Nacionalni plan razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja

Temeljem javnog poziva u okviru kojeg je Uprava za prometnu infrastrukturu i fondove EU, Sektor za fondove EU objavila ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga vezanih uz Prioritetnu os 1 - Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekta u sektoru prometa pod nazivom „Poziv za pripremu projekata u sektoru prometa - Operativni program 'Promet' 2007. - 2013.“ (Ref. broj poziva: TR.1.2.10)., kandidirani su i određeni projekti pomorskog sektora pri čemu je po evaluaciji svih pristiglih projektnih prijedloga za sufinanciranje među ostalim odobren i projekt izrade „Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja“ za koje je u studenom 2014. godine između Upravljačkog tijela Operativnog programa Promet i  Uprave  pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra kao krajnjeg korisnika rezultata ove studije potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva.

Ovaj ugovor sufinanciran je iz Operativnog programa „Promet“ za razdoblje 2007-2013.  putem Europskog fonda za regionalni razvoj i to na način da se sredstvima  Operativnog programa „Promet“ sufinancira 85% prihvatljivih troškova projekta dok preostali iznos od 15% prihvatljivih troškova projekta snosi Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. S tim u vezi, ukupno prihvatljivi troškovi u projektu izrade „Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja“ iznose 6.020.000,00 kn od čega bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iznose maksimalno 5.117.000,00 kn prihvatljivih troškova projekta.

Predmetni projekt koncipiran je na način da isti sadrži tri temeljne aktivnosti pri čemu se prva aktivnost odnosi na samu izradu Nacionalnog plana, druga aktivnost odnosi se na promidžbu i vidljivost projekta, dok se treća aktivnost odnosi na uslugu vođenja projekta.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u travnju 2015. godine sklopilo je sa Klasterom intermodalnog prijevoza  Ugovor o pružanju usluge vođenja projekta izrade „Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja“ u vrijednosti od 193.750,00 kn s PDV-om na osnovu čega su formalno počele aktivnosti implementacije projekta. S druge strane temeljem provedenog javnog natječaja na koji su se javile 3 međunarodne konzultantske tvrtke, u ožujku 2016. godine Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture  i zajednica ponuditelja Planet S.A., Grčka, Rogan and Associates S.A., Grčka i EUfondia d.o.o, Zagreb sklopili su Ugovor o nabavci usluge izrade Nacionalni plan razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja“ u vrijednosti od 4.919.200,00 kn s PDV-om s čime smo počeli aktivnosti izrade samog Nacionalnog plana.

Izrada Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja potrebna je kako bi se omogućio njihov daljnji efikasan i održivi razvoj, te doprinijelo zaštiti i očuvanju okoliša na područjima njihova djelovanja.

Nacionalni plan je osnovi dokument koji će na sustavan i cjelovit način sagledati potrebe pomorsko-putničkog prometnog sustava županijske i lokalne razine te dati smjernice razvoja za buduće razdoblje. Takav strateški dokument omogućiti će jedinstven razvoj ukupnog priobalnog i otočnog područja imajući u vidu socio-ekonomske potrebe otočnog stanovništva i gospodarstva tog kraja. S druge strane, ovaj dokument nužan je preduvjet koji omogućuje u slijedećem koraku konzumiranje financijskih sredstava fondova Europske unije.

Ovim nacionalnim planovima utvrditi će se točan smjer razvoja svake pojedine luke, nužne investicije i dinamiku ulaganja kako bi se realno i odgovorno pratile stvarne potrebe. Donošenjem i provođenjem strateškog Nacionalnog plana razvoja definirati će se glavne smjernice daljnjih ulaganja u lučku infrastrukturu i usluge u funkciji postizanja općeg i posebnih ciljeva.

Kao opći cilj projekta ističe se potreba stvaranja učinkovitog modela upravljanja i razvoja pomorsko-putničkog prometnog sustava uz podizanje razine učinkovitosti povezivanja obalnog i otočnog područja te razine kvalitete lučkih usluga.

S druge strane kao posebni ciljevi projekta ističe se potreba:
  • Provođenja politike održivog razvoja uz integraciju luka u društveni i ekonomski razvoj lokalnog područja
  • Izgradnje učinkovitog pomorsko-putničkog prometnog sustava u funkciji valorizacije turističkih potencijala
  • Identifikacije postojećih uskih grla u administraciji, podgradnji, nadgradnji, uslugama i organizaciji luka te njihovo otklanjanje
  • Povećanja stupnja sigurnosti u morskim lukama
  • Uspostave efikasne zaštite okoliša na lučkim područjima
  • Unapređenja i racionalizacije korištenja energije u morskim lukama

Zaključno, pozivamo vas da svoje komentare i prijedloge smjera razvoja županijskih i lokalnih luka dostavite na zluplanovi@pomorstvo.hr.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, a više informacija o fondovima Europske unije dostupno je na www.strukturnifondovi.hr.
 
ODLUKA O UPUĆIVANJU SPUO-a U RASPARAVU (.pdf)

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture pokreće proceduru javnog savjetovanja sukladno kojem želimo informirati zainteresiranu javnost kako je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izradilo prijedlog nacrta Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja u sklopu čega je izrađen i nacrt Strateške studije utjecaja na okoliš u odnosu na sam Nacionalni plan >>> više >>>


ODLUKA - o izmjeni i dopunama Investicijskog plana razvoja luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2020. godine (.pdf)

--------------------

ODLUKA - o dopuni Investicijskog plana razvoja luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2020. godine (.pdf)

--------------------

ODLUKA - o izmjenama i dopunama Investicijskog plana razvoja luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2020. godine (.pdf)

--------------------

ODLUKA - o izmjenama Investicijskog plana razvoja luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2020. godine (.pdf)
INVESTICIJSKI PLAN - LISTA PROJEKATA (.pdf)

--------------------

ODLUKA - o izmjenama i dopunama investicijskog plana razvoja luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2020. godine (.pdf)