Infrastruktura za alternativna goriva

Slika /slike/foto 8_19/IAF_19/nsl IAF 7_19.jpg
Rast prometnih sustava zasnovanih na korištenju neobnovljivih izvora (prostora i energije) doveo je do problema zagušenja i onečišćenja okoliša, te ovisnosti o korištenju nafte i naftnih derivata. Kako bi se s jedne strane u Republici Hrvatskoj omogućio daljnji razvoj prometa, a s druge strane smanjio negativni utjecaj prometa na okoliš i ovisnost o uvozu nafte, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je nositelj aktivnosti na stvaranju preduvjeta za korištenje alternativnih energenata u prometu. U skladu sa za sada raspoloživom tehnologijom, uzimajući u obzir europsko okruženje i pravni okvir Europske unije, u Republici Hrvatskoj je temeljem prijedloga kojeg je izradilo MMPI, donesen Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/16), kojim se utvrđuju minimalni zahtjevi za izgradnju infrastrukture za alternativna goriva, uključujući mjesta za punjenje, utvrđuju se zajedničke tehničke specifikacije za mjesta za punjenje i opskrbu, zahtjevi za informiranje korisnika, kao i način izvršavanja obveza izvješćivanja o provedbi mjera uspostavljanja infrastrukture za alternativna goriva. Time su u nacionalno zakonodavstvo prenesene odredbe Direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva 2014/94/EU. Također, Odlukom Vlade Republike Hrvatske 6. travnja 2017. godine donesen je Nacionalni okvir politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu (NN, broj 34/17), kojim se propisuju razne mjere potrebne za ostvarivanje nacionalnih ciljeva u ovom području.

Alternativna goriva u smislu Direktive definiraju se kao goriva ili izvori energije koji služe, barem djelomično, kao nadomjestak za izvore fosilnih goriva u opskrbi prometa energijom i koji imaju potencijal doprinijeti dekarbonizaciji prometnog sustava te poboljšati okolišnu učinkovitost prometnog sektora, a između ostalog uključuju:
  • Električnu energiju,
  • Vodik,
  • Biogoriva,
  • Sintetička i parafinska goriva,
  • Prirodni plin (stlačeni – SPP i ukapljeni – UPP), te
  • Ukapljeni naftni plin (UNP).
Uporabom alternativnih goriva u sektoru prometa očekuju se mnogi pozitivni učinci među kojima su smanjenje emisija CO2 i ostalih štetnih plinova, povećanje prekograničnog prometa građana, stvaranje novih radnih mjesta u proizvodnji i postavljanju infrastrukture za alternativna goriva na području cijele EU, povećanje investicija u materijale i usluge za građenje i održavanje infrastrukture te povećanje razvoja i konkurentnosti europskog gospodarstva.

11.05.2020.
Izvješće o provedbi Nacionalnog okvira politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu za 2019. godinu (.pdf)