Porez na dohodak

Sukladno odredbama Pravilnika o porezu na dohodak svi pomorci u međunarodnoj plovidbi su dužni podnijeti prijavu poreza na dohodak. U prijavi pomorac je dužan priložiti obrazac DPOM koji će pomorcu na kućnu adresu dostaviti lučka kapetanija i obrazac EPOM.

Članu posade broda u međunarodnoj plovidbi, koji je obveznik poreza na dohodak od nesamostalnog rada prema primicima ostvarenima po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi u broj potrebnih 183 dana računaju se:

1. dani plovidbe

2. dani provedeni na putu od mjesta prebivališta do mjesta ukrcaja na brod, dani potrebni za povratno putovanje

3. liječenje
 
 • dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale na putu za ukrcaj, na brodu ili na povratku
 • dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale nakon iskrcaja ili prije ukrcaja koje bi onemogućile ishođenje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za plovidbu
 
Za ostvarivanje prava na dodatne dane zbog bolesti ili povrede nastale nakon iskrcaja ili prije ukrcaja koje bi onemogućile ishođenje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za plovidbu pomorac je dužan nadležnoj lučkoj kapetaniji dostaviti:
 
 • Potvrdu o danima liječenja za člana posade broda u međunarodnoj plovidbi (ovdje)
 • Svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda s ocjenom „privremeno nesposoban“ ili „nesposoban“
 • Svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda s ocjenom „sposoban“
 
Bolest ili povreda nakon iskrcaja ili prije ukrcaja utvrđuje se pregledom izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite ili drugog doktora medicine ovisno o vrsti bolesti, a potvrđuje izdavanjem relevantne liječničke dokumentacije iz koje je razvidna potreba liječenja zbog utvrđene bolesti ili povrede kao i duljina trajanja takvog liječenja.
 
U slučaju da se radilo o bolesti ili povredi koja je takve prirode da za posljedicu ima nemogućnost ishodovanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za plovidbu, pomorac je dužan bez odgode cjelokupnu liječničku dokumentaciju dostaviti  specijalisti medicine rada koji je ovlašten sukladno odredbama Pravilnika o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (Narodne novine br. 93/2007 i 107/2014) koji će temeljem dostavljene dokumentacije izdati svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda s ocjenom „privremeno nesposoban“ ili „nesposoban“.
 
Po ozdravljenju odnosno završetku liječenja pomorac će isključivo specijalisti medicine rada koji je izdao svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda s ocjenom „privremeno nesposoban“ ili „nesposoban“dostaviti i dodatnu dokumentacijom o završetku liječenja izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite ili drugog doktora medicine ovisno o vrsti bolesti temeljem koje član posade broda mora ishoditi svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda s ocjenom „sposoban“.
 
 • dani provedeni na liječenju od posljedica epidemije COVID-19, izolaciji, samoizolaciji ili karanteni sukladno donesenim epidemiološkim mjerama u Republici Hrvatskoj, odnosno temeljem potvrde poslodavca, brodara, kompanije ili posrednika pri zapošljavanju pomoraca ako je liječenje, izolacija, samoizolacija ili karantena obavljena u nekoj drugoj državi

4. izobrazba - dani provedeni na stručnoj izobrazbi u inozemstvu ili tuzemstvu
Pod danima provedenim na stručnoj izobrazbi u tuzemstvu prihvaćaju se:
 
 • svi dani provedeni na tečajevima organiziranim od strane hrvatskih pomorskih učilišta ovlaštenih za provođenje programa izobrazbe pomoraca (uključujući razlikovni program za časnika elektrotehnike) i programa obrazovanja (posebni program obrazovanja za stjecanje najviših zvanja u pomorstvu) relevantni za zvanje pomorca
 • tečajevi organizirani od strane brodara, kompanije, poslodavca ili posrednika relevantni za zvanja pomorca.
 
5. napuštanje člana posade od strane brodara
Za dane do isteka ugovora o radu koji su neostvareni zbog napuštanja člana posade od strane brodara relevantni dokazi biti će oni koji su kao takvi prijavljeni u službenu bazu podataka Međunarodne organizacije rada (Database on reported incidents of abandonment of seafarers).

6. prestanak ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga
Neostvarenim danima plovidbe i danima putovanja zbog poslovno uvjetovanih razloga smatraju se:
 
 • dani koje pomorac nije ostvario zbog prestanaka ugovora o radu ili ne sklapanja novog pojedinačnog ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga
 • dani koje pomorac nije ostvario zbog odgode ukrcaja ili nemogućnosti organizacije ukrcaja od strane poslodavca, brodara, kompanije ili posrednika pri zapošljavanju pomoraca uslijed provedbe epidemioloških mjera u Republici Hrvatskoj ili bilo kojoj drugoj državi na putu od mjesta prebivališta do predviđene luke ukrcaja na brod, zbog čega je pomorcu promijenjen uobičajeni godišnji raspored rada.
 
U svrhu utvrđivanja gore navedenih dana plovidbe i dana putovanja koji nisu ostvareni zbog poslovno uvjetovanih razloga, ovisno je li pomorac s poslodavcem sklopio permanent ugovor ili sklapa više pojedinačnih ugovora, kao i o duljini plovidbene službe pojedinog pomorca, uobičajenim godišnjim rasporedom rada smatrat će se:
 
 • svi dani plovidbe i dani putovanja koji bi se ostvarili temeljem permanent ugovora ili
 • prosječna vrijednost ukupnog broja dana plovidbe i dana putovanja ostvarenih temeljem pojedinačnih ugovora o radu tijekom prethodnih godina, u periodu koji odgovara periodu bez plovidbe u godini za koju se podnosi prijava poreza ili
 • ukupan broj dana plovidbe i dana putovanja ostvarenih temeljem pojedinačnih ugovora ako se radi o pomorcu koji je tijekom 2018., 2019. i 2020. godine odradio najviše dva pojedinačna ugovora.
 
Neostvareni dani plovidbe zbog poslovno uvjetovanih razloga priznat će se temeljem potvrde poslodavca, brodara, kompanije ili posrednika pri zapošljavanju pomoraca na kojoj je naznačen datum prestanka ugovora o radu ili datum prekida uobičajenog godišnjeg rasporeda rada.

7. otmica/zatočeništvo/umirovljenje/smrt
U slučaju otmice i zatočeništva, umirovljenja ili smrti člana posade u poreznoj godini, držat će se da je ostvaren uvjet plovidbe od 183 dana za tu poreznu godinu.
Pomorci koji su ostvarili pravo na umirovljenje dužni su uz poreznu prijavu dostaviti kopiju dokumentacije o umirovljenju kako bi bili oslobođeni obveze plaćanja poreza na dohodak.

8. vježbenici
Temeljem odredbe članka 128. stavak 12. Pomorskog zakonika, vježbenici su oslobođeni obveze plaćanja poreza na dohodak (nisu oslobođeni obveze podnošenja prijave). Uz poreznu prijavu potrebno je priložiti kopiju pomorske knjižice iz koje je vidljivo svojstvo ukrcaja i dopis s zahtjevom za oslobađanje plaćanja poreza na dohodak po gore navedenoj osnovi.

9. dani iz prethodnog razdoblja
Razlika između zbroja dana iz točaka 1., 2., 3., 4., 5., 6. i brojke 183, odnosno nula ako je razlika 0 ili negativna.
 
 
Ako se pomorac na dan isteka Zakonom propisanog roka za podnošenje godišnje porezne prijave nalazi, zbog obavljanja ugovorenog rada, na brodu u međunarodnoj plovidbi te stoga nije u mogućnosti u propisanom roku podnijeti godišnju poreznu prijavu, smatra se da je ispunjen opravdan razlog za propuštanje zakonskog roka, a za koji pomorac nije odgovoran (viša sila). U navedenom slučaju, pomorac može, prema članku 94. Općeg poreznog zakona (NN br. 115/16), podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje i to u roku od osam dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje roka.
 
- Obrazac DPOM je potvrda o broju dana u međunarodnoj plovidbi i ukoliko je ukupni zbroj dana na potvrdi preko 183 dana pomorac je oslobođen plaćanja poreza na dohodak ali nije oslobođen podnošenja prijave. Ispunjeni obrazac DPOM se može preuzeti ovdje
 
Obrazac EPOM je evidencija o primicima od nesamostalnog rada koji možete pronaći ovdje

Obrazac DOH možete pronaći ovdje