Propisi

Pregled zakonskih i podzakonskih akata >>>


Pregled međunarodnih ugovora
Višestrani ugovori

 • Izmjena i dopuna Priloga A i B Sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN) (NN 5/23 M.U.)
 • Ispravak Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u unutarnjim vodnim putovima ADN 2021.( svezak I. i svezak II.) (NN 2/22 M.U.)
 • Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u unutarnjim vodnim putovima ADN 2021. - Svezak I. i Svezak II. (NN 5/21 M.U.)
 • Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima ADN 2019. - Svezak I. i Svezak II. (NN 52/19 M.U.)
 • Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima - svezak I (.pdf)
 • Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima - svezak II (.pdf)
 • PRIMJENA PROPISA O PRIJEVOZU OPASNIH TVARI (.pdf)
 • Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima ADN (NN7/17)
 • Izmjene i dopune Tehničkih pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe (NN7/14)
 • Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima ADN (NN 80/13)
 • ODLUKA - o proglašenju Zakona o potvrđivanju Europskog Sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima - ADN (NN 13/08) - temeljem objave od 4. svibnja 2009. godine (NN 4/09)
 • Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu (NN 18/98 M.U.)
 • Uredba o objavi dodatnog protokola, od 26. ožujka 1998. godine, uz Konvenciju o režimu plovidbe Dunavom, od 18. kolovoza 1948. godine (NN 13/98 M.U.)
 • Odluka o objavi protokola o potpisivanju dodatnog protokola, od 26. ožujka 1998. godine, uz Konvenciju o režimu plovidbe Dunavom, od 18. kolovoza 1948. godine (NN 13/98 M.U.)
 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Konvencije o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (NN 02/96 M.U.)  
 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (NN 14/03 M.U.)
 • Uredba o objavi Sporazuma o izmjenama Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save i Protokola o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (NN 05/05 M.U.)
 • Ispravak objave o stupanju na snagu Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save i Protokola o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (NN 02/05 M.U.)
 • Uredba o objavi Protokola o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (NN 06/04 M.U. 
 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju europskog ugovora o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN) (NN 16/98 M.U.)
 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju budimpeštanske konvencije o ugovoru o prijevozu robe unutarnjim plovnim putovima (CMNI) (NN 10/04 M.U.)
 • Konvencija o baždarenju plovila unutrašnje plovidbe
 • Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tereta na unutarnjim plovnim putovima (ADN)

Dvostrani ugovori 

 • Odluka - o proglašenju Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putovima unutarnjih voda i njihovom obilježavanju i održavanju (NN 9/09 - međunarodni ugovori)
 • Uredba - o objavi ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o unutarnjoj plovidbi (NN 05/02 M.U.)
 • Uredba - o objavi ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o prijevozu na unutarnjim plovnim putovima (NN 17/03 M.U.)
 • Uredba - o objavi ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o plovidbi na unutarnjim plovnim putovima (NN 6/05 M.U.

Ostalo