MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 1043. stavka 1. točke 22. i 31. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94), ministar pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK O BRODICAMA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Odredbama ovog pravilnika uređuju se uvjeti i način utvrđivanja sposobnosti brodica za plovidbu, upisa brodica i utvrđivanje njihove oznake i imena brodica, područje plovidbe, posade brodica, te ispitni program i način polaganja ispita za voditelja brodice.

Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se na brodice koje plove u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, upisane u domaći očevidnik brodica.

Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na brodice koje pripadaju brodovima ili drugim plovnim objektima, veslačke, jedriličarske ili motorne natjecateljske brodice, kajake, sandoline ili slična plovila i brodice kraće od 3 metra, a nisu gliseri, te daske za jedrenje ukoliko nisu izričito regulirane ovim pravilnikom.

Članak 2.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju ova značenja:

1. brodica za gospodarske svrhe je brodica za prijevoz putnika i/ili stvari uz naplatu, obavljanje ribolova, vađenje šljunka, kamena i dr.;

2. brodica za osobne potrebe je brodica za razonodu, šport i druge negospodarske svrhe;

3. brodica za javne svrhe je brodica u vlasništvu države i služi isključivo u gospodarske svrhe,

4. motorna brodica je svaka brodica koja se kreće pomoću mehaničkog porivnog uređaja (ugrađeni ili izvanbrodski);

5. gliser je svaka brodica koja pomoću mehaničkog porivnog uređaja klizi po površini mora;

6. plovilo na vodeni mlazni pogon (jet ski i sl.) odnosno na zračnom jastuku, je plovilo u kategoriji brodice s motorom koji mu omogućava glisiranje ili lebdenje nad morem;

7. brodica na jedra je svaka brodica koja kao porivni uređaj ima jedra dovoljne površine pomoću kojih se može kretati po moru,

8. športske jedrilice je brodica posebne konstrukcije i s posebnom opremom - jedriljem, pomoću kojeg se može kretati po vodi, a razvrstana je prema klasama športskih jedriličarskih organizacija ili je izvan klase;

9. brodica na vesla je svaka brodica koja kao porivno sredstvo koristi vesla;

10. jahta je brod ili brodica koja u neprivredne svrhe služi razonodi, športu ili rekreaciji;

11. osobe u brodici su osobe ukrcane u brodicu, kao i osobe koje se nalaze na nekom drugom sredstvu privezanom za brodicu uključujući i posadu brodice, s tim da se dvoje djece do 10 godina starosti računaju kao jedna odrasla osoba;

12. putnik je svaka osoba na brodici osim djece ispod jedne godine života, te osoba zaposlena na brodici u bilo kojem svojstvu;

13. prijevoz putnika je prijevoz osoba uz naplatu;

14. "odobreni tip" znači odobren od Hrvatskog registra brodova (u nastavku teksta: Registar) ili uprave zemlje ili od nje ovlaštene organizacije za uređaj ili dio opreme proizveden u stranoj zemlji;

15. Ministarstvo je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza;

16. miaistar je ministar pomorstva, prometa i veza

17. kapetanija je lučka kapetanija;

18. ispostava je ispostava lučke kapetanije,

Članak 3.

Brodice koje podliježu obvezi upisa u evidenciju (očevidnik) brodica mogu ploviti samo ako je njihova sposobnost za plovidbu utvrđena po odredbama ovog pravilnika, ako posjeduju dozvolu za plovidbu i ako brodicom upravlja osposobljena osoba.

II. UTURĐlVANJE SPOSOBNOSTI BRODICE ZA PLOVIDBU

a) Pregled brodice

Članak 4.

Smatra se da je brodica sposobna za plovidbu u određenim granicama plovidbe i za određenu namjenu ako njezina konstrukcija, plovna svojstva, porivni i drugi uređaji i oprema odgovaraju odredbama ovog pravilnika.

Novoizgrađene brodice namijenjene za gospodarske svrhe, kao i postojeće brodice koje mijenjaju namjenu radi obavljanja gospodarske djelatnosti, sposobne su za plovidbu ako njihova konstrukcija, plovna svojstva porivni i drugi uređaji i oprema odgovaraju odredbama Pravila o gradnji brodica koja donosi Registar.

Članak 5.

Sposobnost brodice za plovidbu utvrđuje se pregledom koji obavlja kapetanija odnosno ispostava.

Iznimno od stavka 1. ovog članka kada se radi o rekonstrukciji i prenamjeni postojećih brodica, kapetanija može pregled brodica poi"jeriti Registru.

Članak 6.

Brodice podliježu osnovnom, redovnom i izvanrednom pregledu. Osnovni pregled brodice obavlja se na suhom i na vodi, a redovni i izvanredni u pravilu na vodi, osim ako tijelo koje obavlja pregled brodice utvrdi da je stanje brodiće takvo da brodicu treba pregledati na suhom ili ako se radi o brodici za gospodarske svrhe.

Pregled brodice obavlja se na zahtjev vlasnika, uz naknadu.

Članak 7.

Osnovnom pregledu podliježu brodice koje se moraju upisati u evidenciju (očevidnik brodica).

Osnovni pregled obavlja se prije upisa brodica u očevidnik, kao i poslije svake obnove brodice ili promjene namjene.

Članak 8.

Redovni pregled brodice obavlja se u propisanim rokovima, ovisno o namjeni i to za:

1. gospodarske i javne svrhe - svake dvije godine;

2. osobne potrebe - svakih pet godina za brodice dulje od 5 metara i snage porivnog uređaja većeg od 4 kW.

Iznimno od stavka 1. točke 1. brodice namijenjene prijevozu putnika podliježu redovnom pregledu svake godine.

Redovnim pregledom utvrđuje se stanje trupa, porivnih i drugih uređaja i opreme brodice.

Članak 9.

Izvanrednom pregledu podliježu sve brodice upisane u očevidnik, a obvezno se obavlja kada brodica pretrpi nezgodu (nasukanje, sudar, potapanje, nštećenje, požar i sl.) kao i u slučaju kada postoji opravdana sumnja da brodica ne ispunjava propisane uvjete u pogledu sposobnost, i za plovidbu.

Osoba koja upravlja brodicom koja je pretrpila nezgodu dužna je u roku od 3 dana od trenutka nezgode podnije ti o tome prijavu kapetaniji ili njenoj ispostavi.

Nezgoda brodice prijavljuje se na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika (obrazac br. 1.).

Članak 10.

Ako se prilikom pregleda utvrdi da brodica ima nedostataka koji bitno ne ugrožavaju njezinu sposobnost za plovidbu, može se izdati dozvola za plovidbu pod uvjetom da se u određenom roku utvrđeni nedostaci uklone ili se može izdsti dozvola za plovidbu s ograničenim rokom trajanja, ograničenim područjem plovidbe ili smanjiti dozvoljenu nosivost tereta i/ili putnika.

Članak 11.

Osnovni pregled brodice obuhvaća provjeru:

1. konstrukcije i kvalitete izrade trupa;

2. plovnih svojstava brodice;

3. ispravnost rada porivnih i drugih uređaja;

4. kvalitete, količine i rasporeda opreme.

Članak 12.

Provjera konstrukcije trupa i kvalitete izrade trupa brodice obavlja se provjeravanjem i odobravanjem:

1. tehničke dokumentacije na temelju koje se brodica namijenjena za gospodarske svrhe gradi;

2. kvalitete materijala ugrađenog u brodicu;

3. rasporeda i dimenzija elemenata konstrukcije trupa;

4. načina spajanja konstrukcijskih elemenata trupa;

5. kvalitete izrade.

Provjeravanje konstrukcije i kvalitete izrade trupa brodice izrađene od stakloplastike obavlja se još i opterećenjem brodice na suhom i to tako da se brodica podupre na pramcu i krmi ispod kobilice i optereti dvostrukom težinom osoba i opreme koje brodica može nositi i ostavi se pod tim opterećenjem 5 minuta, a zatim utvrdi progib.

Progib se utvrđuje mjerenjem savijanja kobilice brodice u sredini između točaka uporišta. Progib savijene kobilice pod opterećenjem ne smije biti veći od 1/400 dijela dužine brodice i ne smije ostaviti nikakve trajne deformacije. Mjerenje se obavlja prije opterećivanja, za vrijeme njegovog trajanja i nakon uklanjanja opterećenja brodice.

Svi otvori na oplati brodice moraju po svojoj čvrstoči i konstrukciji biti takvi da osiguravaju nepotopivost brodice za slučaj njezinog oštećenja.

Brodica izrađena od gume mora imati ispravu o gradnji brodice izdanu od Registra, odnosno brodica izrađena u stranoj zemlji mora imati ispravu o gradnji izdanu od ovlaštene organizacije te zemlje.

Članak 13.

Nakon obavljenog pregleda i provjere brodice na način kako je to propisano člankom 11. i 12. ovog pravilnika, kapetanija je dužna sačiniti zapisnik o obavljenom pregledu i utvrđenom stanju.

Članak 14.

Osnovnim pregledom neće se provjeravati konstrukcija, plovna svojstva, porivni uređaj i oprema brodice koja ima ispravu o gradnji brodice izdanu od Registra, odnosno za brodicu izgrađenu u stranoj zemlji ako ima ispravu ovlaštene stručne organizacije iz te zemlje.

Članak 15.

Konstrukcija i kvaliteta izrade trupa brodice izrađene od više različitih materijala provjerava se primjenom jednog ili više načina propisanih u članku 12. ovog pravilnika, ovisno o materijalu iz kojeg je izrađen trup brodice.

Članak 16.

Brodica namijenjena za prijevoz putnika na relacijama duljim od 500 metara mora imati mehanički porivni uređaj.

Brodica namijenjena za prijevoz putnika na putovanjima koja traju neprekidno duže od 3 sata mora imati higijenski uređaj s nužnikom kao i dovoljnu količinu pitke vode srazmjerno broju osoba koje brodica može prevoziti.

Brodica na jedra i brodica na vesla koja prevozi putnike može ploviti-jedriti samo na području kapetanije odnosno ispostave kapetanije kod koje je upisana u očevidnik brodica na relaciji do 500 metara, ovisno o uvjetima plovidbe određenog područja.

Članak 17.

Ako nema palubu, brodica namijenjena prijevozu putnika mora imati visinu bokova i to računajući od podnice do razme za brodice:

1. do 6 metara dužine - 70 cm;

2. do 10 metara dužine - 80 cm;

3. preko 10 metara dužine - 90 cm.

Brodica čiji su bokovi niži od određenih u stavku 1. ovog članka mora imati ogradu do određene visine.

Brodica koja ima djelomićnu ili potpunu palubu i namijenjena je prijevozu putnika mora imati ogradu na palubi visoku 80 cm, s tim da razmak između horizontalnih prečaka ne prelazi 20 cm, osim ako postoji odgovarajuća jaka mreža.

Članak 18.

Na motornoj brodici namijenjenoj za prijevoz putnika koja ima ugrađeni mehanički porivni uređaj, prostor za motor mora biti odvojen zaštitnom pregradom ili sandukom, od prostora namijenjenog putnicima. Ako je pregrada ili sanduk drvene građe, isti mora biti sa strane motora obložen limom, a ispušna cijev motora vatrostalnim materijalom.

Podnice brodice u predjelu prostora za motor iz stavka 1 ovog članka moraju biti od rebrastog lima ili drveta obloženog rebrastim limom.

Brodice namijenjene za ulov ribe moraju imati pražnice na vratima nadgrada visine 30 cm, a svi palubni otvori moraju biti učvrščeni na način da su osigurani od naplavljivanja.

Članak 19.

Upućivanje benzinskog motora koji se nalazi smješten u zatvorenom prostoru ili ispod palube mora biti izvedeno na način da se motor ne može pokrenuti, a da prethodno prostor nije provjetren pomoću zračnog ventilatora u sigurnosnoj izvedbi.

Posude pod tlakom ugrađene u brodici moraju imati potvrdu o nadzoru i ispitivanju izdanu od Registra ili ako je posuda izrađena u stranoj zemlji od ovlaštene organizacije iste zemlje.

b) Plovna svojstva brodice

Članak 20.

Plovnost brodice utvrđuje se proračunavanjem njezine istisnine i nosivosti i određivanjem teretne vodene linije i stabiliteta.

Nosivost brodice je razlika istisnine brodice s punim zalihama (gorivo, mazivo, voda i provijant), posadom, teretom i/ili putnicima i prazne opremljene brodice.

Istisnina prazne opremljene brodice je težina brodice spremne za plovidbu, bez težine prenosive opreme, kao što su alati, rezervni dijelovi, rezervna mreža ribarskih brodica itd.

Nosivost se može približno odrediti kao umnožak površina vodene linije i razlike gazova na teretnoj vodenoj liniji pomnožen s 1,025.

Korisna nosivost brodice je dio ukupne nosivosti brodice, a čini je najveći broj putnika ili najveća količina tereta koje brodica prevozi.

Brodicom se ne smije prevoziti veći broj osoba ili veću količinu tereta nego što dopušta njezina nosivost.

Članak 21.

Nadvođe brodice (slobodni bok) je vertikalna udaljenost od teretne vodene linije do gornjeg ruba palube kod brodice s palubom odnosno gornjeg ruba čvrstog boka (razme) kod brodica bez palube ili s djelomičnom palubom.

Nadvođe brodica namijenjenih za prijevoz putnika, brodice koje nisu za gospodarske svrhe bez obzira na broj osoba, te ribarskih brodica namijenjenih za ribolov mrežama stajaćicama i sličnim alatima, određuje se kako slijedi:

1. Nadvođe brodica se mjeri od najniže točke palube odnosno razme do teretne vodene linije i mora iznositi najmanje :

- kod brodica s palubom ili efikasno zatvorenim nadgrađem - 3 cm za svaki metar duljine brodice mjerene preko svega,

- kod brodica bez palube ili s djelimičnom palubom do 5 cm po metru duljine brodice mjerene preko svega;

2. Nadvođe ribarskih brodica za ribolov povlačnim mrežama i plivaricama te teretnih brodica određuje se prema propisima Registra Pravila za gradnju brodica.

Brodice namijenjene za gospodarske svrhe moraju imati na bokovima s vanjske strane brodice ubilježenu oznaku vodene linije dimenzija 150 x 15 mm.

Članak 22.

Prilikom utvrđivanja stabiliteta brodice ista se nakrca opremom i posadom tako da se:

1. brodica s palubom ili efikasno zatvorenim nadgrađem optereti uzduž jednog boka težinom 4 osobe na 1 m= (ali ne više od dozvoljenog broja osoba koji brodica smije prevoziti);

2. brodica bez palube ili s djelomićnom palubom optereti uzduž jednog boka težinom koja odgovara polovini broja osoba koje brodica smije prevoziti.

Pri ispitivanju stabiliteta u smislu stavka 1. ovog članka brodica se ne smije nagnuti više od 12 stupnjeva s tim da u slučaju iz točke 1. stavak 1. ovog članka linija ruba palube mora ostati iznad razine mora, a u slučaju iz točke 2. najniža točka čvrstog boka mora ostati najmanje 1 cm iznad razine vode za svaki metar dužine brodice.

Proračun stabiliteta brodice za prijevoz putnika, ribarskih brodica kočarica i plivarica, te brodica za prijevoz tereta odobrava Registar u skladu sa zahtjevima Pravila za gradnju brodice.

Članak 23.

Najveći dopušteni broj osoba koji se smije brodicom prevoziti određuje se prema provjeri stabiliteta i raspoloživom prostoru za smještaj tih osoba.

Članak 24.

Najveći dopušteni broj osoba koji se brodicom smije prevoziti utvrđuje kapetanija odnosno Registar, a određuje se na slijedeći način:

- kod brodice s palubom ili efikasno zatvorenim nadgrađem, najveći broj osoba određuje se tako da se raspoloživa površina palube za smještaj osoba podijeli sa koeficijentom 0,5 a kod brodice bez palube ta površina se podijeli sa 0,4 ;

Kod određivanja najvećeg dopuštenog broja putnika iz stavka 1. ovog članka mora se osigurati da svaki putnik ima sjedeće mjesto dužine sjedišta 50 cm.

Brodicom kraćom od 3 metra mogu se istovremeno prevoziti najviše 2 osobe.

Članak 25.

Ukoliko brodica kod ukrcaja dopuštenog broja osoba uroni preko oznake teretne vodene linije, dopušteni broj osoba smanjit će se za toliki broj osoba koliko je potrebno da oznaka teretne vodene linije bude iznad površine mora

Članak 26.

Na brodici namijenjenoj za prijevoz putnika mora uvijek na vidljivom mjestu biti ispisan najveći dopušteni broj putnika koje se brodicom smije prevoziti.

Članak 27.

Na zahtjev vlasnika brodice da se promijeni namjena ili podrućje plovidbe brodice, kapetanija može radi zaštite sigurnosti plovidbe smanjiti ili povećati broj osoba odnosno putnika ili kolićinu tereta koju brodica smije prevoziti ili ogranićiti odnosno proširiti podrućje plovidbe brodice.

c) Oprema brodice

Članak 28.

Brodice namijenjene za gospodarske i javne svrhe kojima je dozvoljena plovidba u granicama teritorijalnog mora i unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske moraju imati:

1. sidro propisane težine u skladu s Pravilima o gradnji brodice Registra, te sidreni konop i 3 užeta za privez duljine i prekidne čvrstoče:

2. bitve ili neke druge uređaje za privez;

3. rezervno ručno rudo ako se kormilari pomoću kormilarskog uređaja;

4. sisaljku i kablić s ispolcem;

5. 2 vesla odgovarajuće dužine s 4 palca ili rašlje i 1 čaklju ;

6. propisana svjetla odobrenog tipa;

7. kompas s osvjetljenjem odobrenog tipa;

8. ažurirane pomorske karte za podrućje plovidbe i knjige: Popis svjetionika, Peljar Jadranskog mora, knjiga "Radio služba", te šestar i 2 nautička trokuta;

9. sredstvo za zvučno oglašavanje;

10. 6 crvenih ručnih buktinja;

11. sjekiru i najmanje 1 prijenosni protupožarni aparat odobrenog tipa;

12. ormarić ili kutiju prve pomoći s odgovarajućim sadržajem;

13. 1 kolut za spašavanje odobrenog tipa s oznakom brodice (sa 25 metara užeta promjera 6 mm) postavljen na pristupačnom mjestu i prsluke za spašavanje odobrenog tipa prema broju osoba koje brodica prevozi, od čega najmanje 10% prikladnih za djecu;

14. komplet alata za održavanje mehaničkog porivnog ili drugog uređaja, kao i odgovarajuću količinu rezervnih dijelova koji osiguravaju rad uređaja;

15. sigurnosnu narukvicu na gliseru i konveksni retrovizor na gliseru koji obavlja vuču skijaša;

16. baterijsku lampu;

17. brodsku UKV radijsku postaju odobrenog tipa za postojeće i nove brodice, te rezervnu bateriju za radijsku postaju;

18. odgovarajuću posudu za prikupljanje otpadnih ulja. Vesla iz točke 5. stavka 1. ovog članka mogu biti zamijenjena rezervnim brodskim motorom, pomoćnom brodicom ili prema mišljenju kapetanije nepotrebna.

Članak 29.

Brodice namijenjene za gospodarske i javne svrhe čija je plovidba ograničena na unutrašnje morske vode moraju imati:

1. sidro propisane težine u sklađu s Pravilima o gradnji brodice Registra, te sidreni konop i 3 užeta za vez duljine i prekidne čvrstoče;

2. bitve ili neke druge uređaje za privez;

3. rezervno ručno rudo ako se kormilari pomoću kormilarskog uređaja;

4. sisaljku i kablić s ispolcem;

5. 2 vesla odgovarajuće dužine s 4 palca ili rašlje i 1 čaklju ;

6. propisana svjetla odobrenog tipa;

7. 6 crvenih ručnih buktinja;

8. sjekiru i najmanje 1 prijenosni protupožarni aparat odobrenog tipa;

9. ormarić ili kutiju prve pomoći s odgovarajućim sadržajem;

10. 1 kolut za spašavanje odobrenog tipa s oznakom brodice (sa 25 metara užeta promjera 6 mm) postavljen na pristupaćnom mjestu i prsluke za spašavanje odobrenog tipa prema broju osoba koje brodica prevozi od ćega najmanje 10% prikladnih za djecu;

11. komplet alata za održavanje mehaničkog porivnog ili drugog uređaja, kao i odgovarajuću količinu rezervnih dijelova koji osiguravaju rad uređaja;

12. sigurnosnu narukvicu na gliseru i konveksni retrovizor na gliseru koji vuće skijaša;

13. ažurirane pomorske karte za područje plovidbe i knjige: Popis svjetionika i knjiga "Radio služba", te šestar i dva nautička trokuta;

14. baterijsku lampu;

15. brodsku UKV radijsku postaju odobrenog tipa za postojeće i nove brodice, te rezervnu bateriju za radijsku postaju;

16. odgovarajuću posudu za prikupljanje otpadnih ulja.

Vesla iz točke 5. stavka 1. ovog članka mogu biti zamijenjena rezervnim brodskim motorom, pomoćnom brodicom ili prema mišljenju kapetanije nepotrebna.

Članak 30.

Brodice namijenjene za gospodarske i javne svrhe čija je plovidba ograničena na podrućje kapetanije ili ispostave moraju imati:

1. sidro propisane težine u skladu s Pravilima o gradnji brodice Registra, te sidreni konop i 3 užeta za vez duljine i prekidne čvrstoče;

2. bitve ili neke druge uređaje za privez;

3. rezervno ručno rudo ako se kormilari pomoću kormilarskog uređaja;

4. sisaljku ili kablić s ispolcem;

5. 2 vesla odgovarajuće dužine s 4 palca ili rašlje i 1 čaklju;

6. propisana svjetla odobrenog tipa;

7. 3 crvene ručne buktinje;

8. sjekiru i najmanje 1 prijenosni protupožarni aparat oddbrenog tipa;

9. ormarić ili kutiju prve pomoći s odgovarajućim sadržajem ;

10. 1 kolut za spašavanje odobrenog tipa s oznakom brodice (sa 25 metara užeta promjera 6 mm) postavljen na pristupaćnom mjestu i prsluke za spašavanje odobrenog tipa prema broju osoba koje brodica prevozi od čega najmanje 10% prikladnih za djecu;

11. komplet alata za održavanje mehaničkog porivnog ili drugog uređaja, kao i odgovarajuću količinu rezervnih dijelova koji osiguravaju rad uređaja;

12. sigurnosnu narukvicu na gliseru i konveksni retrovizor na gliseru koji vuče skijaša;

13. knjigu "Radio služba";

14. baterijsku lampu ;

15. brodsku UKV radijsku postaju koja može biti prenosnog tipa sa rezervnom baterijom za radijsku postaju;

16. odgovarajuću posudu za prikupljanje otpadnih ulja.

Vesla iz točke 5. stavka 1. ovog članka mogu biti zamijenjena rezervnim brodskim motorom, pomoćnoni brodicom ili prema mišljenju kapetanije nepotrebna.

Članak 31.

Brodice namijenjene za osobne potrebe kojima je dozvoljena plovidba u granicama teritorijalnog mora i unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske moraju imati

1. sidro propisane težine u skladu s Pravilima o gradnji brodice Registra, te sidreni konop i 3 užeta za vez duljine i prekidne čvrstoče;

2. bitve ili neke druge uređaje za privez;

3. rezervno ručno rudo ako se kormilari pomoću kormilarskog uređaja:

4. sisaljku ili kablić s ispolcem;

5. 2 vesla odgovarajuće dužine s 4 palca ili rašlje i 1 čaklju;

6. propisana svjetla odobrenog tipa;

7. kompas s osvjetljenjem odobrenog tipa;

8. ažurirane pomorske karte za područje plovidbe i knjige: Popis svjetionika, Peljar Jadranskog mora, te šestar i 2 nautička trokuta;

9. sredstvo za zvučno oglašavanje;

10. sjekiru i najmanje 1 prijenosni protupožarni aparat odobrenog tipa;

11. ormarić ili kutiju prve pomoći s odgovarajućim sadržajem;

12. komplet alata za održavanje mehaničkog porivnog ili drugog uređaja, kao i odgovarajuću količinu rezervnih dijelova koji osiguravaju rad uređaja;

13. baterijsku lampu;

14. 6 crvenih ručnih buktinja;

15. broj prsluka za spašavanje jednak broju osoba koje se nalaze u brodici za vrijeme plovidbe;

16. sigurnosnu narukvicu na gliseru i konveksni retrovizor na gliseru koji vuče skijaša;

17. odgovarajuću posudu za prikupljanje otpadnih ulja.

Vesla iz točke 5. stavka 1. ovog članka mogu biti zamijenjena rezervnim brodskim motorom, pomoćnom brodicom ili prema mišljenju kapetanije nepotrebna.

Članak 32.

Brodice namijenjene za osobne potrebe, dužine 5-7 metara, čija je plovidba ograničena moraju imati:

1. sidro propisane težine u skladu s Pravilima o gradnji brodice Registra, te sidreni konop i 3 užeta za vez duljine i prekidne čvrstoče;

2. bitve ili neke druge uređaje za privez;

3. rezervno ručno rudo ako se kormilari pomoću kor milarskog uređaja;

4. sisaljku ili kablić s ispolcem;

5. 2 vesla odgovarajuće dužine s 4 palca ili rašlje i 1 čaklju;

6. propisana svjetla odobrenog tipa;

7. sjekiru i najmanje 1 prijenosni protupožarni aparat odobrenog tipa;

8. ormarić ili kutiju prve pomoći s odgovarajućim sadržajem;

9. komplet alata za održavanje mehaničkog porivnog ili drugog uređaja, kao i odgovarajuću količinu rezervnih dijelova koji osiguravaju rad uređaja;

10. sigurnosnu narukvicu na gliseru i konveksni retrovizor na gliseru koji vuče skijaša;

11. baterijsku lampu;

12. odgovarajuću posudu za prikupljanje otpadnih ulja.

Vesla iz točke 5. stavka 1. ovog članka mogu biti zamijenjena rezervnim brodskim motorom, pomoćnom brodicom ili prema mišljenju kapetanije nepotrebna.

Članak 33.

Brodice namijenjene za osobne potrebe, dužine do 5 metara, čija je plovidba ograničena moraju imati:

1. sidro propisane težine u skladu s Pravilima o gradnji brodice Registra, te sidreni konop i 3 užeta za vez duljine i prekidne čvrstoče;

2. bitve ili neke druge uređaje za privez;

3. rezervno ručno rudo ako se kormilari pomoću kormilarskog uređaja;

4. sisaljku ili kablić s ispolcem;

5. 2 vesla odgovarajuće dužine s 4 palca ili rašlje i 1 čaklju;

6. propisana svjetla odobrenog tipa;

7. komplet alat za održavanje mehaničkog porivnog ili drugog uređaja, kao i odgovarajuću količinu rezervnih dijelova koji osiguravaju rad uređaja;

8. sigurnosnu narukvicu na gliseru i konveksni retrovizor na gliseru koji vuće skijaša;

9. baterijsku lampu;

10. odgovarajuću posudu za prikupljanje otpadnih ulja ukoliko brodica ima četverotaktni motor.

Vesla iz točke 5. stavka 1. ovog članka mogu biti zamijenjena rezervnim brodskim motorom ili prema mišljenju kapetanije nepotrebna.

Članak 34.

Brodica koja ima skladište za prijevoz tereta mora imati pokrov i nepropusno platno za pokrivanje skladišta.

Članak 35.

Osobe koje se nalaze na plovilu na vodni mlazni pogon, daskama za jedrenje i ostalim plovilima tog tipa moraju imati prsluke za spašavanje.

Članak 36.

Kutija odnosno ormarić prve pomoći na brodici mora sadržavati :

_________________________________________________________________________

R.BR NAZIV KOLIČINA

_________________________________________________________________________

1. Aspirin tbl. 20x 500mg 2

2. Alkohol 70% a 200g 1

3. Analgin tbl.10x 0,5mg 1

4. Baralgin a 20tbl. 1

5. Dimidril tbl.30x 25mg 1

6. Chloramphenicol t % ung. 1

7. Panadon a 10tbl 2

8. Nelit plv.sacc. 3

9. Jecoris Olei a 25g 1

10. Geokorton spray a 5m l. 1

11. Vata a 50 g 1

12. Komprese ster.a 10 1

13. Gaza ster.a 1m 1

14. Gaza ster.a 1/2m 1

15. Zavoj kaliko 5x 5 5

16. Zavoj kaliko 10x 5 3

17. Zavoj PP tip 2 2

18. Elastični zavoj 8 x 5 1

19. Virplast 5x 2 1

20. Hansaplast 10x 8 2

21. Hansaplast strips a X 2

22. Trougla marama s kopčama 2

23. Škare manje 1

_______________________________________________________________________

III. GRADNJA BRODICE

Članak 37.

Pravna ili fizička osoba koja namjerava započeti gradnju brodice dužna je prije početka gradnje brodice podnijeti prijavu o gradnji brodice nadležnoj kapetaniji ili njezinoj ispostavi radi odobrenja.

Prijava o gradnji brodice sadrži slijedeću dokumentaciju:

- opći plan,

- građevni plan s presjecima i plan glavnog rebra,

- smještaj opreme i osoba, i

- opis gradnje.

Pravna ili fizička osoba koja namjerava započeti gradnju brodice za gospodarske i javne svrhe istu mora izgraditi po Pravilima o gradnji brodica koja donosi Registar u skladu sa člankom 4. stavak 2. ovog Pravilnika.

Neposredni nadzor nad gradnjom brodice obavlja kapetanija ili njezina ispostava koja nakon obavljenih pregleda, po završetku gradnje, izdaje svjedodžbu o gradnji.

Svjedodžba o gradnji brodice sadrži podatke o proizvođaču, mjestu gradnje, godini gradnje, tipu brodice, osnovnim dimenzijama, materijalu gradnje, dopuštenom broju osoba i ugrađenoj snazi porivnog uređaja (Obrazac br. 2).

IV. PLOVIDBA BRODICE

Članak 38.

Brodica može ploviti u granicama teritorijalnog mora i unutrašnjih morskih voda Republike Hrvatske.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka kapetanija može s obzirom na konstrukciju, plovna svojstva, porivne i druge uređaje i opremu brodice:

1. dozvoliti plovidbu i izvan granica iz stavka 1. ovog članka;

2. ograničiti plovidbu na određenu udaljenost od obale ili na određeno područje.

Brodica koja se ne upisuje u očevidnik brodica može ploviti u priobalnom i otočnom pojasu ne udaljujući se od obale više od 1.000 metara.

Kapetanija može na zahtjev stranke, izdati neupisanoj brodici privremeno odobrenje za plovidbu u trajanju do 30 dana radi obavljanja probnih vožnji ili doplovljenja u luku upisa.

V. POSADA BRODICE

Članak 39.

Osoba koja upravlja brodicom mora biti osposobljena i ovlaštena kao:

1. mornar motorist, te mora imati najmanje 18 godina starosti ako upravlja motornom brodicom namijenjenom za gospodarske i javne svrhe bez ogranićenja područja plovidbe i svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radiotelefoniste s ograničenom ovlasti odnosno GMDSS operatora s ograničenom ovlasti;

2. voditelj brodice, te more imati najmanje 18 godina starosti ako upravlja gliserom, jet ski ili brodicom na zračnom jastuku, bez obzira na snagu porivnog uređaja ili motornom brodicom za gospodarske i javne svrhe osim prijevoza putnika čija je plovidba ograničena na određeno područje u smislu članka 38. stavak 2. točka 2. ovog pravilnika;

3. voditelj brodice, te mora imati najmanje 18 godina starosti ako upravlja brodicom kojom se obavlja prijevoz putnika na području luke;

4. voditelj brodice, te najmanje 15 godina starosti ako upravlja brodicom za osobne potrebe, jet ski ili brodicom na zračnom jastuku.

Iznimno od odredbe točke 4. stavka 1. ovog članka osoba starija od 13 godina koja upravlja motornom brodicom koja ima izvanbrodski motor jačine do 5 kW, brodicom do 5 metara dužine ili plovilom na vodni mlazni pogon bez obzira na snagu motora ne mora biti osposobljena za voditelja brodice, ali mora biti osposobljena za upravljanje brodicom.

Brodicom na vesla namijenjenom za osobne potrebe može upravljati osoba starija od 12 godina.

Članak 40.

Na motornoj brodici namijenjenoj za gospodarske i javne svrhe koja može ploviti teritorijalnim morem i unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske mora biti ukrcan pored mornara motorista i jedan član posade.

Na gliser kojim se obavlja obučavanje skijaša na moru pored osobe osposobljene za upravljanje mora biti ukrcana još jedna osoba koja nadzire skijaša i daje mu upute.

Članak 41.

Osposobljenost za voditelja brodice dokazuje se uvjerenjem o položenom ispitu za voditelja brodice (uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice).

Osposobljenost za upravljanje brodicom dokazuje se uvjerenjem o položenom ispitu za upravljanje brodicom koje izdaje kapetanija odnosno ispostava kapetanije na osnovi prethodne provjere znanja o poznavanju pravila o izbjegavanju sudara na moru, a prema ispitnom programu koji je propisan člankom 68. stavak 1. točka 1. ovog pravilnika.

Obrazac uvjerenja o osposobljenosti za voditelja brodice i obrazac uvjerenja o osposobljenosti za upravljanje brodicom sastavni su dijelovi ovog pravilnika (Obrazac br. 3a i 3b).

Članak 42.

Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice sadrži

1. naziv tijela koji izdaje uvjerenje;

2. klasu i redni broj;

3. mjesto i datum izdavanja;

4. ime i prezime, mjesto i datum rođenja;

5. ovlaštenje za upravljanje brodicom;

6. potpis i pečat;

7. mjesto za sliku veličine 3 x 3 cm;

8. JMBG.

Uvjerenje o osposobljenosti za upravljanje brodicom sadrži :

1. naziv tijela koji izdaje uvjerenje;

2. klasu i redni broj;

3. mjesto i datum izdavanja;

4. ime i prezime, mjesto i datum rođenja;

5. ovlaštenje za upravljanje brodicom;

6. potpis i pečat.

Kepetanija će oduzeti uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice i uvjerenje o osposobljenosti za upravljanje brodicom ako utvrdi da je voditelj svojim ponašanjem teško ugrozio sigurnost plovidbe brodice, posade, tereta i trečih osoba ili onečistio morski okoliš.

Ukoliko voditelj zanemaruje svoje dužnosti i time ugrožava sigurnost plovidbe brodice, posade, tereta i trećih osoba ili okoliša, kapetanija mu može oduzeti uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice i uvjerenje o osposobljenosti za upravljanje brodicom.

Zaštitna mjera oduzimanja uvjerenja o osposobljenosti za voditelja brodice i uvjerenja o osposobljenosti za upravljanje brodicom može se izreći u trajanju od tri mjeseca do jedne godine.

Članak 43.

Ako hrvatski ili strani državljanin zakupi brodicu koja ima motor do 5 kW, plovilo na vodni mlazni pogon bez obzira na snagu motora ili brodicu do 5 metara dužine u svrhu športa ili razonode, mora posjedovati uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice ili uvjerenje o osposobljenosti za upravljanje brodicom.

Pravna ili fizička osoba koja daje u zakup brodicu, dužna je prije davanja u zakup brodice provjeriti da li zakupac posjeduje uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice ili uvjerenje o osposobljenosti za upravljanje brodicom.

VI. UPIS BRODICE

Članak 44.

U očevidnik brodica mora se upisati brodica preko 3 metra dužine ili kraća ako klizi po vodi, koja je u vlasništvu domaće ili strane pravne ili fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području tijela koje vodi očevidnik brodica.

Tijelo nadležno za vođenje očevidnika brodica je kapetanija odnosno ispostava.

Članak 45.

U očevidnik brodica može biti upisana i brodica koja je u cjelini ili dijelom u vlasništvu stranog državljanina ili osobe bez državljanstva koja nema prebivalište u Republici Hrvatskoj, na njihov zahtjev, ukoliko brodica nije upisana u inozemni očevidnik brodica i ako pretežno boravi u moru Republike Hrvatske.

Članak 46.

Očevidnik brodica je javna knjiga, a izvod iz očevidnika brodica ima dokaznu snagu javne isprave.

Članak 47.

Očevidnik brodica sastoji se od knjige brodica i od imenika vlasnika brodica upisanih u knjigu brodica.

Knjiga se sastoji od uložaka i zbirke isprava koja je sastavni dio svakog uloška.

Svaka brodica upisuje se u poseban uložak.

Članak 48.

Uložak ima dva lista u koje se upisuje: oznaka i ime brodice, kapetanija upisa, materijal od kojeg je brodica sagrađena, dužina, širina i visina brodice u metrima, GT, istisnina, nosivost brodica, vrsta i snaga porivnog uređaja u kW, datum upisa, naziv odnosno ime i prezime vlasnika brodice, podaci o obavljenom pregledu, podaci o promjeni vlasništva nad brodicom ili motoru, podaci o rješenju o obavljanju djelatnosti za brodice namijenjene za gospodarske svrhe i bilješke.

Uložak knjige brodica vodi se na obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika (Obrazac br. 4).

Članak 49.

Zbirka isprava sadrži isprave na osnovi kojih je obavljen upis brodice u očevidnik, svjedodžbu o gradnji brodice, zapisnik o pregledima, svjedodžbu o baždarenju i druge isprave u vezi sa brodicom.

Članak 50.

Imenik vlasnika brodica sadrži naziv i sjedište odnosno prezime, ime i prebivalište vlasnika i oznaku brodice.

Imenik vlasnika brodica vodi se na propisanom obrascu po abecednom redu.

Članak 51.

Brodica se upisuje u očevidnik koji vodi kapetanija odnosno ispostava na čijem se području nalazi sjedište odnosno prebivalište vlasnika brodice.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka brodica se može upisati i kod one kapetanije na čijem se području brodica pretežno zadržava i koristi bez obzira na sjedište odnosno prebivalište vlasnika brodice.

Članak 52.

Zahtjev za upis brodice u očevidnik brodica, za upis promjena ili za brisanje brodice iz očevidnika podnosi vlasnik brodice nadležnoj kapetaniji odnosno ispostavi.

Zahtjev za upis nastalih promjena podnosi se u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Članak 53.

Zahtjevu za prvi upis brodice u očevidnik brodica mora se priložiti:

1. isprava kojom se dokazuje vlasništvo brodice (kupoprodajni ugovor, račun, carinska deklaracija, prijava o gradnji i sl.);

2. isprava kojom se dokazuje sposobnost brodice za plovidbu (zapisnik o obavljenom pregledu, svjedodžba o gradnji brodice i dr.);

3. isprava kojom se dokazuje tonaža odnosno istisnina i nosivost brodice kada se radi o upisu brodice za obavljanje gospodarske djelatnosti;

4. rješenje o obavljanju djelatnosti kada se radi o brodici za gospodarske svrhe;

5. preslik Police o osiguranju obvezne odgovornosti za nematerijalne štete vlasnika brodice ukoliko snaga porivnog uređaja brodice prelazi 15 kW.

Članak 54.

Ukoliko vlasnik brodice upisane u očevidnik brodica promijeni sjedište odnosno prebivalište ili promijeni područje na kojem se brodica pretežno zadržava i koristi i time promijeni kapetaniju nadležnu za upis brodice, dužan je takvu promjenu prijaviti kapetaniji na čijem području ima novo sjedište odnosno prebivalište ili na čijem području se brodica pretežno zadržava i to u roku od 30 dana od dana nastanka premjene.

Kapetanija odnosno ispostava kojoj je vlasnik brodice prijavio promjene iz stavka 1. ovog članka upisat će brodicu i izdati novu dozvolu za plovidbu brodice.

Kapetanija odnosno ispostava koja je upisala brodicu u smislu stavka 2. ovog članka obavijestit će o obavljenom upisu kapetaniju kod koje je brodica bila upisana, radi brisanja iz očevidnika.

Kapetanija odnosno ispostava kod koje je brodica brisana iz očevidnika, dužna je kapetanijt odnosno ispostavi kod koje je brodica upisana dostaviti zbirku isprava.

Članak 55.

Isprave kojima se dokazuju činjenice iz članka 54. ovog pravilnika prilažu se zahtjevu u originalu, ovjerenom prijepisu ili ovjerenoj fotokopiji. Ovjeru isprava može obavljati i kapetanija odnosno ispostava.

Ako je isprava napisana na stranom jeziku, zahtjevu se mora priložiti ovjereni prijevod isprave.

Članak 56.

Upis odnosno brisanje iz očevidnika brodica obavlja se na osnovi rješenja kapetanije odnosno ispostave koja vodi očevidnik brodica.

Brisanje brodica iz očevidnika po službenoj dužnosti obavit će se ispunjenjem uvjeta propisanih u članku 221. Pomorskog zakonika.

Članak 57.

Brodici se nakon obavljenog upisa izdaje dozvola za plovidbu.

Obrazac dozvole za plovidbu brodice sastavni je dio ovog pravilnika (obrazac br. 5).

Članak 58.

Dozvola za plovidbu brodice sadrži:

1. naziv tijela koje izdaje dozvolu;

2. klasu, urudžbeni broj, datum i mjesto izdavanja dozvole ;

3. oznaku i ime, ako brodica ima ime, luku upisa, mjesto i godinu gradnje;

4. karakteristike brodice, materijal gradnje, dimenzije, GT, odnosno istisninu i nosivost i visinu teretne vodene linije;

5. karakteristike porivnog uređaja, marku, tip, snagu, serijski broj glavnog i rezervnog porivnog uredaja;

6. ime, prezime i adresu odnosno naziv i sjedište vlasnika;

7. namjenu;

8. opremu;

9. broj članova posade i njihove kvalifikacije;

10. dozvoljen broj osoba ili tereta koje brodica smije prevoziti;

11. područje plovidbe;

12. datum i ovjeru obavljenog pregleda s rokom traja.

Članak 59.

Dozvola za plovidbu brodice mora se uvijek nalaziti na brodici koja plovi, a osoba koja upravlja brodicom mora imati uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice ili uvjerenje o osposobljenosti za upravljanje brodicom.

Ako se na brodici koja nije obvezna imati radijsku postaju nalazi brodska radijska postaja, osoba koja rukuje radijskom postsjom mora imati svjedodžbu pomorskog radiotelefoniste s ograničenom ovlasti odnosno svjedodžbu GMDSS operatora s ograničenom ovlasti.

VII. ODREĐIVANJE OZNAKE I IMENA BRODICE

Članak 60.

Brodica upisana u očevidnik brodica mora imati oznaku, a može imati i ime.

Ime brodice određuje vlasnik brodice.

Zabranjena je plovidba brodice upisane u očevidnik brodica ako nema oznake.

Članak 61.

Oznaku brodice čine dva slova koja se uzimaju iz imena luke u kojoj je sjedište kapetanije ili ispostave kod koje je brodica upisana i broj koji označava redni broj pod kojim je brodica upisana u očevidnik brodica.

Na brodicama za gospodarske i javne svrhe oznaka brodice se ispisuje tako da se prvo ispiše redni broj iz očevidnika brodica, a nakon toga slova iz imena luke u kojoj je sjedište kapetanije ili ispostave.

Na brodicama za ostale svrhe oznaka brodice se ispisuje tako da se prvo ispišu slova iz imena luke u kojoj je sjedište kapetanije ili ispostave, a nakon toga redni broj iz očevidnika brodica.

Slova za oznake brodica data su u prilogu br. 1. koji je otisnut. uz ovaj pravilnik i sastavni je dio njega.

Članak 62.

Oznaka brodice mora biti ispisana na obje strane slobodnog boka pramčanog dijela brodice.

Ako brodica ima ime, ono može biti ispisano na krmi ili na oba krmena boka brodice.

Oznaka športske brodice-jedrilice mora biti ispisana na unutrašnjoj strani valobrana i to u pravilu kod glavnog rebra, a ako nema valobrana - na najvidnijem mjestu unutrašnje strane oplate brodice.

Članak 63.

Oznaka i ime brodice moraju biti uredno ispisani bojom vidno različitom od boje kojom je obojena brodica.

Veličina slova i brojeva iz oznake brodice moraju biti u razmjeru s veličinom brodice i ispisani tako da se mogu pročitati i s veće udaljenosti. Veličina slova i brojeva mora iznositi najmanje 10 cm odnosno 20 cm za glisere.

Članak 64.

Brodica za javne svrhe može na oba boka ili nadgrađa imati ispisan naziv organa koji je vlasnik brodice odnosno skračeni ili uobičajeni naziv tog organa (kapetanija, carina, policija i sl.).

Članak 65.

Brodica za javne svrhe mora na krmenom koplju ili drugom pogodnom mjestu u tijeku dana (od izlaza do zalaza sunca) istaknuti zastavu Republike Hrvatske. I ostale brodice mogu isticati zastavu Republike Hrvatske.

Veličina zastave je 0,45 x 0,80 metara i mora biti u urednom stanju.

Članak 66.

Brodica za javne svrhe čiji je vlasnik kapetanija mora na pramčanom dijelu u tijeku dana isticati upravni znak plave boje, razmjera stranica 1:1. U sredini znaka s obje strane nalaze se dva ukrižena bijela sidra. U sredini iznad strukova sidara nalazi se grb Republike Hrvatske. Uz rubove znak je omeđen bijelim hrvatskim pleterom.

VIII. NAČIN STJECANJA UVJERENJA O OSPOSOBLJAVANJU ZA VODITELJA BRODICE

Članak 67.

A) Osnivanje ispitnih komisija i način poleganje ispita za voditelja Brodice:

1. U Ministarstvu i kapetanijama osnivaju se komisije za polaganje ispita za voditelja brodice.

2. Komisiju za polaganje ispita za voditelja brodice (u nastavku teksta "ispitna komisija") imenuje ministar.

Ispitna komisija imenuje se na godinu dana.

Ispitna komisija sastoji se od predsjednika i tri člana, koji su i ispitivači iz pojedinih predmeta i tajnika. Član ispitne komisije ne može imati zvanje manje od zvanja brodovođe ili strojovođe.

3. Rokove za polaganje ispita za voditelja brodice određuje ispitna komisija i mora ih javno oglasiti na uobičajeni način.

4. Kandidat koji želi polagati ispit za voditelja brodice dužan je Ministarstvu odnosno kapetaniji podnijeti pismeni zahtjev.

5. Program ispita za voditelja brodice propisan je člankom 68. ovog pravilnika.

6. Ispit iz pružanja prve pomoći nisu dužni polagati kandidati koji su položili ispit iz pružanja prve pomoći kod nekog drugog tijela i o tome ispitnoj komisiji predoče pismeni dokaz.

7. Usmeni dio ispita kandidati polažu pojedinačno Predmeti se polažu onim redosljedom kojim su navedeni u ispitnom programu.

8. Praktični dio ispita održava se na brodici, a obvezno obuhvaća i plovidbu brodicom

9. Kandidat koji neopravdano odustane od započetog polaganja ispita ili popravnog dijela ispita, smatra se da nije položio ispit.

Kandidat koji ne pokaže dovoljno znanja iz dva pred meta smatra se da nije položio ispit.

Kandidat koji nije pokazao dovoljno znanja iz jednog predmeta može polagati popravni ispit iz tog predmeta u prvom idućem roku, ali ne kraćem od 15 dana.

10. Po završetku ispita, ispitna komisija ocjenjuje kandidate većinom glasova. Na osnovi postignutih ocjena ispitna komisija utvrđuje za svakog kandidata da li je ispit položio ili ga nije položio.

Predsjednik ispitne komisije u prisustvu svih članova ispitne komisije priopčuje kandidatima uspjeh na ispitu.

11. Kandidatu koji je položio ispit Ministarstvo odnosno kapetanija izdaje uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice.

12. Administrativne poslove u svezi s organizacijom i održavanjem ispita obavlja Ministarstvo odnosno kapetanija kod koje je osnovana ispitna komisija.

O tijeku polaganja ispita vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno u koji se unose svi podaci od značenja za tijek ispita, kao i ocjena da li je kandidat ispit položio ili ga nije položio.

Zapisnik vodi tajnik ispitne komisije. Zapisnik potpisuje predsjednik i tajnik ispitne komisije.

Članak 68.

B) Program ispita za voditelja brodice:

1. OSNOVI PLOVIDBE: svjetla; dnevni znakovi; zvučni signali za manevar pri smanjenoj vidljivosti za sve vrste brodova; međusobno izbjegavanje brodova uz praktičan prikaz s modelima; signali opasnosti; plovidba u lukama i pojedinim predjelima teritorijalnog mora i unutrašnjim morskim vodama u kojima je plovidba otežana; poznavanje pomorskih karata i njihovo čitanje; određivanje kursa; mjerenje udaljenosti i vađenje koordinata; priručnici za plovidbu; svjetla i oznake na plovidbenom putu; kompas i njegova upotreba; izvješće o vremenu; vjetrovi na Jadranu i njihova svojstva; morske struje i utjecaj na plovidbu; plovidba u magli, nevremenu i drugim otežanim prigodama (usmeno i praktično);

2. MOTORISTIKA I ZAŠTITNE MJERE: podjela motora; osnovni pojmovi o radu motora; priprema motora za pogon; upućivanje i zaustavljanje motora; načini upućivanja motora; podmazivanje i hlađenje motora; kontrola rada motora; instrumenti za kontrolu; dijagnosticiranje kvarova na motoru i njihovo otklanjanje; akumulatori; gorivo i mjere predostrožnosti kod krcanja goriva; sredstva za gašenje požara; zaštita mora od onečišćenja (usmeno i praktično);

3. POMORSTVO I PRUŽANJE PRVE POMOĆI: vrste brodica po tipu, materijalu, namjeni i načinu izgradnje; dimenzije brodice; gaz i nadvođe; održavanje i oprema brodice; konopi i uzlovi; stabilnost brodice obzirom na razmještaj težina; postupak u slućaju nezgode-sudara, nasukanja, prodora mora, požara i pada osobe u more; praktično upravljanje brodicom u plovidbi, pristajanju, sidrenju i vezivanju; pružanje prve pomoći kod raznih vrsta povreda; mehanički, toplotni i električni izvori povreda na brodici; umjetno disanje; sredstva za pružanje prve pomoći (usmeno i praktično);

4. POMORSKA RADIOTELEFONSKA SLUŽBA: isprave brodske radijske telefonske postaje; služba bdijenja; rad u luci; nadzor i inspekcija; smještaj radijske postaje; dijelovi radijske postaje; mjere protiv smetnji; identifikacija i pozivni znakovi; opći postupak za uspostavljanje veze; signal za pogibelj; poziv i poruka o pogibelji; signali i poruke o hitnosti i signali i poruke o sigurnosti; red prvenstva u radio-prometu; radio telegram; upotreba međunarodne tablice za sricanje slova i brojeva; provjera radijske postaje prije puštanja u rad; praktično rukovanje radiotelefonskom postajom (usmeno i praktično).

IX. NADZOR

Članak 69.

Nadzor nad provođenjem odredaba ovog pravilnika obavljaju inspektori sigurnosti plovidbe Ministarstva i lučkih kapetanija.

Poslove inspekcijskog nadzora iz stavka 1. ovog članka mogu obavljati i stručni djelatnici Ministarstva i kapetanija u okviru posebnog ovlaštenja kojeg izdaje ministar.

Ako inspektor odnosno drugi ovlašteni djelatnik u obavljanju nadzora utvrdi da brodica ima nedostataka koji ugrožavaju sigurnost plovidbe, zabranit će daljnju plovidbu brodice, oduzeti plovidbenu dozvolu i o tome izvijestiti kapetaniju ili ispostavu koja je izdala dozvolu za plovidbu brodice.

Ako inspektor odnosno drugi ovlašteni djelatnik u obavljanju nadzora utvrdi da brodica ima nedostataka koji bitno ne ugrožavaju sigurnost plovidbe, naredit će vlasniku brodice da ih ukloni u određenom roku, ali ne duljem od 30 dana.

Ukoliko se u datom roku nedostaci ne uklone zabranit će se daljnja plovidba brodice, voditelju brodice oduzeti plovidbena dozvola i o tome izvijestiti kapetanija ili ispostava koja je izdala dozvolu za plovidbu brodice.

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 70.

Novčanom kaznom od 750 do 1.500 kn kaznit će se za pomorski prekršaj vlasnik brodice, ako:

1. brodicu ne podvrgne osnovnom, redovnom ili izvanrednom pregledu kada je to propisano (članak 6. stavak 1.);

2. brodicom bez mehaničkog porivnog uređaja obavlja prijevoz putnika na relacijama duljim od 500 metara (članak 16 stavak 1. i 3.);

3. brodicom prevozi veći broj osoba ili veću količinu tereta nego što dopušta njezina nosivost (članak 20. stavak 6.);

4. brodicom namijenjenom za gospodarske i javne svrhe plovi bez propisane opreme (članak 28., 29. i 30.);

5. ne podnese prijavu o gradnji brodice s tehničkom dokumentacijom kapetaniji ili ispostavi na odobrenje (članak 37.);

6. brodicom za gospodarske i javne svrhe upravlja osoba koja nije osposobljena za upravljanje (članak 39. stavak 1. točka 1., 2. i 3.);

7. brodicom namijenjenom za gospodarske i javne svrhe plovi u teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske nema dodatnog člana posade ili gliser kojim se obavlja obuka skijaša, nema osobu koja nadzire skijaša (članak 40. stavak 1. i 2.);

8. da u zakup brodicu hrvatskom ili stranom državljarkinu protivno odredbama članka 43.;

9. brodicom plovi ili se zadržava na vodi, a nije upisana u očevidnik brodica (članak 44. stavak 1.);

10. u roku od 30 dana od dana nastale promjene ne pri javi promjenu sjedišta odnosno prebivališta ili podrućje na kojem se brodica pretežno zadržava i koristi (članak 54. stavak 1.);

11. brodicom plovi, a nema oznaku (članak 60.).

Novčanom kaznom od 350 do 750 kn za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 71.

Novčanom kaznom od 350 do 750 kn kaznit će se za pomorski prekršaj osoba koja upravlja brodicom ako:

1. upravlja brodicom kojoj je istekao rok za redovni pregled (članak 8.);

2. ne prijavi nezgodu brodice (članak 9. stavak 2.);

3. upravlja brodicom za prijevoz putnika, a ne ispunjava uvjete iz članka 16. stavak 2. ovog pravilnika;

4. upravlja motornom brodicom namijenjenom za prijevoz putnika i ulov ribe koja ne ispunjava uvjete iz članka 18. ovog pravilnika;

5. ne udovoljava uvjetima iz članka 19. ovog pravilnika;

6. upravlja brodicom kojoj nije ubilježena oznaka teretne vodene linije (članak 21. stavak 3.);

7. upravlja brodicom namijenjenom za prijevoz putnika bez oznake najvećeg dozvoljenog broja putnika koji smije prevoziti (članak 26.);

8. brodicom za osobne potrebe plovi bez propisane opreme (članak 31., 32. i 33.);

9. upravlja brodicom, a nema kutiju odnosno ormarić prve pomoći, te ako ista nema propisani sadržaj lijekova i sanitetskog materijala (članak 36);

10. upravlja brodicom, a nije propisano osposobljena za upravljanje brodicom (članak 39. stavak 2.);

11. upravlja brodicom, a nije podnio zahtjev za upis ili brisanje brodice u roku od 30 dana iz očevidnika (članak 52. stavak 1. i 2.);

12. upravlja brodicom, a nema propisano ispisanu oznaku ili oznaka i ime nisu ispisani na propisanom mjestu i propisani način (članak 62. i 63.).

Članak 72.

Novčanom kaznom od 200 do 400 kn kaznit će se za pomorski prekršaj osoba koja upravlja brodicom ako:

1. brodica za prijevoz tereta u plovidbi nema pokrov i nepropusno platno za pokrivanje skladišta (članak 34.);

2. plovi brodicom na vodeni mlazni pogon, daskama za jedrenje i ostalim plovilima tog tipa, a da nema prsluk za spašavanje (članak 35.);

3. plovi brodicom koja se ne upisuje u očevidnik brodica na udaljenosti većoj od 1000 metara od priobalnog i otočnog pojasa (članak 38. stavak 3.);

4. upravlja zakupljenom brodicom a nije ososobljena za upravljanje brodicom u smislu članka 43. stavka 1. ovog pravilnika;

5. u plovidbi nema plovidbenu dozvolu za brodicu i uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice ili uvjerenje za upravljanje brodicom (članak 59.);

6. plovi brodicom, a nisu ispunjeni uvjeti iz članka 75. stavak 1. ovog pravilnika;

7. upravlja brodicom za javne svrhe, a ne vije zastavu iIi ista nije u urednom stanju (članak 65.).

Članak 73.

Novčanom kaznom od 100 kn kaznit će se na mjestu izvršenja pomorskog prekršaja osoba koja postupi protivno odredbama iz članka 21. stavak 3., članka 26., članka 59., članka 60. stavak 3., članka 62. i članka 63. ovog pravilnika.

Počinitelju pomorskog prekršaja koji ne plati kaznu na licu mjesta, ovlaštena osoba izdat će uplatnicu kojom isti može platiti kaznu u roku od 8 dana.

Ovlaštena osoba dužna je počinitelju prekršaja izdati potvrdu o plaćanju kazne iz stavka 1. ovog članka (Obrazac br. 7).

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.

Osposobljenost za voditelja brodice priznaje se osobama:

a) koje su do stupanja na snagu ovog pravilnika položile ispit za voditelja čamca i posjeduju Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca,

b) koje imaju stečeno pomorsko zvanje u hrvatskoj trgovačkoj mornarici,

c) koje su kao dočasnici ili časnici završili odgovarajuću školu u učilištu Hrvatske ratne mornarice.

Na zahtjev osoba iz stavka 1. točka a) ovog članka Ministarstvo i kapetanija će izdati uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice, uz predočenje dokaza o ispunjavanju uvjeta iz točke a) ovog članka, te ako posjeduju svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radtotelefoniste s ograničenom ovlasti odnosno GMDSS operatora s ograničenom ovlasti.

Osobe iz stavka 1. točke a), b) i c) ovog članka koje ne posjeduju svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radiotelefoniste s ograničenom ovlasti odnosno GMDSS operatora s ograničenom ovlasti dužne su položiti dopunski ispit iz predmeta pomorska radiotelefonska služba po ispitnom programu iz članka 68. stavak 1 točka 4 ovog pravilnika.

Osobama koje su položile ispit za voditelja čamca u kapetaniji pristaništa nakon stupanja na snagu ovog pravilnika priznat će se osposobljenost za voditelja brodice pod uvjetom da polože dopunski ispit iz predmeta osnovi plovidbe i pomorska radiotelefonska služba (članak 68. stavak 1. točka 1. i 4.) pred komisijom iz članka 67. stavak 1 točka 1 ovog pravilnika.

Članak 75.

Brodice upisane u očevidnike kapetanija pristaništa Republike Hrvatske mogu ploviti teritorijalnim morem i unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske ako lučka kapetanija utvrdi da ispunjavaju uvjete propisane ovim pravilnikom.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, brodice upisane u očevidnike kapetanija pristaništa Republike Hrvatske prije stupanja na snagu ovog pravilnika mogu ploviti teritorijalnim morem i unutrašnjim morskim vodama Repkkblike Hrvatske.

Ispunjenje uvjeta stavka 1. ovog članka potvrđuje lučka kapetanija izdavanjem uvjerenja o sposobnosti brodice za plovidbu (Obrazac br 6).

Članak 76.

Očevidnici brodica vođeni do stupanja na snagu ovog pravilnika ostaju javne knjige i trajno se čuvaju.

Članak 77.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o čamcima ("Narodne novine", br. 39/51 i 76/92) u dijelu koji se odnosi na pomorsku plovidbu.

Članak 78.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/94-02/18

Urbroj: 530-01-94-20

Zagreb, 18. listopada 1994.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.
SLOVA ZA OZNAKE BRODICA
_________________________________________________________________________
Sjedište lučke kapetanije odnosno    Oznake
        ispostave
_________________________________________________________________________
Baška                  BŠ
Biograd n/m               BG
Božava             BŽ
Cavtat                 CT
Cres                  CS
Crikvenica               CK
Dubrovnik                DB
Hvar                  HV
Ist                   IT
Jablanac                JB
Jelsa                  JL
Karlobag                KB
Komiža             KŽ
Korčula             KO
Kraljevica               KR
KrK                   KK
Mali Lošinj               ML
Malinška                MK
Makarska                MA
Maslenica                MC
Metković                MT
Milna                  MN
Mošćenićka Draga            MD
Murter                 MU
NovaIja             NV
Novi Vinodolski         NO
Novigrad (Zadar)            NG
Novigrad (Pula)         ND
Omiš                  OŠ
Omišalj             OM
Opatija                 OP
Pag                   PG
Ploče                  PL
Poreč                  PO
Preko                  PR
Primošten                PŠ
Punat                  PN
Rab                   RB
Rabac                  RC
Raša-Trget               RŠ
Rijeka                 RK
Rogač                  RO
Rogoznica                RG
Rovinj                 RV
Sali                  SA
Senj                  SE
Silba                  SL
Slano                  SO
Sobra                  SR
Split                  ST
Starigrad (Split)            SG
Starigrad (Zadar)            SD
Ston                  SN
Sućuraj             SĆ
Sumartin                SM
Supetar             SU
Sveti Juraj               SJ
Šibenik                 ŠB
Šilo                  ŠL
Tisno                  TI
Trogir                 TG
Trapanj             TP
Trstenik                TT
Ubli-Lastovo              UB
Umag                  UM
Vela Luka                VL
Vis                   VS
Vodice                 VD
Zadar                  ZD
_________________________________________________________________________

Obrazac br.1

_________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIC OF CROA TlA

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
MlNlSTRY OF MARlTlME AFFAlRS, TRANSPORT AND COMMUNlCATlONS

LUČKA KAPETANIJA ___________________
HARBOUR MASTER OFFlCE

ISPOSTAVA _________________________
BRANCH OFFlCE

Klasa: _____________________________
Klasa

Broj : ______________________________
No.

Datum: ____________________________
Date


PRIJAVA NEZGODE BRODICE
ACClDENT  REPORT


Ime i prezime voditelja brodice         Adresa i telefon br. Name of operator
____________________              Address and telephone, No.___
__________________________________       __________________________

Broj, datum i mjesto izdavanja uvjerenja o osposobljenosti za voditelja brodice
Number date and place of issue boat leaders licence _____________________________

Ime, prezime i adresa vlasnika brodice     Brodica je unajmljena      da   ne
Name and address of the owner
                            Rented boat           yes   no
_________________________________


Broj i oznake brodice          Ime
Boat numbe _________________  Name _____________________________

Tip brodice               Podaci o trupu         Motor-propulsija Type of boat
                    Hull material          Motor-Engine

motorna brodica s kabinom        drveni             unutarnji
cabin motor boat            wood              inboard

motorna brodica bez kabine       stakloplastika         izvanbrodski
open motor boat         fibreglass           outboard

brodica na jedra            ostalo             diesel
sail boat                other              diesel

brodica na vesla            Namjena brodice     benzin
rowboat             Assignation           gasoline

ostalo                 šport i razonoda        snaga
other                  pleasure            power kW

Dimenzije brodice            gospodarske svrhe broj
boat data                commercial No ________________

Dužina                 Visina ______ m     Godina gradnje brodice
Length _______m         Depth              Year of building ______

Širina                 GT               Zadnji pregled
Beam Width ___________m     GT ____________     Lastsurvey________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PODACI O NEZGODI
ACCIDENT DATA

Datum, vrijeme, mjesto (detaljno označiti)
Date, time, and location (give location precisely) _________________________________

    Vremensko stanje
    Weather condition

vedro              more mirno           temperatura zraka
clear              calm sea            air temperature________C

oblačno         more umjereno valovito brzina vjetra
cloudy             rough              wind speed ________km/h

magla              vrlo valovito
fog               very rough

kiša              jaka morska struja
rain              strong current

snijeg             stanje vjetra i mora prema vrem.prog.
snow              weather as forecast

vidljivost dobra        vrijeme različito od prognoziranog
visibility good         not as forecast

vidljivost slaba            vremenska prognoza nije dobivena
poor visibility         no forecast obtained

_________________________________________________________________

Aktivnost za vrijeme nezgode  Vrsta nezgode
Operation at time of accident  Type of accident

pristajanje uz obalu      nasukanje
approaching dock        grounding

u plovidbi           prevrtanje
crusing capsizing

u tegljenju           naplavljivanje/prodor vode
tovuing         flooding

skijanje na vodi        potonuće
water skiing          sinking

privežan uz obalu        požar ili eksplozija motora
berthed         fire or explosion of engine

usidren             požar trupa
at anchor            huIl on fire

ukrcaj goriva          sudar s drugim brodom ili brodicom
fueling             collision with vessel

ribarenje            sudar s fiksnim objektom
fishing             collislon with fixed object

ostalo             sudar s plutajućim objektom
other              collision with floating object

                gubitak opreme
                missing equipment

                gubitak brodice
                boat loss
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UZROK NEZGODE PREMA MIŠLJENJU VODITELJA BRODICE
CAUSE OF ACCIDENT IN OPERATOR'S OPlNlON


vremenska nepogoda   nepravilno krcanje   __ kvar na opremi
weather condition    inproprer loading    __ fault of equipment

velika brzina  slaba vidljivost    ostalo
excessive speed restricted visibility  other

nedovoljna pažnja    oštečenje na trupu
no proper lookout    hull damage

prekrcaj    kvar na motoru
overloading   fault of machineryOSTALI PODACI
OTHER INFORMATlON

Broj ozlijeđenih u nezgodi           Broj poginulih u nezgodi
Number of the injured _______________  Number of killed ________________

Da li je brodica bila opremljena propisanom opremom?
Was the boat equipped with approved saving equipment?
                                    da   yes
                                    ne   no

Procjena šteta
Damage estimated ________________kuna/DEM

Opis oštečenja
Description of damage______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Voditelj ili vlasnik brodice              Ovlašteni djelatnik kapetanije
Boat leader (operator) or owner         Harbour Master Office in Charge
_________________________            __________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

POTVRDA
CERTlFlCATE

I. Potvrđuje se prijem prijave nezgode brodice od voditelja-vlasnika brodice. Lučka
kapetanija/Ispostava nije obavila uviđaj i ne može potvrditi navode voditelja-vlasnika
brodice.
I. This is to acknowledge the receipt of the notification of an accident from the operator
ovuner of the boat. The Harbour Master's Office/Branch Office has not made the
investigation, so cannot confirm the boat operators-owners report.
II. Potvrđuje se prijem prijave nezgode brodice od voditelja-vlasnika brodice.Lučka
kapetanija/lspostava je obavila uviđaj pomorske nezgode.
II. This is to acknowledge the receipt of the notificatlon of an accident from the operator
owner of the boat. The Harbour Masters Office/Branch Office has made the
investigation.


__________________________________
Lučka kapetanija/lspostava
Harbour Masters Office/Branch Office


Napomena ovlaštene osobe
Remarks by                           Ovlaštena osoba
                                Officer in charge
_________________________________________________________________________Obrazac br.2
_________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA


LUČKA  KAPETANIJA ________________________________________
ISPOSTAVA ________________________________________________

Klasa: __________________________
Datum: _________________________

Na temelju članka 37. stavak 3. Pravilnika o brodicama ("Narodne novine,br. ...)
Lučka kapetanija/ispostava izdaje


SVJEDODŽBU
o gradnji brodice
tip:__________________________ dužina: ______________________   širina: _______
bruto tonaža (GT) ____________________________ dopušteni broj osoba: ___________
materijal gradnje:____________________________ snaga porivnog uređaja (kW):______
graditelj (naziv pravne ili fizičke osobe):________________________________________
mjesto :___________________ godina gradnje:_________ broj prijave brodice u gradnji
pri kapetaniji/ispostavi :______________________________

Svjedodžba se izdaje u svrhu dokaza da je Lučka kapetanija/ispostava obavila nadzor nad gradnjom
brodice i služi kod upisa u očevidnik brodica.

                Ovlašteni djelatnik kapetanije/ispostave
                ________________________________
_________________________________________________________________________


Obrazac br. 3a

UVJERENJE O OSPOSOBLJENOSTI ZA VODITELJA BRODICE

Obrazac Uvjerenja otisnut je na tvrdom listu bijele boje veličine 105 x 75 mm, a umetnut je u prozirni uvez od plastične mase. Slova na obrascu štampana su plavom bojom na hrvatskom i engleskom jeziku.
Prednja strana obrasca je po obodu uokvirena hrvatskim pleterom, a u uglovima se nalaze mala ukrižena sidra. Na sredini obrasca na gornjem dijelu nalazi se utisnut grb Republike Hrvatske u bojama. U lijevom donjem uglu uokviren je prostor za sliku dimenzi

Prednja strana

_________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIC OF CROATIA

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS, TRANSPORT AND COMMUNICATlONS

LUČKA KAPETANIJA
HARBOUR MASTER'S OFFlCE _________________________________

KLASA: ________________________     UVJERENJE
R.BROJ: _______________________     o osposobljenosti
JMBG: _________________________     za voditelja brodice
                            BOAT LEADER'S
                            LICENCE OF COMPETENCY
_______________

                            ______________________________
                            (ime i prezime - Name and Surname)
slika
                            _______________________________________
                            (mjesto i datum rođenja - Place and date of birth)

_________________________________________________________________________
Poleđina
_________________________________________________________________________

Na temelju članka 39. stavak 1. točka 2., 3., 4. Pravilnika o brodicama (NN...), na prednjoj strani navedena osoba smije s navršenih 15 godina starosti upravljati brodicama bez obzira na njihovu namjenu i granice plovidbe izuzev glisera i motomih brodica 
Osoba koja posjeduje ovo uvjerenje smije rukovati pomorskom radio-telefonskom postajom na brodici dok plovi unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske.

According to the Article 39, Item 1, Paragraph 2, 3, 4 of the Regulations relative to the boat seaworthiness ascertaining (Nationa Gazette No....) the fore mentioned person, if turned 15 years is authorized to lead a boat regardless its intention an
The holdelr of this Licence is authorized to operate radio-telephon station on boat while sailing Croatian  teritorial sea and internal waters.

U_____________________
At

Dana __________________
date

_________________________
(ovlaštena osoba - Person in charge)
_________________________________________________________________________


Obrazac br. 3b

UVJERENJE O OSPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVLJANJE BRODICOM

Obrazac uvjerenja otisnut je na tvrdom listu žute boje veličine 100 x 70 mm, a umetnut je u prozirni uvez od plastične mase. Slova na obrascu štampana su crnom bojom na hrvatskom i engleskom jeziku.
Prednja strana obrasca je po obodu uokvirena hrvatskim pleterom, a u uglovima se nalaze mala ukrižena sidra. Na sredini obrasca na gornjem dijelu nalazi se utisnut grb Republike Hrvatske u bojama.


Prednja strana
_________________________________________________________________________


REPUBLIKA        HRVATSKA
REPUBLIC        OF CROATlA

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I  VEZA
MINISTRY OF MARITIME AFFAlRS, TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

Lučka kapetanija: _____________     Ispostava: _______________________
Harbour Masters Office         Branch Office

Klasa:______________________      R.broj: ___________________________
Class                      Number


UVJERENJE
O OSPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVLJANJE BRODICOM

LICENCE
OF  CAPABILITY FOR  BOA T  LEADlNG

_______________________________________________________________________
            (ime i prezime Name and Surname)

_________________________________________________________________________
            (mjesto i datum rođenja Place and date of birth)

_________________________________________________________________________Poleđina
_________________________________________________________________________

Na temelju članka 39. stavak 2. Pravilnika o brodicama (NN...), na prednjoj strani upisana osoba starija od 13 godina osposobljena je za upravljanje brodicom koja ima motor snago do 5 kW i dulžine do 6 metara ili plovilom na vodni mlazni pogon bez obzira 

According to the Article 39, ltem 2, of tho Regulations relative to the boat seaworthiness ascertaining  (National Gazetee No....) the fore mentioned person, if turned 13 years is capable to Iead a boat with motor power no mors than 5 kW, boat with Ie


U_______________________
At


Dana ____________________
date

_______________________________
(ovlaštena osoba - Person in charge)
_________________________________________________________________________


Obrazac br. 5

DOZVOLA ZA PLOVIDBU BRODICE

Obrazac za plovidbu brodice otisnut je na polutvrdom papiru svjetlo sive boje dimenzija 222 x 105 mm, a umetnut je u prozirni uvez od plastične mase. Slova na obrascu štampana su plavom bojom na hrvatskom jeziku.
Na sredini u gornjem dijelu prednje strane obrasca otisnut je grb Republike Hrvatske u bojama.Prednja strana
___________________________________________________________________________________
VALJANOST DOZVOLE    NAPOMENA                REPUBLIKA    HRVATSKA
Vrijedi do:   Vrijedi do:   MINISTARSTVO POMORSTVA,
datum R.P    datum R.P.:   PROMETA I VEZA
M.P.      M.P.      Lučka kapetanija: __________
___________________________________________________________________________________
potpis ovlaštene osobe                 Ispostava: _______________

_____________________                  Klasa:__________________
potpis ovlaštene osobe

Vrijedi do:   Vrijedi do:                   Ur.broj:_________________
datum R.P.:   datum R.P.:
M.P.      M.P.                      Tip,marka i model:__________
______________________
potis ovlaštene osobe                   Datum izdavanja:___________
______________________                 Mjesto izdavanja:___________
potpis ovlaštene osobe
Vrijedi do:   Vrijedi do:
datum R.P.:   datum R.P.:                   DOZVOLA ZA PLOVIDBU
M.P.      M.P.                      BRODICE
_______________________
potpi ovlaštene osobe
OZNAKA BRODICE
________________________
potpis ovlaštene osobe
Vrijedi do:   Vrijedi do:                   ______________________
datum R.P.:   datum R.P.:                       IME BRODICE
M.P.      M.P.          M.P.
________________________                _______________________
potpis ovlaštene osobe                 potpis ovlaštene osobe
________________________
potpis ovlaštene osobe
_________________________________________________________________________


Obrazac br. 6
_________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA


LUČKA KAPETANIJA ________________________
ISPOSTAVA _______________________________

Klasa:____________________________________
Ur. broj: __________________________________
Datum: ___________________________________

Na temelju članka 75. stavak 113. Pravilnika o brodicama ("Narodne novine". br...) Lučka kapatanija/lspostava_____________________________________izdaje

UVJERENJE
o sposobnosti brodice za plovidbu

Brodica oznake _____________________i imena ________________________________
upisana u očevidnik Kapetanije pristaništa ________________________na tamelju pregleda
opreme sposobna je ploviti na području ________________________________


Ovlašteni djelatnik kapetanije/ispostave
________________________________

Napomena:
Uz ovo Uvjerenje osoba koja upravlja brodicom obvezna je u plovidbi brodicom imati Dozvolu
za plovidbu čamca/brodice.
_________________________________________________________________________

Obrazac br. 7

POTVRDA o naplati novčane kazne na mjestu, izvršenja prekršaja
Obrazac o naplati novčane kazne na mjestu izvršenja prekršaja otisnut je na bijelom papiru; a sastoji se iz dva dijela u vidu bloka od kojih se talon ostavlja u bloku a potvrda izdaje počinitelju prekršaja. Dimenzije obrasca iznose 12x 10 cm (talon) i 12 


_________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
_______________________________
(Lučka kapetanija)
_______________________________
(Lučka ispostava)

TALON          No

Serija:

POTVRDA na iznos________ kuna (slovima:_____________________ naplaćenih na mjestu izvršenja prekršaja od počinitelja prekršaja____________________________
                        (ime i prezime)
temeljem:
- čl.142.st.1. Zakona o prekršajima i
- čl. 73.st.3. Pravilnika o brodicama (NN)

Mjesto: __________________________
Datum: __________________________
________________________________
(potpis ovlaštene osobe)
_________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
___________________________________
(Lučka kapetanija)

___________________________________
(Lučka ispostava)


POTVRDA
o naplati novčane kazne na mjestu izvršenja prekršaja

Serija:                         No
na iznos od ___________________________ kuna (slovima: _______________________
___________________________________________________ koja je temeljem:
- čl.142. st.1. Zakona o prekršajima i
- čl. 73.st. 3. Pravilnika o brodicama (NN)

naplaćena od: _____________________________________________________________
                            (ime i prezime)

Mjesto:___________________                       M.P.
Datum:___________________

_________________________
(potpis ovlaštene osobe)
_________________________________________________________________________
 
[an error occurred while processing this directive]