Dokumenti

30.11.2023.
ODLUKA - o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2023. godini (.pdf)
 

03.10.2023.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Odluku o o dodjeli pojedinačne jednokratne državne potpore poduzetniku OiV d.o.o., za provedbu projekta izgradnje pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture, u ukupnom iznosu od 5.781.532,64 eura.
 

10.05.2023.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Odluku o dodjeli pojedinačne jednokratne državne potpore Zračnoj luci Zadar d.o.o., za provedbu projekta "Elektrifikacija i ekologizacija sustava prihvata i otpreme zrakoplova u Zračnoj luci Zadar", u ukupnom iznosu od 9.279.967,08 eura.
 

08.12.2022.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Odluku o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2022. godini u ukupnom iznosu od 100.000.000,00 kuna.
 

06.10.2022.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: Ministarstvo), na temelju članka 11. Zakona o cestama (Narodne novine broj  84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), vodi javno dostupan elektronički Registar pružatelja usluge EENC-a sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske, (dalje u tekstu: Registar), koji zatraže registraciju i koji mogu dokazati da kumulativno ispunjavaju sljedeće zahtjeve za registraciju >>> više >>>
 

31.03.2022.
ANALIZA DRUŠTVENIH TROŠKOVA PROMETNIH NESREĆA

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je skladno članku 71.b Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21) izradilo analizu prosječnog društvenog troška prometne nesreće i prosječnog društvenog troška nesreće s teškim posljedicama.

Analiza društvenih troškova prometnih nesreća i jediničnih društvenih troškova prometnih nesreća sa smrtnim ishodom ili teško ozlijeđenim osobama, za razdoblje 2016.-2020. (.pdf)
Analysis of the social cost of traffic accidents and the unit social cost of traffic accidents with fatalities or seriously injured persons, for the period 2016.-2020. (.pdf)
 

07.01.2022.
Program dodjele državnih potpora za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije (.pdf)
 

20.01.2021.
Dodijeljene pojedinačne državne potpore za morske luke u okviru Programa državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2020. godine (.xlsx)
 

30.04.2020.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Odluku o dodjeli pojedinčne jednokratne državne potpore javnoj ustanovi Lučka uprava Osijek, za provedbu projekta ulaganja u izgradnju terminala za pretovar rasutih tereta u iznosu od 249.008.151,72 HRK.
 

04.12.2019.
Ministar mora, prometa i infrastrukture donio Odluku o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini u ukupnom iznosu od 33.000.000,00 kuna.
 

09.07.2019.
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. svibnja 2019. godine donijela Odluku o donošenju Programa obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture Grada Vukovara za razdoblje 2019. - 2022. godine.

Program obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture Grada Vukovara za razdoblje 2019.-2022. godine (.pdf)
 

10.12.2018.
Ministar mora, prometa i infrastrukture donio Odluku o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini u ukupnom iznosu od 100.000.000,00 kuna.
 

16.07.2018.
REFORMA CESTOVNOG SEKTORA (.pdf)
 

03.05.2018.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 03.05.2018. donijelo je Odluku o donošenju Programa rješavanja željezničko - cestovnih prijelaza preko pruge za razdoblje od 2018  do 2022. godine:
 
Program rješavanja željezničko - cestovnih prijelaza preko pruge za razdoblje od 2018.  do 2022. godine (.pdf)
 

18.08.2017.
SMJERNICE ZA PROVEDBU PLANIRANE POLITIKE POBOLJŠANJA SIGURNOSTI CESTA

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 15. sjednici održanoj 20. srpnja 2017. godine, ( točka 4.) donijela je ZAKLJUČAK o utvrđivanju smjernica za provedbu planirane politike poboljšanja sigurnosti cesta tijekom planiranja, projektiranja i građenja ceste te tijekom njihove eksploatacije i održavanja po nazivom:
 
Smjernica za kontrolu sigurnosti cesta (.pdf)
 

17.05.2017.
Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine (NN 47/2017)
 

02.05.2017.
OBJAVA ZAKLJUČKA o prihvaćanju Metodologije za identifikaciju opasnih mjesta u cestovnoj prometnoj mreži izrađenu od FPZ u Zagrebu u studenom 2016. godine  s osvrtom da istu trebaju primjenjivati svi upravitelji  javnim cestama:
 
Metodologija identifikacije OM_FPZ_final (.pdf)
 

10.04.2017.
OBJAVA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE U OKVIRU PROJEKTA MODERNIZACIJE I RESTRUKTURIRANJA CESTOVNOG SEKTORA (u suradnji sa Svjetskom bankom):
 
Procurement Plan (.pdf)

General Procurement Notice (.pdf)
 
24.03.2017.
VAŽNO: Akcijski plan sigurnosti na cestama

VAŽNO: 24.03.2017. - Akcijski plan sigurnosti na cestama (.zip)
 

24.03.2017.
VAŽNO: Poslovno i financijsko restrukturiranje cestovnog sektora

VAŽNO: 24.03.2017. - Poslovno i financijsko restrukturiranje cestovnog sektora (.pdf)
 

02.05.2016.
SMJERNICE ZA PROVEDBU PLANIRANE POLITIKE POBOLJŠANJA SIGURNOSTI CESTA

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 15. sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine, ( točka 7.) donijela je ZAKLJUČAK o utvrđivanju smjernica za provedbu planirane politike poboljšanja sigurnosti cesta tijekom planiranja, projektiranja i građenja ceste te tijekom njihove eksploatacije i održavanja i to:

Smjernice za reviziju cestovne sigurnosti (.pdf)
Smjernice za izradu procjene utjecaja ceste na sigurnost prometa (.pdf)
Smjernice za razvrstavanje cestovne mreže s obzirom na sigurnost (.pdf)
 

11.03.2015.
EENC - EUROPSKA USLUGA ELEKTRONIČKE NAPLATE CESTARINE
EETS - EUROPEAN ELECTRONIC TOLL SERVICE (.pdf)
 
Odluka Europske komisije 2009/750/EZ od 8. listopada 2009. godine definira Europsku uslugu elektroničke naplate cestarine (EENC)  i elemente potrebne za provedbu Direktive Europske unije 2004/52/EZ o interoperabilnosti. Cilj Odluke o EENC-u je postizanje interoperabilnosti elektroničkih sustava naplate cestarine koji se koriste u Zajednici čime će korisnici u budućnosti sklopiti s Pružateljem usluge EENC jedan korisnički ugovor, a cestarinu će plaćati putem jednog jedinog ENC uređaja. >>> VIŠE >>>
 


14.07.2015.
NACIONALNI OKVIR POLITIKE
Promet je preduvjet mobilnosti ljudi i razmjene dobara, pa mora zadovoljavati potrebe stanovništva i gospodarstva. Rast prometnih sustava zasnovanih na korištenju neobnovljivih izvora (prostora i energije) doveo je do problema zagušenja i onečišćenja okoliša, te ovisnosti o korištenju nafte i naftnih derivata. Kako bi se s jedne strane omogućio daljnji razvoj prometa, a s druge strane smanjio negativni utjecaj prometa na okoliš i ovisnost o uvozu nafte, potrebno je razviti preduvjete za korištenje alternativnih energenata u prometu.

U skladu sa za sada raspoloživom tehnologijom, uzimajući u obzir europsko okruženje i pravni okvir Europske unije (Direktiva 2014/94/EU), u Republici Hrvatskoj alternativni energenti za razvoj prometnog sustava obuhvaćaju: električnu energiju, vodik, biogoriva, prirodni plin i ukapljeni naftni plin (UNP). U svrhu stvaranja pravnog okvira za korištenje alternativne energije u prometu donosi se ovaj Nacionalni okvir politike za uspostavu infrastrukture za alternativna goriva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu NOP) >>> više >>>

PRILOZI
Prilog 1  NOP-a - stručna podloga EIHP za definiranje nacrta NOP-a (.pdf)
Prilog 2  NOP-a - EV infrastruktura (.pdf)
Prilog 3  NOP-a - popis sudionika u izradi NOP (.pdf)
Prilog 4  NOP-a - podaci o broju vozila po vrsti vozila i vrsti goriva (.pdf)
Prilog 5  NOP-a - zakonski okvir za uspostavu infrastrukture za alternativna goriva (.pdf)
Prilog 6  NOP-a - strateški dokumenti na nivou RH (.pdf)
Prilog 7  NOP-a - strateški dokumenti i poticajne mjere u JLP(R)S RH (.pdf)
Prilog 8  NOP-a - tablica komentara i usporedni tekstovi (.pdf)
 

29.01.2014.
UVODNA STUDIJA IZVEDIVOSTI ZA MOGUĆE PROMETNO POVEZIVANJE REPUBLIKE HRVATSKE
 
09.12.2013. - U G O V O R   O   K O N C E S I J I  za IZGRADNJU I UPRAVLJANJE ZRAČNOM LUKOM ZAGREB između REPUBLIKE HRVATSKE i MEĐUNARODNE ZRAČNE LUKE ZAGREB d.d.

- PRILOZI uz IZMJENE BR. 2 UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE ZRAČNOM LUKOM ZAGREB (.pdf)
- DIO PRILOGA BR. 2 UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE ZRAČNOM LUKOM ZAGREB (.pdf)
- PRILOG 10 UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE ZRAČNOM LUKOM ZAGREB (.pdf)
- PRILOG 29 UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE ZRAČNOM LUKOM ZAGREB (.pdf)

POJAŠNJENJE
Prilog 5. nije objavljen temeljem Odluke Vlade RH o objektima posebnog značaja za obranu zemlje (Klasa: 814-01/93-01/01, Urbroj: 5030109-93-D.T.2 od 11. lipnja 1993. godine), Odluke Vlade RH o izmjenama i dopunama Odluke o objektima od posebnog značaja za obranu zemlje (Klasa: 814-06/99-01/01, Urbroj: 5030107-99-D.T.2 od 17. lipnja 1999. godine), te ažuriranim Izvodom iz Odluke Vlade RH, Ministarstva obrane RH, Uprave za obrambenu politiku (Klasa: VT 804-06/09-02/1, Urbroj: 512111-09-13 od 28. travnja 2009. godine)

Prilog 15. ne objavljuje se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, NN 118/06, NN 41/08, NN 130/11 i NN 106/12)

Prilog 28. ne objavljuje se sukladno Odredbi članka 19 Zakona o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96), i članaka 2. i 3. Pravilnika o poslovnoj tajni Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo