MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju odredbi članka 55. stavka 4. Zakona o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 8/96 i 76/98), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O LUKAMA NAUTIČKOG TURIZMA

Članak 1.

U Pravilniku o lukama nautičkog turizma (»Narodne novine« broj 109/96 i 42/98) članak 36. mijenja se i glasi:

»Postojeće luke nautičkog turizma moraju se uskladiti s odredbama ovog Pravilnika do 1. travnja 2000. godine.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/99-01/47
Urbroj: 529-4/99-1
Zagreb, 30. rujna 1999.

Ministar
Ivan Herak, v. r.