DANUBE CYCLE PLANS

Bicikliranje je posljednjih godina sve popularnije, međutim, uvjeti za vožnju biciklom u dunavskoj regiji uvelike se razlikuju. Naime, neke države već imaju značajan udio populacije koji biciklira, dok je u drugima važnost bicikliranja za prijevoz, zdravlje, okoliš  i/ili kao gospodarski aspekt, zasad relativno malo mjerljiva.

Bicikliranje se često tretira kao sporedna tema, kako u prometnim politikama, tako i u većini stručnih obrazovanja gdje budući planeri nemaju dovoljno edukacije o bicikliranju, dok razvoju biciklističke infrastrukture, posebno na nacionalnoj i transnacionalnoj razini, nedostaje koordinirano planiranje, financiranje i provedba, stoga Projekt Danube Cycle Plans ima za cilj otkloniti postojeće poteškoće te omogućiti navedenim izazovima realizaciju aktivnosti u smislu jačanja tri glavna stupa promocije bicikliranja:
 1. omogućiti razvoja biciklističkih politika na nacionalnoj i transnacionalnoj razini podržanih nacionalnim biciklističkim planovima koji se temelje na zajedničkoj biciklističkoj strategiji za dunavsku regiju;
 2. podržati pružanje odgovarajuće biciklističke infrastrukture definiranjem mreže biciklističkih ruta u dunavskoj regiji, razvijanjem zajedničkih standarda i izradom plana ulaganja za unaprjeđenje biciklističkih ruta;
 3. povećati svijest relevantnih dionika o potrebama biciklista i povećati kapacitet za promicanje bicikliranja u cijeloj dunavskoj regiji primjenom sustava mentorstva, organizacijom inspirirajućih događanja i nacionalnim biciklističkim konferencijama.
Finalizacijom ovog Projekta svi relevantni dionici dostići će uvećane infrastrukturne kapacitete te samim time unaprijediti okvir za promicanje bicikliranja, kao sastavnog dijela ekološki prihvatljivog prometnog sustava, koji doprinosi realizaciji Strategije EU za dunavsku regiju (EUSDR), jačanjem mobilnosti i inter-modalnosti prometa, kao i cilja 'Danube Transnational Programme' (DTP), o podržavanju ekološki prihvatljivih i sigurnih prometnih sustava.

Projekt je uključen u Pan-europski program za promet, okoliš i zdravlje (PEP) - partnerstvo o biciklizmu (UNECE i WHO) čiji masterplan daje vrijedan doprinos u realizaciji Projekta te će rezultati projekta pozitivno utjecati na implementaciju programskih ciljeva, na paneuropskoj razini.

Projektom se također podupiru i glavni razvoji prioriteti Republike Hrvatske, u okviru Dunavske strategije:
 1. unapređenje inter-modalnog prometa i učinkovito povezivanje dunavske regije s jadranskom obalom;
 2. povećanje gospodarske konkurentnosti kroz razvoj poduzetništva, modernizaciju poljoprivrede i razvoj posebnih oblika turizma;
 3. zaštita okoliša, prevencija rizika i razvoj obnovljivih izvora energije;
 4. jačanje ljudskih potencijala.

Osnovne informacije o Projektu
 • Početak projekta: 01-07-2020
 • Završetak projekta: 31-12-2022
 • Ukupna vrijednost projekta : 1.682.760,75 €
 • ERDF potpora:1.291.787,05 €
 • IPA poptora: 138.559,56 €
 • ENI potpora: 0.

Prioritet: Bolje povezana i energetski odgovorna dunavska regija.

Specifični cilj: Podržati ekološki prihvatljive i sigurne prometne sustave i uravnoteženu pristupačnost urbanim i ruralnim područjima.

Nositelj projekta za Republiku Hrvatsku: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu.