MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 32. stavka 1. točka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika ("Narodne novine", broj 43/96) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O EVIDENCIJI I OBILJEŽAVANJU
POJASA POMORSKOG DOBRA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o evidenciji i obilježavanju pojasa pomorskog dobra (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se radnje potrebne za evidentiranje pomorskog dobra u zemljišnoj knjizi i katastru zemljišta i obilježavanje granice pomorskog dobra na zemljištu.

Članak 2.

Evidencija o pomorskom dobru vodi se po propisima o evidenciji nekretnina, odnosno zemljišta.

Na evidenciju pomorskog dobra i obilježavanje granice pomorskog dobra primjenjuju se odredbe Zakona o geodetskoj izmjeri i katastru zemljišta i Zakona o zemljišnim knjigama.

Članak 3.

Postupak koji prethodi donošenju odluke o određivanju granice pomorskog dobra od strane nadležnog tijela (u daljnjem tekstu: odluka nadležnog tijela), provodi Povjerenstvo za granice pomorskog dobra (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo dostavlja nadležnom tijelu iz prethodnog stavka pismeno mišljenje s obrazloženjem prijedloga granice pomorskog dobra i grafičkim prilogom.

Povjerenstvo se osniva za svaku županiju na čijem području postoji pomorsko dobro.

Povjerenstvo se sastoji od osam članova, koji su predstavnici slijedećih tijela:

- Ministarstvo pomorstva, prometa i veza

- Lučka kapetanija

- Županijski ured za pomorstvo (dva člana)

- Županijski ured za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

- Županijski ured za geodetske i katastarske poslove

- Županijsko pravobraniteljstvo

- Lokalna samouprava (promjenjivi član)

Članove Povjerenstva iz prethodnog stavka predlažu čelnici navedenih tijela.

Rješenje o osnivanju Povjerenstva donosi ministar pomorstva, prometa i veza.

II. POSTUPAK EVIDENTIRANJA I OBILJEŽAVANJA POMORSKOG DOBRA

Članak 4.

Nakon objave odluke nadležnog tijela, Povjerenstvo će utvrditi da li je potrebna izrada geodetskog elaborata radi razgraničenja pomorskog dobra i/ili dovođenja u sklad katastra zemljišta i/ili zemljišne knjige sa stvarnim stanjem na terenu.

Članak 5.

Kad Povjerenstvo utvrdi da nema potrebe za izradom geodetskog elaborata, izradit će popis katastarskih čestica koje prema odluci nadležnog tijela pripadaju pomorskom dobru, te ga dostaviti Državnom pravobranitelju radi provedbe čl. 1038. Pomorskog zakonika i izradbe naloga za upis čestica kao pomorskog dobra.

Povjerenstvo će izvijestiti podnositelja zahtjeva za utvrđivanje granice pomorskog dobra (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) o obvezi obilježavanja granice pomorskog dobra trajnim oznakama, ako to utvrdi potrebnim.

Članak 6.

Kad Povjerenstvo utvrdi da je potrebno izraditi geodetski elaborat, izvijestit će podnositelja zahtjeva o potrebi izrade geodetskog elaborata, o roku predaje geodetskog elaborata koji ne smije biti kraći od tri mjeseca niti dulji od godine dana, te ako utvrdi potrebnim, o obvezi obilježavanja granice pomorskog dobra trajnim oznakama.

Članak 7.

Podnositelj zahtjeva dostavit će izrađeni geodetski elaborat iz članka 6. ovog Pravilnika Povjerenstvu na potvrđivanje o usklađenosti s odlukom nadležnog tijela.

Povjerenstvo će dostaviti potvrđeni geodetski elaborat tijelu nadležnom za katastar zemljišta i o tome izvijestiti podnositelja zahtjeva.

Tijelo nadležno za katastar zemljišta pregledat će i potvrditi da je geodetski elaborat izrađen u skladu s važećim propisima, te provesti promjene u katastru zemljišta i o promjenama izvijestiti zemljišnu knjigu dostavom prijavnog lista.

Tijelo nadležno za katastar zemljišta dostavit će Povjerenstvu primjerak pravomoćnog rješenja o promjeni u katastru zemljišta.

Članak 8.

Kad se geodetskim elaboratom iz članka 7. ovog Pravilnika osnivaju nove čestice koje ne postoje u zemljišnoj knjizi, tijelo nadležno za katastar zemljišta uputit će zahtjev Državnom pravobranitelju za podnošenje naloga zemljišnoj knjizi o upisu novih čestica prema prijavnom listu iz geodetskog elaborata.

Državni pravobranitelj će, na zahtjev tijela nadležnog za katastar zemljišta iz stavka 1. ovog članka, dostaviti zemljišnoj knjizi nalog za upis novih čestica prema prijavnom listu.

Članak 9.

Kad Povjerenstvo primi rješenje iz članka 7. stavka 4. ovog Pravilnika, izradit će popis katastarskih čestica koje prema odluci nadležnog tijela pripadaju pomorskom dobru, te ga dostaviti Državnom pravobranitelju radi provedbe članka 1038. Pomorskog zakonika i izradbe naloga za upis čestica kao pomorskog dobra.

Članak 10.

Državni pravobranitelj će, na zahtjev Povjerenstva iz članka 5. stavak 1. i članka 9. ovog Pravilnika, dostaviti zemljišnoj knjizi i tijelu nadležnom za katastar zemljišta nalog za upis tih katastarskih čestica kao pomorskog dobra.

Članak 11.

Zemljišna knjiga i tijelo nadležno za katastar zemljišta, po primitku naloga iz članka 10. ovog Pravilnika, učinit će vidljivim da su katastarske čestice iz naloga dio pomorskog dobra.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o osnivanju i vođenju katastra pomorskog dobra ("Narodne novine", br. 1/76).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-02/21
Urbroj: 530-02-98-01
Zagreb, 14. siječnja 1998. g.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.