DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE

Na temelju članka 13. stavka 4. Pomorskog zakonika ("Naodne novine" br.17/94 i 74/94) i članka 32. i 37. stavka 1. točke 8. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine"72/94), a u svezi s člankom 38. do 41. Zakona o zaštiti spomenika kulture ("Narodne novine" br. 7/67 - pročišćeni tekst, 13/67, 31/86, 47/86, 47/89, 19/91, 26/93, 52/94), ravnatelj Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine uz suglasnost ministra prometa, pomorstva i veza, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE ARHEOLOŠKOG ISTRAŽIVANJA SPOMENIKA KULTURE NA MORSKOM DNU ILI MORSKOM PODZEMLJU UNUTRAŠNJIH MORSKIH VODA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za obavljanje arheoloških istraživanja spomenika kulture na morskom dnu ili morskom podzemlju unutrašnjih morskih voda Republike Hrvatske.

Članak 2.

Pod arheološkim istraživanjem u smislu ovoga Pravilnika razumijeva se istraživanje spomenika kulture na morskom dnu ili morskom podzemiju, arheološko iskopavanje i istraživanje, te arheološko rekognosciranje morskog dna usmjereno na sakupljanje, ispitivanje i studiranje podataka što se odnose na istraživanje spomenika kulture, kao i na paleontološke i geološke komponente uz njih povezane (u daljnjem tekstu: arheološko iskopavanje i istraživanje).

Članak 3.

Arheološko iskopavanje i istraživanje spomenika kulture na morskom dnu ili morskom podzemlju unutrašnjih morskih voda Republike Hrvatske mogu obavljati domaće i strane fizičke i pravne osobe pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 4.

Pravna i fizička osoba iz članka 3. ovoga Pravilnika može obavljati arheološka iskopavanja i istraživanja na temelju posebnog odobrenja Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine, a sukladno uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 5.

Za obavljanje arheološkog iskopavanja i istraživanja pravna i fizička osoba iz članka 3. ovoga Pravilnika dužna je podnijeti zahtjev za pribavljanje odobrenja Državnoj upravi za zaštitu kulturne i prirodne baštine.

U zahtjevu se navode podaci o mjestu, vremenu, opsegu, sadržaju i ciljevima istraživanja, podaci o osobama koje će sudjelovati u istraživanju, te dokazi o ispunjavanju uvjeta propisanih ovim Pravilnikom.

U odobrenju za arheološko iskopavanje i istraživanje određuje se područje na kojem se mogu obavljati istraživanja, pravac, opseg i sadržaj radova, kao i uvjeti pod kojima se ti radovi mogu obavljati.

Članak 6.

Arheološka iskopavanja i istraživanja mogu obavljati pravne i fizičke osobe iz članka 3. ovoga Pravilnika ako:

- pravna osoba obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost ili neku drugu stručnu djelatnost, a fizička osoba ispunjava stručne uvjete za obavljanje radova arheoloških iskopavanja i istraživanja;

- imaju osigurana materijalna i tehnička sredstva potrebna za obavljanje radova i konzervaciju iskopina, konzervaciju izvađenih arheoloških nalaza (spomenika kulture), kao i za uređenje i zaštitu lokaliteta;

- imaju osiguranu ronilačku opremu i instrumente koji zadovoljavaju propisanim standardima i sigurnosnim uvjetim:

- imaju stručne kadrove za obavljanje istraživačkih radova;

- imaju osigurane ronioce koji posjeduju odgovarajuću ronilačku kvalifikaciju koja odgovara dubini ronjenja odnosno radilišta na dnu mora, te koji posjeduju i odgovarajuću stručnu kvalifkkaciju;

- imaju osigurane uvjete tehničke zaštite, zaštite na radu te zaštite u slučaju nesreće na radu.

Članak 7.

Arheološka iskopavanja i istraživanja mogu se izvoditi pomoću opreme i instrumenata koji su prikladni za realizaciju programa istraživanja, i kojima se ne mogu oštetiti ili uništiti programi istraživanja odnosno arheološki nalazi (spomenici kulture).

U odobrenju za obavljanje arheoloških iskopavanja i istraživanja pobliže se utvrđuje oprema i instrumenti prikladni za alizaciju programa istraživanja.

Članak 8.

Ronilačka oprema i instrumenti u svezi s ronjenjem i zaštitom ronilaca moraju zadovoljavati sve propisane sigurnosne jete i standarde obzirom na dubinu mora gdje se obavlja iskopavanje i istraživanje.

Ronilačkom opremom smatra se autonomna ronilačka oprema, vezana ronilačka oprema i tehnička pomagala za ronjenje.

Autonomnom ronilačkom opremom, prema ovom Pravilniku, smatra se komplet spremnika s komprimiranim zrakom, kisikom ili smjesom plinova za disanje i uređaj za disanje pod vršinom, koju ronilac nosi sa sobom, te kompenzator plovno ronilački mjerni instrumenti.

Vezanom ronilačkom opremom smatra se ronilačka oprma kod koje je dobava sredstava za disanje s površine, te je ronilac površinom povezan cijevima i kabelom.

Tehničkim pomagalima za ronjenje smatraju se sve one naprave koje služe za kretanje ili boravak pod vodom upravljanana s površine ili s ljudskom posadom.

Članak 9.

Područje na kojem se obavlja ronjenje mora biti vidno obilježeno.

Obilježavanje područja obavlja osoba koja obavlja ronjenje postavljanjem u sredini područja plutaču narančaste ili crvene boje, promjera najmanje 30 centimetara.

Obilježavanje područja ronjenja može se obaviti i ronilačkom zastavicom (narančasti pravokutnik sa bijelom dijagonalnom crtom ili pomorska zastavica slova "A" Međunarodnog signalnog kodeksa).

Noću plutaća mora imati svjetiljku - bljeskalicu žuto narančaste boje vidljivu na udaljenosti od najmanje 300 metara.

O mjestu obilježavanja izvješćuje se nadležna lučka kapetanija.

Članak 10.

Tehnička zaštita, zaštita na radu te zaštita u slučaju nesreće na radu, provodi se u skladu s propisima i uobičajenim standardima kod obavljanja podmorskih istraživanja.

Članak 11.

Arheološko iskopavanje i istraživanje vodi stručni voditelj istraživanja.

Za stručnog voditelja istraživanja može se odrediti osoba koja ima odgovarajuće fakultetsko obrazovanje te specijalizaciju za predmetno istraživanje.

Tijekom arheološkog iskopavanja i istraživanja, stručni voditelj dužan je voditi dnevnik radova.

U dnevnik se unose svi važni podaci o istraživačkim radovima i o dnevnim događanjima koja su od značenja za ostvarivanje programa istraživanja.

Vođenje dnevnika obavlja se svakodnevno, i dnevno upisivanje ovjerava svojim potpisom voditelj istraživanja.

Članak 12.

O istraživačkim radovima, rezultatima tih istraživačkih radova i konzervaciji iskopine i izvađenih predmeta (spomenika kulture) pravna i fizička osoba koja obavlja istraživačke radove dužna je podnijeti Državnoj upravi izvješće o rezultatu radova istraživanja i konzervaciji iskopina.

U privitku izvješća Državnoj upravi dostavlja se na očevid i dnevnik radova kojeg je vodio stručni voditelj istraživanja.

Članak 13.

Pravna i fizička osoba kojoj se izda odobrenje za obavljanje arheoloških iskopavanja i istraživanja može vaditi stvari koje imaju ili se može pretpostaviti da imaju svojstvo spomenika kulture, samo uz posebno odobrenje Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine.

Odobrenje za vađenje stvari koje imaju ili se može pretpostaviti da imaju svojstvo spomenika kulture može se izdati pravnoj ili fzičkoj osobi ako ispunjava uvjete utvrđene propisima kojima se uređuje zaštita spomenika kulture.

Članak 14.

O odobrenju za obavljanje arheoloških iskopavanja i istraživanja, te o početku, prekidu, nastavljanju ili napuštanju radova, ovlaštena pravna i fizička osoba dužna je bez odlaganja obavijestiti nadležnu lučku kapetaniju.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-04/95-01/28

Urbroj: 532/1-10-3/6-95-01

Zagreb, 5. rujna 1995.

Ravnatelj

Ferdinand Medec, prof., v. r