Program stručnog osposobljavanja pomorskih i lučkih redara

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi Program stručno osposobljavanje pomorskih i lučkih redara sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, br. 83/23) i Pravilniku o stručnom osposobljavanju pomorskih i lučkih redara („Narodne novine“, br. 9/24).
 
Jedinice lokalne samouprave, javne ustanove koje upravljaju zaštićenim dijelovima prirode i lučke uprave dužne su predložiti kandidate koji će polaziti Program stručnog osposobljavanja. Kandidate je potrebno prijaviti na e-mail adresu redari@pomorstvo.hr (ime i prezime kandidata, OIB, e-mail adresa i naziv radnog mjesta).
 
Ministarstvo određuje termine u koje će kandidati biti raspoređeni te ih poziva putem e-maila. Stručno osposobljavanja traje 5 dana (4 dana se održavanju predavanja, a peti dan se polaže stručni ispit) i provodi se u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (Prisavlje 14, Zagreb).
 
Troškovi stručnog osposobljavanja i podaci za uplatu navedeni su u Odluci o visini troškova stručnog osposobljavanja pomorskih i lučkih redara.  
 
Ministarstvo osigurava nastavne materijale koji će se koristiti tijekom Programa.

Pravni izvori: