MINISTARSTVO POMORSTVA PROMETA I VEZA

Temeljem članka 32. stavak 1. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 43/96) ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU, UVJETIMA I VISINI NAKNADA ZA IZDAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način izdavanja, uvjeti i visina naknade za izdavanje koncesijskih odobrenja (u daljnjem tekstu: odobrenje) na pomorskom dobru izvan lučkog područja.

Članak 2.

Odobrenje iz članka 1. ovoga Pravilnika izdaje vijeće za koncesije na zahtjev fizičke ili pravne osobe za obavljanje djelatnosti koje ne isključuju niti ograničavaju opću uporabu na pomorskom dobru, a u skladu s utvrđenim postupkom i uvjetima iz ovoga Pravilnika.

Odobrenje se izdaje na temelju jedinstvenog popisa djelatnosti koji sadrži područje, vrstu djelatnosti, sredstva i visinu naknade.

Jedinstveni popis djelatnosti prilaže se ovom Pravilniku i čini njegov sastavni dio (Prilog 1).

Članak 3.

Vijeće iz članka 2. ovoga Pravilnika čine tri predstavnika županije, jedan predstavnik lučke kapetanije i jedan predstavnik županijskog ureda za prostorno uređenje, komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, koje imenuje ministar pomorstva, prometa i veza (u daljnjem tekstu: ministar).

Članak 4.

Vijeće za koncesije izdaje odobrenje za tekuću kalendarsku godinu i evidentira ga u upisnik koncesijskih odobrenja kod nadležnog županijskog ureda za pomorstvo.

Upisnik koncesijskih odobrenja sadrži: nosioca odobrenja, područje, vrstu djelatnosti, sredstva i visinu naknade.

Vijeće za koncesije može na pismeni zahtjev nosioca odobrenja isto produžiti za narednu kalendarsku godinu.

Iznimno, za period do 10 dana može se izdati privremeno koncesijsko odobrenje ako je na temelju članka 5. ovoga Pravilnika utvrđena djelatnost za koju se može zahtijevati izdavanje privremenog odobrenja.

II. KONCESIJSKO ODOBRENJE

Članak 5.

Prema području pomorskog dobra za koje se traži odobrenje, nadležno vijeće za koncesije će izdati:

1. odobrenje za područje unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske;

2. odobrenje za područje morske obale grada/općine s pripadajućim akvatorijem.

Za izdavanje odobrenja iz točke 1. stavak 1. ovoga članka nadležno je vijeće za koncesije županije gdje je brod/brodica upisana u upisnik brodova/očevidnik brodica. Za ostale djelatnosti iz točke 1. i 2. stavka 1. ovoga članka nadležno je vijeće za koncesije županije u kojoj se djelatnost obavlja.

Vijeće za koncesije će uskratiti izdavanje odobrenja za djelatnosti koje na pomorskom dobru predstavljaju opasnost za sigurnost plovidbe ili drugu opasnost na osnovu posebnih propisa, te ako nije u skladu sa dokumentima prostornog uređenja i odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Ministar može donijeti odluku o povećanju godišnjih naknada za odobrenja za pojedinu općinu/grad ili županiju u cjelini na prijedlog županijskog poglavarstva.

Članak 7.

Odobrenje nisu dužne zahtijevati fizičke i pravne osobe koje po posebnim propisima obavljaju djelatnosti na pomorskom dobru ili obavljaju djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.

Športske udruge, fizičke i pravne osobe koje u okviru svoje osnovne športsko-rekreacijske aktivnosti obavljaju gospodarske djelatnosti pružanjem usluga na tržištu, dužne su podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja pod uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom.

Korisnici pomorskog dobra koji obavljaju djelatnosti u dobrotvorne ili druge humanitarne svrhe ne plaćaju naknadu za izdavanje odobrenja.

U slučaju da korisnik želi obavljati djelatnosti na pomorskom dobru u dobrotvorne ili druge humanitarne svrhe na temelju prethodnog stavka, dužan je nadležnom vijeću za koncesije obvezno podnijeti suglasnost Ministarstva.

Članak 8.

Strani brodovi kojima je odobreno pravo kabotaže od strane Ministarstva na temelju članka 9. Pomorskog zakonika dužni su zatražiti izdavanje odobrenja osim ako su rješenjem Ministarstva oslobođeni radi gospodarskih interesa Republike Hrvatske. Odobrenje izdaje Ministarstvo.

III. POSTUPAK IZDAVANJA

Koncesijsko odobrenje za područje unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske

Članak 9.

Odobrenje izdaje nadležno vijeće za koncesije na zahtjev fizičkim i pravnim osobama za obavljanje djelatnosti utvrđenih jedinstvenim popisom djelatnosti na temelju članka 5. stavak 1. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Podnositelj zahtjeva za izdavanje i produženje odobrenja dužan je uz zahtjev nadležnom vijeću za koncesije obvezatno podnijeti:

a) dokaz iz sudskog registra ili obrtnicu iz kojeg/koje je vidljivo da je podnositelj zahtjeva registriran za djelatnost za koju zahtijeva odobrenje,

b) izvod iz upisnika brodova/očevidnika brodica (samo u slučaju da se za obavljanje djelatnosti koristi brod/brodica),

c) dokaz o pravnom osnovu korištenja broda i brodice,

d) suglasnost nadležne lučke kapetanije,

e) kopija uplatnice za troškove postupka.

Vijeće za koncesije može kod produženja odobrenja osloboditi podnositelja zahtjeva podnošenja dokaza iz točke a), b) i c) stavka 1. ovoga članka.

Koncesijsko odobrenje za područje morske obale grada/općine s pripadajućim akvatorijem

Članak 11.

Odobrenje izdaje nadležno vijeće za koncesije na zahtjev fizičkim i pravnim osobama za obavljanje djelatnosti utvrđenih jedinstvenim popisom djelatnosti na temelju članka 5. stavak 1. ovoga Pravilnika.

U slučaju da je obavljanje djelatnosti uvjetovano korištenjem dijela morske obale grada/općine s pripadajućim akvatorijem čime se djelomično ili potpuno isključuje opća javna uporaba pomorskog dobra (plaže, rekreacijske zone, montažni objekti s tlocrtnom površinom većom od 12 m2 i terase s tlocrtnom površinom većom od 12 m2 itd) nosioc djelatnosti dužan je zatražiti od nadležnog tijela izdavanje koncesije na pomorskom dobru u skladu s odredbama Pomorskog zakonika.

Članak 12.

Podnositelji zahtjeva za izdavanje odobrenja i produženje odobrenja na temelju članka 11. ovoga Pravilnika dužni su:

- uz dokaze navedene u članku 10. ovoga Pravilnika nadležnom vijeću za koncesije obvezatno podnijeti suglasnost poglavarstva grada/općine na čijem području pomorskog dobra se djelatnost obavlja;

- na području na kojem postoji pravo vlasništva ili drugo stvarno pravno ovlaštenje, suglasnost poglavarstva može se izdati jedino nosiocu prava vlasništva odnosno nosiocu stvarno pravnog ovlaštenja ili od njega ovlaštenoj osobi;

- suglasnost poglavarstva mora biti utemeljena na dokumentima prostornog uređenja;

- suglasnost lučke kapetanije izdaje se samo u slučaju kada se odnosi na sigurnost plovidbe.

U slučaju odbijanja davanja suglasnosti, neće se izdati odobrenje.

Članak 13.

Poglavarstvo grada/općine imaocu odobrenja određuje mikrolokaciju na morskoj obali u skladu s dokumentima prostornog uređenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.

Mikrolokaciju na području morske obale na kojem postoji pravo vlasništva ili drugo stvarno pravo, poglavarstvo grada/općine može odrediti jedino nosiocu prava vlasništva odnosno nosiocu stvarno pravnog ovlaštenja ili od njega ovlaštenoj osobi - ujedno imaocu odobrenja.

Na području pomorskog dobra na kojem je temeljem Pomorskog zakonika (članci 61. i 62.) dodijeljena koncesija, ne može se imaocu odobrenja odrediti mikrolokacija za obavljanje djelatnosti. Sva koncesijska prava na području pod koncesijskim režimom pripadaju ovlašteniku koncesije u skladu s odlukom i ugovorom o koncesiji.

IV. UVJETI I OVLAŠTENJA

Članak 14.

Korisnik odobrenja ovlašten je obavljati samo djelatnost za koju mu je izdano odobrenje pod uvjetima ovoga Pravilnika, jedinstvenog popisa djelatnosti i posebnih propisa.

Korisnik odobrenja u obavljanju djelatnosti mora uvažavati opći javni interes i značaj pomorskog dobra, kao i propise o sigurnosti plovidbe, zaštiti okoliša i reda na pomorskom dobru, kao i sve posebne propise.

Na opoziv, oduzimanje i prestanak odobrenja primjenjuju se članci 67.-71. Pomorskog zakonika.

Korisnik odobrenja koji u obavljanju djelatnosti koristi luku dužan je sukladno članku 47. Zakona o morskim lukama izvršiti sve financijske obveze prema korisniku luke (pristojba za vez, pristojba za uporabu obale i brodska ležarina).

Članak 15.

Korisnik odobrenja ne može prenositi odobrenje bez izričitog odobrenja Vijeća za koncesije.

Korisnik odobrenja u obavljanju djelatnosti odgovara za rad svojih namještenika kao i za osobne propuste.

Na zahtjev nadležne inspekcijske službe, korisnik odobrenja dužan je odobrenje predočiti inspektoru.

Članak 16.

Za raspravljanje svih pitanja i rješavanje svih sporova u svezi sa odobrenjima primijenit će se odredbe članka 72. Pomorskog zakonika.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 17.

Za pomorske prekršaje novčanom kaznom od 5.000 do 15.000 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba ako:

1. obavlja gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru bez odobrenja;

2. na pomorskom dobru obavlja radnje i obavlja djelatnosti koje nisu predviđene odobrenjem.

Za pomorske prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi u iznosu od 3.000 do 8.000 kuna.

Za pomorski prekršaj novčanom kaznom od 3.000 do 10.000 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba ako u obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru na zahtjev nadležne inspekcijske službe ne predoči odobrenje.

VI. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 18.

Ovlaštenici koncesija koji obavljaju djelatnost na pomorskom dobru na temelju donesenih odluka/ugovora o koncesiji u skladu s člankom 61. stavak 1. Pomorskog zakonika, mogu podnijeti zahtjev kod nadležnog vijeća za koncesije u roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika za zamjenu odluke/ugovora o koncesiji u odobrenje u skladu s ovim Pravilnikom i jedinstvenim popisom djelatnosti.

U slučaju da ovlaštenik koncesije ne podnese zahtjev nadležnom vijeću za koncesije sukladno stavku 1. ovoga članka, pomorsko dobro će koristiti na temelju i pod uvjetima odluke i ugovora o koncesiji.

Obavljanje gospodarskih djelatnosti na području unutrašnjih morskih voda, teritorijalnog mora ili morske obale, koje po svojoj prirodi umanjuju ili isključuju opću javnu uporabu pomorskog dobra, dopušteno je jedino na temelju odluke i ugovora o koncesiji, sukladno člancima 61. i 62. Pomorskog zakonika.

Do rješavanja dvojbi i određivanja granica pomorskog dobra na temelju Pomorskog zakonika (članak 50. stavak 6.) odobrenja će se izdavati samo na neospornom području pomorskog dobra van lučkog područja, a u skladu s Pomorskim zakonikom (članci 49. i 50.).

Vijeća za koncesije izdat će odobrenje podnositelju zahtjeva po predočenju dokaza o izvršenoj uplati naknade za odobrenje.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/96-02/57
Urbroj: 530-02-96-5 np
Zagreb, 17. lipnja 1996.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.