Radni standardi

Sukladno odredbi članka 133. a Pomorskog zakonika (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13) članovi posade broda koji smatraju da su povrijeđena njihova prava vezana za životne i radne uvjete na brodu imaju pravo podnositi usmene i pisane prigovore nadređenom časniku, zapovjedniku broda, vlasniku broda, brodaru, odnosno kompaniji i Ministarstvu. Ako se takav prigovor podnosi na brodu, prigovor se unosi u brodski dnevnik a podnošenju prigovora mora biti prisutan najmanje još jedan član posade broda kao svjedok. Vlasnik broda, brodar i kompanija dužni su osigurati da je svakom članu posade broda pri ukrcaju na brod dana preslika postupaka koji se primjenjuju na tom brodu po prigovoru, uključujući informacije o nadležnim tijelima države čiju državnu pripadnost ima brod, te imena članova posade broda koji će im u postupcima po prigovoru pružiti odgovarajuću pomoć.
 
Ukoliko se prigovor podnosi Ministarstvu, isti se može dostaviti na slijedeće načine:
 
na adresu:
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Uprava sigurnosti plovidbe
n/p kap. Siniša Orlić, pomoćnik ministra
Prisavlje 14
10000 Zagreb

ili
 
na e-mail adresu:
pomorci@pomorstvo.hr