MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju odredbi članka 55. stavka 4. Zakona o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj: 8/96 i 76/98), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI LUKA NAUTIČKOG TURIZMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste luka nautičkog turizma, minimalni uvjeti koje moraju ispunjavati luke nautičkog turizma, kategorije i način kategorizacije luka nautičkog turizma.

Članak 2.

(1) Luka nautičkog turizma u smislu ovog Pravilnika je turistički objekt koji u poslovnom, prostornom, građevinskom i funkcionalnom pogledu čini cjelinu ili koji u okviru šire prostorne cjeline ima izdvojeni dio i potrebite uvjete za potrebe nautičkog turizma i turista - nautičara.

(2) U luci nautičkog turizma pružaju se turističke usluge u nautičkom turizmu i druge - nadopunjujuće usluge turistima-nautičarima (trgovačke, ugostiteljske i dr.).

(3) Lukom nautičkog turizma posluju pravne ili fizičke osobe (trgovačka društva, trgovci pojedinci i obrtnici) koje ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje turističke djelatnosti.

(4) Temeljem sporazuma s pravnom ili fizičkom osobom iz stavka 3. ovog članka nadopunjujuće usluge turistima-nautičarima u luci nautičkog turizma mogu pružati druge pravne i fizičke osobe.

(5) Nadopunjujuće usluge iz stavka 2. ovog članka moraju se pružati po pravilima struke i u skladu s posebnim propisima koji se odnose na pružanje svake pojedine usluge.

II. RAZVRSTAVANJE I KATEGORIJE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA

Članak 3.

(1) Luke nautičkog turizma razvrstavaju se u određenu vrstu. Vrsta luke nautičkog turizma određuje se prema vrsti usluga koje se u luci pružaju.

(2) Svaka pojedina vrsta luka nautičkog turizma ovisno o vrsti usluga koje pruža, mora ispunjavati minimalne uvjete u pogledu izgradnje, uređenja i opreme, propisane ovim Pravilnikom i drugim posebnim propisima.

(3) Luka nautičkog turizma koja ne ispunjava minimalne uvjete propisane ovim Pravilnikom za pojedinu vrstu luke nautičkog turizma, ne može poslovati pod nazivom te vrste luke.

Članak 4.

Luke nautičkog turizma razvrstavaju se u sljedeće vrste:

- sidrište

- privezište

- suha marina i

- marina.

Članak 5.

Sidrište je dio vodenog prostora pogodan za sidrenje plovnih objekata u uvali zaštićenoj od nevremena.

Članak 6.

Privezište je dio vodenog prostora i dio obale, uređen za pristajanje plovnih objekata i opremljen priveznim sustavom. Ako mogućnosti vodenog prostora privezišta dozvoljavaju, u dijelu vodenog prostora privezišta može se označiti i mjesto gdje je dozvoljeno sidrenje plovnih objekata.

Članak 7.

Suha marina je dio obale odnosno kopna posebno ograđen i uređen za pružanje usluga ostave i čuvanja plovnih objekata, te pružanje usluga transporta plovnog objekta u vodeni prostor ili iz vodenog prostora do suhe marine.

Članak 8.

Marina je dio vodenog prostora i obale posebno izgrađen i uređen za pružanje usluga veza i čuvanja plovnih objekata, te smještaja turista - nautičara u plovnim objektima odnosno u smještajnim objektima marine. U marinama se pružaju i druge uobičajene usluge turistima - nautičarima, a mogu se pružati i usluge servisiranja i održavanja plovih objekata.

Članak 9.

(1) Luke nautičkog turizma vrste »marina« se kategoriziraju. Marine se kategoriziraju u tri kategorije.

(2) Kategorije označavaju sljedeće standarde marina:

- prva kategorija označava marinu najvišeg standarda,

- druga kategorija označava marinu srednjeg standarda,

- treća kategorija označava marinu najnižeg standarda.

(3) Kategorija marine utvrđuje se ovisno o ispunjavanju uvjeta propisanih ovim Pravilnikom za pojedinu kategoriju: kvaliteti opreme i uređenja, standardu usluga, raznovrsnosti nadopunjujućih usluga koje se turistima-nautičarima pružaju u marini, kao i ostalih usluga i sadržaja na raspolaganju turistima-nautičarima u neposrednoj blizini marine, te kvaliteti održavanja marine u cjelini.

III. MINIMALNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI LUKE NAUTIČKOG TURIZMA

Članak 10.

(1) Luke nautičkog turizma moraju ispunjavati minimalne uvjete propisane ovim Pravilnikom, ako za pojedinu luku Pravilnikom nije drukčije propisano. Minimalni uvjeti utvrđuju se kao opći i posebni minimalni uvjeti:

(2) Opći minimalni uvjeti odnose se na:

- ispravnost i funkcionalnost uređaja i opreme,

- opskrbu električnom energijom,

- opskrbu higijenski ispravnom vodom,

- usluge koje se pružaju u luci,

- prostorije za osobnu higijenu turista-nautičara,

- uređaje i opremu za zaštitu okoliša,

- protupožarnu zaštitu,

- zaposlenike i

- prostorije za osobnu higijenu zaposlenika.

(3) Posebne minimalne uvjete moraju ispunjavati pojedine luke nautičkog turizma ovisno o vrsti luke, a oni se odnose na:

- obvezatnu strukturu uređenja i opreme,

- minimum usluga koje se u luci moraju pružati,

- minimum nadopunjujućih usluga (trgovačkih, ugostiteljskih i drugih) koje luka mora osigurati turistima-nautičarima.

1. OPĆI MINIMALNI UVJETI

Članak 11.

Uređaji i oprema u luci nautičkog turizma trebaju biti stalno u ispravnom i funkcionalnom stanju.

Članak 12.

Luka nautičkog turizma, osim »sidrišta«, mora biti priključena na javnu električnu mrežu ili na drugi odgovarajući način biti opskrbljena električnom energijom.

Članak 13.

Luka nautičkog turizma, osim »sidrišta«, mora stalno biti opskrbljena higijenski ispravnom vodom.

Članak 14.

Luka nautičkog turizma, osim »sidrišta«, mora osigurati turistima-nautičarima uporabu telefona.

Članak 15.

(1) Luka nautičkog turizma, osim »sidrišta«, mora imati najmanje jednu skupinu prostorija za osobnu higijenu turista-nautičara, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Skupina prostorija iz stavka 1. ovog članka, ako ovim Pravilnikom za pojedinu vrstu luke nije drukčije propisano, sastoji se od:

1. Zahoda za žene kojeg čini:

- predprostor s umivaonikom, ogledalom s etažerom i priborom za pranje i brisanje/sušenje ruku, te košem za otpatke,

- zahodska kabina sa: školjkom na ispiranje tekućom vodom, policom za odlaganje osobnih stvari (torbice), kukom za vješanje odjeće, košem za otpatke s poklopcem, toaletnim papirom i četkom za čišćenje zahodske školjke, te sredstvom za osvježavanje prostora.

2. Zahod za muškarce kojeg čini:

- predprostor s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom, ogledalom s etažerom, utičnicom s priključkom na el. energiju s naponom od 110 V, priborom za pranje i brisanje/sušenje ruku, te košem za otpatke,

- zahodska kabina sa školjkom na ispiranje tekućom vodom, s toaletnim papirom i četkom za čišćenje zahodske školjke, te sredstvom za osvježavanje prostora i kukom za vješanje odjeće,

- pisoar postavljen u posebnom prostoru uz zahodsku kabinu ili u predprostoru ograđen odgovarajućom ogradom. U oba slučaja pisoar mora biti postavljen tako da se ne vidi izvan prostora gdje se nalazi. Školjka pisoara je zidna na ispiranje tekućom vodom.

3. Tuš kabine odvojeno za žene i muškarce koje se sastoje od:

- tuš kade s tušem s toplom i hladnom vodom, površine najmanje 1,20 m².

(3) Sve prostorije za osobnu higijenu turista-nautičara moraju imati mogućnost dobrog prozračivanja, prozore od neprozirnog stakla ili s mogućnošću zaštite od pogleda izvana. Moraju se održavati stalno urednima i čistima.

Članak 16.

(1) Luka nautičkog turizma, osim »sidrišta«, mora imati opremu i uređaje za odlaganje smeća, otpadnih tvari i voda, te otpadnih ulja, prije odvoženja iz luke, ako ovim Pravilnikom za pojedinu luku nije propisano drukčije.

(2) Luka nautičkog turizma, osim »sidrišta«, mora osigurati redovito odstranjivanje iz luke svih sabranih vrsta otpadnih tvari i smeća.

Članak 17.

Luka nautičkog turizma, »osim sidrišta«, mora biti opremljena aparatima i drugom opremom za gašenje požara sukladno posebnim propisima. Zaposlenici moraju biti osposobljeni za rukovanje tim aparatima i opremom.

Članak 18.

Zaposlenici u luci nautičkog turizma, prema korisnicima usluga obvezni su se odnositi profesionalno i korektno, te biti uredno i primjereno odjeveni.

Članak 19.

(1) Ako luka nautičkog turizma ima do 10 zaposlenika koji rade u jednoj smjeni mora imati jednu skupinu prostorija za osobnu higijenu zaposlenika, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano za pojedinu vrstu luke nautičkog turizma.

(2) Skupinu prostorija za osobnu higijenu zaposlenika čini:

- Jedan predprostor u kojem je umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom ogledalom s etažerom, priborom za higijenu ruku i koš za otpatke. Iz predprostora ulazi se u zahodsku kabinu i poseban (vizualno odijeljen) prostor u kojem se nalazi pisoar na ispiranje tekućom vodom. Prostor s pisoarom nemaju prostorije namijenjene za osobnu higijenu žena.

- Zahodska kabina ima zahodsku školjku na ispiranje tekućom vodom, policu za odlaganje osobnih stvari (torbice), kuku za vješanje odjeće, koš za otpatke s poklopcem, te toaletni papir, četku za čišćenje zahodske školjke i sredstvo za osvježavanje prostora.

(3) Ako luka nautičkog turizma ima više od 10 zaposlenika koji rade u jednoj smjeni, a različitog su spola, tada mora imati po jednu skupinu prostorija za osobnu higijenu zaposlenika odvojeno za žene i za muškarce.

(4) Ako u jednoj smjeni radi više od 10 zaposlenika muškog spola, tada skupina prostorija za osobnu higijenu iz stavka 1. ovog članka treba imati dvije zahodske kabine i dva pisoara.

2. POSEBNI MINIMALNI UVJETI

Za sidrište

Članak 20.

Sidrište mora imati:

- dio vodenog prostora pogodan za sidrenje plovnih objekta,

- uređen jedan interventan privez s opremom za privez plovnog objekta.

Za privezište

Članak 21.

Privezište mora imati:

- Dio voden