MINISTARSTVO POMORSTVA,

PROMETA I VEZA

Na temelju članka 99. u svezi s člankom 119. točka 3. Zakona o prijevozu opasnih tvari ("Narodne novine", br. 97/93), ministar pomorstva, prometa i veza, u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova i ministrom zdravstva, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBAVLJANJA PRIJEVOZA OPASNIH TVARI U POMORSKOM PROMETU

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način obavljanja prijevoza opasnih tvari pomorskim brodovima i brodicama namijenjenim za gospodarske svrhe.

Članak 2.

Opasne tvari u smislu ovoga pravilnika razvrstane su u klase od 1. do 9., propisane člankom 2. Zakona o prijevozu opasnih tvari ("Narodne novine", br. 97/93).

Članak 3.

Prilikom prijevoza opasnih tvari pomorskim brodovima osim mjera sigurnosti propisanih ovim pravilnikom, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalih tereta u lukama, te načinu sprečavanja širenja isteklih ulja u lukama ("Narodne novine", br. 108/95).

Članak 4.

Prilikom obavljanja prijevoza opasnih tvari putničkim i teretnim brodovima odgovarajuće se primjenjuju slijedeći međunarodni dokumenti s njihovim kasnijim izmjenama i dopunama:

- Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru, 1974. Glava VII - Prijevoz opasnih tereta;

- Međunarodnog pomorskog kodeksa (IMDG Code) sa Dodatkom;

- Međunarodnog kodeksa za gradnju i opremanje brodova za prijevoz ukapljenih plinova (IGC Code);

- Međunarodnog kodeksa za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju (IBC Code 1983);

- Kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju (BCH Code 1985); i

- Tehnička pravila Hrvatskog registra brodova koja se odnose na prijevoz opasnih tvari.

Članak 5.

Putničkim i teretnim brodovima smiju se prevoziti opasne tvari samo uz potvrdu/svjedodžbu o sposobnosti broda za prijevoz tih tvari, izdanu od Hrvatskog registra brodova i odobrenje nadležne lučke kapetanije.

Putničkim i teretnim brodovima koji ne obavljaju međunarodna putovanja iznimno se može odobriti prijevoz opasnih tvari ako se te tvari prevoze bez putnika.

Članak 6.

Brodicama namijenjenim za gospodarske svrhe (osim za prijevoz putnika) koje ne obavljaju međunarodna putovanja smiju se prevoziti opasne tvari samo uz potvrdu o sposobnosti brodice za prijevoz tih tvari, izdanu od Hrvatskog registra brodova i odobrenje nadležne lučke kapetanije.

Članak 7.

Brodicama za gospodarske svrhe namijenjenim za prijevoz putnika koje ne obavljaju međunarodna putovanja iznimno se može odobriti prijevoz opasnih tvari ako se te tvari prevoze bez putnika, samo uz potvrdu o sposobnosti brodice za prijevoz tih tvari izdanu od Hrvatskog registra brodova i odobrenje nadležne lučke kapetanije.

Članak 8.

Pošiljatelj koji predaje otrove i radioaktivne tvari na prijevoz dužan je za svaku pošiljku ove tvari ispostaviti prijevozniku odobrenje za prijevoz koje je izdalo nadležno tijelo.

Za radioaktivne tvari osim odobrenja iz stavka 1. ovoga članka, potrebita je potvrda stručne organizacije ovlaštene od Ministarstva zdravstva za poslove zaštite od ionizirajućih zračenja.

Članak 9.

Sukladno članku 112. stavak 2. Zakona o prijevozu opasnih tvari ("Narodne novine", br. 97/93) inspekcijski nadzor nad provođenjem ovoga Pravilnika obavljaju inspektori sigurnosti plovidbe Ministarstva pomorstva, prometa i veza i lučkih kapetanija.

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/95-01/110
Urbroj: 530-01-96-2
Zagreb, 28. svibnja 1996.

Ministar
mr. Željko Lužavec,
v. r.