VTS Hrvatska


Studije, elaborati, prezentacije i druge stručne podloge


Pravni aspekti VTS sustava
VTMIS KonferencijaHRVATSKI SUSTAV NADZORA I UPRAVLJANJA POMORSKIM PROMETOM (VTS CROATIA)
Uspostava VTMIS službe obveza je Republike Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj uniji u Poglavlju 14. Prometna politika, te se provodi u skladu s odredbama Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 2002/59/EZ od 27. lipnja 2002. o uspostavljanju sustava nadzora i upravljanja pomorskog prometa s pridruženim informacijskim sustavom Zajednice i o ukidanju Direktive Vijeća 93/75/EEZ.

U Zajedničkom pregovaračkom stajalištu Europske unije za Poglavlje 14. Prometna politika od 16. travnja 2008. godine, Vijeće Europske unije potiče Republiku Hrvatsku na ubrzanu uspostavu cjelovitog sustava nadzora i upravljanja pomorskim prometom (VTMIS) u skladu s odredbama Direktive 2002/59/EZ, a kako bi isti bio u punoj primjeni do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Sustav za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (Vessel Traffic Monitoring and Information System) (u daljnjem tekstu VTMIS sustav) je složeni tehnički i informacijski sustav namijenjen praćenju, upravljanju i organizaciji cjelokupnog pomorskog prometa u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske koji se sastoji od pomorskog obalnog sustava automatske identifikacije brodova (Coastal Automated Identification of Ships System), pomorskog radarskog sustava (VTS Radar System), pomorskog radio-komunikacijskog sustava, te drugih sustava kojima se osigurava uvid u plovidbene okolnosti na moru i ostvaruje interakcija s učesnicima pomorskog prometa. Realizacija VTMIS sustava provodi se u značajnoj mjeri u sklopu Projekta “Sigurnost pomorskog prometa: Jačanje administrativne sposobnosti-nadzor i upravljanje brodovima” faza II uz potporu iz PHARE 2006 pretpristupnog programa Europske unije.

Služba nadzora i upravljanja pomorskim prometom (u daljnjem tekstu VTMIS služba) je upravna, organizacijska i institucionalna struktura u sastavu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koja uporabom VTMIS sustava obavlja poslove praćenja, nadzora, upravljanja i organizacije pomorskog prometa u unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske. Uspostava VTMIS službe utvrđena je Pomorskim zakonikom, te se provodi u značajnoj mjeri  u sklopu Projekta “Sigurnost pomorskog prometa: Jačanje administrativne sposobnosti-nadzor i upravljanje brodovima” faza I i II uz potporu iz PHARE 2005 i PHARE 2006 pretpristupnog programa Europske unije.

Sustav pomorskog prometa (Vessel Traffic System- VTS) čini skup hrvatskih i međunarodnih propisa kojima se uređuje sigurna plovidba unutarnjim morskim vodama, teritorijalnim morem i zaštićenim ekološko-ribolovnim pojasom Republike Hrvatske koje provodi VTMIS služba.

Hrvatski sabor na sjednici 5. prosinca 2008. godine donio je Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (NN 146/2008). Ovim Zakonom stvoren je temelj za uspostavu cjelovite službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom u sastavu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture s pridruženim VTMIS sustavom.

Sukladno Pomorskom zakoniku:
Nadzor i upravljanje pomorskim prometom provodi se u cilju povećanja sigurnosti pomorske plovidbe, učinkovitosti pomorskog prometa i zaštite morskog okoliša, te obuhvaća:
1. prikupljanje podataka o pomorskim objektima i pomorskom prometu,
2. davanje podataka pomorskim objektima,
3. davanje plovidbenih savjeta i podrške u plovidbi pomorskim objektima,
4. organizaciju plovidbe i upravljanje pomorskim prometom.

Nadzor i upravljanje pomorskim prometom provodi se kroz suradnju nadležnih službi Ministarstva i lučkih kapetanija s pomorskim objektima koji plove ili se nalaze u području nadzora i upravljanja.

Područje nadzora i upravljanja pomorskim prometom obuhvaća unutarnje morske vode, teritorijalno more i zaštićeni ekološko-ribolovni pojas Republike Hrvatske.

Poslove nadzora i upravljanja pomorskim prometom obavlja služba nadzora i upravljanja pomorskim prometom Ministarstva i lučkih kapetanija u suradnji s lučkim upravama, trgovačkim društvom Plovput i Hrvatskim hidrografskim institutom. Služba nadzora i upravljanja pomorskim prometom u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti može zatražiti suradnju i potporu Obalne straže Republike Hrvatske, policije, i drugih tijela operativnog nadzora.“

Uspostavom cjelovite hrvatske službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom s pridruženim tehničko-informacijskim sustavom (CVTMIS) Republika Hrvatska osigurava:

 • Postizanje europskih standarda u sigurnosti pomorskog prometa;
 • Ispunjenje obveza razmjene podataka o pomorskom prometu s državama članicama Europske unije, Europskom agencijom za sigurnost plovidbe (EMSA), te Europskom komisijom u skladu s Direktivom 2002/59/EZ;
 • Uključenje Republike Hrvatske u obvezni SafeSeaNet sustav Europske unije za razmjenu podataka iz područja pomorstva neposredno po pristupanju u Europsku uniju;
 • Postizanje razine administrativnih kapaciteta europskih obalnih država;
 • Smanjenje broja pomorskih nesreća na moru
 • Značajno poboljšanje rezultata akcija traganja i spašavanja na moru
 • Značajno smanjenje onečišćenja mora s brodova,
 • Značajno poboljšanje učinkovitosti u intervencijama kod iznenadnih onečišćenja mora s brodova;
 • Značajno jačanje kapaciteta za praćenje prijevoza opasnih i štetnih tvari;
 • Značajno unaprijeđenje usluga državne uprave prema krajnjim korisnicima- učesnicima u pomorskom prijevozu;
 • Osnove za unaprijeđenje učinkovitosti pomorskog prometa i poboljšanje lučkih operacija.


POMORSKI VTMIS RADARSKI SUSTAV
Temeljem provedenog javnog natječaja na koji se javilo 7 renomiranih europskih proizvođača, odnosno sistem integratora, u studenom 2008. godine Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) sklopila ¸je Ugovor o nabavci i ugradnji pomorskog radarskog VTMIS sustava u vrijednosti od 4.983.650,00 EUR-a s međunarodnim konzorcijem Fleck Elektroinstallationen GmbH- Končar Montažni Inženjering d.d, a za potrebe MInistarstav mora, prometa i infrastrukture kao krajnjeg korisnika sustava. Ovaj ugovor sufinanciran je iz PHARE 2006 programa Europske unije sa 75 posto ugovorenog iznosa. Preostali iznos od 25 posto ugovorenog iznosa snosi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Realizacija izgradnje pomorskog radarskog VTMIS sustava predviđena je zaključno s 2010. godinom.

Ugovoreni sustav u cijelosti zadovoljava međunarodne zahtjeve temeljem kojih je utvrđena odgovarajuća razina pokrivanja unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora, kao i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa.


POMORSKI AIS SUSTAV
Od konca 2004. godine Republika Hrvatska započela je aktivnosti na uspostavi i razvoju VTMIS službe s pridruženim tehničkim sustavima u skladu s odredbama Direktive 2002/59/EZ. Tako je u 2005. i 2006. godini realizirana izgradnja prve faze pomorskog obalnog sustava automatske identifikacije brodova (AIS) kao dijela VTMIS sustava, te je isti dovršen u studenom 2008. godine. U 2005. postavljen je i pušten u rad AIS kontrolni centar u Rijeci i AIS bazna postaja „Vis“, a u 2006. godini postavljene i puštene u rad 3 AIS bazne postaje „Savudrija“, „Brijuni“ i “Susak“ čime je postignuta ukupna pokrivenost teritorijalnog mora i ZERP-a od 60% dok unutarnje morske vode time nisu značajno pokrivene. Ukupna vrijednost ove faze ASI sustava iznosila je 6.149.401,40 kuna.(840.000,00 Eura). Kroz drugu fazu izgradnje 13 baznih AIS stanica uzduž hrvatske obale i na otocima postiže se kompletiranje sustava i 100%-tna pokrivenost unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora i ZERP-a. Nabavu, postavljanje i puštanje u rad 13 AIS obalnih baznih postaja uzduž obale i na otocima u vrijednosti 735.201, 28 Eura. AIS sustav financiran je sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Sustav automatske identifikacije brodova danas u redovnim poslovima koriste sva tijela državne uprave s nadležnošću na moru.


OSTALE AKTIVNOSTI
Tijekom 2007. godine ugovorena je, a u srpnju 2008. godine i dovršena „Funkcionalna i tehnička studija razvoja hrvatske službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom“. Ovom studijom koja je povjerena konzorciju Thetis-D'Appolonia- Rina Industry utvrđeni su pravni, organizacijski, institucionalni i tehničko-tehnološki okviri uspostave ove službe u Hrvatskoj u skladu s obvezama prema Europskoj komisiji, te drugim međunarodnim pravnim i tehničkim standardima.

Tijekom 2007. godine sklopljen je Ugovor o suradnji (twinning ugovor) između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i konzorcija Finske pomorske administracije, Talijanske pomorske administracije i Estonske pomorske administracije. Ovim ugovorom provode se pripremne aktivnosti za uspostavu nacionalne VTMIS službe u institucionalnim, kadrovskim i organizacijskim okvirima te se obavlja izobrazba djelatnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za obavljanje VTMIS poslova i pripremaju odgovarajući podzakonski akti, postupovni, organizacijski i drugi operativni dokumenti. Provedba ovog ugovora završava u svibnju 2009. godine.

Tijekom 2008. godine sklopljen je Ugovor o suradnji (twinning ugovor)- faza II između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i konzorcija Finske pomorske administracije, Talijanske pomorske administracije i Švedske pomorske administracije. Ovim ugovorom predviđen je nastavak aktivnosti na obrazovanju i izobrazbi djelatnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za obavljanje poslova VTMIS službe.