MINISTARSTVO POMORSTVA

Na temelju članka 1036. stavak 2. točka 7. Zakona o pomorskoj i unutarnjoj plovidbi ("Službeni list SFRJ", br. 22/77, 13/82, 80/89 i 29/90), članka 4. stavak 1. alineja 2. Zakona o preuzimanju saveznih zakona o oblastima pomorske i unutarnje plovidbe koji se u Republici Hzvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53A/91) ministar pomorstva donio je

PRAVILNIK

o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske.

Članak 2.

Najmanji broj članova posade pomorskog broda trgovačke mornarice Republike Hrvatske (u daljem tekstu: brod) predstavlja posadu koja brodu osigurava sigurnu plovidbu u odnosu na kategoriju plovidbe, veličinu i namjenu broda, snagu pogonskog postrojenja, stupanj (oznaku) automatizacije pogona kao i vrijeme trajanja plovidbe.

Članak 3.

Brod mora imati zapovjednika.

Zapovjednik mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste zavisno od kategorije plovidbe broda.

Članak 4.

Teretni brod koji plovi u dugoj plovidbi mora imati najmanje slijedeći broj članova posade, i to:

A. U službi palube

1. Brod preko 1.600 BRT

- jednog prvog časnika i jednog časnika palube, dva kormilara i jednog mornara - čistača stroja;

2. Brod do 1.600 BRT

- jednog časnika palube koji mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu radio-telefoniste zavisno od kategorije plovidbe broda i dva kormilara.

B. U službi stroja

I. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja preko 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, dva časnika stroja, dva brodska motorista odnosno brodska mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, dva časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog časnika stroja.

II. Brod sa snagom glavnogpogonskog stroja od 750 do 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, dva časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

1.a. Brod sa oznakom automatizacije AUT 3 (HR) za brodove sa snagom glavnog pogonskog stroja od 750 do 1.500 kW

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizacije AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog časnika stroja.

III. Brod se snagom glavnogpogonskog stroja do 750 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojejnja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije AUT 3 i AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizacije AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja. C.

U službi veze

1. Brod preko 1.600 BRT

- jednog pomorskog radio-telegrafistu,

- svaki časnik palube,u straži mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste;

2. Brod od 300 do 1.600 BRT

- svaki časnik palube u straži mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste, a ukoliko brod upotrebljava radio-telegrafski uređaj, tada mora imati jednog pomorskog radio-telegrafistu;

3. Brod do 300 BRT

- jednog pomorca sa svjedodžbom o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste ukoliko brod ima ugrađen radio-telefonski uređaj.

D. U službi u kuhinji

- jednog brodskog kuhara.

Članak 5.

Teretni brod koji plovi u velikoj obalnoj plovidbi mora imati najmanje slijedeći broj članova posade i to:

A. U službi palube

1. Brod preko 1.600 BRT

- jednog prvog časnika, dva kormilara i jednog mornara-čistača stroja;

2. Brod do 1.600 BRT

- jednog časnika palube koji mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu radio-telefoniste zavisno od kategorije plovidbe broda i dva kormilara.

B. U službi stroja

I. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja preko 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i dva brodska motorista odnosno brodska mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog časnika stroja.

II. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja od 750 do 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

1.a. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 3 (HR) za brodove sa snagom glavnog pogonskog stroja od 750 do 1.500 kW

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodsko motoristu odnosno brodskog mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizscije pogona AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog časnika stroja.

III. Brod sa snagom glavnogpogonskog stroja do 750 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 3 i AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizacije AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja.

C. U službi veze

1. Brod preko 1.600 BRT

- jednog pomorskog radio-telegrafistu,

- svaki časnik palube u straži mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste;

2. Brod od 300 do 1.600 BRT

- svaki časnik palube u straži mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste, a ukoliko brod upotrebljava radio-telegrafski uređaj, tada mora ; imati jednog pomorskog radio-telegrafistu;

3. Brod do 300 BRT

- jednog pomorca sa svjedodžbom o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste ukoliko brod ima ugrađen radio-telefonski uređaj.

D. U službi u kuhinji

- jednog brodskog kuhara.

Članak 6.

Teretni brod u obalnom moru Republike Hrvatske mora imati najmanje slijedeći broj članova posade i. to:

A. U službi palube

1. Brod preko 1.600 BRT

- jednog časnika palube, jednog kormilara i jednog mornara-čistača stroja;

2. Brod od 200 do 1.600 BRT

- dva kormilara i jednog mornara-čistača stroja;

3. Brod od 50 do 200 BRT

- jednog kormilara i jednog mornara;

4. Brod od 25 do 50 BRT

- jednog mornara;

5. Brod do 25 BRT

- jednog pomorca palube (mornara) ili pomorca koji ima odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za službu upravljanja brodskim strojnim pogonom u slučaju kad zapovjednik nema odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za službu upravljanja brodskim strojnim pogonom.

B. U službi stroja

I. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja preko 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i dva brodska motorista odnosno brodska mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog časnika stroja.

II. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja od 750 do 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i dva brodska motorista odnosno brodska mazača;

1.a. Brod sa oznakom automatizacije AUT 3 (HR) za brodove sa snagom glavnog pogonskog stroja od 750 do 1.500 kW

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakomautomatizacije pogona AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog časnika stroja.

III. Brod sa snagom glavnogpogonskog stroja od 220 do 750 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 3, AUT 2 i AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja.

IV. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja do 220 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 3, AUT 2 i AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja,

- u slučaju kad zapovjednik broda ima i odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za službu upravljanja brodskim strojnim pogonom tada na brodu ne mora biti poseban upravitelj brodskog postrojenja ali umjesto njega na brodu mora biti jedan pomorac palube (mornar).

C. U službi veze

1. Brod preko 1.600 BRT

- svaki časnik palube u straži mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste;

2. Brod od 300 do 1.600 BRT

- svaki časnik palube u straži mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste;

3. Brod do 300 BRT

- ukoliko brod ima ugrađen radio-telefonski uređaj, zapovjednik broda mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste.

D. U službi u kuhinji .

Brod preko 1.600 BRT

- jednog kuhara.

Članak 7.

Putnički brod u međunarodnoj plovidbi mora imati najmanje slijedeći broj članova posade, i to:

A. U službi palube - bez obzira na veličinu

- jednog prvog časnika palube, dva časnika palube, četiri kormilara i dva mornara.

B. U službi stroja - bez obzira na snagu glavnog pogonskog stroja

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, dva časnika stroja i tri brodska motorista odnosno brodska mazača.

C. U službi veze bez obzira na veličinu

- jednog pomorskog radio-telegrafistu I. klase za kratko međunarodno putovanje i dva radio-telegrafista za duže međunarodno putovanje, od kojih jedan mora biti radio-telegrafista I. klase,

- svaki časnik palube u straži mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste.

D. U službi u kuhinji

- jednog brodskog kuhara.

Članak 8.

Izuzetno od odredbe članka 7. toč. A, B i C ovog pravilnika, putnički brod u međunarodnoj plovidbi, dok plovi između jadranskih luka i kad plovidba ne traje duže od 16 sati, može imati:

A. U službi palube - bez obzira na veličinu

- jednog časnika palube, dva kormilara i jednog mornara;

B. U službi stroja bez obzira na snagu glavnog pogonskog stroja

- jednog upravitelja stroja, jednog časnika stroja i dva brodska motorista odnosno dva brodska mazača.

C. U službi veze bez obzira na veličinu

- jednog pomorskog radio-telegrafistu I klase.

Članak 9.

Putnički brod u obalnom moru Republike Hrvatske mora imati najmanje slijedeći broj članova posade, i to:

A. U službi palube

1. Brod preko 1.600 BRT

- jednog prvog časnika palube, dva kormilara i jednog mornara-čistača stroja;

2. Brod od 800 do 1.600 BRT

- jednog časnika palube, dva kormilara i jednog mornara -čistača stroja;

3. Brod od 200 do 800 BRT

- jednog časnika palube i jednog kormilara;

4. Brod do 200 BRT

- jednog kormilara i jednog mornara-čistača. Brod namijenjen za prijevoz putnika i automobila tj. trajekt odnosno brodarica na palubi mora imati najmanje slijedeći broj članova posade, i to:

1. preko 1.600 BRT

- jednog prvog časnika palube, dva kormilara i dva mornara-čistača stroja;

2. od 800 do 1.600 BRT

- jednog časnika palube, dva kormilara i jednog mornara-čistača stroja;

3. od 200 do 800 BRT

- jednog kormilara i jednog mornara-čistača stroja;

4. do 200 BRT

- jednog kormilara.

B. U službi stroja

I. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja preko 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, dva časnika stroja i dva brodska motorista odnosno brodska mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacija pogona AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog radnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog časnika stroja.

II. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja od 750 do 3.000 kW

I. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

1.a. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 3 (HR) za brodove sa snagom glavnog pogonskog stroja od 750 do 1.500 kW

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 2 i AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača.

III. Brod se snagom glavnog pogonskog stroje od 220 do 750 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 1, AUT 2 i AUT 3 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja.

IV. Brod se snagom strojnog kompleksa do 220 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 1, AUT 2 i AUT 3 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja;

- u slučaju kad zapovjednik putničkog broda, koji dnevno ne plovi više od osam sati ima odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za službu upravljanja brodskim strojnim pogonom tada na brodu ne mora biti poseban upravitelj brodskog postrojenja ali umjesto njega na brodu mora biti jedan pomorac palube.

C. U službi veze - bez obzira na veličinu

- svaki časnik palube u straži mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste.

D. U službi u kuhinji

Brod preko 1.600 BRT

- jednog brodskog kuhara.

Članak 10.

Remorkeri, tegljači i pomorski tehnički plovni objekti (bager, dizalica, platforma za istraživanje i eksploataciju nafte i plina i sl.) u međunarodnoj plovidbi moraju imati najmanje slijedeči broj članova posade, i to:

A. U službi palube

1. Brod preko 1.600 BRT

- prvog časnika palube i tri kormilara;

2. Brod od 200 do 1.600 BRT

- jednog časnika palube, dva kormilara i jednog mornara-čistača;

3. Brod do 200 BRT

- jednog kormilara i jednog mornara-čistača stroja.

B. U službi stroja

1. Brod se snagom glavnog pogonskog stroja preko 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

3. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 1 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog časnika stroja.

II. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja od 750 do 3.000 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja, jednog časnika stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

1.a. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 3 (HR) za brodove sa snagom glavnog pogonskog stroja od 750 do 1.500 kW

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog časnika stroja;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 1 i AUT 2 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog časnika stroja.

III. Brod sa snagom glavnog pogonskog stroja do 750 kW

1. Brod sa klasičnim strojnim pogonom

- jednog upravitelja brodskog postrojenja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača;

2. Brod sa oznakom automatizacije pogona AUT 1, AUT 2 i AUT 3 (HR)

- jednog upravitelja brodskog postrojenja.

C. U službi veze

1. Brod preko 1.600 BRT

- jednog pomorskog radio-telegrafistu

- svaki časnik palube u straži mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste;

2. Brod od 300 do 1.600 BRT

- jednog pomorskog radio-telegrafistu ako brod upotrebljava radio-telegrafski uređaj;

- svaki časnik palube u straži mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste.

3. Brod do 300 BRT

- jednog pomorca koji ima svjedodžbu o osposobljenosti za službu pomorskog radio-telefoniste ukoliko brod ima ugrađen radio-telefonski uređaj.

D. U službi u kuhinji

Brod preko 1.600 BRT

- jednog brodskog kuhara.

Članak 11.

Remorkeri, tegljači i pomorski tehnički plovni objekti (bager, dizalica, platforma za istraživanje i eksploataciju nafte i plina i sl.) u obalnom moru Republike Hrvatske moraju imati slijedeći broj članova posade na palubi i stroju, i to:

A. U službi palube

- jednog kormilara i jednog mornara;

B. U službi stroja

- jednog upravitelja stroja i jednog brodskog motoristu odnosno brodskog mazača. Remorkeri u lučkom bazenu, odnosno remorkeri koji obavljaju poslove tegljenja moraju imati najmanje slijedeči broj članova posade na palubi i u stroju, i to:

A. U službi palube

- jednog kormilara i jednog mornara,

B. U službi stroja

- jednog upravitelja stroja.

Remorkeri u lučkom bazenu sa oznakom automatizacije AUT 1 (HR) i AUT 2 (HR) moraju imati najmanje slijedeći broj članova posade na palubi i u stroju, i to:

A. U službl palube

- jednog kormilara;

B. U službi stroja

- jednog upravitelja stroja.

Brodovi radionice koji održavaju objekte pomorske signalizacije, za vrijeme boravka u luci, moraju imati najmanje slijedeči broj članova posade, i to:

- jednog kormilara,

- jednog mornara i

- jednog brodskog motoristu.

Članak 12.

Kao vrijeme plovidbe u smislu odredbi članka 8. i 9. ovog pravilnika smatra se i vrijeme potrebno za pripremanje broda za plovidbu, odnosno putovanje, kao i vrijeme zadržavanja broda u luci koje ne traje duže od četiri sata.

Članak 13.

Ako član posade broda koji vrši međunarodno putovanje, osim radio-telegrafiste ili radio-telefoniste, koji se moraju nalaziti na brodu, napusti brod u stranoj luci, brod može isploviti iz luke i bez tog člana posade do slijedeče luke ill na putovanje koje ne traje duže od 30 dana, pod uvjetom da dužnosti člana posade koji je napustio brod preuzme osoba koja ima svjedodžbu o osposobljenosti za neposredno nižu službu.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice SFRJ ("Službeni list SFRJ", br. 29/81).

Članak 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/92-02/09

Urbroj: 530-01-92-4

Zagreb, 4. lipnja 1992.

Ministar pomorstva

dr. Davorin Rudolf, v. r.