Sigurnost plovidbe

Sigurnost plovidbe na moru, uređena Pomorskim zakonikom, odnosi se na:

1.) osnovne uvjete kojima moraju odgovarati: plovni putovi i objekti sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama i u teritorijalnom moru Republike Hrvatske, hidrografska djelatnost, traganje i spašavanje osoba u pogibelji na moru, nadzor i upravljanje pomorskim prometom, obalne radiopostaje, pomorska meteorološka i hidrološka služba, luke, pomorski objekti hrvatske državne pripadnosti kao i plovni objekti koji plove unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske i gospodarskim pojasom Republike Hrvatske, u skladu s međunarodnim pravom, posada na pomorskim objektima, plovidba i peljarenje na moru

2.) nadzor nad provođenjem odredaba Pomorskog zakonika koje se odnose na sigurnost plovidbe na moru.

Osim odredaba Pomorskog zakonika, uvjeti sigurnosti plovidbe propisuju se uredbama Europske unije, podzakonskim propisima i tehničkim pravilima koje donosi ministar.


Područja plovidbe:
 

KATEGORIZACIJA MORSKIH PODRUČJA U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE ZA POTREBE KLASIFIKACIJE PUTNIČKIH BRODOVA U SKLADU S DIREKTIVOM 2009/45/EC KAKO JE IZMJENJENA I DOPUNJENA (.pdf)

Popis svjetionika

Plovput d.o.o. Split - koji je osnovan temeljem Zakona o Plovputu postavlja i održava plovne putove i objekte sigurnosti plovidbe.
Direktor: Mate Perišić
Obala Lazareta 1
Split
tel: +385 (0)21 390 600
fax: +385 (0)21 390 630
e-mail: plovput@plovput.hr
www.plovput.hr

Posadu broda čine osobe ukrcane za obavljanje poslova na brodu i upisane u popis posade.
Član posade može biti osoba koja ima odgovarajuću životnu dob, koja je stekla odgovarajuće zvanje i koja za obavljanje poslova tog zvanja na brodu ima odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti te vježbenik palube i stroja.

Zapovjednik broda mora biti državljanin Republike Hrvatske.

Utvrđivanje sposobnosti broda za plovidbu
Sukladno Pomorskom zakoniku, sposobnost za plovidbu utvrđuje priznata organizacija obavljanjem tehničkog nadzora i posvjedočuje izdavanjem odgovarajućih brodskih isprava.

Hrvatski registar brodova smješten je u Splitu i osnovan temeljem Zakona o Hrvatskom registru brodova
Ravnatelj: Damir Roje
Marasovića 67
Split
P.P. 187
Tel: + 385 (0)21 408 111 (centrala)
Fax: + 385 (0)21 358 159
email:
tech.coord@crs.hr
fleet.services@crs.hr
constr@crs.hr
csys@crs.hr
 
HRB je član IACS-a (International Association Classification Societies).

Poslove pomorskog peljarenja u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske može obavljati peljarsko društvo koje posjeduje valjano odobrenje izdano od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Obveznom pomorskom peljarenju podliježu brodovi čija je bruto tonaža 500 i veća i jahte čija je bruto tonaža 1.000 i veća. Pomorsko peljarenje može biti lučko i obalno.

Popis ovlaštenih pomorskih peljarskih društava (.pdf / .xlsx)

Hrvatska zastava na „Bijeloj listi“ Pariškog memoranduma  

GODIŠNJA IZVJEŠĆA INSPEKCIJE SIGURNOSTI PLOVIDBE

Prijava pomorske nezgode ili nesreće
- Obrazac prijave pomorske nesreće (.pdf)