjem i posadom  	 6,0 
						_______
	Ukupno 					 36,0 

Članak 29.

U Prilogu D, dio D32 »Izobrazba za obnavljanje svjedodžaba zapovjednika broda do 3000 BT, prvog časnika palube na brodu do 3000 BT i časnika plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem« mijenja se tako da glasi:

D32 - IZOBRAZBA ZA OBNAVLJANJE SVJEDODŽABA ZAPOVJEDNIKA BRODA DO 3000 BT, PRVOG ČASNIKA PALUBE NA BRODU DO 3000 BT I ČASNIKA PLOVIDBENE STRAŽE NA BRODU OD 500 BT ILI VEĆEM

____________________________________________________________________

Područje 					Predavanja Vježbe 
____________________________________________________________________
1. 	Navigacija, planiranje putovanja 
	i držanje straže 			2,0 
2. 	Meteorologija i oceanografija 		2,0 
3. 	Manevriranje i rukovanje brodom 	2,0 
4. 	Konstrukcija, stabilnost i nadzor
	oštećenja 				2,0 
5. 	Rukovanje teretom i slaganje 		2,0 
6. 	Komunikacije, postupci u nuždi, 
	traganje i spašavanje 			3,0 
7. 	Međunarodni i nacionalni propisi
	glede zaštite okoliša i sprječavanje
	onečišćenja 				8,0 
8. 	Brodska postrojenja 			1,0 
9. 	Upravljanje, organizacija i
	uvježbavanje 
	osoblja 				2,0 
						__________________
10. 	Engleski jezik 				1,0 	3,0 
						__________________
						25,0 	3,0 
						__________________
	Ukupno 					  28,0 

Članak 30.

U Prilogu D, dio D33 »Izobrazba za obnavljanje svjedodžaba upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW ili jačim i časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim« mijenja se tako da glasi:

D33 - IZOBRAZBA ZA OBNAVLJANJE SVJEDODŽABA UPRAVITELJA STROJA NA BRODU SA STROJEM PORIVNE SNAGE DO 3000 kW I ČASNIKA STROJA ODGOVORNOG ZA STRAŽU U STROJARNICI SA STROJEM PORIVNE SNAGE OD 750 kW ILI JAČIM

____________________________________________________________________

Područje 					Predavanja Vježbe 
____________________________________________________________________
1. 	Priprema pogona i držanje straže  	6,0 
2. 	Elektrotehnika i automatizacija 	10,0 
3. 	Upravljanje, organizacija i izobrazba
	posade  				6,0 
4. 	Sigurnost postrojenja i zaštita okoliša 10,0 
						_____________

	Ukupno 					32,0 

Članak 31.

U prilogu D, dio D34 "Izobrazba za obnavljanje svjedodžaba radioelektroničara I. i II. klase mijenja se tako da glasi: D34 – IZOBRAZBA ZA OBNAVLJANJE SVJEDODŽABA RADIOELEKTRONIČARA I. I II. KLASE

____________________________________________________________________

Područje 					Predavanja Vježbe 
____________________________________________________________________
1. 	Obilježja pomorske pokretne i
	pomorske pokretne satelitske službe 	3,0 
2. 	Uređaji brodske stanice 		2,0 
3. 	Komunikacijski postupci 		1,0 	1,5 
4. 	Teorija elektrotehnike, elektronike 
	i radio komunikacija 			2,0 
5. 	Održavanje radne sposobnosti brodskih 
	uređaja 				2,0 	2,5 
						________________
6. 	Protupožarna zaštita 			2,0 
7. 	Zaštita okoliša i sprječavanje 
	onečišćenja 				2,0 
						________________
8. 	Engleski jezik 				0,5 	1,5 
						________________
						14,5 	5,5 
						________________
	Ukupno					   20,0

Članak 32.

U Prilogu D, dio D37 »Izobrazba za obnavljanje svjedodžaba radiooperatora s općom ovlasti« mijenja se tako da glasi:


D37 - IZOBRAZBA ZA OBNAVLJANJE SVJEDODŽABA, RADIOOPERATORA
S OPĆOM OVLASTI

____________________________________________________________________

Područje 					Predavanja Vježbe 
____________________________________________________________________
1. 	Uređaji brodske stanice 		1,0 
2. 	Komunikacijski postupci 		0,5 	2,5 
3. 	Održavanje radne sposobnosti 
	uređaja 				0,5 	0,5 
						_____________
4. 	Engleski jezik 				0,5 	0,5 
						_____________
						2,5 	3,5 
						_____________
	Ukupno 					  6,0 

Članak 33.

U prilog D, iza dijela D37 dodaje se dio D37a koji glasi:
D37A – IZOBRAZBA ZA OBNAVLJANJE SVJEDODŽABA RADIOOPERATORA S OGRANIČENOM OVLASTI

____________________________________________________________________

Područje 					Predavanja Vježbe 
____________________________________________________________________
1. 	Uređaji brodske stanice 		1,0 
2. 	Komunikacijski postupci 		0,5 	1,5 
3. 	Održavanje radne sposobnosti 
	brodskih uređaja 			0,5 	0,5 
						_____________
						 2 	 2
						_____________ 
	Ukupno 					   4 
Članak 34.

U prilogu D iza dijela D39 dodaje se dio D40 koji glasi:

D40 - IZOBRAZBA ZA PREKVALIFIKACIJU RADIOELEKTRONIČARA I. I II. KLASE

1 - NAVIGACIJA

____________________________________________________________________

Područje 					Predavanja Vježbe 
____________________________________________________________________
1.1. 	Podjela horizonta i označavanje
	kutova u navigaciji 
1.2. 	Zemaljski i brodski magnetizam i 
	njihovi elementi 
1.3. 	Magnetski kompasi (podjela,
	konstrukcija, svojstva) 
1.4. 	Transformiranje kursova i azimuta 
1.5. 	Žiro-kompasi: Osnove teorije žiroskopa
	i primjene na žiro-kompas 
						__________________
						   6 	  5 

1.6. 	Geografske koordinate 
1.7. 	Pomorske karte i priručnici 
1.8. 	Brzina i prijeđeni put broda,
	brzinomjeri, udaljenosti 
1.9. 	Dubina mora i dubinomjeri 
1.10. 	Određivanje pozicije broda u obalnoj
	navigaciji 
1.11. 	Pogreške stajnica i pozicije 
						________________
						  10	  5 

1.12. 	Plovidba (označavanje plovnih putova,
	prethodne pripreme, planiranje,
	plovidba u otežanim uvjetima,
	zanošenje) 
1.13. 	Loksodroma i ortodroma, plovidba po
	loksodromi, plovidba po ortodromi,
	miješana plovidba 
1.14. 	Morske mijene 
1.15. 	Statička teorija, dinamička teorija,
	određivanje elemenata morskih mijena 
1.16. 	Plovidba u struji 
						________________
						  9    5 

1.17. 	Elektronička navigacija 
1.18. 	Radio-goniometar (načelo rada) 
1.19. 	Radar (načelo rada) 
1.20. 	Princip hiperboličke navigacije 
1.21. 	Satelitska navigacija (načelo rada) 
						______________

						  5 	  5 

1.22. 	Sekstant - princip mjerenja 
1.23. 	Pogreške sekstanta i njihova
	eliminacija 
1.24. 	Stanje, dnevni hod i upoređenje
	kronometra 
1.25. 	Nebeska sfera s glavnim kružnicama 
1.26. 	Horizontske koordinate nebeskog tijela 
1.27. 	Mjesno-ekvatorske koordinate
	nebeskog tijela 
1.28.	Nebesko-ekvatorske koordinate
	nebeskog tijela 
1.29. 	Astronomsko-nautički sferni trokut 
1.30. 	Ispravljanje izmjerene visine 
1.31. 	Refrakcija i depresija 
1.32. 	Paralaksa i polumjer 
1.33. 	Nautički godišnjak 
1.34. 	Nautičke tablice 
1.35. 	Pravo, srednje i zonsko vrijeme Sunca 
1.36. 	Jednadžba vremena 
1.37. 	Identifikatori zvijezda 
1.38. 	Kružnica položaja - linija položaja 
1.39. 	Visinska metoda 
1.40. 	Računanje visine 
1.41. 	Računanje azimuta 
1.42. 	Pozicija broda s dvije i tri linije
	položaja - istovremeno 
1.43. 	Pozicija broda s dvije linije položaja
	- u razmaku vremena 
1.44. 	Navigacijski kalkulatori s programima
	iz astronomske navigacije 
1.45. 	Račun geografske širine
	(tzv. j meridijana) 
1.46. 	Račun geografske širine i azimuta
	Polare 
							______________

							 5 	 5
							______________ 
							 45 	 30 

2. 	MANEVRIRANJE BRODOM 

2.1. 	Manevarske osobine broda (kruga
	okretanja, zaustavni put) 
							______________
							 2 	 0 

2.2. 	Čimbenici koji utječu na manevriranje
	brodom (unutarnji, vanjski) 
							_____________
							 2 	 0 

2.3. 	Djelovanje vijka i kormila
	(desnookretni, lijevookretni, dva vijka,
	momenat okretanja broda) 

2.4. 	Manevar sidrenja, priveza i odveza
	broda od obale, plutače, četverovez,
	čovjek u vodi, manevar tegljenja
	(privez, odvez, guranje,
	na otvorenom moru) 
							_____________
							 8 	 7 

2.5. 	Pravila o izbjegavanju sudara
	(tumačenje, slučajevi, analiza,
	manevriranje, ARPA radar) 

2.6. 	Manevriranje brodom prema
	odredbama SAR-a 
							______________
							 3 	 8 
							______________
							 15 	 15 

3. 	KONSTRUKCIJA BRODA
	I STABILITET 

3.1. 	Sustav gradnje čeličnih brodova 

3.2. 	Glavni elementi čeličnih brodova
	(kobilica, hrptenica, rebro, rebrenica,
	upore, sponje i dr.) 
							_____________
							 5 	 2 

3.3. 	Glavni parametri trupa broda (glavne
	dimenzije trupa broda i njihovi omjeri,
	koeficijenti brodske forme, istisnina,
	nosivost, nadvođe, zapremnina,
	zagaznice i dr.) 

3.4.	Predočenje brodskog trupa
	(brodske linije) 

3.5. 	Osnovne konstruktivne karakteristike
	pojedinih tipova brodova 

3.6. 	Oprema broda 
						    _____________
							5 	2 


3.7. 	Stabilitet broda - težine i težište težina, 
	istisnina broda i njezino težište 
3.8. 	Uvjeti plovnosti 
3.9. 	Uzbudne sile i prekretni momenti 
3.10. 	Položaj ravnoteže broda 
3.11. 	Statički stabilitet: metacentarska visina,
	utjecaj slobodnih površina na stabilitet,
	stabilitet pri prijevozu žitarica, krivulja
	statičkog stabiliteta, utjecaj forme broda
	na stabilitet, "S" krivulje 
					        _____________
							7 	73.12. 	Dinamički stabilitet 
				            _____________
							7 	7

3.13. 	Trim i momenti trima 
3.14. 	Promjene gaza zbog promjene
	specifične težine mora 
3.15. 	Draft survey 
				            _____________
							8 	4


3.16. 	Opterećenja brodske konstrukcije:
	hidrostatička opterećenja,
	hidrodinamička opterećenja, brod kao
	greda, uzdužna čvrstoća 
							____________
							 3   3 
							____________
							 30  20 

4. 	RUKOVANJE I PRIJEVOZ 
	TERETA 

4.1. 	Prijevozni kapaciteti broda (kapacitetni
	plan, ukupna i korisna nosivost,
	analiza težina, gaza i ukrcane težine) 
							_____________
							  3  3 

4.2. 	Krcanje i slaganje pojedinih vrsta tereta 
4.3. 	Općenito o rasporedu tereta na brodu
	(s obzirom na stabilitet, trim, čvrstoću
	trupa i brzinu krcanja i iskrcavanja) 
							_____________
							  4   4 

4.4. 	Podjela tereta na teške i lake 
4.5. 	Plan tereta 
4.6. 	Krcanje u slanoj, slatkoj i slankastoj
	vodi 
4.7. 	Priprema broda za krcanje tereta 
							_____________
							  4  4 

4.8. 	Integralni transport: paletizacija i
	kontejnerizacija tereta 
4.9. 	Lash-sustav 
4.10. 	Krcanje, slaganje i prijevoz raznih
	vrsta tereta (generalni, rasuti, tekući,
	opasni tereti) 
4.11. 	Prijevoz putnika 
4.12. 	Krcanje i prijevoz životinja 
4.13. 	Krcanje i slaganje nekih važnih tereta:
	ugljen, pamuk, drvo, šećer, riža, kava,
	bačve i dr. 
4.14. 	Krcanje i slaganje rashlađenih tereta 
							____________
							 14  5 

4.15. 	Nadzor nad teretom kad brod plovi 

4.16. 	Štete na brodskom teretu (od vlage,
	topline, trenja, insekata i glodara i dr.) 
4.17. 	Nadzor ukrcaja i iskrcaja 
4.18. 	Oprema za krcanje tereta 
							____________
							  2  0 

4.19. 	Određivanje nosivosti i deplasmana
	broda pomoću gaza i tablice nosivosti
	odnosno deplasmana 
							___________
							 3 	4 
							___________
							30 	20 

5. 	POMORSKO PRAVO 

5.1. 	Uvod 
5.2. 	Pojam, karakteristike i pravna vrela
	pomorskog prava 
5.3. 	Morski i podmorski prostori
	Republike Hrvatske 
							___________
							 3   0 

5.4. 	Pomorsko upravno pravo
	(sigurnost plovidbe) 
							__________
							 7   0 

5.5. 	Pomorsko imovinsko pravo 
5.6. 	Pojam i individualizacija broda 
5.7. 	Stvarnopravne karakteristike broda i
	stvarna prava na brodu 
5.8. 	Subjekti pomorskog imovinskog prava 
5.9. 	Sistematizacija ugovora, izvršenje i
	odgovornost brodara u prijevozu stvari
	i putnika. 
5.10. 	Prijevozne isprave 
5.11. 	Pomorske havarije 
5.12. 	Sudar brodova 
5.13. 	Spašavanje 
5.14. 	Osnove pomorskog osiguranja 
5.15. 	Izvanugovorna odgovornost brodara
	(posebno za onečišćenje) 
							____________
							 35  0
							____________ 
							 45  0 

6. 	STRAŽA, NADZOR I SIGURNOST
	NA MORU 

6.1. 	Zaštita na radu (osposobljenost posade,
	nezgoda, nesreća, zaštita radnog mjesta,
	osobna zaštitna sredstva, primjena
	pravila, odgovornost, nadzor) 
6.2. 	Zaštitne mjere pri prodoru vode i nasukanju 
6.3. 	Požar na brodu (uzroci, sredstva za
	otkrivanje, sredstva za gašenje,
	protupožarno odijelo, postupak
	gašenja, vježbe) 
							____________
							 6   3 

6.4. 	Sredstva za spašavanje (čamci, splavi,
	prsluci, koluti, napuštanje broda, vježbe) 
6.5. 	Opasni teret (opće sigurnosne mjere
	pri ukrcaju i iskrcaju) 
6.6. 	Zaštitne mjere u luci (kretanje u luci,
	pristup na brod, oprema za ukrcaj i
	iskrcaj, kretanje po brodu, slaganje
	tereta) 
							____________

							 4   2 

6.7.	Traganje i spašavanje na moru (SAR) 
							___________
							 5   2 

6.8. 	Dužnosti u svezi sa sigurnošću i
	postupcima u nuždi 
6.9. 	Preuzimanje i predaja straže ili
	dežurstva 
6.10. 	Vođenje brodskih knjiga i dnevnika 
6.11. 	Način obučavanja na brodu 
6.12. 	Vježbe sigurnosti 
6.13. 	Vježbe postupaka u nuždi 
6.14. 	Održavanje sigurnosne opreme 
6.15. 	Obučavanje posade za rad 
							____________
							 5   3
							____________ 
							 20  10 

7. 	MEDICINA ZA POMORCE 

7.1. 	Prva pomoć (opći principi prve pomoći: 
	zavoji, krvarenje, nesvjestica, opekotine
	i smrzotine, gušenje, davljenje, napad,
	epilepsije, šok, ozljede i prijelomi,
	prijevoz) 
							____________
							 3   3 

7.2. 	Štetno djelovanje kemikalija uključujući 
	trovanje 
7.3. 	Prevencija i uzrok bolesti (voda, hrana,
	osobna higijena, čistoća na brodu) 
							____________

							 2   2 

7.4. 	Zarazne bolesti: definicija, opći
	simptomi i znakovi (upoznavanje sa:
	trbušni tifus, proljev, kolera, skarlatina
	(šarlah), erizipel, angine, meningitis,
	pertusis, antraks, tetanus, pneumonija,
	ospice, rubeola, varicelle (kozice),
	infekciozna mononukleoza, zaušnjaci,
	poliomijelitis, influenca, bjesnoća,
	hepatitis, žuta groznica, denga, malarija,
	spolne zarazne bolesti, AIDS) 
							____________

							 3   3 

7.5. 	Ostale bolesti i simptomi: bol u
	grudima, visoki tlak, glavobolja,
	visoka temperatura, povraćanje,
	bronhitis, astma, prehlade, bol u
	trbuhu, apendicitis, žučna kolika,
	problemi kod mokrenja, bol u leđima,
	reuma, giht, oko, uho, simnitis,
	neurologija, šećerna bolest, celulitis
	apscesi, hemeroidi, alkohol, alergija,
	anemija, zubi i usna šupljina 
							____________

							 3   3 

7.6. 	Njega bolesti: temperaturna lista,
	hranjenje, peristaltika, inkontinencija,
	teškoće disanja, mentalne bolesti,
	nesvjestica, injekcije 
							____________

							  2   2 

7.7. 	Brodolomci: hipotermija, smrzotine,
	dehidracija i neishranjenost, problemi
	u brodici za spašavanje 
							____________

							 2   2 
							____________
							 15   15 

Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/99-02/21

Urbroj: 530-01-99-1

Zagreb, 20. travnja 1999.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.