Vojno pomorstvo

Studijski program Vojno pomorstvo petogodišnji je integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij namijenjen obrazovanju budućih časnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH. Studijski program omogućuje obrazovanje i za potrebe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te Ministarstva unutarnjih poslova.

Razvijen je u suradnji Sveučilišta u Splitu sa Hrvatskim vojnim učilištem "Dr. Franjo Tuđman".

Studij traje pet godina ili 10 semestara i njegovim završetkom stječe se 300 ECTS bodova.

Nakon druge godine studija studenti će moći izabrati smjer Vojne nautike ili smjer Vojnog brodostrojarstva.

Završetkom studijskog programa stječe se akademski naziv magistar/magistra, inženjer/inženjerka vojnog pomorstva.

ODLUKA MINISTRA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE O ŠKOLOVANJU I STIPENDIRANJU STUDENATA NA INTEGRIRANOM PREDDIPLOMSKOM I DIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM STUDIJU VOJNO POMORSTVO, SA SMJEROVIMA VOJNA NAUTIKA I VOJNO BRODOSTROJARSTVO U AKADEMSKOJ GODINI 2019/2020

UPIS STUDENATA ZA POTREBE MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE U AKADEMSKOJ GODINI 2019/2020

Za potrebe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u akademskoj godini 2019/2020 na studijskom programu Vojno pomorstvo stipendirati će se ukupno 2 kandidata.
Odabranim kandidatima pripada pravo na stipendiju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u slijedećim iznosima:

- 800,00 kuna za prvu godinu školovanja
- 1.000,00 kuna za drugu godinu školovanja
- 1.200,00 kuna za treću godinu školovanja
- 1.300,00 kuna za četvrtu godinu školovanja, te
- 1.400,00 kuna za petu godinu školovanja.

Nositelj studijskog programa Vojno pomorstvo je Sveučilište u Splitu, a program izvode: Pomorski fakultet u Splitu, Filozofski fakultet u Splitu i Hrvatsko vojno učilište „Dr. Franjo Tuđman“.

Za upis u I. godinu studija mogu se prijaviti osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu i položile državnu maturu, te se prijavili na javni natječaj Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za dodjelu stipendija studentima studijskog programa Vojno pomorstvo. U odabirnom postupku potrebno je zadovoljiti provjeru posebnih sposobnosti za prijem u službu, a u skladu sa natječajnim uvjetima.

Stipendistu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture pripada pravo na stipendiju tijekom trajanja naobrazbe ukoliko ispunjava slijedeće uvjete:

- da upiše studijski program Vojno pomorstvo
- da je kao redovni student više godine studija ostvario prosjek ocjena na studiju od najmanje 3,50 u prethodnoj akademskoj godini.

SKLAPANJE UGOVORA SA MINISTARSTVOM MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Sa svakim studentom kojem je ministar mora, prometa i infrastrukture donio rješenje o dodjeli stipendije, Ministarstvo zaključuje Ugovor o dodjeli stipendije za cijeli tijek studija, odnosno školovanja.

Student je dužan ishoditi javnobilježničku potvrdu (solemnizaciju) Ugovora koji time stječe snagu javnobilježničkog akta, sukladno posebnim propisima o javnom bilježništvu.

Vremensko razdoblje u kojem student ima pravo na primanje stipendije utvrdit će se Ugovorom.

Student ima pravo na primanje stipendije od početka akademske godine u kojoj je započeo slušati studijski program Vojno pomorstvo do završetka akademske godine u kojoj je bio u obvezi odslušati propisani program ili do diplomiranja, ako je diplomirao prije navedenog roka.

U trenutku sklapanja Ugovora, kao i za vrijeme trajanja Ugovora, student ne može primati niti jednu drugu stipendiju, te je u tu svrhu student dužan dostaviti potpisanu izjavu bez obveze ovjere kod javnog bilježnika, tj. da nije korisnik niti jedne druge stipendije.

OBVEZE NAKON ZAVRŠETKA STUDIJSKOG PROGRAMA

Sukladno odredbama članka 45.a Zakona o državnim službenicama (Narodne novine 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17) uspješnim završetkom studijskog programa Vojno pomorstvo, kandidat se prima u državnu službu u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture na neodređeno vrijeme i u obvezi je raditi u službi najmanje 5 (pet) godina.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije o predmetnom studijskom programu moguće je dobiti putem e-maila: pomorci@pomorstvo.hr ili na tel: 01/6169-371.

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE