Hidrografska djelatnost

Hidrografska djelatnost je grana primijenjene znanosti koja obuhvaća izmjeru dubina mora, rijeka i jezera, geodetska i druga snimanja objekata u priobalju, u moru, na morskom dnu i podmorju; marinsku geodeziju; oceanologiju (registriranje kolebanja visine razine mora, površinskih valova, struja mora, termohalinskih parametara), geologiju i geofiziku mora, zaštitu okoliša u dijelovima mora nad kojima se prostire suverenitet Republike Hrvatske te gospodarskom i epikontinentalnom pojasu nad kojima Republika Hrvatska ostvaruje suverena prava i jurisdikciju; obradu i pohranjivanje podataka prikupljenih izmjerom, snimanjem i istraživanjem te njihovu objavu, a sve u svrhu hidrografsko-navigacijskog osiguranja plovidbe morem, rijekama i jezerima i obavljanja istraživačkih, gospodarskih i drugih aktivnosti.

Hidrografska djelatnost u Republici Hrvatskoj uređena je Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 110/98, 163/03, 71/14) i podzakonskim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona: Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti hidrografske izmjere ovlaštenih pravnih osoba (NN 120/18) i Pravilnik o službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama, njihovom sadržaju, načinu i uvjetima izrade, izdavanja i održavanja (NN 42/16).

Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 110/98, 163/03, 71/14) ustrojen je Hrvatski hidrografski institut kao pravna osoba za obavljanje hidrografske djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.