Propisi

CESTOVNA INFRASTRUKTURA

 • ZAKON - o cestama (NN 84/11, NN 22/13, NN 54/13, NN 148/13, NN 92/14, NN 110/19, NN 144/21, NN 114/22)
 • ZAKON - o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 63/22)
 • ZAKON - o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/16)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o označavanju autocesta (NN 43/24)
 • PRAVILNIK - o vizualnom identitetu, posebnim oznakama vozila i evidentiranju prolazaka autocestama i objektima s naplatom cestarine za posebno označena vozila (NN 150/23)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu (NN 149/23)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu (NN 149/23)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj (NN 143/23)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu (NN 129/23)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu (NN 129/23)
 • ODLUKA - o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 97/23)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2022. godinu (NN 89/23)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2022. godinu (NN 89/23)
 • ODLUKA - o izmjeni i dopuni Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 71/23)
 • ODLUKA - o izmjeni i dopuni Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 64/23)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu (NN 63/23)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu
  (NN 63/23)
 • ODLUKA - o razvrstavanju javnih cesta (NN 59/23)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o cestarini (NN 151/22)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu (NN 145/22)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu
  (NN 145/22)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2022. godine (NN 136/22)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za prvo polugodište 2022. godine (NN 136/22)
 • PRAVILNIK - o registru identifikacijskih kodova i infrastrukture za alternativna goriva (NN 134/22)
 • PRAVILNIK - o usporedbi jediničnih cijena alternativnih i konvencionalnih goriva (NN 134/22)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu (NN 131/22)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu (NN 131/22)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 90/22)
 • ISPRAVAK PRAVILNIKA - o pisanoj obavijesti o neplaćanju cestarine (NN 55/22)
 • PRAVILNIK - o financiranju dijela troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama (NN 51/22)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izračun naknade za pružatelje usluge EENC (NN 49/22)
 • ODLUKA - o razvrstavanju javnih cesta (NN 41/22)
 • PRAVILNIK - o podacima kod automatiziranog pretraživanja evidencija o vozilima i vlasnicima ili korisnicima vozila (NN 28/22)
 • PRAVILNIK - o pisanoj obavijesti o neplaćanju cestarine (NN 28/22)
 • PRAVILNIK - o metodologiji za izračun naknade za pružatelje usluge EENC (NN 28/22)
 • PRAVILNIK - o registraciji pružatelja usluge EENC u Republici Hrvatskoj (NN 28/22)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku (NN 19/22)
 • ODLUKA - o označavanju autocesta (NN 2/22)
 • ODLUKA - o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 100/21)
 • PRAVILNIK - o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku (NN 51/21)
 • ODLUKA - o prijenosu sredstava i usklađivanju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu (NN 30/21)
 • ODLUKA - o razvrstavanju javnih cesta (NN 18/21)
 • PRAVILNIK - o dopuni Pravilnika o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (NN 10/21)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o ophodnji javnih cesta (NN 7/21)
 • ODLUKA - o osiguranju interventnih sredstava za sanaciju šteta na županijskim i lokalnim cestama na području Sisačko-moslavačke županije uzrokovanih prirodnom nepogodom i katastrofom (.pdf)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o održavanju cesta (NN 3/21)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Financijski plan Autoceste Rijeka - Zagreb za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu (NN 135/20)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu (NN 135/20)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu (NN 135/20)
 • ODLUKA - o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj (NN 121/20)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka - Zagreb (NN 61/20)
 • ODLUKA - o pokretanju postupka za prestanak koncesije dane društvu Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. i pripajanje društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o. (NN 61/20)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Autoceste Rijeka - Zagreb za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu (NN 58/20)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu (NN 58/20)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu (NN 58/20)
 • PRAVILNIK - o izmjeni Pravilnika o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti (NN 45/20)
 • PRAVILNIK - o dopuni Pravilnika o izvanrednom prijevozu (NN 45/20)
 • PRAVILNIK - o izmjeni i dopuni Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama (NN 43/19)
 • ODLUKA - o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini (NN 118/19)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu (NN 117/19)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu (NN 117/19)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu (NN 111/19)
 • PRAVILNIK - o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)
 • PRAVILNIK - o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama (NN 92/19)
 • PRAVILNIK - o stavljanju izvan snage Pravilnika o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona (NN 73/19)
 • ODLUKA - o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za donošenje odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela javne ceste (NN 27/19)
 • PRAVILNIK - o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona (NN 20/19) >>> kartografski prikaz (.pdf)
 • ODLUKA - o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini (NN 4/19)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 11/17)
 • ODLUKA - o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/18)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu (NN 113/18)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu (NN 108/18)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2018. godine (NN 107/18)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2017. godinu (NN 105/18)
 • ODLUKA - o izmjenama i dopunama br. 5 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje »Jadranske autoceste« - dionica: Dragonja - Pula i Kanfanar - Pazin - Matulji (NN 83/18)
 • ODLUKA - o izmjeni i dopuni Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 69/18)
 • ODLUKA - o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini (NN 41/18)
 • ODLUKA - o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 17/18)
 • ODLUKA - o provedbi tehničke kategorizacije javnih cesta u Republici Hrvatskoj
 • ODLUKA - o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u 2017. Godini (125/17)
 • ODLUKA - o prestanku važenja Odluke o uvođenju naplate cestarine za uporabu tunela Sveti Ilija (125/17)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu (124/17)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu (113/17)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana hrvatskih cesta za prvo polugodište 2017. godine (111/17)
 • ODLUKA - o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/17)
 • PRAVILNIK - o izmjeni Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini (NN 52/17)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2017. godinu (pdf.)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Plan građenja i održavanja autocesta za 2017. godinu (pdf.)
 • Pravilnik -  o izmjenama Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini (NN 21/17)
 • Pravilnik - o izmjeni Pravilnika o cestarini (NN 96/17)
 • ODLUKA - o donošenju Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine (NN 47/17)
 • Odluka - o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u 2017. godini (NN 36/17)
 • Odluka - o donošenju Nacionalnog okvira politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu (NN 34/17)
 • Pravilnik - o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini (NN 28/17)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2016. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu (NN 119/19)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2015. godinu (NN 114/16)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2016. godinu i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu (NN 111/16)
 • Odluka - o razvrstavanju javnih cesta (NN 96/16)
 • Pravilnik - o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (NN 91/16)
 • Pravilnik - o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini (NN 91/16)
 • Pravilnik - o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16)
 • Pravilnik - o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti (NN 58/16)
 • Pravilnik - o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 58/16, NN 117/18)
 • Pravilnik - o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini (NN 48/16)
 • Pravilnik - o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu (NN 26/16)
 • Uredba - o izmjeni i dopuni Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 18/16)
 • Pravilnik - o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti (NN 17/16)
 • Pravilnik - o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti (NN 16/16)
 • Odluka - o imenovanju upravitelja tunelima na TEM cestama (NN 134/15)
 • Pravilnik - o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (NN 111/15)
 • Pravilnik - o načinu osiguravanja prometa na željezničko - cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge (NN 111/15)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu (NN br. 103A) (NN 103/15)
 • Pravilnik - o izmjenama Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 98/15)
 • Pravilnik - o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu (NN 80/15)
 • Odluka - o razvrstavanju javnih cesta (NN 66/15)
 • Pravilnik - o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015. godini (NN 64/15)
 • Pravilnik - o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze podataka o javnim cestama i objektima na njima (NN 56/15)
 • Pravilnik - o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015. godini (NN 38/15)
 • Izmjene i dopune Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine (NN 151/14)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu (NN 147/14)
 • Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine (NN 131/14)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu (NN 141/14)
 • Odluka - o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica elementarne nepogode nastalih uslijed poplava 2014. godine na cestovnoj infrastrukturi na području Sisačko - moslavačke, Brodsko - posavske i Požeško - slavonske županije (NN 140/14)
 • Pravilnik - o izmjeni Pravilnika o cestarini (NN 122/14)
 • Odluka - o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2014. godinu (116/14)
 • Pravilnik - o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
 • Odluka - o razvrstavanju javnih cesta (NN 94/14)
 • Pravilnik - o održavanju cesta (NN 90/14)
 • Pravilnik - o izmjeni Pravilnika o raspodjeli sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2014. godini (NN 90/14
 • Odluka - o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN 87/14)
 • Odluka - o donošenju programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije-cestovna infrastruktura (NN 84/14)
 • Pravilnik - o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (NN 78/14)
 • Pravilnik - o ophodnji javnih cesta (NN 75/14)
 • Odluka - o uvođenju naplate cestarine za korištenje autoceste A11 Zagreb - Sisak (NN 69/14)
 • Odluka - o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za rekonstrukciju dionice državne ceste D54 s priključkom na Winnetouland Jasenice kao dijela "Zabavnog parka Pariževačka glavica" u k.o. Jasenice (NN 69/14)
 • Pravilnik - o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2014. godini (NN 45/14)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu (NN 39/14)
 • Odluka - o imenovanju upravitelja tunelima na TEM cestama (NN 24/14)
 • Odluka - o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 13/14)
 • Pravilnik - o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini (NN 4/14)
 • Odluka - o načinu operativne provedbe Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske (NN 159/13)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu (NN 152/13)
 • Odluka - o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicima javnih cesta u Republici Hrvatskoj (NN 145/13)
 • Pravilnik - o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13)
 • Pravilnik - o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini (NN 137/13)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijaskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2013. (NN 135/12)
 • Pravilnik - o cestarini (NN 130/13)
 • Odluka - o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2012. godinu (NN 128/13)
 • Pravilnik - o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstva za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini (NN 114/13)
 • Odluka - o određivanju sektora iz kojih središnja tijela državne uprave identificiraju nacionalne kritične infrastrukture te liste redoslijeda sektora kritičnih infrastruktura (NN 108/13)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2012. godinu (NN 99/13)
 • Pravilnik - o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele (NN 96/13)
 • Odluka - o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2013. godinu (NN 91/13)
 • Pravilnik - o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta (NN 91/13)
 • Pravilnik - o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013.godini (NN 78/13)
 • Pravilnik - o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti (NN 74/13)
 • Pravilnik - o aktivnostima poboljšanja sigurnosti TEM cesta (NN 74/13)
 • Odluka - o razvrstavanju javnih cesta (NN 66/13)
 • Odluka - o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama (NN 54/13)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu (NN 53/13)
 • Odluka - o uvođenju naplate cestarine za uporabu tunela Sveti Ilija (NN 42/13)
 • Odluka - o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o cestama (NN 22/13)
 • Odluka - o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 98. stavka 1. točke 6. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 84/11) (NN 18/13)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu (NN 139/12)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu (NN 132/12)
 • Odluka - o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 130/12)
 • Pravilnik - o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12)
 • Pravilnik - o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 127/12)
 • Pravilnik - o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste (NN 123/12)
 • Pravilnik - o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2012. godini (NN 122/13)
 • Pravilnik - o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (NN 86/12)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2011. godinu (NN 84/12)
 • Odluka - o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2012. godinu (NN 78/12)
 • Pravilnik - o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2012. godini (NN 58/12)
 • Odluka - o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2011. godinu (NN 52/12)
 • Odluka - o razvrstavanju javnih cesta (NN 44/12)
 • Odluka - o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12)
 • Uredba - o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu (NN 24/12)
 • Odluka - o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2011. godinu (NN 52/11)
 • Pravilnik - o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele (NN 119/09)


ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA

 • ZAKON - o željeznici (NN 94/13, NN 148/13, NN 32/19)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu (NN 149/23)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu (NN 149/23)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu
  (NN 129/23)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu (NN 129/23)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2022. godinu (NN 89/23)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu (NN 63/23)
 • Odluka o određivanju upravitelja željezničke infrastrukture (NN 19/23)
 • Pravilnik o općim uvjetima za gradnju u zaštitnom pružnom i infrastrukturnom pojasu (NN 5/23)
 • Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine (NN 156/22)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu (145/22)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za prvo polugodište 2022. godine (NN 136/22)
 • Pravilnik o opremljenosti pojedinih vrsta uslužnih objekata (NN 58/22)
 • Uredba o razvrstavanju željezničkih pruga (NN 84/21)
 • Pravilnik o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti sigurnosnih komponenti i podsustava žičara (NN 118/16)
 • Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 32/16)
 • Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 32/16)
 • Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 32/16)
 • Ispravak Odluke o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 24/16)
 • Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 19/16)
 • Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN129/15)
 • Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (NN 111/15)
 • Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko - cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge (NN 111/15)
 • Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket u 2016. godini (NN 100/15)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za prometno - upravljački i signalno - sigurnosni željeznički infrastrukturni podsustavi (NN 97/15)
 • Pravilnik o signalima, signalnim znakovima i signalnim oznakama u željezničkom prometu (NN 94/15)
 • Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket u 2015. godini (NN 151/14)
 • Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket u 2014. godini (NN 25/14)
 • Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza (NN 11/14)
 • Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga (NN 3/14)
 • Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 109/13)
 • Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko - cestovnih prijelaza (NN 66/12)

MEĐUNARODNI UGOVORI

 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt »Revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske« iz okvirnog zajma (NN-MU 3/24)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izgradnji cestovnog mosta preko potoka Kamenica između naselja Obrež (Republika Hrvatska) - Božakovo (Republika Slovenija) na hrvatsko - slovenskoj državnoj granici (NN-MU 2/24)
 • Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o rekonstrukciji mosta Gunja (RH) - Brčko (BiH) na DC 214 (RH) / M14.1 (BiH) (NN-MU 1/24)
 • Uredba o objavi Dodatka Sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici (NN-MU 1/24)