Pomorsko dobro i morske luke

 • ZAKON - o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)
 • ZAKON - o provedbi Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka (NN 66/19)

Morske luke
 • ODLUKA - o davanju Lučkoj upravi Zadar na privremeno gospodarsko korištenje lučkog područja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - Marina Zadar i pomorskog dobra na dijelu k.o. Zadar (NN 122/23)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (NN 130/22)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu posebne upotrebe luke posebne namjene - industrijske luke Stinice (NN 126/22)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (NN 119/22)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja postojeće sportske luke Zenta i postojeće sportske luke Špinut (NN 119/22)
 • NAREDBA - o dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Splitsko-dalmatinske županije (NN 79/22)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja (NN 63/22)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (NN 97/21)
 • PRAVILNIK - o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 72/21)
 • NAREDBA - o dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije (NN 24/21)
 • NAREDBA - o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije (NN 7/21)
 • ODLUKA - o nužnoj mjeri zabrane uplovljavanja putničkim brodovima na međunarodnim kružnim putovanjima u morske luke i luke unutarnje plovidbe za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (NN 59/20)
 • NAREDBA - o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (NN 47/20)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (NN 25/20)
 • NAREDBA - o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije (NN 113/19)
 • NAREDBA - o izmjeni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (NN 98/19)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (NN 97/19)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja (NN 48/19)
 • NAREDBA - o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Ličko-senjske županije (NN 100/18)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (NN 57/18)
 • NAREDBA - o dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije (NN 56/18)
 • UREDBA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (NN 39/18)
 • UREDBA - o izmjenama i dopuni Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 39/17)
 • NAREDBA - o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Dubrovačko-neretvanske županije (NN 15/17)
 • PRAVILNIK - o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 07/17)
 • NAREDBA - o dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije (NN 122/16)
 • ODLUKA -  o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja (NN 64/16)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (NN 61/16)
 • NAREDBA - o izmjeni i dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije (NN 124/15)
 • NAREDBA - o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Šibensko-kninske županije (NN 84/15)
 • ISPRAVAK NAREDBE -  o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (NN 38/15)
 • NAREDBA -  o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (NN 3/15)
 • ODLUKA -  o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko- goranske županije (NN 137/14)
 • NAREDBA - o izmjeni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području zadarske županije (NN 135/14)
 • NAREDBA - o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Splitsko-dalmatinske županije (NN 90/14)
 • ODLUKA - o proglašenju projekta Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište, komponenta Projekta Rijeka Geteway, strateškim projektom Republike Hrvatske (NN 63/14)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka (NN 20/14)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (NN 108/13)
 • NAREDBA - o dopuni Naredbe o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije (NN 49/13)
 • NAREDBA - o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije (NN 29/13)
 • PRAVILNIK - o upisniku lučkih korisnika (NN 136/12)
 • NAREDBA - o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Dubrovačko-neretvanske županije (NN 117/12)
 • NAREDBA - o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (NN 117/12)
 • PRAVILNIK - o dopuni Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (NN 47/13, NN 114/12, NN 79/08)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 80/12)
 • NAREDBA - o izmjenama i dopunama naredbe o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Županije Zadarske (NN 53/09)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 155/08)
 • NAREDBA - o izmjenama i dopunama Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije Dubrovačko - neretvanske (NN 62/08)
 • NAREDBA - o izmjenama i dopunama Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije Zadarske (NN 35/08
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 10/08)
 • PRAVILNIK - o kriterijima za produženje roka trajanja koncesije (NN 112/07)
 • PRAVILNIK - o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (NN 94/07)
 • UREDBA - o izmjeni uredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (NN 82/07)
 • PRAVILNIK - o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 90/05, NN 127/10)
 • UREDBA - o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (NN 110/04)
 • UREDBA - o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke (NN 110/04)
 • NAREDBA - o razvrstaju luke Rijeka (NN 37/96)
 • NAREDBA - o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije splitsko-dalmatinske (NN 102/96, 37/97 i  3/02)
 • NAREDBA - o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije zadarske (NN 156/04)
  NAREDBA - o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije dubrovačko-neretvanske (NN 96/96)
 • NAREDBA - o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije istarske NN 2/97, 118/97, 21/98 i 36/01)
 • NAREDBA - o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije šibensko - kninske NN 159/04)
 • NAREDBA - o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije primorsko-goranske NN 5/97)
 • NAREDBA - o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije ličko-senjske NN 5/97 i 36/03)
  PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, te granicama plovidbe brodova i brodica (NN 161/98)
 • PRAVILNIK - o kriterijima za određivanje lučkih pristojbi (NN 104/98)

Lučke uprave

 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko - dalmatinske županije o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko - dalmatinske županije (NN 19/23)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka (NN 5/23)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja (NN 109/22)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za luke županijskog i lokalnog značaja (NN 23/22)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Ličko-senjske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja (NN 112/21)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka (NN 97/21)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja (NN 78/21)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rabac (NN 65/21)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja postojeće sportske luke Zenta i postojeće sportske luke Špinut (NN 55/21)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka (NN 140/20)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije (NN 70/20)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za luke županijskog i lokalnog značaja (NN 66/20)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka (NN 64/20)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar (NN 60/2020)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Korčula za luke županijskog i lokalnog značaja (NN 60/2020)
 • ODLUKA -  o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula (NN 15/20)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split (NN 95/19)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na odluke Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o izmjeni i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije (NN 97/19)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja (NN 40/19)
 • ODLUKA - o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar (NN 35/19)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na odluke Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije (NN 32/19)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Ličko-senjske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja (NN 32/19)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na odluke Skupštine Istarske županije o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč (NN 24/19)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split (NN 12/19)
 • ODLUKA - o izmjeni odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka (NN 72/18)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o osnivanju luka posebne namjene - vojnih luka (NN 43/18)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije (NN 24/18)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (NN 11/18)
 • ODLUKU - o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula (NN 9/18)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Zadarske županije o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja (NN 107/17)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rabac (NN 96/17)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Umag - Novigrad (NN 84/17)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula (NN 62/17)  
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč (NN 62/17
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na odluke Skupštine Istarske županije o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula (NN 39/17)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko - goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko - goranske županije (NN 141/15)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko - goranske županije o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko - goranske županije  (NN 115/15)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka (NN 40/15)
 • ODLUKA -  o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (NN 107/14)
 • ODLUKA -  o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko- dalmatinske županije o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije (NN 107/14)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Dubrovnik za luke županijskog i lokalnog značaja (NN 61/14)
 • RJEŠENJE - o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća lučke Uprave Rijeka (NN 9/09)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke Uprave za luke županijskog i lokalnog značaja (NN 44/08)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj (NN 133/07)
 • ODLUKA - o izmjeni odluke o osnivanju lučke uprave Zadar (NN 127/07)
 • ODLUKA - o izmjenama odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar (NN 132/06)
 • ODLUKA - o osnivanju lučke uprave Rijeka (NN 42/96, 26/02 i 54/02)
 • ODLUKA - o osnivanju lučke uprave Split (NN 45/97 i 55/98)
 • ODLUKA - o osnivanju lučke uprave Ploče NN 19/97, 139/97 i 18/99)
 • ODLUKA - o osnivanju lučke uprave Dubrovnik (NN 19/97 i 21/02)
 • ODLUKA - o osnivanju lučke uprave Zadar NN 19/97 i 67/02)
 • UREDBA - o osnivanju lučke uprave Šibenik (NN 174/04)

Granice pomorskog dobra

 • PRAVILNIK - o sadržaju plana upravljanja pomorskim dobrom (NN 150/23)
 • ODLUKA - o dopuni Odluke o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC56 (NN 10/23)
 • ODLUKA - o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC56 (NN 117/22)
 • ODLUKA - o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC105 (NN 54/22)
 • ODLUKA - o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC110 (NN 27/22)
 • ODLUKA - o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC66 i DC75 (NN 37/21)
 • ODLUKA - o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC403 (NN 37/21)
 • ODLUKA - o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC100, dionica Osor - Nerezine (NN 24/19)
 • PRAVILNIK - o kriterijima za utvrđivanje područja za akvakulturu na pomorskom dobru (NN 106/18)
 • UREDBA - O IZMJENAMA UREDBE O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. GRUŽ (NN 119/15)
 • UREDBA - O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. TISNO (NN 119/15)
 • UREDBA - O IZMJENI UREDBE O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. OMIŠ (NN 125/10)
 • UREDBA - O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. BAST - BAŠKA VODA (NN 33/10)
 • UREDBA - O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. SPLIT (NN 33/10)
 • UREDBA - O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. SUSAK (NN 33/10)
 • UREDBA - O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. OMIŠALJ (NN 33/10)
 • UREDBA - O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. VELI LOŠINJ (NN 33/10)
 • UREDBA - O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. DUĆE (NN 33/10)
 • UREDBA - O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. JADRANOVO, PODRUČJE MJESTO HAVIŠĆE (NN 33/10)
 • UREDBA - O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. SLIVNO (NN 33/10)
 • UREDBA - O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU K.O. MOŠĆENIČKA DRAGA (NN 33/10)
 • UREDBA - O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. NOVI I k.o. LEDENICE (NN 33/10)
 • UREDBA - o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. CRES (NN 96/09)
 • UREDBA - o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. MARTINŠĆICA (UVALA TIHA) (NN 88/09)
 • UREDBA - o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. SOLINE (NN 88/09)
 • UREDBA - o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. VRBNIK (NN 88/09)
 • UREDBA - o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. BELEJ (NN 88/09)
 • UREDBA - o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. VALUN (NN 88/09)
 • UREDBA - o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. SELCE (NN 88/09)
 • UREDBA - o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. CRES (NN 88/09)
 • UREDBA - o određivanju granice pomorskog dobra na k.o. MARTINŠĆICA (UVALA SLATINA) (NN 88/09)
 • UREDBA - o izmjeni Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. VELIKO BRDO (NN 61/09)
 • Vlada RH: UREDBA - o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sućuraj (NN 137/08)
 • UREDBA - o izmjenama i dopunama uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (NN 82/05)
 • PRAVILNIK - o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (NN 29/05)
 • UREDBA - o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (NN 8/04)
 • PRAVILNIK - o evidenciji i obilježavanju pojasa pomorskog dobra (NN 7/98)

Pomorsko dobro i koncesije
 • ODLUKA - o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu rekonstrukcije i korištenja luke posebne namjene - sportske luke Špinut (NN 46/24)
 • UREDBA - o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru (NN 16/24)
 • PRAVILNIK - o mjerilima za vrednovanje prijava u postupku davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru na pomorskom dobru (NN 4/24)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu polaganja i gospodarskog korištenja podmorskih 110 kV i 35 kV kabela (NN 5/23)
 • ODLUKA - o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu polaganja i korištenja elektroenergetskog kabela - Podmorska 110 kV kabelska veza Hvar - Korčula, na dijelu k.o. Pitve, Općina Jelsa, Splitsko-dalmatinska županija i dijelu k.o. Vela Luka, Općina Vela Luka, Dubrovačko-neretvanska županija (NN 107/22)
 • ODLUKA - o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - benzinske postaje na dijelu k.o. Prožura, Općina Mljet (NN 51/22)
 • ODLUKA - o izmjenama i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) »Luka nautičkog turizma - Sveta Katarina« na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) »Luka 2« na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera - »otok Sv. Katarina - Monumenti« i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja (NN 127/21)
 • ODLUKA - o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Split, uvala Žnjan (NN 121/21)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta Brodotrogir (NN 107/21)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u Betini (NN 97/21)
 • ODLUKA - o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje podmorskog ispusta sanitarnih otpadnih voda u akvatoriju otoka Žut, Općina Murter - Kornati (NN 63/21)
 • ODLUKA - o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja tune i obavljanja turističko-edukacijske djelatnosti u akvatoriju Iškog kanala (NN 55/21)
 • ODLUKA - o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Porto Baroš na dijelu k.o. Stari Grad, Grad Rijeka (NN 55/21)
 • ODLUKA - o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Urinj i izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja u k.o. Kostrena Barbara (NN 40/21)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene - Brodogradilištu Split (NN 8/21)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Hramina (NN 4/21)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja (NN 136/20)
 • ODLUKA - o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Novi Vinodolski o produženju roka trajanja koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova, jahti i brodica, koja zahtijeva izgradnju objekata lučke infrastrukture, na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, luke Muroskva, Grad Novi Vinodolski (NN 89/20)
 • ODLUKA - o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Novigradskom moru (NN 77/20)
 • ODLUKA - o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta na dijelu k.o. Solin, predio Brodoremontno brodogradilište Vranjic (NN 68/20)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o produženju roka trajanja koncesije za luku posebne namjene - luku nautičkog turizma A/C Poljana (NN 66/20)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene - Brodogradilištu 3. maj (NN 66/20)
 • ODLUKA - o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture, marikulture i uzgajališta - uzgoj morske spužve zapadno od otoka Oliba (NN 66/20)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - »Marina Gruž«, na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika (NN 64/20)
 • ODLUKA - o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu odvijanja programa Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020. (NN 57/20)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta Uljanik (NN 37/20)
 • ODLUKA - o prestanku koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Rabac (NN 22/20)
 • ODLUKA - o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe na lokaciji između otoka Iža i otočića Sridnji na području Grada Zadra (NN 57/19)
 • ODLUKA - o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe uz Dugi otok, između rtova Žman i Gubac (NN 35/19)
 • ODLUKA - o izmjeni i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja cestovno-nautičke benzinske stanice Blatine (NN 24/19)
 • ODLUKA -  o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Hramina (NN 24/19)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta Šibenik (NN 12/19)
 • ODLUKA - o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta specijalnih objekata Split (NN 109/18)
 • ODLUKA - o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta Split (NN 109/18)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - »Marina Gruž«, na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika (NN 66/18)
 • ODLUKA - o izmjenama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Mandalina - Kuline (NN 58/18)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja (NN 57/18)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu posebne upotrebe luke posebne namjene - industrijske luke Stinice (NN 53/18)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta u Betini (NN 53/18)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o produženju roka trajanja koncesije za dizanje i spuštanje plovila na pomorskom dobru, Grad Crikvenica (NN 53/18)
 • ODLUKA - o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi gradnje i korištenja građevine »Most kopno - Pelješac« (NN 53/18)
 • ODLUKA - o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi gradnje i korištenja građevine »Most Ston« (NN 53/18)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - sidrište u uvali Sičenica, Općina Rogoznica (NN 24/18)
 • ODLUKA - o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za korištenje i održavanje pomorskog dobra na kojem se nalazi zgrada Lučke kapetanije Rijeka (NN 21/18)
 • ODLUKA - o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta Lamjana (NN 16/18)
 • ODLUKA - o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe i školjaka u akvatoriju Vrgadskog kanala - polje 1 (NN 16/18)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Marina Kaštela (NN 11/18)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja (NN 9/18)
 • ODLUKU - o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu postavljanja i upotrebe sidrenog sustava u Nacionalnom parku Kornati (NN 9/18)
 • ODLUKA - o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta Kraljevica (NN 122/17)
 • ODLUKA - o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Borik (NN 84/17)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Novi Vinodolski (NN 74/17)
 • ODLUKA - o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe u akvatoriju Vrgadskog kanala (NN 21/17)
 • ODLUKA - o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja velike plave ribe (tune) u akvatoriju Vela Grška, u Općini Nerežišća, na otoku Braču (NN 17/17)
 • ODLUKA - o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali - polja I., II., III. i IV. (NN 16/17)
 • ODLUKA - o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali - polja A, C i E (NN 16/17)
 • ODLUKA - o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali - polja B, D i F (NN 16/17)
 • UREDBA - o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 10/17)
 • ZAKON -  o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 38/09NN 56/16)
 • ODLUKA - prestanku koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu postavljanja podzemnog cjevovoda i izgradnje dijela ceste i građevine za smještaj opreme tehnološkog procesa sušenja PVC praha na novoformiranoj čestici zemljišta zemljišnoknjižne oznake 14051 prema novoj katastarskoj izmjeri za k.o. Omišalj (NN 88/16)
 • ODLUKA - o prestanku koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Sepen (NN 88/16)
 • ODLUKA - o izmjenama i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) "Luka nautičkog turizma - Sveta Katarina" na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) "Luka 2" na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera - "Otok Sv. Katarina - Monumenti" i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja (NN 88/16)
 • ODLUKA - o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe kod otoka Kudica, u Iškom kanalu (NN 79/16)
 • ODLUKA - o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe uz Dugi otok, između rtova Žman i Gubac (NN 79/16)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Hramina (NN 64/16)
 • ODLUKA - o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru (NN 44/16)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na prijenos koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora (NN 23/16)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno (NN 23/16)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora (NN 22/16)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka (NN 22/16)
 • ODLUKA - o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene benzinske postaje Preko (NN 18/16)
 • ODLUKA - o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene benzinske postaje Biograd (NN 18/16)
 • ODLUKA - o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) "Luka nautičkog turizma - Sveta Katarina" na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) "Luka 2" na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera - "otok sv. Katarina - Monumenti" i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja (NN 119/15)
 • ODLUKA - o izboru investitora i davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Brašina, a u svrhu realizacije turističkog razvojnog projekta Kupari na lokaciji Kupari I. u Općini Župa Dubrovačka (NN 119/15)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Rovinj (NN 114/15)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Pomer (NN 114/15)
 • ODLUKA - o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu (NN 105/15)
 • ODLUKA - o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe kod Velog Školja, južno od uvale Vela Lamjana (NN 100/15)
 • ODLUKA - o izmjenama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno (NN 97/15)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora (NN 83/15)
 • ODLUKA - o izmjenama i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba (NN 83/15)
 • ODLUKA - o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru (NN 74/15)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na prijenos koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora (NN 74/15)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele ribe na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora (NN 74/15)
 • ODLUKA - o prestanku koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora (NN 74/15)
 • ODLUKA - o prestanku koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele ribe na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora (NN 74/15)
 • ODLUKA - o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora (NN 74/15)
 • ODLUKA - o oduzimanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora (NN 74/15)
 • ODLUKA - o izmjenama i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorsko dobro u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja obale za prihvat ugljena i sustava rashladne vode, luke posebne namjene - industrijske luke Plomin (NN 65/15)
 • ODLUKA - o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - "Marina Gruž", na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika (NN 62/15)
 • ODLUKA - o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) "Luka nautičkog turizma - Sveta Katarina" na dijelu k.o. Pula i dijela k.o. Štinjan; i 2) "Luka 2" na dijelu k.o. Štinjan na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera - "otok Sv. Katarina - Monumenti" (NN 40/15)
 • ODLUKA - o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja pješačkog mosta na Velikom jezeru u Nacionalnom parku Mljet (NN 40/15)
 • ODLUKA - o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja (NN 38/15)
 • ODLUKA -  o davanju suglasnosti Vladi Republike Hrvatske na donošenje Obavijesti o namjeri davanja koncesije i dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Brašina, a u svrhu realizacije turističkog razvojnog projekta Kupari, na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka (NN 17/15)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Limskom zaljevu (NN 11/15)
 • ODLUKA - o neprihvaćanju ponuda pristiglih na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjerne-industrijske luke Podrola - Rakalj (NN 147/14)
 • ODLUKA - o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - ribarske luke Tribunj (NN 137/14)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka (NN 137/14)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije kojom se produžuje rok trajanja koncesija na pomorskom dobru dodijeljenih trgovačkom društvu Cromaris d.d., Zadar (NN 137/14)
 • ODLUKA - O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU POSEBNE UPOTREBE LUKE POSEBNE NAMJENE - INDUSTRIJSKE LUKE STINICE (NN 132/14)
 • ODLUKA - O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA I BIJELE MORSKE RIBE U LIMSKOM ZALJEVU (NN 122/14)
 • ODLUKA - O DAVANJU SUGLASNOSTI NA DAVANJE U POTKONCESIJU DIJELA POMORSKOG DOBRA U LUCI POSEBNE NAMJENE - BRODOGRADILIŠTU ULJANIK (NN 122/14)
 • ODLUKA - O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS KONCESIJE POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA (NN 122/14)
 • ODLUKA - O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU LUČKOJ UPRAVI PULA NA PRIVREMENO UPRAVLJANJE I KORIŠTENJE LUČKIH PODRUČJA LUKA BUNARINA NA DIJELU k.o. PULA, NA PODRUČJU GRADA PULE (NN 90/14)
 • ODLUKA - O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS KONCESIJE ZA POSEBNU UPOTREBU POMORSKOG DOBRA U SVRHU REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE CRPNE STANICE »ADMIRAL« OPATIJA (NN 90/14)
 • ODLUKA - O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE - LUKE NAUTIČKOG TURIZMA NOVI VINODOLSKI (NN 84/14)
 • UREDBA - O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU (NN 63/14)
 • ODLUKA - O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE - BRODOGRADILIŠTA 3. MAJ (NN 61/14)
 • ODLUKA - O PRESTANKU KONCESIJE POMORSKOG DOBRA U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE - LUKE NAUTIČKOG TURIZMA PORTO MARICCIO (NN 61/14)
 • ODLUKA - O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE - LUKE NAUTIČKOG TURIZMA U UVALI LUKE, NA DIJELU k.o. TISNO (NN 28/14)
 • ODLUKA - O PRESTANKU KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA NA PODRUČJU POSEBNOG REZERVATA MALOSTONSKOG ZALJEVA I MALOG MORA (NN 6/14)
 • ODLUKA - O DOPUNAMA ODLUKE O IZMJENI ODLUKA O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKA POSEBNE NAMJENE - LUKA NAUTIČKOG TURIZMA PULA, RAB, ŠIMUNI, ŽUT, SKRADIN, TROGIR, MILNA, VRBOSKA, PALMIŽANA I KORČULA (NN 6/14)
 • ODLUKA - O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE - LUKE NAUTIČKOG TURIZMA MARINA KAŠTELA (NN 136/13)
 • UREDBA - O IZMJENAMA UREDBE O POSTUPKU DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU (NN 133/12)
 • ODLUKA - O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE - LUKE NAUTIČKOG TURIZMA VERUDA (NN 91/13)
 • ODLUKA - O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE - LUKE NAUTIČKOG TURIZMA - »MARINA GRUŽ«, NA DIJELU k.o. GRUŽ, NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA (NN 114/12)
 • UREDBA - O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU (NN 83/12)
 • OBAVIJEST - O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA U LIMSKOM ZALJEVU (NN 133/10)
 • ODLUKA - O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA RADI OBAVLJANJA INDUSTRIJSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE TEHNIČKIH PLINOVA, NA PODRUČJU KOJE JE UTVRĐENO KAO LUČKO PODRUČJE LUKE POSEBNE NAMJENE - BRODOGRADILIŠTA ULJANIK (NN 131/24)
 • ODLUKA - O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA RADI OBAVLJANJA INDUSTRIJSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNIH STROJEVA I UREĐAJA U BRODOGRADNJI, NA PODRUČJU KOJE JE UTVRĐENO KAO LUČKO PODRUČJE LUKE POSEBNE NAMJENE - BRODOGRADILIŠTA ULJANIK (NN 131/24)
 • ODLUKA - O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE - BRODOGRADILIŠTA ULJANIK (NN 131/24)
 • ODLUKA - O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA I RIBA (NN 131/24)
 • ODLUKA - O IZMJENAMA ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE - LUKE NAUTIČKOG TURIZMA NOVI VINODOLSKI (NN 126/10)
 • UREDBA - O IZMJENI UREDBE O POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU (NN 125/10)
 • ODLUKA - O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA NA PODRUČJU POSEBNOG REZERVATA MALOSTONSKOG ZALJEVA I MALOG MORA (NN 117/10)
 • OBAVIJEST - O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE - SPORTSKE LUKE VITRENJAK (NN 112/10)
 • ODLUKA - O KONCESIJI U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA I BIJELE MORSKE RIBE U LIMSKOM ZALJEVU (NN 112/10)
 • ODLUKU - O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS KONCESIJE POMORSKOG DOBRA U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE - LUKE NAUTIČKOG TURIZMA U NOVIGRADU (NN 111/10)
 • ODLUKA - O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE - LUKE NAUTIČKOG TURIZMA ZLATNA LUKA (NN 96/10)
 • ODLUKA - O DOPUNI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE - BRODOGRADILIŠTA KRALJEVICA (NN 96/10)
 • ODLUKA - O IZMJENAMA ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE ZA POSEBNU UPORABU POMORSKOG DOBRA U SVRHU POSTAVLJANJA PODZEMNOG CJEVOVODA I IZGRADNJE DIJELA CESTE NA DIJELU KATASTARSKE ČESTICE ZEMLJE 10350 k.o. OMIŠALJ (NN 89/10)
 • ODLUKA - O DAVANJU KONCESIJE ZA POSEBNU UPORABU POMORSKOG DOBRA U SVRHU POLAGANJA I ODRŽAVANJA PODMORSKOG KABELA 10(20) Kv RUNKE - PINETA (NN 89/10)
 • ODLUKA - O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE - LUKE NAUTIČKOG TURIZMA U UVALI LUKE NA DIJELU k.o. TISNO (NN 86/10)
 • ODLUKA - O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE - LUKE NAUTIČKOG TURIZMA U UVALI LUKE NA DIJELU k.o. TISNO (NN 74/10)
 • ODLUKA - O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU STRUČNOG TIJELA ZA OCJENU PONUDA ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU (NN 33/10)
 • ODLUKA - O IZMJENAMA ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE - LUKE NAUTIČKOG TURIZMA PORTO MARICCIO (NN 33/10)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Mandalina - Kuline (NN 27/10)

2009.
 • ZAKON - o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 38/09)
 • ODLUKA - o dopuni Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra - u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja cestovno-nautičke benzinske stanice BLATINE (NN 105/09)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru - u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba (NN 96/09)
 • ODLUKA - o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja - radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru (NN 96/09)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o davanju koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu postavljanja podzemnog cjevovoda i izgradnje dijela ceste na dijelu katastarske čestice zemlje 10350 k.o. OMIŠALJ (NN 50/09)
 • ODLUKU - o izmjeni odluke o davanju koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu postavljanja podzemnog cjevovoda i izgradnje dijela ceste na dijelu katastarske čestice zemlje 10350 k.o. OMIŠALJ (NN 50/09)
 • ODLUKU - o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobrz u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba (NN 48/09)
 • ZAKON - o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 38/09)
 • ODLUKA - za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za luku posebne namjene - sportsku luku DELFIN na dijelu k.o. PULA (NN 36/09)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra - radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora (NN 36/09)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra - u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba (NN 36/09)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra - u svrhu izgradnje gospodarskog korištenja cestovno-nautičke benzinske stanice BLATINE (NN 36/09)
 • JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA - za dodjelu koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Tisno - krajnji rok za dostavu ponuda je  30 dana od dana objave (NN 17/09)
 • PONIŠTENJE JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA - za dodjelu koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Tisno (NN 17/09)
 • JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA - za dodjelu koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Tisno - (NN 4/09)
 • JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA - za dodjelu koncesije na pomorskom dobru radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele ribe unutar područja posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora (NN 4/09)

2008.

 • ODLUKA - o dopuni odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Sv. PETAR, PULA (NN 135/08)
 • ODLUKA - o izmjenama odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma PORTO MARICCIO (NN 109/08)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru društvu Brodogradilište FILIPI d.o.o. SUKOŠAN - za luku posebne namjene BRODOGRADILIŠTE FILIPI (NN 100/08)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma VERUDA (NN 81/08)
 • ODLUKA - o izmjeni odluke o osnivanju i imenovanju stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru (NN 81/08)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjala i riba (NN 77/08)
 • ODLUKA - o davanju suglsnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu (NN 77/08)1 ; (NN 77/08)2
 • Vlada RH: UREDBA - o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 63/08)
 • Vlada RH: UREDBA - o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 63/08)
 • Vlada RH: ODLUKA - o davanju koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu postavljanja podzemnog cjevovoda i izgradnje dijela ceste na dijelu katastarske čestice zemlje 10350 k.o. OMIŠALJ (NN 49/08)
 • Vlada RH: ODLUKA - o neprihvaćanju ponda pristiglih na javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene - luke nautičkog turizma NOVI VINODOLSKI (NN 44/08)

2007.
 • Vlada RH: ODLUKA - o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Mandalina - Kuline (NN 133/07)
 • Vlada RH: ODLUKA - o izmjeni odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta Šibenik (NN 133/07)
 • Vlada RH: ODLUKA - o izmjenama i dopuni odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Veruda  (NN 133/07) ; Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Veruda (NN 18/99)
 • Vlada RH: ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru društvu Cenmar d.d., Zadar (NN 133/07)
 • Vlada RH: ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjaka i riba  (NN 133/07)
 • Vlada RH: ODLUKA - o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru (NN 127/07)
 • Vlada RH: ODLUKA - o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele ribe na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora (NN 112/07)
 • Vlada RH: ODLUKA - o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora (NN 112/07)
 • ODLUKA - o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba (NN 66/05)
 • UREDBA - o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 23/04) ; Uredba o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 101/04)
 • UREDBA - o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04)
 • PRAVILNIK - o Upisniku koncesija na pomorskom dobru (NN 176/04)
 • NAREDBA - o načinu uplaćivanja naknada za koncesiju na pomorskom dobru (NN 68/04)
 • NAREDBA - o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica i jahti upisani u očevidnik brodica odnosno upisnik jahti (NN 179/04)
 • ODLUKA - o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Hramina (NN 18/99
 • PRAVILNIK - o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati (NN 50/95