MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Temeljem članka 1043. stavka 1. točaka 10. i 28. Pomorskog zakonika ("Narodne novine" br. 17/94, 74/94 i 43/96), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POMORSKIM KNJIŽICAMA, ODOBRENJIMA ZA UKRCANJE I NADLEŽNOSTI LUČKIH KAPETANIJA ZA IZDAVANJE

Članak 1.

U Pravilniku o pomorskim knjižicama, odobrenjima za ukrcanje i nadležnosti lučkih kapetanija za izdavanje ("Narodne novine" 4/98) u članku 4. točka 15. briše se.

Članak 2.

U članku 9. točka 8. riječi: "u točki 6" zamjenjuju se riječima "u točki 7".

Članak 3.

Članak 17. se briše.

Članak 4.

Članak 19. mijenja se i glasi:

Pomorske knjižice i odobrenja za ukrcanje, vode se u očevidniku pomorskih knjižica i odobrenja za ukrcanje.

Očevidnike pomorskih knjižica i odobrenja za ukrcanje vode lučke kapetanije.

Središnji očevidnik svih pomorskih knjižica i odobrenja za ukrcanje vodi Ministarstvo.

Očevidnik pomorskih knjižica i odobrenja za ukrcanje sastoji se od zbirke isprava i informatizirane glavne knjige.

Članak 5.

Iz članka 19. dodaju se slijedeći članci:

Članak 19a. koji glasi:

Očevidnici su javne knjige.

Podaci iz očevidnika izdaju se na zahtjev: osobe o kojoj se podaci vode u očevidniku, nadležnih državnih tijela i drugih fizičkih ili pravnih osoba koje imaju pravni interes.

Podaci iz očevidnika pomorskih knjižica i odobrenja za ukrcanje mogu se uporabiti isključivo za namjene za koje su i zatraženi odnosno odobreni.

Članak 19b. koji glasi:

Očevidnici sadržavaju najmanje:

- podatke o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcanje (oznaku knjižice, datum izdavanja i rok valjanosti),

- podatke o posjedniku pomorske knjižice i odobrenja za ukrcavanje (ime i prezime pomorca, datum rođenja, mjesto rođenja, JMBG, državljanstvo, spol, boja očiju, boja kose, prebivalište, fotografiju, pojedinosti o izuzećima),

- podatke o upisanim svjedodžbama (STCW oznaka, osposobljenost, valjanost, privremeno ili trajno oduzimanje, prijava gubitka ili uništenja, uključujući zapis o promjeni statusa i datuma promjene).

Članak 6.

Članak 21. mijenja se i glasi:

- Obrazac zahtjeva za izdavanje/zamjenu pomorske knjižice i odobrenja za ukrcanje dan je u prilogu 1 i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Obrasci pomorske knjižice i odobrenja za ukrcanje dani su u prilogu 2 i sastavni su dio ovog Pravilnika.

Cijenu pomorske knjižice i odobrenja za ukrcanje odredit će ministar pomorstva, prometa i veza u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/98-02/35
Urbroj: 530-01-98-1
Zagreb, 30. lipnja 1998.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.