Sigurnost plovidbe

Sukladno Pomorskom zakoniku, sigurnost plovidbe odnosi se na osnovne uvjete kojima moraju odgovarati:

  • plovni putovi u unutrašnjim morskim vodama i u teritorijalnom moru RH
  • luke
  • pomorski objekti hrvatske državne pripadnosti, kao i plovni objekti koji plove unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnim morem RH
  • posada na pomorskim objektima
  • plovidba i
  • peljarenje na moru.

S ciljem osiguranja sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske - u funkciji je ukupno 1035 objekta sigurnosti plovidbe koje održava Plovput, od čega je u vlasništvu Plovputa (Republike Hrvatske) 683 objekta sigurnosti plovidbe.

Područja plovidbe:

KATEGORIZACIJA MORSKIH PODRUČJA U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE ZA POTREBE KLASIFIKACIJE PUTNIČKIH BRODOVA U SKLADU S DIREKTIVOM 2009/45/EC KAKO JE IZMJENJENA I DOPUNJENA (.pdf)

Popis svjetionika

Plovput d.o.o. Split - koji je osnovan temeljem Zakona o Plovputu postavlja i održava plovne putove i objekte sigurnosti plovidbe.
Direktor: Mate Perišić
Obala Lazareta 1
Split
tel: +385 (0)21 390 600
fax: +385 (0)21 390 630
e-mail: plovput@plovput.hr
www.plovput.hr

Pomorski objekt jest objekt namijenjen za plovidbu morem ili objekt privezan ili usidren na moru, odnosno objekt u potpunosti ili djelomično ukopan u morsko dno ili položen na morsko dno.

Brod osim ratnog broda jest plovni objekt namijenjen za plovidbu morem, čija je duljina veća od 12 metara, a bruto tonaža veća od 15, ili je ovlašten prevoziti više od 12 putnika.

Brodica jest plovni objekt namijenjen za plovidbu morem koji nije brod ili jahta, čija je duljina veća od 2,5 metra, ili ukupne snage porivnih strojeva veće od 5 kW.

Jahta jest plovni objekt za šport i razonodu, neovisno koristi li se za osobne potrebe ili gospodarsku djelatnost, a čija je duljina veća od 12 metara i koji je namijenjen za dulji boravak na moru, te koji je pored posade ovlašten prevoziti ne više od 12 putnika.

Posadu broda čine osobe ukrcane za obavljanje poslova na brodu i upisane u popis posade.
Član posade može biti osoba koja ima odgovarajuću životnu dob, koja je stekla odgovarajuće zvanje i koja za obavljanje poslova tog zvanja na brodu ima odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti te vježbenik palube i stroja.

Zapovjednik broda mora biti državljanin Republike Hrvatske.

Utvrđivanje sposobnosti broda za plovidbu
Sukladno Pomorskom zakoniku, sposobnost za plovidbu utvrđuje priznata organizacija obavljanjem tehničkog nadzora i posvjedočuje izdavanjem odgovarajućih brodskih isprava.

Hrvatski registar brodova smješten je u Splitu i osnovan temeljem Zakona o Hrvatskom registru brodova
Ravnatelj: Damir Roje
Marasovića 67
Split
P.P. 187
Tel: + 385 (0)21 408 111 (centrala)
Fax: + 385 (0)21 358 159
email:
tech.coord@crs.hr
fleet.services@crs.hr
constr@crs.hr
csys@crs.hr
 
HRB je član IACS-a (International Association Classification Societies).

Poslove pomorskog peljarenja u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske može obavljati peljarsko društvo koje posjeduje valjano odobrenje izdano od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Obveznom pomorskom peljarenju podliježu brodovi čija je bruto tonaža 500 i veća i jahte čija je bruto tonaža 1.000 i veća. Pomorsko peljarenje može biti lučko i obalno.

Popis ovlaštenih pomorskih peljarskih društava (.xlsx)

Hrvatska zastava na „Bijeloj listi“ Pariškog memoranduma  

GODIŠNJA IZVJEŠĆA INSPEKCIJE SIGURNOSTI PLOVIDBE

Prijava pomorske nezgode ili nesreće
- Obrazac prijave pomorske nesreće (.pdf)