DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE

Na temelju članka 13. stavka 4. Pomorskog zakonika ("Na rodne novine" br.17/94 i 14/94) i članka 32. i 37. stavka 1. toč ke 8. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine" 12/94) a u svezi s člankom 3. do 12. Zakona o zaštiti pcirode ("Narodne novine" br. 30/94 i 12/94), ravnatelj Državne uprave za zaštitu kulturne prirodne baštine, uz suglasnost ministra prometa, pomorstva veza, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE ISTRAŽIVANJA U POSEBNO ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA MORSKOM DNU ILI MORSKOM PODZEMLJU UNUTRAŠNJIH MORSKIH VODA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za obavljanje istraživanja u posebno zaštićenim dijelovima prirode na morskom dnu ili morskom podzenilju unutrašnjih morskih voda Republike Hrvatske.

Članak 2.

Pod istraživanjem zaštićenih dijelova- prirode u smislu ovoga Pravilnika.razumijeva se. istraživanje Morskog dna, morskog podzemlja i stupca morske vode iznad tog dna, te njegovih živih i neživih dijelova (u daljnjem tekstu: istraživanje zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu i morskom podzemlju).

Članak 3.

Istraživanja u zaštićenim dijelovima prirode na morskom dnu i morskom podzenilju mogu obavljati domače i strane fizičke i pravne osobe pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 4.

Pravna i fizička osoba iz članka 3. ovoga Pravilnika može obavljati istraživanja zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu i morskom podzemlju na temelju posebnog odobrenja Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine, a sukladno uvjetima propišanim ovim Pravilnikom.

Članak 5.

Za obavljanje istraživanja zaštićenih dijelova prirode oa morskom dnu i morskom podzemlju pravna i fizička osoba iz članka 3. ovoga Pravilnika dužna je podnijeti zahtjev za pribavljanje odobrenja Državnoj upravi za zaštitu kulturne i prirodne baštine.

U zahtjevu se navode podaci o mjestu, vremenu, opsegu, sadržaju i ciljcvima istraživanja, podaci o osobama koje će sudjelovati u istraživanju, ie dokazi o ispunjavanju uvjeta propisanih ovim Pravilnikom.

U odobrenju za istraživanje zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu i morskom podzemlju određuje se područje na kojem se mogu obavljati istraživanja, pravac, opseg i sadržaj radova, kao i uvjeti pod kojima se ti radovi mogu obavljati.

Članak 6.

Istraživanja zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu i morskom podzemlju mogu obavljati pravne i fzičke osobe iz članka 3. ovoga Pravilnika ako:

- pravna osoba obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost ili neku drugu stručnu djelatnost, a fizička osoba ispunjava stručne uvjete za obavljanje radova istraživanja zaštićenih dijejova prirode ;

- imaju osigurana materijalna i tehnička sredstva potrebna za obavljanje radova i istraživanje, kao i za uređenje lokaliteta na kojem su obavljani istraživački radovi radi dovođenja u prvobitno stanje ;

- imaju osiguranu ronilačku opremu i instrumente koji zadovoljavaju propisanim standardima i sigurnosnim uvjetima;

- imaju stručne kadrove za obavljanje istraživačkih radova;

- imaju ronioce koji posjeduju odgovarajuću ronilačku kvalifikaciju koja odgovara dubini ronjenja odnosno radilišta na dnu mora, te koji posjeduju i odgovarajuću stručnu kvalifikacijur:

- imaju osigurane uvjete tehničke zaštite, zaštite na radu, te zaštite u slučaju nesreće na radu.

Članak 7.

Istraživatkja zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu i morskom podzemlju mogu se izvoditi pomoću opreme i instrumenata koji su prikladni za realizaciju programa istraiivanja, i kojima se ne mogu prouzročiti promjene i oštećenja na zaštićenom dijelu prirode, odnosno uništiti predmeti istraživanja ili mijenjanju svojstva lokaliteta na kojem se obavlja istraživanje.

U odobrenju za obavljanje istraživanja zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu i morskom podzemlju pobliže se utvrduje oprema i instrumenti prikladni za realizaoiju programa istraživanja.

Članak 8:

Ronilačka oprema i instrumenti u svezi s ronjenjem i zaštitom ronilaca moraju zadovoljavati sve propisane sigurnosne uvjete i standarde obzirom na dubinu mora gdje se obavlja iskopavanje i istraživanje.

Ronilačkom opremom smatra se autonomna ronilačka oprema, vezana ronilačka oprema i tehnička pomagala za ronjenje.

Autonomnom ronilačkom opremom, prema ovom Pravilniku, smatra se komplet spremnika s komprimiranim zrakom, kisikom ili smjesom plinova za disanje i uređaj za disanje pod površinom, koje ronilac nosi sa sobom, te kompenzator plovnosti i ronilački mjerni instrumenti.

Vezanom ronilačkom opremom smatra se ronilačka oprema kod koje je dobava sredstava za disanje s površine, te je ronilac s površinom povezan cijevima i kabelom.

Tehničkim pomagalima za ronjenje smatraju se sve oštale naprave koje služe za kretanje ili boravak pod vodom upravljana s površine ili s ljudskom posadom.

Članak 9.

Područje na.kojem se obavlja ronjenje mora biti vidljivo obilježeno.

Obilježavanje područja obavlja osoba koja obavlja ronjenje postavljanjem u sredini područja plutaču narančaste ili crvcne boje, promjera najmanje 30 centimetara.

Obilježavanje područja ronjenja može se obaviti i ronilačkom zastavicom (narančasti pravokutnik sa bijelom dijagonalnom crtom ili pomorska zastavica slova "A" Međunarodnog signalnog kodeksa).

Noću plutača mora imati svjetiljku - bljeskalicu žute ili naranđaste boje vidljivu na udaljenosti od najmanje,300 metara.

0 mjestu obilježavanja izvješćuje se nadležna lučka kapetanija.

Članak 10.

Tehnička zaštita, zaštita na radn te zaštita u slučaju neszeće na radu, provodi se u skladu s propisima i uobičajenim standardima kod obavljanja podmorskih istraživanja.

Članak 11.

Istraživanje zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu i morskom podzemlju vodi stručni voditelj istraživanja.

Za stručnog voditelja istraživanja može se odrediti osoba koja ima odgovarajuće fakultetsko obrazovanje te specijalizaciju za predmetno istraživanje.

Tijekom istraživanja zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu i morskom podzemlju, stručni voditelj dužan je voditi dnevnik.

U dnevnik se unose svi važni podaci o istraživačkim radovima i o dnevnim:događajima koja su od značenja za ostvarivanje programa istraživanja.

Vođenje dnevnika obavlja se svakodnevno, i dnevno upisivanje ovjerava svojim potpisom voditelj istraživanja.

Članak 12.

O istraživačkim radovima, te rezultatima tih istraživačkih radova, pravna i fizička osoba koja obavlja istraživačke radove dužna je podnijeti Državnoj upravi izvješće o rezultatu radova istraživanja i o zaštiti lokaliteta.

U primitku izvješća Državnoj upravl dostavlja se na očevid i dnevnik kojeg je vodio stručni voditelj istraživanja.

O provedenim istraživanjima i o rezultatima tih istraživanja, radi evidencije, Državna uprava izvješčuje Ministarstvo znanosti i tehnologije. .

Članak 13.

Pravna i fizička osoba kojoj se izda odobrenje za obavljakkje istraživanja zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu i morskom podzemlju može vaditi zaštićene dijelove prirode (žive i nežive), samo uz posebno odobrenje Driavne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine.

Vađenje živih i neživih dijelova prirode može se odobriti sa mo radi znanstvenih, stručnih, kulturno-povijesnih i odgojno-obrazovnih namjena.

Članak 14.

U tijeku istraživanja na morskom dnu i morskom podzemIju dopuštene su radnje i djelatnosti koje ne oštećuju zaštićeni dio prirode, te nisu dopuštene one radnje koje bi na bilo koji način moglo prouzročiti promjene i oštećenja na tom dijelu prirode, odnosno izmijeniti svojstva zbog kojih je taj dio prirode proglašen zaštičenim.

Članak 15.

O odobrenju za obavljanje istraživanja zaštićenih dijelova prirode na morskom dnu i morskom podzemlju te o početku, prekidu, nastavljanju ili napuštanju radova, ovlaštena pravna i fizička osoba dužna je bez odlaganja obavijestiti nadležnu lučku kapetaniju.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u uNarodnim novinama"

Klasa: 011-04/95-01/29

Urbroj : 532/ 1 - 10-3/6-95-01

Zagreb, 27. srpnja 1995.

Ravnatelj

Ferdinind Meder, prof., v. r.