USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 55. stavka 4. Zakona o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 8/96.), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O LUKAMA NAUTIČKOG TURIZMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste i kategorije luka nautičkog turizma, minimalni uvjeti koje moraju ispunjavati, kao i način kategorizacije luka nautičkog turizma.

Članak 2.

Turističke usluge u nautičkom turizmu, pravne ili fizičke osobe iz članka 3. stavka 1. Zakona o turističkoj djelatnosti mogu pružati u lukama nautičkog turizma koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom.

II. VRSTE I KATEGORIJE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA

Članak 3.

Luke nautičkog turizma razvrstavaju se u određenu vrstu, a marine i u odgovarajuću kategoriju.

Članak 4.

Luke nautičkog turizma razvrstavaju se u sljedeće vrste:

- sidrište,

- privezište,

- turistička luka,

- suha marina i

- marina.

Članak 5.

Sidrište je dio vodenog prostora opremljen opremom za privez plovnih objekata u uvali zaštićenoj od nevremena.

Članak 6.

Privezište je dio obale uređen za pristajanje plovnih objekata.

Članak 7.

Turistička luka je takva luka nautičkog turizma koja pruža uslugu veza i najpotrebnije usluge za turiste nautičare i njihove plovne objekte, te za plovne objekte koji prevoze turiste.

Članak 8.

Suha marina je dio kopna na kojem se pruža usluga ostave plovnih objekata.

Članak 9.

Marina je takva luka nautičkog turizma koja pruža usluge veza i čuvanja plovnih objekata. U marini se mogu pružati i usluge održavanja i servisiranja plovnih objekata.

Marine se razvrstavaju u četiri kategorije, koje se označavaju odgovarajućim brojem zvjezdica:

četvrta kategorija - marina s dvije zvjezdice,

treća kategorija - marina s tri zvjezdice,

druga kategorija - marina s četiri zvjezdice,

prva kategorija - marina s pet zvjezdica.

III. MINIMALNI UVJETI KOJE
MORAJU ISPUNJAVATI LUKE NAUTIČKOG TURIZMA

Članak 10.

Luke nautičkog trebaju ispunjavati opće i posebne minimalne uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 11.

Luka nautičkog turizma koja ne ispunjava propisane minimalne uvjete za pojedinu vrstu luka nautičkog turizma, ne može poslovati pod nazivom te vrste luka nautičkog turizma.

Članak 12.

Vrsta luke nautičkog turizma određuje se prema vrsti usluga nautičkog turizma koje se pružaju u luci i prema ispunjavanju propisanih minimalnih uvjeta.

1. OPĆI MINIMALNI UVJETI

Članak 13.

Opći minimalni uvjeti primjenjuju se na sve vrste luka nautičkog turizma, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

Članak 14.

Luke nautičkog turizma, u pogledu izgradnje, uređaja i opreme trebaju ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom i drugim propisima.

Članak 15.

Osoblje zaposleno u luci nautičkog turizma treba se prema korisniku usluga odnositi profesionalno i korektno, te biti čisto i primjereno odjeveno.

Članak 16.

Uređaji i oprema, koji su propisani za pojedinu vrstu luke nautičkog turizma, trebaju biti stalno u ispravnom i funkcionalnom stanju.

Članak 17.

Pod zahodskom skupinom prema odredbama ovog Pravilnika, smatra se najmanje jedan zahod za muškarce i jedan zahod za žene, s predprostorom. U predprostoru treba biti umivaonik i pribor za pranje i sušenje ruku.

Članak 18.

U lukama nautičkog turizma treba se na vidnom mjestu istaknuti oznaka vrste luke nautičkog turizma u koju su razvrstane.

Članak 19.

Luke nautičkog turizma trebaju imati riješeno odlaganje smeća, otpadnih tvari i voda, te otpadnih ulja na sanitarno-tehnički i higijenski način prije odvoženja s lokacije.

Članak 20.

Luke nautičkog turizma, izuzev sidrišta i suhe marine trebaju imati opremu za siguran privez i označene vezove.

Luke nautičkog turizma, izuzev sidrišta i privezišta trebaju imati protupožarnu opremu.

Luke nautičkog turizma izuzev sidrišta, privezišta i suhe marine, trebaju imati:

- izgrađene vezove,

- rasvjetu,

- lučka svjetla i oznake.

2. POSEBNI MINIMALNI UVJETI

Članak 21.

Posebni minimalni uvjeti primjenjuju se na pojedine vrste luka nautičkog turizma.

1) Sidrište

Članak 22.

Sidrište treba imati:

- opremu za privez,

- jedan interventan privez.

2) Privezište

Članak 23.

Privezište treba imati izgrađen dio obale za privez plovnih objekata.

3) Turistička luka

Članak 24.

Turistička luka treba imati:

- priključak električne struje od 220 V na svakih 20 vezova,

- priključak za zdravstveno ispravnu vodu na svakih 20 vezova,

- trgovinu živežnim namirnicama ne dalje od 500 m,

- najmanje jednu zahodsku skupinu na svakih 50 vezova.

4) Suha marina

Članak 25.

Suha marina treba imati:

- ograđeni prostor za čuvanje plovnih objekata koji je osvijetljen i čuvan 24 sata,

- osiguranu mogućnost spuštanja plovnih objekata u more,

- važeću policu osiguranja za plovne objekte dok se nalaze u marini od rizika krađa i oštećenja plovnih objekata, te važeću policu osiguranja za turiste nautičare od rizika ozljeda i smrti dok se nalaze u marini.

5) Marine

Članak 26.

Marina više kategorije mora ispunjavati posebne minimalne uvjete propisane ovim Pravilnikom za marinu niže kategorije, ako koji od tih uvjeta nije drukčije reguliran za marinu više kategorije.

Članak 27.

U marinama se pored oznake "marina" mora istaknuti oznaka kategorije marine u koju je marina razvrstana.

Članak 28.

Marina treba imati:

- priključak električne struje od 220 V na svakih 20 vezova,

- priključak za zdravstveno ispravnu vodu na svakih 20 vezova,

- trgovinu živežnim namirnicama ne dalje od 500 m,

- najmanje jednu zahodsku skupinu i tuš s toplom vodom na svakih 50 vezova,

- VHF pomorsku radio-stanicu,

- opremu ili pribor za pružanje prve pomoći,

- dnevni meteorološki izvještaj,

- radnu brodicu,

- spust za prikolice,

- čuvarsku službu 0-24 sata,

- telefon za javnu upotrebu,

- plan intervencije za slučaj požara,

- mjenjačnicu,

- recepcijsku službu,

- važeću policu osiguranja za plovne objekte dok se nalaze u marini od rizika krađa i oštećenja plovnih objekata, te važeću policu osiguranja za turiste nautičare od rizika ozljeda i smrti dok se nalaze u marini.

Osim uvjeta iz stavka 1. ovog članka, marina treba osigurati mogućnost parkiranja automobila za najmanje 50% od broja vezova (osim područja koja nemaju promet automobila).

U marini treba se osigurati i mogućnost organiziranja službe čišćenja plovnih objekata.

Marina, u kojoj se pružaju i usluge održavanja i servisiranja plovila, treba imati: prostor za odlaganje plovnih objekata na kopnu, uređaj za dizanje plovnih objekata od najmanje 50 KN, te osigurnu mogućnost korištenja servisa za popravak i održavanje plovnih objekata i motora.

a) Marina s dvije zvijezdice

Članak 29.

Luka nautičkog turizma koja, osim općih minimalnih tehničkih uvjeta ispunjava i posebne minimalne uvjete iz članka 28. ovoga Pravilnika, razvrstava se kao marina kategorije s dvije zvjezdice, ako ne ispunjava posebne minimalne uvjete za višu kategoriju marine.

b) Marina sa tri zvjezdice

Članak 30.

(1) Marina s tri zvjezdice, treba imati:

- priključak električne struje od 220 V na svakih 10 vezova,

- opremu za sprečavanje širenja zagađenja mora koja obuhvaća: manju brodicu dužine do 4 metra na motorni pogon za dnevno sakupljanje krutog plivajućeg otpada u akvatoriju marine, a koja se može koristiti i za postavljanje plivajućih brana; plivajuću zaštitnu branu najmanje 50 metara da se može ograditi lokalno zagađenje; najmanje 200 litara disperzanata treće generacije (biorazgradljivog); prenosnu prskalicu od 10 litara za aplikaciju disperzanata, za čišćenje uljnih filtera; najmanje 200 litara adsorbensa za čišćenje obale i mora od eventualnih manjih izljeva ugljikovodika; adekvatne spremnike za prikupljanje krutih tvari (kontejnere) i spremnike za prikupljanje otpadnih ulja i drugih ugljikovodika (bačve) kapaciteta najmanje 2 m3 odnosno 200 litara; plan intervencija za slučaj iznenadnog onečišćenja akvatorija marine s planom marine, ucrtanim mjestima za smještaj sredstava za čišćenje, te orgnaizacijskom shemom postupanja u slučaju onečišćenja,

- telefax usluge.

Pored navedenog, marina treba organizirati opskrbu živežnih namirnica za plovne objekte, te osigurati prodaju tehničke robe.

Marina iz stavka 1. ovoga članka, u kojoj se pružaju i usluge održavanja i servisiranja plovnih objekata, treba imati u marini: uređaj za dizanje plovnih objekata od najmanje 100 KN i opremu za premještaj plovila od 100 KN.

c) Marina s četiri zvjezdice

Članak 31.

Marina s četiri zvjezdice treba imati:

- priključak za zdravstveno ispravnu vodu na svakih 10 vezova,

- priključak električne struje od 220 V na svakih 5 vezova,

- skladište opreme plovila za najmanje 5% od broja vezova,

- najmanje jednu zahodsku skupinu s tušom i toplom vodom na svakih 40 vezova,

- restoran u marini.

Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, marina treba osigurati mogućnost korištenja: skladišta za spremanje carinske robe, mogućnost iznajmljivanja jahti, prodaju nautičke opreme, te praonicu rublja.

Marina iz stavka 1. ovoga članka, u kojoj se pružaju i usluge održavanja i servisiranja plovnih objekata, treba imati u marini: uređaj za dizanje plovnih objekata od najmanje 200 KN i opremu za premještaj plovnih objekata od najmanje 200 KN.

d) Marina s pet zvjezdica

Članak 32.

Marina s pet zvjezdica treba imati:

- izgrađenih najmanje 300 vezova,

- priključak struje od 220 V na svaka tri veza,

- priključak za zdravstveno ispravnu vodu na svaka 3 veza,

- protupožarnu brodicu,

- najmanje jednu zahodsku skupinu s tušom i toplom vodom na svakih 30 vezova,

- ambulantnu službu s priručnom ljekarnom na udaljenosti od najviše 5 km,

- meteorološke izvještaje dva puta dnevno,

- benzinsku crpku ne dalje od 3 nm,

- prodaju novina i suvenira,

- osoblje koje je uniformirano.

Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, marina treba osigurati mogućnost korištenja službe prodaje i posredovanja kod prodaje plovnih objekata i opreme, te mogućnost korištenja: frizersko-brijačkog salona ne dalje od 2 km, terena za šport i rekreaciju ne dalje od 2 km, putničke agencije ne dalje od 2 km, jaht-kluba s odgovarajućim prostorijama, aerodrom ili heliodrom na udaljenosti od 50 km, te ledomate za opskrbu plovnih objekata ledom.

Marina iz stavka 1. ovoga članka, u kojoj se pružaju i usluge održavanja i servisiranja plovnih objekata treba imati u marini: uređaj za dizanje plovnih objekata do 500 KN, opremu za premještanje plovnih objekata do 500 KN, te osiguranu mogućnost korištenja servisne radionice s ovlaštenim servisima.

IV. UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA I NAČIN KATEGORIZACIJE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA

Članak 33.

Postupak kojim se utvrđuje da li su ispunjeni minimalni uvjeti za: sidrište, privezište, turističku luku i suhu marinu provodi povjerenstvo županijskog ureda odnosno ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove turizma prema mjestu sjedišta luke nautičkog turizma (u daljnjem tekstu: nadležni ured), koje se sastoji od najmanje tri člana, a imenuje ga pročelnik nadležnog ureda.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine stručni djelatnici nadležnog ureda.

Članak 34.

Postupak kojim se utvrđuje ispunjavanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju marina provodi povjerenstvo Ministarstva turizma, koje se sastoji od najmanje tri člana, a imenuje ga ministar turizma.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine stručni djelatnici Ministarstva turizma, te po potrebi iz drugih stručnih, gospodarskih i znanstvenih područja.

Članak 35.

Podnositelj zahtjeva snosi troškove postupka iz članka 33. i 34. ovoga Pravilnika, koje čine: dnevnice, troškovi prijevoza i naknada za rad članovima povjerenstva.

Članu povjerenstva dnevno pripada naknada za rad u vrijednosti dvostrukog iznosa dnevnice.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE

Članak 36.

Postojeće luke nautičkog turizma moraju se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od jedne godine od dana početka njegove primjene.

Članak 37.

Danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vrstama i kategorijama luka nautičkog turizma i o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za pružanje usluga za potrebe nautičkog turizma ("Narodne novine", broj 24/90.).

Članak 38.

Dok se ne usuglase s odredbama ovoga Pravilnika na postojeće luke nautičkog turizma primjenjivat će se odredbe Pravilnika o vrstama i kategorijama luka nautičkog turizma i o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za pružanje usluga za potrebe nautičkog turizma.

Članak 39.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1997. godine.

Klasa: 011-01/96-01/18
Urbroj: 529-02/96-05
Zagreb, 16. prosinca 1996.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.


2151

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", 8/96.), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O TURISTIČKIM USLUGAMA U NAUTIČKOM TURIZMU KOJE MOŽE PRUŽATI GRAĐANIN

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pripisuju se turističke usluge u nautičkom turizmu koje može pružati građanin, te uvjeti i način na koji se mogu pružati.

II. USLUGE U NAUTIČKOM
TURIZMU

Članak 2.

U nautičkom turizmu, građanin može pružati usluge iznajmljivanja plovnog objekta za odmor i rekreaciju te usluge skipera na brodici.

Za pružanje usluga iz stavka 1. ovoga članka, građanin je dužan pribaviti odobrenje iz članka 57. Zakona o turističkoj djelatnosti.

Članak 3.

Za pružanje usluge skipera na brodici građanin mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu mornara motorista i pomorskog radiotelefonista s ograničenom ovlasti, odnosno GMDSS operatora s ograničenom ovlasti.

Članak 4.

Građanin može pružati uslugu iznajmljivanja jednog plovnog objekta kojeg je vlasnik ili nositelj prava korištenja, a čija duljina nije veća od 12 m i bruto tonaža veća od 15 ili je ovlašten prevoziti do najviše 12 putnika.

Članak 5.

Građanin koji pruža turističke usluge u nautičkom turizmu, dužan je:

1. vidno istaknuti cijene usluga koje nudi i pridržavati se istaknutih cijena,

2. za svaku izvršenu usluge, korisniku izdati račun s brojem kojim se potvrđuje primitak uplate i čuvati kopiju računa najmanje godinu dana od dana njegovog izdavanja.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1997. godine.

Klasa: 011-01/96-01/32
Urbroj: 529-02/96-01
Zagreb, 16. prosinca 1996.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.


USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

2153

Ustavni sud Republike Hrvaske u Vijeću sastavljenom od suca Mladena Žuvele kao predsjedavajućeg, te sudaca mr. Vojislava Kučekovića i Ivana Marijana Severinca, kao članova Vijeća, u pravnoj stvari D. T. iz B. M., sada privremeno na adresi O., radi zaštite ustavnih prava, na sjednici održanoj dana 11. prosinca 1996. godine, donio je sljedeće

RJEŠENJE

1. Ustavna tužba se odbacuje.

2. Ovo rješenje objaviti će se u "Narodnim novinama"

Obrazloženje

D. T., zastupan po punomoćniku mr. L. M., odvjetniku iz O., podnio je ovom sudu ustavnu tužbu povodom presuda Općinskog suda u O. broj: P-1212/94-7 od 10. listopada 1994. i Županijskog suda u O. broj: Gž-2418/93-3 od 15. prosinca 1994. radi zaštite ustavnih prava iz članka 5. stavak 2, 18, 19, 26. i 46. Ustava Republike Hrvatske.

Ustavna tužba nije pravodobna.

Prema članku 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91), svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina.

Međutim, podnošenje ustavne tužbe vezano je za rok, te se po članku 29. u svezi s člankom 28. stavak 2. i 3. citiranog zakona može podnijeti u roku od mjesec dana od dana primitka odluke kojom je iscrpljen dopušteni pravni put. Prema citiranom stavku 3. u stvarima u kojima je dopuštena revizija, pravni put je iscrpljen nakon što je odlučeno o tom pravnom sredstvu.

Prema članku 382. stavak 2. i 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91 i 9/92) revizija nije dopuštena u imovinsko pravnim sporovima, ako vrijednost predmeta spora pobijanog dijela, kao i vrijednost predmeta spora ne prelazi 3.000,00 kuna.

U konkretnom slučaju vrijednost predmeta spora iznosi samo 2.597,00 kuna, pa shodno citiranim odredbama Zakona o parničnom postupku revizija u navedenom predmetu nije bila dopuštena, pa je dopušteni pravni put bio iscrpljen donošenjem drugostupanjske presude.

Osporenu presudu Županijskog suda u O., kojom je iscrpljen dopušteni pravni put podnositelj ustavne tužbe je primio 4. siječnja 1995. godine, a od kojeg datuma mu je počeo teći rok za podnošenje ustavne tužbe.

Pogrešno podnositelj ustavne tužbe smatra da je dopušteni pravni put iscrpljen tek rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 3613/95-2 od 8. veljače 1996. godine, a kojim rješenjem je odbijena revizija podnositelja ustavne tužbe izjavljena protiv drugostupanjskog rješenja Županijskog suda u O. broj: Gž-363/95 od 30. ožujka 1995. godine, a kojim je potvrđeno prvostupanjsko rješenje Općinskog suda u O. broj: P-1212/94 od 31. siječnja 1995. godine, da revizija u spornom predmetu nije dopuštena.

Budući da je ustavna tužba podnesena tek 6. lipnja 1996. godine, dakle van roka od mjesec dana od dana primitka odluke kojom je iscrpljen dopušteni pravni put, Sud je u skladu s člankom 58. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94) ustavnu tužbu odbacio kao nepravodobnu.

Objava rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-III-352/1996
Zagreb, 11. prosinca 1996.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjedavajući sudac
Mladen Žuvela, v. r.