MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 1043., točke 4), 5) i 23) Pomorskog zakonika ("Narodne novine" br. 17/1994. i 74/1994.), ministar u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O ZVANJIMA I SVJEDODŽBAMA O OSPOSOBLJENOSTI POMORACA NA BRODOVIMA TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju zvanja, stručna sprema, ispitni programi, uvjeti i načini stjecanja svjedodžbi o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti zapovjednika broda, upravitelja stroja, časnika i drugih članova posade brodova trgovačke mornarice Republike Hrvatske (u nastavku teksta "pomorci"), uvjeti i način priznavanja obnove, zamjene i oduzimanja svjedodžbi, uvjeta koje moraju zadovoljavati pravne osobe koje obavljaju naobrazbu i izobrazbu pomoraca, uvjete koje moraju zadovoljavati osobe koje utvrđuju osposobljenost pomoraca, te postupak i način izdavanja rješenja o povjeravanju naobrazbe i izobrazbe pomoraca.

Članak 2.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja:

- "brzo plovilo" označuje plovilo kako je definirano Pravilom 1, poglavlja X, Konvencije SOLAS 1974., s izmjenama i dopunama;

- "časnik" označuje člana posade broda odgovornog za plovidbenu, strojarsku ili radio stražu, koji je za takvu dužnost osposobljen sukladno s odredbama Poglavlja III. ovoga Pravilnika;

- "dopunska osposobljenost" su ovlasti pomorca za obavljanje stanovitih posebnih dužnosti kako je u odgovarajućoj svjedodžbi iskazano;

- "drugi časnik stroja" označuje časnika stroja, prvog do upravitelja stroja, koji preuzima dužnost upravitelja u slučaju ako tu dužnost upravitelj stroja ne može obavljati;

- "GMDSS" označuje Svjetski pomorski sustav pogibli i sigurnosti;

- "IMO" označuje Međunarodnu pomorsku organizaciju;

- "izobrazba" označuje stjecanje znanja i vještina putem uvježbavanja i svladavanja stručnih programa posebne namjene, propisanih ovim Pravilnikom;

- "međunarodna oznaka" ili "STCW oznaka" je skup arapskih i rimskih brojeva za raspoznavanje pojedinih ovlasti u brodskim službama, sukladno s Međunarodnom konvencijom o standardima za izobrazbu, izdavanjem svjedodžaba i držanjem straže pomoraca, 1978., kako je izmijenjena 1995. i Pravilnikom STCW;

- "Ministarstvo" jest ministarstvo ovlašteno za poslove pomorstva;

- "naobrazba" označuje stečeno znanje i vještinu u sklopu redovnog školovanja (osnovnog, srednjeg, višeg i visokog);

- "obrazovanje" označuje stjecanje znanja i vještina u sklopu redovnog školovanja;

- "odgovarajuća svjedodžba o osposobljenosti" znači ispravu, izdanu i ovjerenu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, kojom se dokazuje osposobljenost, te kojom se njezin zakoniti posjednik ovlašćuje da obavlja određene poslove na razini naznačenih odgovornosti, za vrijeme dok je ukrcan na brodu određene vrste, tonaže, te porivnih strojeva i snage;

- "ograničenje" znači smanjenje ovlasti pomorca za obavljanje određenih poslova, odnosno za službu na brodu posebne namjene ili svojstava, koje se iskazuje u njegovoj svjedodžbi o osposobljenosti;

- "plovidbena služba" znači službu na brodu koja je uvjet za izdavanje svjedodžbe o osposobljenosti;

- "pomorsko učilište" je pravna osoba koja temeljem rješenja Ministarstva obavlja naobrazbu i/ili izobrazbu važnu za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti;

- "potvrdnica o završenoj izobrazbi" označava ispravu kojom pomorsko učilište potvrđuje da je na ispravi naznačeni polaznik s uspjehom završio propisanu izobrazbu, u propisanom trajanju, sukladno s propisanim programom;

- "prvi časnik palube" označava časnika palube, prvog do zapovjednika, koji preuzima dužnost zapovijedanja brodom, u slučaju da zapovjednik tu dužnost ne može obavljati;

- "ro-ro putnički brod" znači putnički brod s prostorima za vozila (ro-ro terete) ili prostorima posebnih vrsta, kako je utvrđeno Međunarodnom konvencijom o sigurnosti ljudskih života na moru 1974., s izmjenama i dopunama;

- "tanker" označava tanker za kemikalije, brod za ukapljene plinove i tanker za ulje;

- "upravitelj stroja" označava najvišeg časnika odgovornog za poriv broda, kao i za rad i održavanje strojnih i električnih postrojenja na brodu;

- "zapovjednik broda" označava osobu koja brodom zapovijeda.

Članak 3.

Pomorac je ovlašten na brodu obavljati djelatnosti one razine odgovornosti za koje je osposobljen i stekao svjedodžbu o osposobljenosti, odnosno dopunskoj osposobljenosti, kao i sve djelatnosti svoje struke koje su niže od toga.

Na zahtjev pomorca izdat će mu se svjedodžba o osposobljenosti za obavljanje poslova nižih razina odgovornosti, odnosno brodskih djelatnosti, ako ministarstvo ili ovlaštena lučka kapetanija utvrdi da su ispunjeni uvjeti za stjecanje dotične svjedodžbe o osposobljenosti.

Članak 4.

Svjedodžbe o osposobljenosti iz glava III. i IV. ovoga Pravilnika sadrže i ovjeru kojom se pomorac ovlašćuje obavljati brodske djelatnosti na onim dužnostima i razinama odgovornosti, uz moguća ograničenja, međunarodnu oznaku te rok valjanosti, kako je u toj ispravi naznačeno.

Pomorac je dužan tijekom službe držati izvornik svjedodžbe na brodu.

Obrazac svjedodžbe o osposobljenosti pomorca propisan je u Prilogu A I ovoga Pravilnika.

Svjedodžba o osposobljenosti pomoraca, uz izvorni tekst na hrvatskom jeziku, mora sadržavati i usporedni prijevod na engleskom jeziku.

II. ZVANJA I SVJEDODŽBE O OSPOSOBLJENOSTI POMORACA

Članak 5.

Pomorci se osposobljavaju, te stječu svjedodžbe o osposobljenosti za obavljanje ovih brodskih djelatnosti:

1. plovidba

2. rukovanje i slaganje tereta

3. upravljanje poslovima na brodu i skrb za osobe na brodu

4. brodsko strojarstvo

5. elektrotehnika, elektronika i tehnika upravljanja

6. održavanje i popravci

7. radioveze.

Članak 6.

Svi članovi posade moraju prije prvog ukrcaja svladati poseban program i položiti ispit o postupcima u slučaju opasnosti na brodu (STCW A-VI/1), sukladno s programom u Prilogu B, ovoga Pravilnika.

Svi članovi posade kojima se na brodu povjeravaju poslovi glede sigurnosti i sprečavanja onečišćenja, moraju prije prvog ukrcaja svladati poseban program i položiti ispit temeljne sigurnosti na brodu (STCW A-VI/1), sukladno s programom u Prilogu B, ovoga Pravilnika.

Program iz stavka 1. i 2. ovoga članka nisu dužne svladati osobe koje su tim programima ovladale u prethodnoj stručnoj naobrazbi.

Članak 7.

Zvanja pomoraca u službi palube su:

- zapovjednik broda,

- prvi časnik palube,

- časnik plovidbene straže,

- član plovidbene straže,

- voditelj jahte,

- mornar motorist.

Zapovjednik broda, prvi časnik palube i časnik plovidbene straže osposobljavaju se za obavljanje sljedećih djelatnosti: plovidba, rukovanje i slaganje tereta, te upravljanje poslovima na brodu i skrb za osobe na brodu.

Član plovidbene straže osposobljava se za obavljanje sljedeće djelatnosti na brodu: plovidba.

Pomorac u službi palube može steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:

- zapovjednik broda od 3000 BT ili većeg (STCW II/2, točke 1-2);

- prvi časnik palube na brodu od 3000 BT ili većem (STCW II/2, točke 1-1);

- zapovjednik broda do 3000 BT (STCW II/2, točke 3-2);

- prvi časnik palube na brodu do 3000 BT (STCW II/2, točke 3-1);

- časnik plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem (STCW II/1);

- zapovjednik broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW II/3, točka 2);

- časnik plovidbene straže na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW II/3, točka 1);

- član posade koji čini dio plovidbene straže (STCW II/4);

- zapovjednik broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi (HR III/13);

- voditelj jahte (HR III/12);

- mornar-motorist (HR III/11).

Članak 8.

Zvanja pomoraca u službi stroja su:

- upravitelj stroja,

- drugi časnik stroja,

- časnik plovidbene straže u strojarnici,

- član plovidbene straže u strojarnici.

Upravitelj stroja, drugi časnik stroja i časnik plovidbene straže u strojarnici, osposobljavaju se za obavljanje sljedećih djelatnosti: brodsko strojarstvo, elektrotehnika, elektronika i tehnika upravljanja, upravljanje poslovima na brodu i skrb za osobe na brodu, i održavanje i popravci.

Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici osposobljava se za obavljanje sljedeće djelatnosti na brodu: brodsko strojarstvo.

Pomorac u službi stroja može steći sljedeće svjedodžbe o osposobljensoti:

- upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2, točka 2);

- drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2, točka 1);

- upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW (STCW III/3);

- časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim (STCW III/1);

- član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici (STCW III/4);

- časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/23).

Članak 9.

Zvanja pomoraca u GMDSS-radioslužbi su:

- radioelektroničar,

- radiooperater.

Radioelektroničar se osposobljava za obavljanje sljedećih djelatnosti na brodu: radioveze i održavanje i popravci.

Radiooperater osposobljava se za obavljanje sljedeće djelatnosti na brodu: radioveze.

Pomorac s odgovarajućim zvanjem u GMDSS-radioslužbi može steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:

- radioelektroničar I. klase (STCW IV/2, točka 1);

- radioelektroničar II. klase (STCW IV/2, točka 2);

- radiooperater s općom ovlasti (STCW IV/2, točka 3);

- radiooperater s ograničenom ovlasti (STCW IV/2, točka 4).

Pomorac sa svjedodžbom o osposobljenosti za radioelektroničara I. ili II. klase može obavljati poslove održavanja i popravaka GMDSS uređaja i opreme na brodovima u morskom području A3 i A4 ako brod, koristeći dva načina održavanja, koristi način održavanja na brodu.

Članak 10.

Brodske djelatnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika mogu se obavljati na upravljačkoj, radnoj i pomoćnoj razini odgovornosti.

Upravljačka razina odgovornosti povezuje se uz zvanje zapovjednika broda, prvoga časnika palube, upravitelja stroja i drugoga časnika stroja, odnosno uz upravljanje svim ili pojedinim točno utvrđenim djelatnostima na brodu.

Radna razina odgovornosti povezuje se uz zvanje časnika odgovornog za plovidbenu stražu ili stražu u strojarnici, radioelektroničara i radiooperatera na brodu.

Pomoćna razina odgovornosti povezuje se uz zvanje člana posade broda koji čini dio plovidbene straže ili straže u strojarnici.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, zapovjednik broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi osposobljava se na radnoj razini.

Razina odgovornosti, povezana uz dužnosti na brodu, naznačuje se u odgovarajućoj svjedodžbi o osposobljenosti.

III. UVJETI ZA STJECANJE SVJEDODŽBE O OSPOSOBLJENOSTI

Članak 11.

Svjedodžbu o osposobljenosti za mornara-motorista (HR III/11), stječe pomorac koji:

- ima osnovnu naobrazbu;

- ima najmanje 18 godina života;

- ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe na brodu ili tri godine plovidbenog iskustva kao voditelj brodice;

- udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha;

- položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Pomorac sa svjedodžbom iz stavka 1. ovoga članka ima pravo zapovijedati brodom do 25 BT u nacionalnoj plovidbi te upravljati strojem porivne snage do 150 kW.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 12.

Svjedodžbu o osposobljenosti za voditelja jahte (HR III/12), stječe pomorac koji:

- ima osnovnu naobrazbu;

- ima najmanje 18 godina života;

- završi posebnu izobrazbu sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika;

- ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe na brodu ili tri godine plovidbenog iskustva kao voditelj brodice;

- udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha;

- položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Pomorac sa svjedodžbom iz stavka 1. ovoga članka ima pravo zapovijedati jahtom do 100 GT.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 13.

Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi, osim putničkih brodova (HR III/13), stječe pomorac koji:

- ima osnovnu naobrazbu i posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika;

- ima najmanje 18 godina života;

- ima najmanje 24 mjeseca plovidbene službe u svojstvu člana posade koji čini dio plovidbene straže;

- udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha;

- položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Služba palube

Članak 14.

Svjedodbžu o osposobljenosti člana posade koji čini dio plovidbene straže (STCW II/4), stječe pomorac koji:

- ima osnovnu naobrazbu i posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika;

- ima najmanje 16 godina života;

- ima najmanje 6 mjeseci plovidbe u službi palube;

- udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha;

- položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 15.

Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika odgovornog za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW II/3), stječe pomorac koji:

- ima završenu osnovnu naobrazbu i posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika;

- ima posebnu izobrazbu o rukovanju radarskim uređajem, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika;

- ima najmanje 18 godina života;

- ima najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u službi palube;

- udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha;

- položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 16.

Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW II/3), stječe pomorac koji:

- ima najmanje 20 godina života;

- ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika odgovornog za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi;

- udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 17.

Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika palubne straže na brodovima od 500 BT ili većima (STCW II/1), stječe pomorac koji:

- je završio srednjoškolsku naobrazbu nautičkog smjera u trajanju od najmanje 4 godine ili visokoškolsku naobrazbu nautičkog smjera u trajanju od najmanje 2 godine;

- ima najmanje 18 godina života;

- ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe kao vježbenik palube, od toga najmanje 6 mjeseci na brodovima od 3000 BT ili većima u neograničenoj ili velikoj obalnoj plovidbi;

- udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha;

- položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 18.

Svjedodžbu o osposobljenosti za prvoga časnika palube na brodu do 3000 BT (STCW II/2), stječe pomorac koji:

- ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe na brodovima od 500 BT ili većima u svojstvu časnika plovidbene straže;

- udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 19.

Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT (STCW II/2), stječe pomorac koji:

- ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu prvoga časnika palube na brodovima od 500 BT ili većima ili 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem;

- udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 20.

Svjedodžbu o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većem (STCW II/2), stječe pomorac koji:

- je završio visokoškolsku naobrazbu nautičkog smjera, u trajanju od najmanje dvije godine, ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika plovidbene straže na brodovima od 3000 BT ili većima u neograničenoj plovidbi odnosno velikoj obalnoj plovidbi, ili

- je završio srednjoškolsku naobrazbu nautičkog smjera, u trajanju od najmanje četiri godine i posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika, ima najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika plovidbene straže na brodovima od 3000 BT ili većima u neograničenoj plovidbi, odnosno velikoj obalnoj plovidbi i

- udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha;

- položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 21.

Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg (STCW II/2), stječe pomorac koji:

- je završio visokoškolsku naobrazbu nautičkog smjera, u trajanju od najmanje dvije godine;

- ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu prvog časnika palube na brodovima od 3000 BT ili većima u neograničenoj plovidbi ili velikoj obalnoj plovidbi;

- udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha;

- položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom u Prilogu C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Služba stroja

Članak 22.

Svjedodžbu o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici (STCW III/4), stječe pomorac koji:

- ima osnovnu naobrazbu i posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika;

- ima najmanje 16 godina života;

- ima najmanje 6 mjeseci plovidbe u službi stroja;

- udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha;

- položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Pomorac sa svjedodžbom iz stavka 1. ovoga članka, nakon plovidbene službe od najmanje 12 mjeseci, ima pravo upravljati brodskim postrojenjem porivne snage do 350 kW, odnosno upravljati brodskom grtalicom ili dizalicom nakon 12 mjeseci službe na takvom postrojenju.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 23.

Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/23), stječe pomorac koji:

- ima završenu srednju stručnu školu u trajanju od najmanje tri godine koja sadrži najmanje program ili osnovnu naobrazbu i posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika;

- ima najmanje 18 godina života;

- ima plovidbenu službu od najmanje 12 mjeseci u službi stroja;

- udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha;

- položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Pomorac sa svjedodžbom iz alineje prve, stavka 1. ovoga članka, nakon plovidbene službe od najmanje 12 mjeseci u naznačenom svojstvu, ovlašten je upravljati brodskim postrojenjem porivne snage do 750 kW, u nacionalnoj plovidbi.

Popis stručnih škola iz alineje prve ovoga članka vodi Ministarstvo.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 24.

Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim (STCW III/1), stječe pomorac koji:

- je završio srednjoškolsku naobrazbu brodostrojarskog smjera u trajanju od 4 godine ili visokoškolsku naobrazbu brodostrojarskog smjera u trajanju od najmanje 2 godine;

- ima najmanje 18 godina života;

- ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika u strojarnici broda sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim od čega najmanje 6 mjeseci na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

- udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha;

- položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 25.

Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW (STCW III/3), stječe pomorac koji:

- ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage 750 kW ili jačim ili 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika odgovornog za strojarsku stražu na brodovima sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačima;

- udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 26.

Svjedodžbu o osposobljenosti za drugoga časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2), stječe pomorac koji:

- je završio visokoškolsku naobrazbu brodostrojarskog smjera, u trajanju od najmanje dvije godine, ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika odgovornog za strojarsku stražu na brodovima sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim, ili

- je završio srednjoškolsku naobrazbu brodostrojarskog smjera, u trajanju od najmanje četiri godine i posebnu naobrazbu, sukladno s programom u Prilogu D ovoga Pravilnika ima najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika odgovornog za strojarsku stražu na brodovima sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim i

- udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha;

- položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom u Prilogu C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 27.

Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2), stječe pomorac koji:

- je završio visokoškolsku naobrazbu brodostrojarskog smjera, u trajanju od najmanje dvije godine;

- ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu drugog časnika stroja na brodovima sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačima;

- udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha;

- položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom u Prilogu C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Radioslužba

Članak 28.

Svjedodžbu o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti (STCW IV/2), stječe pomorac koji:

- ima osnovnu naobrazbu i posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika;

- ima najmanje 18 godina života;

- udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida, sluha i govora;

- položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Pomorac sa svjedodžbom iz stavka 1. ovoga članka ima pravo obavljati poslove radioveza na brodovima koji plove samo u području A1.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 29.

Svjedodžbu o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti (STCW IV/2), stječe pomorac koji:

- ima osnovnu naobrazbu i posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika;

- ima najmanje 18 godina života;

- udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida, sluha i govora;

- položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 30.

Svjedodžbu o osposobljenosti za radioelektroničara II. klase (STCW IV/2), stječe pomorac koji:

- je završio visokoškolsku naobrazbu smjera pomorskih komunikacija i brodske elektronike ili drugog odgovarajućeg smjera, u trajanju od najmanje dvije godine, a koji uključuje najmanje program propisan u Prilogu D ovoga Pravilnika;

- ima najmanje 12 mjeseci plovidbenog staža;

- udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida, sluha i govora;

- položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Potvrdnicu o sukladnosti drugog odgovarajućeg smjera iz stavka 1. pomorac je dužan ishoditi od visokoškolske ustanove koja je ovlaštena ostvarivati programe pomorskih komunikacija i brodske elektronike.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 31.

Svjedodžbu o osposobljenosti za radioelektroničara I. klase (STCW IV/2), stječe pomorac koji:

- ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu radioelektroničara II. klase;

- udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida, sluha i govora;

- položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Dvonamjenska osposobljenost

Članak 32.

Svjedodžbu o dvonamjenskoj osposobljenosti stječe pomorac koji sukladno s ovim pravilnikom stekne i drugu osposobljenost.

Razina dvonamjenske osposobljenosti mora biti jednaka svakoj pojedinačno utvrđenoj osposobljenosti iz članaka 14. do 21. i 22. do 27. ovoga Pravilnika.

Posjedovanje svjedodžbe o dvonamjenskoj osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka ne može poslužiti kao osnovica za smanjenje broja članova posade, manje vrednovanje pojedinačnog zvanja, niti kao opravdanje za obavljanje dviju dužnosti na brodu.

Vježbenici

Članak 33.

Vježbenik palube i vježbenik stroja dužni su tijekom vježbeničke službe slijediti propisani program izobrazbe na brodu, sukladno Prilogu E ovoga Pravilnika, podvrgavati se nadzoru i praćenju od strane osposobljenog i ovlaštenog časnika na takvom brodu, te voditi vježbenički dnevnik, sukladno s obrascem propisanim u Prilogu F ovoga Pravilnika.

Zapovjednik broda je dužan ovlastiti časnika odgovornog za nadzor i praćenje rada vježbenika.

IV. SVJEDODŽBE O DOPUNSKOJ OSPOSOBLJENOSTI

Protupožarna zaštita

Članak 34.

Zapovjednik broda, upravitelj stroja, časnici palube i stroja te sve druge osobe koje upravljaju protupožarnim postupcima moraju imati Svjedodžbu o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara (STCW VI/3).

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pomorcu koji završi naprednu izobrazbu protupožarne zaštite, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika i položi odgovarajući ispit.

Program iz stavka 2. ovoga članka nisu dužne svladavati osobe sa završenom srednjom i visokom naobrazbom pomorskog usmjerenja.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Tankeri

Članak 35.

Zapovjednik, časnici i članovi posade tankera, koji sudjeluju u poslovima rukovanja teretom i teretnim uređajem broda, te skrbi o teretu, moraju imati Svjedodžbu o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za ulje (STCW V/1).

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pomorcu koji:

- ima najmanje tri mjeseca priznate plovidbene službe na tankeru za ulja, ili

- je završio izobrazbu upoznavanja tankera, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika;

- je položio odgovarajući ispit.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 36.

Zapovjednik, časnici i članovi posade tankera koji sudjeluju u poslovima rukovanja teretom i teretnim uređajem broda te skrbi o teretu, moraju imati Svjedodžbu o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za kemikalije (STCW V/1).

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pomorcu koji:

- ima najmanje tri mjeseca priznate plovidbene službe na tankeru za kemikalije, ili

- je završio izobrazbu upoznavanja tankera, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika;

- je položio odgovarajući ispit.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 37.

Zapovjednik, časnici i članovi posade tankera koji sudjeluju u poslovima rukovanja teretom i teretnim uređajem broda te skrbi o teretu, moraju imati Svjedodžbu o osnovnoj osposobljenosti za rad na brodovima za ukapljene plinove (STCW V/1).

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pomorcu koji:

- ima najmanje tri mjeseca priznate plovidbene službe na brodovima za ukapljene plinove, ili

- je završio izobrazbu upoznavanja tankera, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika;

- je položio odgovarajući ispit.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničennja.

Članak 38.

Zapovjednik, upravitelj stroja, prvi časnik palube, drugi časnik stroja i svaka druga osoba koja neposredno upravlja ukrcajem ili iskrcajem ili odgovara za prijevoz i rukovanje teretom na tankerima za ulje, mora uz svjedodžbu iz članka 35. ovoga Pravilnika imati Svjedodžbu o osposobljenosti za rad na tankerima za ulje (STCW V/1).

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pomorcu koji ima najmanje šest mjeseci priznate plovidbene službe na tankerima za ulje, te koji završi posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika i položi odgovarajući ispit.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 39.

Zapovjednik, upravitelj stroja, prvi časnik palube, drugi časnik stroja i svaka druga osoba koja neposredno upravlja ukrcajem ili iskrcajem ili odgovara za prijevoz i rukovanje teretom na tankerima za kemikalije, mora uz svjedodžbu iz članka 36. ovoga Pravilnika imati Svjedodžbu o osposobljenosti za rad na tankerima za kemikalije (STCW V/1).

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pomorcu koji ima najmanje šest mjeseci priznate plovidbene službe na tankerima za kemikalije, te koji završi posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika i položi odgovarajući ispit.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 40.

Zapovjednik, upravitelj stroja, prvi časnik palube, drugi časnik stroja i svaka druga osoba koja neposredno upravlja ukrcajem ili iskrcajem ili odgovara za prijevoz i rukovanje teretom na brodovima za ukapljene plinove, mora uz svjedodžbu iz članka 37. ovoga Pravilnika imati Svjedodžbu o osposobljenosti za rad na brodovima za ukapljene plinove (STCW V/1).

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pomorcu koji ima najmanje šest mjeseci priznate plovidbene službe na brodovima za ukapljene plinove, te koji završi posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika i položi odgovarajući ispit.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Rukovanje sredstvima za spašavanje

Članak 41.

Svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom osim brze spasilačke brodice (STCW VI/2), izdat će se pomorcu koji:

- ima najmanje 18 godina;

- ima najmanje 12 mjeseci priznate plovidbene službe, ili

- najmanje 6 mjeseci priznate plovidbene službe i završenu posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika;

- položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 42.

Svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brzom spasilačkom brodicom (STCW VI/2), izdat će se pomorcu koji:

- ima svjedodžbu iz članka 41. ovoga Pravilnika;

- završi posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika i

- položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Prva medicinska pomoć

Članak 43.

Svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći (STCW VI/4), izdat će se pomorcu koji završi posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika i položi odgovarajući ispit.

Program iz stavka 1. ovoga članka nisu dužne svladavati osobe koje su završile srednjoškolsku ili visokoškolsku naobrazbu nautičkog smjera.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Medicinska skrb

Članak 44.

Svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu (STCW VI/4), izdat će se pomorcu koji završi posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika i položi odgovarajući ispit, ako je prethodno osposobljen sukladno s člankom 43. ovoga Pravilnika.

Program iz stavka 1. ovoga članka nisu dužne svladavati osobe koje su završile srednjoškolsku ili visokoškolsku naobrazbu nautičkog smjera.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Druga dopunska osposobljenost

Članak 45.

Zapovjednik, časnici i članovi posade ro-ro putničkog broda dužni su prije preuzimanja dužnosti na ro-ro putničkim brodovima proći odgovarajuću izobrazbu prema programu iz Priloga D ovoga Pravilnika i steći Svjedodžbu o mjerama sigurnosti na ro--ro putničkom brodu (STCW V/2).

Program iz stavka 1. ovoga članka dužne su svladati osobe kako slijedi:

- upravljanje skupinama ljudi u izvanrednim okolnostima - zapovjednici, časnici i drugo osoblje zaduženo prema rasporedu za uzbunu i pružanje pomoći putnicima;

- upoznavanje sa svojstvima ro-ro putničkih brodova - zapovjednici, časnici i drugo osoblje ro-ro putničkog broda s posebnim dužnostima i odgovornostima;

- sporazumijevanje u izvanrednim okolnostima i pri korištenju prsluka za spašavanje - osoblje koje pruža izravne usluge putnicima u putničkim prostorijama ro-ro putničkoga broda s posebnim dužnostima i odgovornostima;

- mjere sigurnosti putnika i tereta, odnosno cjelovitost trupa - zapovjednici, prvi časnici palube, upravitelji stroja, drugi časnici stroja i bilo koja druga osoba izravno odgovorna za ukrcaj i iskrcaj putnika, ukrcaj, iskrcaj ili osiguranje tereta, odnosno zatvaranje otvora na trupu;

- upravljanje u opasnim okolnostima i ljudskim ponašanjem - zapovjednici, prvi časnici palube, upravitelji stroja, drugi časnici stroja i bilo koja druga osoba izravno odgovorna za sigurnost putnika u izvanrednim okolnostima.

Osobama koje su dužne svladati samo dio programa iz stavka 1. ovoga članka, isti će na odgovarajući način biti naznačeni u svjedodžbi.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost na razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Posjednici ove svjedožbe dužni su svakih pet godina pohađati odgovarajuću izobrazbu ili odgovarajuće izobrazbe prema programu iz Priloga D ovoga Pravilnika i položiti odgovarajući ispit.

Članak 46.

Zapovjednik, časnici i članovi posade putničkoga broda dužni su prije preuzimanja dužnosti na putničkim brodovima proći odgovarajuću izobrazbu prema programu iz Priloga D ovoga Pravilnika i steći Svjedodžbu o mjerama sigurnosti na putničkom brodu (STCW V/3).

Program iz stavka 1. ovoga članka dužne su svladati osobe kako slijedi:

- upravljanje skupinama ljudi u izvanrednim okolnostima - zapovjednici, časnici i drugo osoblje zaduženo prema rasporedu za uzbunu i pružanje pomoći putnicima;

- upoznavanje sa svojstvima putničkih brodova - zapovjednici, časnici i drugo osoblje putničkog broda s posebnim dužnostima i odgovornostima;

- sporazumijevanje u izvanrednim okolnostima i pri korištenju prsluka za spašavanje - osoblje koje pruža izravne usluge putnicima u putničkim prostorijama putničkog broda s posebnim dužnostima i odgovornostima;

- mjere sigurnosti putnika i tereta, odnosno cjelovitosti trupa - zapovjednici, prvi časnici palube, upravitelji stroja, drugi časnici stroja i bilo koja druga osoba izravno odgovorna za ukrcaj i iskrcaj putnika, ukrcaj, iskrcaj ili osiguranje tereta odnosno zatvaranje otvora na trupu;

- upravljanje u opasnim okolnostima i ljudskim ponašanjem - zapovjednici, prvi časnici palube, upravitelji stroja, drugi časnici stroja i bilo koja druga osoba izravno odgovorna za sigurnost putnika u izvanrednim okolnostima.

Osobama koje su dužne svladati samo dio programa iz stavka 1. ovoga članka, isti će na odgovarajući način biti naznačeni u svjedodžbi.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost na razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Posjednici ove svjedodžbe dužni su svakih pet godina pohađati odgovarajuću izobrazbu ili odgovarajuće izobrazbe prema programu iz Priloga D ovoga Pravilnika i položiti odgovarajući ispit.

Rukovanje opasnim teretima

Članak 47.

Zapovjednik, prvi časnik palube i svi pomorci odgovorni za rukovanje opasnim teretom naznačenim u Međunarodnom pomorskom pravilniku o opasnim teretima (IMDG Code) i Pravilniku o prijevozu tereta koji su opasni u rasutom stanju (MBH) moraju posjedovati Svjedodžbu o osposobljenosti za rad s opasnim teretima (STCW B-V/4 i STCW B-V/5).

Svjedodžba iz prednjeg stavka izdat će se pomorcu koji završi posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika i položi odgovarajući ispit.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 48.

Svjedodžbu o osposobljenosti za upravljanje brzim plovilom stječe pomorac koji:

- posjeduje svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika, upravitelja ili časnika palube ili stroja;

- završi posebnu izobrazbu i uvježbavanje na brodu za koji se izdaje svjedodžba sukladno s programom iz priloga D ovoga Pravilnika;

- udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida, sluha i govora;

- položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžbu o osposobljenosti za rad na brzom plovilu stječe pomorac koji:

- završi posebnu izobrazbu i uvježbavanje na brodu za koji se izdaje svjedodžba sukladno s programom iz priloga D ovoga Pravilnika;

- udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida, sluha i govora;

- položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžbe iz stavka 1. i 2. ovoga članka imaju valjanost za plovni put za koji se izdaju, te valjanost za razdoblje od dvije godine od dana izdavanja.

Svjedodžbe se izdaju na obrascima iz priloga A III. ovoga Pravilnika.

V. OBRAZOVANJE I IZOBRAZBA POMORACA

Članak 49.

Izobrazbu pomoraca, radi stjecanja pojedinih svjedodžaba, obavljaju pomorska učilišta na temelju odluke o povjeravanju izobrazbe koje izdaje Ministarstvo.

Obrazovanje pomoraca, radi stjecanja pojedinih svjedodžbi o osposobljenosti, obavljaju pomorska učilišta ovlaštena posebnim propisima i uz suglasnost Ministarstva.

Odluku o povjeravanju izobrazbe ili davanju suglasnosti za obavljanje obrazovanja pojedinom pomorskom učilištu donosi Ministarstvo, na temelju pismenoga zahtjeva odnosnoga pomorskog učilišta.

Zahtjev za povjeravanjem obrazovanja i/ili izobrazbe podnosi se za svaki pojedini program obrazovanja ili izobrazbe koji pomorsko učilište namjerava provoditi.

Zahtjev za povjeravanjem obrazovanja i/ili izobrazbe mora sadržavati najmanje:

a) popis nastavnika koji izvode nastavu i/ili uvježbavanje uključujući: ime i prezime, dob, školsku spremu, osnovnu i dopunsku osposobljenost sukladno ovom Pravilniku, nastavno i/ili znanstveno zvanje i radno iskustvo, te razdoblje za koje je pojedini nastavnik zaposlen;

b) broj, veličina i opis prostora te namjenske opreme gdje i s kojima će se obrazovanje i/ili izobrazba odvijati;

c) planove i programe po kojima će se odvijati obrazovanje i/ili izobrazba na hrvatskom i engleskom jeziku;

d) popis obveznih i dopunskih uređaja i simulatora s njihovim opisom;

e) primjerke korištene literature i/ili pisanih uputa, nastavnih filmova i druge prikladne opreme;

f) plan upisa i nastavnih razdoblja s naznakom broja pristupnika u pojedinom nastavnom razdoblju.

Planovi i programi obrazovanja iz stavka 1. ovoga članka koje izvode srednjoškolska i visokoškolska pomorska učilišta, moraju prethodno biti odobrena od nadležnog ministarstva.

Članak 50.

Pomorsko učilište koje se prijavljuje za povjeravanje obrazovanja i/ili izobrazbu pomoraca s ciljem stjecanja svjedodžbi o osposobljenosti iz poglavlja III. i poglavlja IV. ovoga Pravilnika, dužno je podnijeti prikaz svoga nastavnog osoblja i dokazati da nastavnici koji imaju sudjelovati u teoretskom ili praktičnom obrazovanju i/ili izobrazbi polaznika, uključujući njihovo uvježbavanje na simulatorima, udovoljavaju ovim uvjetima:

a) da su nastavnici predmeta uže pomorske struke osposobljeni najmanje za onu djelatnost i moguću razinu odgovornosti kojima je obrazovanje i/ili izobrazba namijenjena;

b) da svi nastavnici posjeduju potrebno iskustvo u svojoj struci i predmetu;

c) da svi nastavnici poznaju cjelokupan program obrazovanja i/ili izobrazbe u kojoj sudjeluju;

d) da svi nastavnici koji sudjeluju u pojedinačnim vrstama obrazovanja i/ili izobrazbe poznaju posebne ciljeve odnosnog obrazovanja i/ili izobrazbe;

e) da svi nastavnici poznaju nastavne metode, njihovu primjenu i učinke;

f) da se svi nastavnici u svom nastavnom djelovanju savjesno i dosljedno prilagođuju tehnološkim i drugim izmjenama u brodarstvu;

g) da svi nastavnici realno ocjenjuju i povoljno utječu na formiranje stručne i ljudske ličnosti polaznika, kao budućih pomoraca.

Članak 51.

Obrazovanje i/ili izobrazbu pomoraca za svjedodžbe iz članaka 17. i 20. ovoga Pravilnika, Ministarstvo može povjeriti jedino pomorskom učilištu koje, uz drugu redovitu nastavnu opremu i pomagala, raspolaže:

a) uređajem za radarsku simulaciju plovidbe broda, uz prikaze relativnog i stvarnog kretanja, oponašanje stvarnog vremenski uvjetovanog okruženja, dva vježbenička mjesta vlastitog broda, parametre za najmanje 20 ciljanih plovila i odgovarajuća sredstva veze, sukladno s važećim preporukama Međunarodne pomorske organizacije;

b) uređajem za ARPA simulaciju, uz mogućnost ručnog i automatskog prihvata cilja, obavijesti o prethodno prijeđenom putu, primjenu izuzetih područja, vektorsko grafičku vremensku tablicu podataka i mogućnost probnih manevara, sukladno s važećim preporukama Međunarodne pomorske organizacije;

c) mogućnošću uporabe broda za praktično uvježbavanje polaznika.

Članak 52.

Obrazovanje i/ili izobrazbu pomoraca za svjedodžbe iz članaka 28. do 31. ovoga Pravilnika, Ministarstvo može povjeriti jedino pomorskom učilištu koje, uz drugu redovitu nastavnu opremu i pomagala, raspolaže operativnom brodskom radiopostajom, uz mogućnost rada ili simuliranja rada VHF, VHF/DSC, NAVTEX, EPIRB, SART, INMARSAT A ili B, INMARSAT C, MF/HF NBDP, MF/HF-DSC i veze putem tiskanog teksta, sukladno s važećim preporukama Međunarodne pomorske organizacije.

Obrazovanje i/ili izobrazbu pomoraca za svjedodžbe iz članka 28. ovoga Pravilnika, Ministarstvo može povjeriti jedino pomorskom učilištu koje, uz drugu redovitu nastavnu opremu i pomagala, raspolaže operativnom brodskom radiopostajom, uz mogućnost rada ili simuliranja rada VHF, VHF/DSC, NAVTEX, EPIRB, SART, sukladno s važećim preporukama Međunarodne pomorske organizacije.

Članak 53.

Ministarstvo može donijeti odluku o povjeravanju obrazovanja i/ili izobrazbe pojedinom pomorskom učilištu ako:

a) pomorsko učilište raspolaže dovoljnim brojem nastavnika za predviđeni plan i program obrazovanja i/ili izobrazbe i predviđenim brojem pristupnika, sukladno s pedagoškim mjerilima;

b) trajanje i sadržaj plana i programa u potpunosti zadovoljavaju uvjete ovoga Pravilnika, STCW Pravilnika - dio A, odnosno odgovarajućih IMO predložaka;

c) oprema, uređaji, simulatori i nastavni prostori omogućuju obrazovanje i/ili izobrazbu predviđenoga broja pristupnika.

Članak 54.

Ministarstvo će u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva donijeti rješenje o povjeravanju obrazovanja i/ili izobrazbe pojedinom pomorskom učilištu.

Rješenje o povjeravanju nastave mora sadržavati najmanje: naziv pomorskog učilišta, STCW oznaku ili oznake programa osposobljavanja koje je odnosno pomorsko učilište ovlašteno provoditi, brod pod kojim je uvedeno odnosno rješenje, datum izdavanja i datum isteka njegova važenja.

Rješenje Ministarstva o povjeravanju izobrazbe pomoraca pojedinom pomorskom učilištu donosi se za razdoblje od najviše tri godine.

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može voditi upravni spor.

Pomorsko učilište kojem je odobreno održavanje izobrazbe pomoraca plaća godišnju naknadu.

Naknada iz stavka 5. ovoga članka plaća se godišnje, unaprijed računajući mjesec u kojem je izdana.

Za prvu godinu naknada se plaća prilikom preuzimanja rješenja.

Visinu naknade propisat će ministar.

Članak 55.

Ako Ministarstvo utvrdi da pomorsko učilište ne zadovoljava uvjete na temelju kojih mu je izdano rješenje ili utvrdi bilo koju drugu nepravilnost u radu pomorskog učilišta, odnosno ako pomorsko učilište ne plati naknadu iz članka 54. ovog Pravilnika, može mu oduzeti rješenje i prije isteka njegove valjanosti.

Članak 56.

Svako pomorsko učilište dužno je najmanje tri dana prije početka izobrazbe izvijestiti Ministarstvo ili nadležnu lučku kapetaniju o danu i vremenu početka i okončanja izobrazbe i broju pristupnika.

Svako pomorsko učilište, kojemu je povjerena izobrazba pomoraca dužno je do 1. ožujka tekuće godine podnijeti Ministarstvu izvješće koje mora sadržavati najmanje: broj pristupnika koji su pristupili i broj pristupnika koji su uspješno savladali program obrazovanja ili izobrazbe za pojedine programe, unapređenja nastavne djelatnosti i možebitne izmjene glede zadovoljavanja uvjeta na temelju kojih je povjereno izvođenje obrazovanja i izobrazbe.

Svako pomorsko učilište, kojemu je povjereno obrazovanje ili izobrazba pomoraca, dužno je najmanje svake druge godine u sklopu svog unutarnjeg ustroja poduzeti temeljitu raščlambu svog rada, pouzdano utvrditi standarde kakvoće koje u obrazovanju i izobrazbi pomoraca postiže, te o tome Ministarstvu uputiti pismeno izvješće.

Ostvarivanje ciljeva pomorskog učilišta, kojem je povjereno obrazovanje i izobrazba pomoraca, pod izravnim je nadzorom Ministarstva. Ministarstvo je dužno najmanje svake treće godine poduzeti podroban pregled i raščlambu učinka obrazovanja i izobrazbe, poradi ocjene općih standarda kakvoće u radu svakog pojedinog pomorskog učilišta.

Stupanj u kojemu pojedino pomorsko učilište udovoljava obvezama iz prethodnoga članka Ministarstvo će uzeti u razmatranje i u obzir pri odluci o povjeravanju obrazovanja i/ili izobrazbe pomoraca za naredno razdoblje.

Članak 57.

Svakom pristupniku koji s uspjehom završi propisani program izobrazbe, pomorsko učilište izdaje potvrdnicu, na obrascu propisanom u Prilogu G II. ovoga Pravilnika.

VI. POSTUPAK IZDAVANJA SVJEDODŽBI O OSPOSOBLJENOSTI I DOPUNSKOJ OSPOSOBLJENOSTI

Članak 58.

Svjedodžba o osposobljenosti izdaje se na zahtjev pomorca, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani ovim Pravilnikom.

Uz zahtjev za izdavanje svjedodžbe, podnositelj je dužan priložiti dvije fotografije novijeg datuma i dokaze o:

a) identitetu i starosnoj dobi;

b) udovoljavanju propisanim uvjetima zdravstvene sposobnosti;

c) položenom odgovarajućem ispitu (ako je ispit propisan);

d) udovoljavanju svim uvjetima obveznog obrazovanja i/ili izobrazbe za stjecanje odnosne svjedodžbe;

e) udovoljavanju svim propisanim uvjetima glede trajanja plovidbene službe u odgovarajućem svojstvu i na odgovarajućoj vrsti broda;

f) udovoljavanju i drugim standardima osposobljenosti, propisanima ovim Pravilnikom, glede onih osposobljenosti, djelatnosti i razina odgovornosti koje se u odnosnoj svjedodžbi iskazuju;

g) najviše do sada stečeno zvanje u pomorstvu.

Članak 59.

Udovoljavanje propisanim zdravstvenim uvjetima dokazuje se valjanim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti, koje je izdala ovlaštena zdravstvena ustanova.

Članak 60.

Udovoljavanje uvjetima glede trajanja plovidbene službe u odgovarajućem svojstvu i na odgovarajućoj vrsti broda, dokazuje se:

a) ako je pomorac bio ukrcan na hrvatskom brodu - ovjerenim bilješkama u svojoj pomorskoj knjižici, odnosno odobrenju za ukrcavanje;

b) ako je pomorac bio ukrcan na brodu strane državne pripadnosti - sukladno s nacionalnim propisima države čiju zastavu brod vija.

Članak 61.

Kad je uvjetima za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti propisano polaganje ispita, Ministarstvo ili nadležna lučka kapetanija će temeljem zahtjeva podnesenog sukladno s člankom 58. ovoga Pravilnika, ako se utvrdi da su svi uvjeti ispunjeni, uputiti pristupnika na ispit, o čemu će donijeti zaključak.

Zaključak iz stavka 1. ovog članka, sadrži osim odobrenja za pristupanje ispitu, vrijeme i mjesto polaganja ispita.

Članak 62.

Ako podnositelj zahtjeva udovoljava svim propisanim uvjetima za izdavanje tražene svjedodžbe o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti, Ministarstvo ili nadležna lučka kapetanija donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva, prilog kojem je odgovarajuća svjedodžba.

Ako podnositelj zahtjeva ne udovoljava nekom od uvjeta za izdavanje tražene svjedodžbe o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti, Ministarstvo ili nadležna lučka kapetanija izdat će rješenje o odbijanju zahtjeva.

Protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka, nezadovoljna stranka može uložiti žalbu Ministarstvu pomorstva, prometa i veza, putem tijela koje je rješenje donijelo, u roku od 14 dana.

Ispiti za stjecanje svjedodžaba o osposobljenosti

Članak 63.

Stručne ispite za stjecanje svjedodžaba o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti iz poglavlja III. i IV. ovoga Pravilnika, pomorci polažu pred ispitnim povjerenstvima.

Članove ispitnih povjerenstava i ispitivače imenuje ministar.

Prijedlog članova ispitnih povjerenstava koja se osnivaju pri Ministarstvu, i ispitivača daje ravnatelj uprave za pomorstvo, a prijedlog sastava ispitnih povjerenstava koja se osnivaju pri lučkim kapetanijama, i ispitivača, daje lučki kapetan.

Prijedlog za imenovanje člana ispitnoga povjerenstva i ispitivača mora sadržavati pisane dokaze o udovoljavanju uvjetima za člana ispitnoga povjerenstva.

Pri određivanju sastava ispitnoga povjerenstva i ispitivača, ministar može imenovati i potreban broj pripravnika za dužnosti člana povjerenstva.

Pripravnici za članove ispitnoga povjerenstva moraju zadovoljiti sve potrebne uvjete za člana ispitnoga povjerenstva, osim uvjeta koji se odnose na iskustvo.

Članove ispitnoga povjerenstva i ispitivače, ministar imenuje na rok od dvije godine.

Tajnika ispitnoga povjerenstva imenuje ravnatelj Uprave za pomorstvo, iz redova zaposlenika Uprave, odnosno lučki kapetan, iz redova zaposlenika kapetanije.

Članak 64.

Ispitna povjerenstva za sva ili pojedina zvanja osnivaju se u Ministarstvu i lučkim kapetanijama, u kojima se nalaze sjedišta pomorskih učilišta kojima je, temeljem rješenja Ministarstva povjerena izobrazba i/ili obrazovanje pomoraca radi stjecanja tog ili tih zvanja.

Članak 65.

Svaki član ispitnoga povjerenstva mora:

- imati odgovarajuću naobrazbu i izobrazbu, najmanje onu koja je potrebna za stjecanje svjedodžbe za koju se ispit održava;

- imati odgovarajuće iskustvo u provjeri znanja i ocjenjivanju stručne osposobljenosti pomoraca;

- završiti izobrazbu za članove ispitnoga povjerenstva, sukladno s programom u Prilogu D ovoga Pravilnika.

Pod odgovarajućom naobrazbom i izobrazbom smatra se najmanje naobrazba i izobrazba potrebna za stjecanje ovlaštenja za koje se ispit održava.

Smatra se da odgovarajuće iskustvo ima osoba koja je u svojstvu pripravnika za člana ispitnoga povjerenstva bila nazočna postupku ispitivanja i ocjenjivanja u najmanje tri ispitna roka i najmanje 30 pristupnika.

Članak 66.

Ispitno povjerenstvo za svaki pojedini ispit čine predsjednik i dva člana, osim za stjecanje svjedodžaba iz članaka 17., 20., 21., 24., 26., 27., 30. i 31. ovoga Pravilnika, kad ispitno povjerenstvo čine predsjednik i četiri člana.

Članove ispitnoga povjerenstva za svaki pojedini ispit određuje predsjednik ispitnoga povjerenstva iz redova imenovanih članova.

Predsjednik i članovi povjerenstva ujedno su ispitivači iz pojedinih predmeta.

Ako je broj predmeta veći od broja članova povjerenstva, predsjednik povjerenstva uključit će odgovarajući broj ispitivača.

Članak 67.

Članovi ispitnoga povjerenstva dužni su redovito ukazivati nazočnim pripravnicima na prednosti i nedostatke uočene u znanjima i vještinama ispitanih pristupnika, te na okolnosti bitne za konačnu ocjenu.

Članak 68.

Ispiti za stjecanje svjedodžaba o osposobljenosti pomoraca, pri kojima program i način provjere osposobljenosti zahtijeva posebnu tehničku opremu ili pomagala, održavaju se u prostorima odgovarajućih pomorskih učilišta.

Članak 69.

Rokovi za polaganje ispita za stjecanje svjedodžaba o osposobljenosti pomoraca jesu redoviti i izvanredni.

Redovite rokove za polaganje ispita utvrđuje Ministarstvo, unaprijed za svaku kalendarsku godinu.

Izvanredne rokove za polaganje ispita Ministarstvo može odrediti samo na izričiti prijedlog brodarskog društva ili na zahtjev najmanje pet pristupnika.

Članak 70.

Ispit iz pojedinih dijelova programa (predmeta) može se polagati pisano, usmeno i praktično.

Ispitni program i način polaganja ispita za stjecanje pojedine svjedodžbe, utvrđuju se u prilozima ovoga Pravilnika.

Sadržaj pisanog dijela ispita utvrđuje Ministarstvo.

Praktični dio ispita se u pravilu održava na suvremeno opremljenom brodu, prema izboru i odluci predsjednika komisije, a iznimno se može održati u odgovarajuće opremljenim prostorijama s namjenskim uređajima ili na simulatoru.

Članak 71.

Ocjena uspjeha pristupnika iz svakoga predmeta na ispitu je "zadovoljio" ili "nije zadovoljio", a ocjena sveukupnog ispita je "položio" ili "nije položio".

Članak 72.

Za pristupnika koji odustane od započetoga polaganja ispita ili popravnoga dijela ispita, drži se da ispit nije položio.

Pristupniku koji ne pokaže dostatan uspjeh iz pisanog dijela ispita uskraćuje se pravo polagati usmeni ispit iz toga predmeta, a polazniku koji ne pokaže dostatan uspjeh iz trećine predmeta, uskraćuje se pravo polagati preostale predmete.

Članak 73.

Po okončanju ispitivanja, ispitno povjerenstvo utvrđuje ocjenu iz svakoga predmeta i konačnu ocjenu, te izdaje potvrdnicu o uspjehu na ispitu, koju potpisuje predsjednik i tajnik ispitnoga povjerenstva.

Ukoliko se pristupnik upućuje na popravni ispit, potvrdnica sadrži i mjesto i vrijeme polaganja popravnog ispita.

Obrazac potvrdnice propisan je u Prilogu H III. ovoga Pravilnika.

Članak 74.

Tijekom polaganja ispita vodi se zapisnik u kojega se unose svi podaci od važnosti za postupak i ishod na ispitu, a poglavito imena članova ispitnoga povjerenstva, nazivi predmeta, uspjeh iz svakoga predmeta, te konačna ocjena.

Zapisnik vodi tajnik, a potpisuju ga predsjednik i tajnik ispitnog povjerenstva.

Članak 75.

Neposredno po priopćenju ishoda ispita, a najkasnije tijekom narednoga radnog dana po održanom ispitu, pristupnik ima pravo uložiti pisani i obrazloženi prigovor na odluku povjerenstva.

O prigovoru pristupnika, predsjednik povjerenstva odmah izvješćuje Ministarstvo, koje može potvrditi odluku ispitnoga povjerenstva ili odrediti da se ispit ili dio ispita u roku od tri dana ponovi.

Članak 76.

Popravni ispit za sve svjedodžbe iz poglavlja III. ovoga Pravilnika može se polagati iz najviše dvaju predmeta i to najranije 30 dana od započetoga polaganja ispita.

Popravni ispit za sve svjedodžbe iz poglavlja IV. ovoga Pravilnika može se polagati iz najviše dvaju predmeta i to najranije 15 dana od započetoga polaganja ispita.

Popravni se ispiti polažu pred istim ispitnim povjerenstvom.

Za pristupnika koji na popravnom ispitu bude iz bilo kojega predmeta ili načina polaganja ocijenjen s "Nije zadovoljio", drži se da cijeli ispit nije položio.

Članak 77.

Pristupnici koji ne polože ispit za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti iz poglavlja III. ovoga Pravilnika, ne mogu pristupiti ponovnom polaganju u roku kraćem od 3 mjeseca.

Iznimno, pristupnici za stjecanje svjedodžbe iz članaka 28. i 29. ovoga Pravilnika, mogu pristupiti ponovnom polaganju ispita u roku od najmanje 30 dana.

Pristupnici koji ne polože ispit za stjecanje svjedodžbe iz poglavlja IV. ovoga Pravilnika ne mogu pristupiti ponovnom polaganju u roku kraćem od 30 dana.

Članak 78.

Ministarstvo može na zahtjev lučke kapetanije u izuzetnim slučajevima dopustiti skraćivanje rokova iz članaka 76. i 77. ovoga Pravilnika.

Članak 79.

Pristupnici koji su položili ispit propisan člankom 21. ovoga Pravilnika, stječu naziv "kapetan duge plovidbe".

Kapetani duge plovidbe, po položenom ispitu, polažu svečanu zakletvu pred Ministrom ili lučkim kapetanom.

Članak 80.

Sve administrativne poslove u svezi s organizacijom, pripremama i održavanjem ispita obavlja Ministarstvo ili lučka kapetanija pri kojoj je ispitno povjerenstvo ustanovljeno.

Članovi ispitnoga povjerenstva, osobe koje je ministar ovlastio za pripremu sadržaja pisanih ispita, ispitivači i tajnik imaju pravo na naknadu za svoj rad, u visini koju svojim rješenjem utvrdi ministar.

Troškove rada ispitnoga povjerenstva snose pristupnici.

VII. PRIZNAVANJE, OBNOVA I ZAMJENA SVJEDODŽABA O OSPOSOBLJENOSTI

Priznavanje svjedodžaba izdanih od 
nadležnih tijela strane države

Članak 81.

Svjedodžbe o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti izdane od nadležnih tijela druge države stranke Konvencije STCW 1978/1995, priznaje se u Republici Hrvatskoj, uz uvjet uzajamnosti i jednakovrijednosti.

Postupak priznavanja svjedodžaba vodi Ministarstvo.

Pojedina isprava iz stavka 1. ovoga članka priznaje se, na zahtjev pomorca, ako su ispunjeni svi zahtjevi i uvjeti propisani za izdavanje takve svjedodžbe, sukladno s odredbama ovoga Pravilnika.

Ako se utvrdi da standardi obrazovanja i/ili izobrazbe, te uvjeti za izdavanje svjedodžbe u državi koja je izdala svjedodžbu ne odgovaraju uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, Ministarstvo može odrediti dodatno obrazovanje i/ili izobrazbu, dodatnu plovidbenu službu i polaganje odgovarajućih ispita prema odgovarajućem programu iz Priloga C ili D ovoga Pravilnika.

Priznavanje svjedodžbe potvrđuje se odgovarajućom Ovjerom koja se izdaje na obrascu propisanom u Prilogu A II. ovoga Pravilnika.

Svjedodžbe o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti izdane od strane država koje nisu članice Konvencije STCW 1978/1995, neće se priznati u Republici Hrvatskoj.

Obnova svjedodžaba

Članak 82.

Svjedodžbe o osposobljenosti kojima je valjanost pet godina, obnavljaju se za isto razdoblje ukoliko naslovnik svjedodžbe dokaže svoju stručnu osposobljenost i zdravstvenu sposobnost.

Stručna osposobljenost iz prethodnog stavka postiže se:

a) potvrđenom plovidbenom službom tijekom koje je pomorac obavljao dužnosti što odgovaraju svjedodžbi koju posjeduje i to najmanje u razdoblju od ukupno jedne godine tijekom proteklih pet godina, ili

b) obavljanjem onih dužnosti koje se drže jednakima plovidbenoj službi i to: lučkoga kapetana, inspektora sigurnosti plovidbe, peljara, člana ispitnoga povjerenstva za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti ili nastavnika u teoretskom ili praktičnom obrazovanju ili izobrazbi polaznika za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti i to najmanje u razdoblju od 12 mjeseci tijekom proteklih pet godina, ili

c) ispunjenjem jednog od sljedećih uvjeta:

- pohađanjem odgovarajuće izobrazbe, te polaganjem odgovarajućeg ispita, ili

- ako pomorac iz članaka 15. do 21. i 24. do 27. ovoga Pravilnika, provede najmanje 3 mjeseca plovidbene službe na brodu za koji se ta svjedodžba o osposobljenosti zahtijeva u roku od najviše godinu dana, prije nego što preuzme dužnost iz svjedodžbe koju želi obnoviti;

- kao neposredno niži časnik, sa svjedodžbom o osposobljenosti za te djelatnosti, ili

- kao prekobrojni dužnosnik.

Ako nisu ispunjeni svi uvjeti iz točke a) prethodnog stavka naslovniku svjedodžbe o osposobljenosti može se na njegov zahtjev izdati svjedodžba o osposobljenosti uz ograničenja brodskih djelatnosti i/ili dužnosti.

Članak 83.

Provjera osposobljenosti iz točke c) prethodnoga članka provodi se izobrazbom i polaganjem ispita prema dijelu programa za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti, koji obuhvaća najmanje:

- obnovu temeljnih znanja i vještina;

- upoznavanje tehnoloških promjena i dostignuća u struci;

- upoznavanje izmjena i dopuna međunarodnih i hrvatskih propisa koji se odnose na sigurnost ljudskih života na moru i zaštitu morskog okoliša.

Propisana izobrazba za obnavljanje svjedodžaba iz članaka 20., 21., 26. i 27. ovoga Pravilnika, izvodi se u trajanju od najmanje 60 sati.

Propisana izobrazba za obnavljanje svjedodžaba iz članaka 17., 18., 19., 24., 25., 30. i 31. ovoga Pravilnika, izvodi se u trajanju od najmanje 40 sati.

Propisana izobrazba za obnavljanje svjedodžaba iz članaka 15., 16. i 23. ovoga Pravilnika, izvodi se u trajanju od najmanje 20 sati.

Propisana izobrazba za obnavljanje svjedodžaba iz članaka 28. i 29. ovoga Pravilnika, izvodi se u trajanju od najmanje 10 sati.

Članak 84.

Svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti kojima je valjanost pet godina, obnavljaju se za isto razdoblje, ukoliko naslovnik svjedodžbe dokaže svoju stručnu osposobljenost i zdravstvenu sposobnost.

Stručna osposobljenost iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se:

a) plovidbenom službom iz točke a) članka 82. ovoga Pravilnika, na brodu za kojega se takva svjedodžba o osposobljenosti zahtijeva;

b) ako provede najmanje tri mjeseca plovidbene službe kao neposredno niži časnik i sa svjedodžbom za te djelatnosti ili kao prekobrojni dužnosnik, u roku od najviše godine dana, i to na brodu za koji se takva svjedodžba zahtijeva, ili

c) ponovnim stjecanjem odnosne svjedodžbe o osposobljenosti.

Zamjena svjedodžbe

Članak 85.

Nestanak ili znatno oštećenje svjedodžbe o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti posjednik je dužan prijaviti tijelu koje je svjedodžbu izdalo.

Nestanak ili znatno oštećenje svjedodžbe u inozemstvu, posjednik je dužan prijaviti najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, a nakon povratka u Republiku Hrvatsku - tijelu iz stavka 1. ovoga članka.

Nadležno tijelo će nestalu ili oštećenu svjedodžbu proglasiti nevažećom.

Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka žalba nije moguća.

Rješenje iz stavka 3. ovoga članka objavit će se u Narodnim novinama, o trošku stranke.

VIII. UPISNICI SVJEDODŽABA O OSPOSOBLJENOSTI I DOPUNSKOJ OSPOSOBLJENOSTI

Članak 86.

Svjedodžbe o osposobljenosti, dopunskoj osposobljenosti i ovjere o priznanju svjedodžaba, vode se u upisniku svjedodžaba.

Članak 87.

Upisnike vodi Ministarstvo i lučke kapetanije, pri kojima su ustanovljena ispitna povjerenstva.

Središnji upisnik svih svjedodžaba vodi Ministarstvo.

Način vođenja upisnika utvrdit će ministar.

Članak 88.

Upisnici su javne knjige.

Podaci iz upisnika izdaju se na zahtjev brodara, nadležnih vlasti druge države ili drugih fizičkih ili pravnih osoba koje imaju pravni interes.

Članak 89.

Upisnici sadržavaju najmanje:

- podatke o svjedodžbama o osposobljenosti (broj svjedodžbe, STCW oznaka, dužnost, djelatnost, razina osposobljenosti, ovjera i ograničenja),

- podatke o ovlašteniku (ime pomorca, datum rođenja, državljanstvo, spol, fotografiju, odnosni broj isprave, datum izdavanja, datum istjecanja, datum zadnje obnove, pojedinosti o izuzećima),

- podatke o valjanosti svjedodžbe (valjanost, privremeno ili trajno oduzimanje, prijava gubitka ili uništenja, uključujući zapis o promjeni statusa i datuma promjene),

- podatke o zdravstvenom stanju ovlaštenika (datum izdavanja zadnjega zdravstvenog uvjerenja koje se odnosi na izdavanje ili obnovu odgovarajuće svjedodžbe o osposobljenosti).

Voditelj upisnika dužan je na pismenu molbu dati pismeni odgovor sa zatraženim podacima.

IX. ODUZIMANJE SVJEDODŽABA O OSPOSOBLJENOSTI ILI DOPUNSKOJ OSPOSOBLJENOSTI I POMORSKI PREKRŠAJI

Članak 90.

Ministarstvo ili lučka kapetanija donijet će rješenje kojim se pomorcu oduzima svjedodžba o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti, ako:

1. pomorac ne ispunjava uvjete godina života za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti;

2. pomorac stječe svjedodžbu o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti na temelju lažnih isprava potrebnih za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti;

3. je pomorac trajno zdravstveno nesposoban za obavljanje odgovarajućih poslova;

4. je pomorcu izrečena zaštitna mjera oduzimanja svjedodžbe o osposobljenosti.

U slučaju da se protiv pomorca vodi postupak u kojem bi se mogla izreći kazna oduzimanja svjedodžbe o osposobljenosti, komisija za prekršaje lučke kapetanije može tijekom trajanja postupka pomorcu privremeno oduzeti svjedodžbu o osposobljenosti.

Članak 91.

Pomorac koji stekne svjedodžbu predočenjem lažnih iskaza ili krivotvorenih isprava, osim oduzimanja svjedodžbe, kaznit će se novčanom kaznom od 3000 kuna.

Pomorcu iz stavka 1. ovoga članka neće se izdati niti jedna svjedodžba o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti u roku od dvije godine.

Članak 92.

Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj zapovjednik broda:

1. ako ukrca na brod i rasporedi za obavljanje poslova osobu koja nema odgovarajuću valjanu svjedodžbu o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti;

2. ako ukrca na brod i rasporedi za obavljanje poslova osobu kojoj je istekao rok valjanosti liječničke svjedodžbe ili nema potrebne potvrde o cijepljenju;

3. ako ne odredi u pisanom obliku časnika odgovornog za nadzor i praćenje rada vježbenika.

Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za pomorski prekršaj zapovjednik broda koji ne udalji s dužnosti premorenu, odnosno bolesnu osobu ili osobu koja je pod utjecajem alkohola, droge ili psihoaktivnih lijekova.

Novčanom kaznom od 600 do 6.000 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj iz stavaka 1. i 2. ovoga članka i brodar, odnosno vlasnik toga broda.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 93.

Pomorci u službi palube koji su stekli određena zvanja po dosadašnjim propisima, mogu danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:

1. kormilar - svjedodžbu o osposobljenosti za zvanje člana posade koji čini dio plovidbene straže;

2. brodovođa ograničene plovidbe - svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika na brodovima do 200 BT, u nacionalnoj plovidbi, osim putničkih brodova;

3. brodovođa - svjedodžbu o osposobljenosti za časnika odgovornog za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT, u maloj obalnoj plovidbi, odnosno svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT, u maloj obalnoj plovidbi, ako ispunjava uvjete iz članka 16. ovoga Pravilnika;

4. poručnik trgovačke mornarice - svjedodžbu o osposobljenosti za časnika palubne straže na brodovima od 500 BT ili većima, ili svjedodžbu o osposobljenosti za prvoga časnika palube ili zapovjednika na brodovima do 3000 BT u velikoj obalnoj plovidbi, ako ispunjava uvjete iz članka 18. ili 19. ovoga Pravilnika, odnosno svjedodžbu o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodovima od 3000 BT ili većima, ako ima najmanje 24 mjeseca plovidbene službe u svojstvu drugog časnika plovidbene straže na brodovima od 3000 BT ili većima u neograničenoj plovidbi;

5. kapetan duge plovidbe - svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg.

Članak 94.

Svjedodžbe o osposobljenosti iz članka 93. ovoga Pravilnika priznat će se pomorcu koji uz odnosno zvanje posjeduje:

1. Ovlaštenje za obavljanje poslova traganja, spašavanja i opstanka na moru, Ovlaštenje za obavljanje poslova rukovanja sredstvima za spašavanje i Ovlaštenje za obavljanje poslova protupožarne zaštite - pomorcu iz točaka 1. i 2.;

Ako pomorac iz članka 93. točke 1. ovoga Pravilnika ne posjeduje ovlaštenja navedena u točki 1. ovoga članka, dužan je svladati poseban program i položiti ispit, sukladno s odredbom članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika.

2. Ovlaštenje za obavljanje poslova traganja, spašavanja i opstanka na moru, Ovlaštenje za obavljanje poslova rukovanja sredstvima za spašavanje, Ovlaštenje za obavljanje poslova protupožarne zaštite, Ovlaštenje za obavljanje poslova rukovanja radarom za osmatranje - pomorcu iz točke 3.

3. Ovlaštenje za obavljanje poslova traganja, spašavanja i opstanka na moru, Ovlaštenje za obavljanje poslova rukovanja sredstvima za spašavanje, Ovlaštenje za obavljanje poslova protupožarne zaštite, Ovlaštenje za obavljanje poslova rukovanja uređajima za automatsko radarsko ucrtavanje (ARPA), te Ovlaštenje za obavljanje poslova rukovanja radarom za osmatranje - pomorcu iz točaka 4. i 5.

Nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, pomorac koji je stekao zvanje iz članka 93. ovoga Pravilnika, a prethodno nije stekao ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka, dužan je proći propisanu provjeru koja se zahtijevala za stjecanje odnosnih ovlaštenja.

Pomorac koji je stekao svjedodžbu o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodovima od 3000 BT ili većima, temeljem članka 93. ovog Pravilnika, dužan je prilikom stjecanja svjedodžbe iz članka 21. ovog Pravilnika, pored ispita iz članka 21. ovog Pravilnika savladati i dio programa, te položiti ispit prema programu iz Priloga C a u svezi članka 20. ovog Pravilnika, koji se odnosi na predmet "Plovidba".

Članak 95.

Pomorci u službi stroja koji su stekli određena zvanja po dosadašnjim propisima, mogu danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika steći:

1. brodski mazač - svjedodžbu o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici;

2. brodski motorist - svjedodžbu o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici;

3. brodski strojovođa - svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici na brodovima sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi;

4. pomorski strojar - svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici na brodovima sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačima, ili svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodovima sa strojem porivne snage do 3000 kW, ako ispunjava uvjete iz članka 25. ovoga Pravilnika, odnosno svjedodžbu o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu porivne snage od 3000 kW ili jačim ako ima najmanje 24 mjeseca plovidbene službe u svojstvu časnika odgovornog za plovidbenu stražu u strojarnici na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;

5. pomorski strojar I. klase - svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodovima sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačima.

Članak 96.

Svjedodžbe o osposobljenosti iz članka 95. ovoga Pravilnika priznat će se pomorcu koji uz odnosno zvanje posjeduje:

1. Ovlaštenje za obavljanje poslova traganja, spašavanja i opstanka na moru, Ovlaštenje za obavljanje poslova rukovanja sredstvima za spašavanje i Ovlaštenje za obavljanje poslova protupožarne zaštite - pomorcu iz točke 1.;

2. Ovlaštenje za obavljanje poslova traganja, spašavanja i opstanka na moru, Ovlaštenje za obavljanje poslova rukovanja sredstvima za spašavanje i Ovlaštenje za obavljanje poslova protupožarne zaštite - pomorcu iz točaka 2., 3., 4. i 5.

Ako pomorac iz članka 95. točke 1. ovoga Pravilnika ne posjeduje ovlaštenja navedena u točki 1. ovoga članka dužan je svladati poseban program i položiti ispit, sukladno s odredbom članka 6. stavak 2. ovoga Pravilnika.

Nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika pomorac koji je stekao zvanje iz članka 95. ovoga Pravilnika, a prethodno nije stekao ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka, dužan je proći propisanu provjeru koja se zahtijevala za stjecanje odnosnih ovlaštenja.

Članak 97.

Pomorci u radioslužbi koji su stekli ovlaštenja:

- pomorski radiotelegrafist I. klase,

- pomorski radiotelegrafist II. klase,

- pomorski radiotelefonist s općim ovlaštenjem i

- pomorski radiotelefonist s ograničenim ovlaštenjem,

zadržavaju ih i mogu obavljati odgovarajuće poslove do 1. veljače 1999. godine, na brodovima koji nisu sukladni s GMDSS zahtjevima.

Članak 98.

Po stupanju na snagu ovoga Pravilnika, pomorci koji prema ranijim propisima imaju ovlaštenje pomorskoga radiotelegrafista I. ili II. klase, mogu steći:

1. Svjedodžbu o osposobljenosti za radioelektroničara II. klase, ako imaju završenu visokoškolsku naobrazbu, smjera pomorskih komunikacija i brodske elektronike ili drugog odgovarajućeg smjera, u trajanju od najmanje dvije godine, ako svladaju poseban program naobrazbe prema Prilogu D ovoga Pravilnika te polože odgovarajući ispit;

Članak 99.

Pomorci koji su po dosadašnjim propisima stekli ova posebna ovlaštenja, danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika mogu steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:

1. za upravljanje gašenjem požara priznat će se pomorcu koji ima Ovlaštenje za obavljanje poslova protupožarne zaštite;

2. za osnovnu osposobljenost za rad na tankerima za ulje priznat će se pomorcu koji ima Ovlaštenje za obavljanje poslova u vezi sa sigurnošću tankera;

3. za rad na tankerima za ulje priznat će se pomorcu koji ima Ovlaštenje za obavljanje poslova u vezi sa sigurnošću tankera, Ovlaštenje za obavljanje poslova pranja tankova sirovom naftom i Ovlaštenje za obavljanje poslova rukovanja uređajima za inertni plin;

4. za rad na tankerima za prijevoz kemikalija priznat će se pomorcu koji ima Ovlaštenje za obavljanje poslova u vezi sa sigurnošću tankera i Ovlaštenje za obavljanje poslova u vezi sa sigurnošću na tankerima za prijevoz kemikalija;

5. za rad na brodovima za prijevoz ukapljenih plinova priznat će se pomorcu koji ima Ovlaštenje za obavljanje poslova u vezi sa sigurnošću tankera i Ovlaštenje za obavljanje poslova na brodovima za prijevoz ukapljenih plinova;

6. za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom osim brze spasilačke brodice priznat će se pomorcu koji ima Ovlaštenje za rukovanje sredstvima za spašavanje;

7. za pružanje prve medicinske pomoći priznat će se pomorcu koji je tijekom naobrazbe završio program jednakovrijedan izobrazbi propisanoj u članku 43. ovoga Pravilnika;

8. za pružanje medicinske skrbi na brodu priznat će se pomorcu koji je tijekom srednjoškolske ili visokoškolske naobrazbe nautičkog smjera završio program jednakovrijedan izobrazbi propisanoj u članku 44. ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika izdat će se pomorcu bez polaganja ispita, ako na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika ima Ovlaštenje za obavljanje poslova rukovanja sredstvima za spašavanje, Ovlaštenje za obavljanje poslova protupožarne zaštite i najmanje jednu godinu priznate plovidbene službe u zadnjih pet godina.

Članak 100.

Pomorci kojima su na temelju članaka 93., 95. i 99. ovoga Pravilnika priznate svjedodžbe o osposobljenosti, izdat će se nove svjedodžbe o osposobljenosti, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, najkasnije do 1. veljače 2002. godine.

Članak 101.

Za pomorce koji su započeli obrazovanje/izobrazbu ili potrebnu plovidbenu službu prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, provjera osposobljenosti i izdavanje svjedodžbi sukladno s odredbama ovoga Pravilnika obavljat će se od 1. studenog 1998. godine.

Odredba stavka 1. ovoga Pravilnika ne odnosi se na zamjenu svjedodžaba izdanih po ranijim propisima.

Za pomorce koji započnu obrazovanje/izobrazbu ili potrebnu plovidbenu službu nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, provjera osposobljenosti i izdavanje svjedodžaba obavljat će se od 1. rujna 1998. godine.

Članak 102.

Pomorci koji su stekli zvanje brodskoga kuhara zadržavaju to zvanje i mogu obavljati poslove pripremanja i kuhanja hrane za posadu i putnike.

Članak 103.

Članovi ispitnih povjerenstava, imenovani prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dužni su u roku od godine dana završiti odgovarajuću izobrazbu iz članka 65. ovoga Pravilnika.

Članak 104.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o zvanjima, uvjetima za stjecanje zvanja i ovlaštenjima članova posade pomorskih brodova trgovačke mornarice ("Narodne novine", br. 53/91), Pravilnik o posebnim ovlaštenjima članova posade pomorskih brodova i ispitnom programu za stjecanje posebnih ovlaštenja ("Narodne novine", br. 53/91) i Pravilnik o polaganju stručnog ispita i izdavanju ovlaštenja članovima posade brodova trgovačke mornarice ("Narodne novine", br. 11/84 i 10/93).

Članak 105.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/98-02/14
Urbroj: 530-01-98-6
Zagreb, 29. lipnja 1998.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.
Prilog B

B1 - POSEBAN PROGRAM O POSTUPCIMA U SLUČAJU OPASNOSTI NA BRODU

__________________________________________________________________________

          Područje         Predavanja     Vježbe 
__________________________________________________________________________


1.  Uvod, sigurnost i preživljavanje       0,5 
2.  Komuniciranje u nuždi            1,0            
2.1. Razumijevanje sigurnosnih informacija 
   i uputa 
2.2. Upute i signali opasnosti i pogibli 
2.3. Načini komuniciranja s drugim osobama 
   na brodu 
3.  Pad čovjeka u more              1,0             
3.1. Neposredni postupak 
3.2. Korištenje pojasa za spašavanje 
3.3. Sudjelovanje pri podizanju čovjeka 
   S iz mora 
4.   Požar na brodu               1,0      1,0                    
4.1.  Otkrivanje požara 
4.2.  Znak za požar 
4.3.  Neposredni postupci 
4.4.  Osnovno korištenje prenosnih aparata za 
   gašenje 
4.5.  Zatvaranje vatro-nepropusnih vrata 
5.   Napuštanje broda              1,0      2,0                    
5.1.  Znak za napuštanje broda 
5.2.  Neposredni postupci 
5.3.  Poznavanje zbornih mjesta 
5.4.  Smještaj i oblačenje prsluka za spašavanje 
5.5.  Zatvaranje i otvaranje vodo-nepropusnih 
    vrata 
6.   Prva pomoć                 0,5       1,0                   
6.1.  Postupci neposredno nakon nezgode 
6.2.  Neposredno pružanje pomoći ozlijeđenim 
    osobama 
                         _______________________
                          5,0       4,0 
                         _______________________
    Ukupno                       9,0 

B2 - POSEBAN PROGRAM TEMELJNE SIGURNOSTI NA BRODU