MINISTARSTVO POMORSTVA PROMETA I VEZA

Temeljem članka 1043. stavak 1. točka 38. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94 i 74/94) ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU PODVODNIH AKTIVNOSTI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti bavljenja podvodnim aktivnostima (u tekstu koji slijedi: ronjenje) u svrhu razonode i športa u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Ronjenjem se, prema stavku 1. ovog članka, smatra svaki boravak osobe pod morskom površinom uvjetovan tehničkim mogućnostima ronilačke opreme za opskrbu sredstvom za disanje pod površinom (ronjenje sa ronilačkom opremom).

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika ronjenjem uz upotrebu ronilaćke opreme smatra se:

- športsko-rekreacijsko ronjenje,

- podvodno fotografiranje i snimanje za osobne potrebe,

- podvodna natjecanja,

- podučavanje ronjenju.

Članak 3.

Ronilačkom opremom smatra se autonomna ronilačka oprema, vezana ronilačka oprema i tehnička pomagala za ronjenje.

Autonomnom ronilačkom opremom, prema ovom Pravilniku, smatra se komplet spremnika sa komprimiranim kisikom ili smjesom plinova za disanje, uređaja za disanje pod površinom, koju ronilac nosi sa sobom te kompenzatorom plovnosti i ronilačkim mjernim instrumentima.

Vezanom ronilačkom opremom smatra se ronilačka oprema kod koje je dobava sredstava za disanje sa površine, te je ronilac sa površinom povezan cijevima i kabelom:

Tehničkim pomagalima za ronjenje smatraju se sve ostale naprave koje služe za kretanje ili boravak pod morem upravljane s površine ili s ljudskom posadom.

Članak 4.

Područje na kojem se obavlja ronjenje mora biti vidljivo obilježeno.

Obilježavanje područja obavlja osoba koja obavlja ronjenje iz članka 2. ovog Pravilnika postavljanjem plutače u sredini područja, narančaste ili crvene boje, promjera najmanje 30 centimetara. Obilježavati se može i ronilačkom zastavicom (narančasti pravokutnik sa bijelom dijagonalnom crtom ili pomorska zastavica slova "A" Medunarodnog signalnog kodeksa).

U slučaju obavljanja ronjenja iz članka 2. stavak 1. alineja 3. i 4. ovog Pravilnika lučka kapetanija odrediti će primjeren način obilježavanja područja ronjenja.

Noću plutača mora imati svjetiljku - bjeskalicu žute ili narančaste boje vidljivu na udaljenosti od najmanje 300 metara.

Članak 5.

Državljani Republike Hrvatske kao i strani državljani i škole ronjenja smiju se baviti ronjenjem iz članka 2. ovog Pravilnika uz prethodnu prijavu.

Godišnju prijavu za ronjenje u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, na propisanom obrascu ovjerava lučka kapetanija:

Škole ronjenja uz prijavu trebaju priložiti spisak polaznika. Obrazac prijave sastavni je dio ovog Pravilnika (Prilog 1.). Članska iskaznica Hrvatskog ronilačkog saveza vrijedi kao godišnja prijava za ronjenje.

Članak 6.

Prijavu za ronjenje mogu dobiti osobe koje imaju ronilačku kvalifikaciju izdanu od pravne osobe registirane za školovanje ronioca ili škole ronjenja za svoje polaznike.

Stranom državljaninu priznat će se ronilačka kvalifikacija uz načelo uzjamnosti.

Članak 7.

Sportska natjecanja mogu se obavljati samo uz prethodno odobrenje lučke kapetanije.

Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka mora se podnijeti kapetaniji najmanje osam dana prije početka natjecanja.

U odobrenju iz stavka 1. ovoga članka kapetanija odreduje mjere koje se moraju poduzeti prilikom obavljanja športskog natjecanja.

Članak 8.

Ronjenje iz članka 2. ovog Pravilnika nije dozvoljeno:

a) u dijelovima unutrašnjih morskih voda koje obuhvaćaju luke, prilaze lukama, sidrišta luka i u područjima gustog prometa,

b) u dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritot'ijalnog mora Republike Hrvatske u kojima je to uredeno posebnim propisima, odnosno aktom nadležnog tijela državne uprave,

c) posebno zaštićenim dijelovima prirode koji uključuju more nacionalnih parkova Mljet, Kornati, Krka, Brijuni i posebnih rezervata Limski zaljev i Malostonski zaljev,

d) u blizini vojnih objekata i vojnih brodova na udaljenosti manjoj od 300 m,

e) u zonama unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske omeđenim slijedećim koordinatama:

OTOK VIS

Zona 1 - podmorje unutar točaka:

43 04' 52" N 16 11' 12" E (rt Nova Pošta)

43 05' 12" N 16 11' 12" E

43 05' 12" N 16 16' 24" E

43 02' 00'' N 16 16' 24" E

43 02' 00" N 16 14' 00" E (u. Zaglav)

43 04' 00" N 16 10' 30" E

(šire područje viške luke i sjeveroistočni dio otoka Visa do uvale zaglav, sa svim otočićima i hridima pred obalom) .

Zona 2 - Morski pojas širine 300 m od obale otoka Biševa OTOK LASTOVO - od rta Veljega mora do rta Skriževa: Zona 1- podmorje unutar točaka:

42 46' 24" N 16 55' 36" E (rt Canj)

42 50' 00" N 16 55' 36" E

42 50' 00" N 17 02' 00" E

42 45' 00" N 17 02' 00" E

42 45' 00" N 16 56' 24" E (uv. Studeno Dance)

(sjeveroistoćni dio ožoka s Donjim Školjima)

Zona 2 - podmorje unutar točaka:

42 46' 45" N 16 41' 40" E (o. Mrčara, rt Junac)

42 46' 38" N 16 49' 14" E (o. Prežba, sjev. rt)

42 43' 54" N 16 50' 00" E (Lastovo, rt u. Duboka)

42 43' 54" N 16 41' 40" E

(prolaz Mali Brod, dio zapadne obale Lastova)

Zona 3 - Morski pojas širine 300 m od obale otoka Kopište i Potkopište

Zona 4 - Morski pojas širine 300 m od skupine otoka Lastovnjaci i Vrhovnjaci

ARHIPELAG PALAGRUŽE - Morski pojas širine 300 m oko cijele otočne skupine uključivo plićine Pupak i Bačva.

OTOK BRUSNIK - Morski pojas širine 300 m oko otoka

OTOK JABUKA - Morski pojas širine 300 m oko otoka

OTOK SUŠAC - Morski pojas širine 300 m oko otoka

OTOK MLJET

Zona 1 - obuhvaća morski pojas širine 300 m od obale otoka kao i svih ostalih otočića i hridi od rta Križice (42 47' 07'' N 17 26' 32" E) do na Hljeb (42 45' 18" N 17 25' 00" E).

Zona 2 - morski pojas širine 300 m izmedu rta Trojsti i rta Maharac.

PODRUČJE PREMUDA

Zona 1 - Morski pojas širine 300 m oko pozicije 44 14' 88" N i 14 26' 26" E

PODRUČJE SV. IVAN NA PUČINI

Zona 1 - Morski pojas širine 300 m oko pozicije 44 56' 25" N i 13 34' 43" N

Iznimno, dopuštenje za ronjenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje: za točku a) - teritorijalno nadležna lučka kapetanija;

- za točku b) - tijelo državne uprave koje je donijelo poseban propis ;

- za točke c) i e) - Državna uprava za zaštitu kulturne i narodne baštine.

Članak 9.

Za pomorske prekršaje novčanom kaznom kaznit će se pravna ili fizička osoba ako:

1. roni na zabranjenim mjestima bez posebnog dopuštenja (članak 10.) u iznosu od 5.000 do 15.000 kuna;

2. roni bez prijave (članak 5. stavak 1.) u iznosu od 5.000 do 10.000 kuna;

3. organizira športska natjecanja bez pcethodnog odobrenja lučke kapetanije (članak 7.) u iznosu od 4.000 do 8.000 kuna.

Za pomorski prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi u iznosu od 2.000 do 4.000 kuna.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/95-01/49

Urbroj: 530-02-95-2

Zagreb, 29. rujna 1995.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. c.

Prilog 1.

Prednja strana

REPUBLIKA HRVATSKA Serijski br.

REPUBLIC OF CROATIA Serial No.

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS, TRANSFORT AND COMMUNICATIONS

Lučka kapetanija l Harbour Masters Office

Ispostava ! Branch Office LH,4

Klasa / Class: 342-10/ : --------------Ur.broj / Reg.No.: 530

Na temelju članka 5. Pravilnika o obavljanju podvodnih aktivnosti izdaje se

Issued under the Article 5 ofthe Diving Regulation

PRIJAVA / REGISTRACION

za rovjenje u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske

for diving in intern. waters and teritorial sea

Republic of Croatia

(ime i prezime - (država - State) (br. osobne

Name and Surname) ispravo Persons Doc. No.)

(ronilačka kvalifikacija - Diving Qualilication)

(vrijedi - Valid) (potpis ovlaštene osobe - Signature oI the Autorized Person)

Poledina

PROHIBITED AREAS

ISLE OF VIS

Area 1 Greater area of the port of Vis and north-east part of the island up to the eove Zaglav, with all small islands and cliffs in front of the coast;

Area 2 - Sea water strip 300 m wide from the coast of the Isle of Biševo:

ISLE OF LASTOVO

Area 1 - From the point Velje more to the point Skriževo and north-east pad of the island With Donji Škoji;

Area 2 - Passage Mali Brod, a western part of the Lastovo coast;

Area 3 - Sea water stap 300 m wide from the coast of the islands of Koplšte and Potkopište;

Area 4 - Sea water strip 300 m wide from the group of islands of Iastovnjaci and Vrhovnjaci ;

PALAGRUŽA ARCHIPELAGO - sea water strip 300 m wide around the whole group of islands of Pupak and Bačva;

ISLE OF BRUSNIK - Sea water strip 300 m wide round the island ;

ISLE QF JABUKA - Sea water strip 300 m wide round the island ;

ISLE OF SUŠAC - Sea water strip wide round the island ;

ISLE OF MLJET

Area 1 - It covers the sea water strip 300 m away from the island shore and that of all other islets and cliffs from the point office (42 47' '07" N 11"26'32" E) to the point Hljeb (42 45'18" N 17 25'00" E);

Area 2 - Sea water stap 300 m wide between the point Trojsti and point Maharac;

PREMUDA AREA

Area 1 - Sea water strip 300 m around the position 44 14'88" N i 14 26'26" E;

AREA OF SVETI IVAN NA PUČINI

Area 1 - Sea water strip 300 m wide around the position 44 56'25" N i 13 34'43"E.