Dokumenti

03.10.2023.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Odluku o o dodjeli pojedinačne jednokratne državne potpore poduzetniku OiV d.o.o., za provedbu projekta izgradnje pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture, u ukupnom iznosu od 5.781.532,64 eura.
_______________________

10.05.2023.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Odluku o dodjeli pojedinačne jednokratne državne potpore Zračnoj luci Zadar d.o.o., za provedbu projekta "Elektrifikacija i ekologizacija sustava prihvata i otpreme zrakoplova u Zračnoj luci Zadar", u ukupnom iznosu od 9.279.967,08 eura.
_______________________

08.12.2022.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Odluku o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2022. godini u ukupnom iznosu od 100.000.000,00 kuna.
_______________________

06.10.2022.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: Ministarstvo), na temelju članka 11. Zakona o cestama (Narodne novine broj  84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), vodi javno dostupan elektronički Registar pružatelja usluge EENC-a sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske, (dalje u tekstu: Registar), koji zatraže registraciju i koji mogu dokazati da kumulativno ispunjavaju sljedeće zahtjeve za registraciju >>> više >>>

_______________________

31.03.2022.
ANALIZA DRUŠTVENIH TROŠKOVA PROMETNIH NESREĆA

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je skladno članku 71.b Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21) izradilo analizu prosječnog društvenog troška prometne nesreće i prosječnog društvenog troška nesreće s teškim posljedicama.

Analiza društvenih troškova prometnih nesreća i jediničnih društvenih troškova prometnih nesreća sa smrtnim ishodom ili teško ozlijeđenim osobama, za razdoblje 2016.-2020. (.pdf)
Analysis of the social cost of traffic accidents and the unit social cost of traffic accidents with fatalities or seriously injured persons, for the period 2016.-2020. (.pdf)

_______________________

07.01.2022.
Program dodjele državnih potpora za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije (.pdf)

_______________________

20.01.2021.
Dodijeljene pojedinačne državne potpore za morske luke u okviru Programa državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2020. godine (.xlsx)

_______________________

30.04.2020.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Odluku o dodjeli pojedinčne jednokratne državne potpore javnoj ustanovi Lučka uprava Osijek, za provedbu projekta ulaganja u izgradnju terminala za pretovar rasutih tereta u iznosu od 249.008.151,72 HRK.

_______________________

04.12.2019.
Ministar mora, prometa i infrastrukture donio Odluku o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini u ukupnom iznosu od 33.000.000,00 kuna.
 
_______________________

09.07.2019.
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. svibnja 2019. godine donijela Odluku o donošenju Programa obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture Grada Vukovara za razdoblje 2019. – 2022. godine.

Program obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture Grada Vukovara za razdoblje 2019.-2022. godine (.pdf)
 
_______________________

10.12.2018.
Ministar mora, prometa i infrastrukture donio Odluku o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini u ukupnom iznosu od 100.000.000,00 kuna.
 
_______________________

16.07.2018.
REFORMA CESTOVNOG SEKTORA (.pdf)
 
_______________________

03.05.2018.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 03.05.2018. donijelo je Odluku o donošenju Programa rješavanja željezničko – cestovnih prijelaza preko pruge za razdoblje od 2018  do 2022. godine:
 
Program rješavanja željezničko – cestovnih prijelaza preko pruge za razdoblje od 2018.  do 2022. godine (.pdf)
 
_______________________

18.08.2017.
SMJERNICE ZA PROVEDBU PLANIRANE POLITIKE POBOLJŠANJA SIGURNOSTI CESTA

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 15. sjednici održanoj 20. srpnja 2017. godine, ( točka 4.) donijela je ZAKLJUČAK o utvrđivanju smjernica za provedbu planirane politike poboljšanja sigurnosti cesta tijekom planiranja, projektiranja i građenja ceste te tijekom njihove eksploatacije i održavanja po nazivom:
 
Smjernica za kontrolu sigurnosti cesta (.pdf)
 
_______________________

17.05.2017.
Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine (NN 47/2017)
 
_______________________

02.05.2017.
OBJAVA ZAKLJUČKA o prihvaćanju Metodologije za identifikaciju opasnih mjesta u cestovnoj prometnoj mreži izrađenu od FPZ u Zagrebu u studenom 2016. godine  s osvrtom da istu trebaju primjenjivati svi upravitelji  javnim cestama:
 
Metodologija identifikacije OM_FPZ_final (.pdf)
 
_______________________

10.04.2017.
OBJAVA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE U OKVIRU PROJEKTA MODERNIZACIJE I RESTRUKTURIRANJA CESTOVNOG SEKTORA (u suradnji sa Svjetskom bankom):
 
Procurement Plan (.pdf)

General Procurement Notice (.pdf)

_______________________
 
24.03.2017.
VAŽNO: Akcijski plan sigurnosti na cestama

VAŽNO: 24.03.2017. – Akcijski plan sigurnosti na cestama (.zip)
 
_______________________

24.03.2017.
VAŽNO: Poslovno i financijsko restrukturiranje cestovnog sektora

VAŽNO: 24.03.2017. – Poslovno i financijsko restrukturiranje cestovnog sektora (.pdf)
 
_______________________

02.05.2016.
SMJERNICE ZA PROVEDBU PLANIRANE POLITIKE POBOLJŠANJA SIGURNOSTI CESTA

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 15. sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine, ( točka 7.) donijela je ZAKLJUČAK o utvrđivanju smjernica za provedbu planirane politike poboljšanja sigurnosti cesta tijekom planiranja, projektiranja i građenja ceste te tijekom njihove eksploatacije i održavanja i to:

Smjernice za reviziju cestovne sigurnosti (.pdf)
Smjernice za izradu procjene utjecaja ceste na sigurnost prometa (.pdf)
Smjernice za razvrstavanje cestovne mreže s obzirom na sigurnost (.pdf)
 
_______________________

11.03.2015.
EENC - EUROPSKA USLUGA ELEKTRONIČKE NAPLATE CESTARINE
EETS - EUROPEAN ELECTRONIC TOLL SERVICE (.pdf)
 
Odluka Europske komisije 2009/750/EZ od 8. listopada 2009. godine definira Europsku uslugu elektroničke naplate cestarine (EENC)  i elemente potrebne za provedbu Direktive Europske unije 2004/52/EZ o interoperabilnosti. Cilj Odluke o EENC-u je postizanje interoperabilnosti elektroničkih sustava naplate cestarine koji se koriste u Zajednici čime će korisnici u budućnosti sklopiti s Pružateljem usluge EENC jedan korisnički ugovor, a cestarinu će plaćati putem jednog jedinog ENC uređaja. >>> VIŠE >>>
 
_______________________

14.07.2015.
NACIONALNI OKVIR POLITIKE
Promet je preduvjet mobilnosti ljudi i razmjene dobara, pa mora zadovoljavati potrebe stanovništva i gospodarstva. Rast prometnih sustava zasnovanih na korištenju neobnovljivih izvora (prostora i energije) doveo je do problema zagušenja i onečišćenja okoliša, te ovisnosti o korištenju nafte i naftnih derivata. Kako bi se s jedne strane omogućio daljnji razvoj prometa, a s druge strane smanjio negativni utjecaj prometa na okoliš i ovisnost o uvozu nafte, potrebno je razviti preduvjete za korištenje alternativnih energenata u prometu.

U skladu sa za sada raspoloživom tehnologijom, uzimajući u obzir europsko okruženje i pravni okvir Europske unije (Direktiva 2014/94/EU), u Republici Hrvatskoj alternativni energenti za razvoj prometnog sustava obuhvaćaju: električnu energiju, vodik, biogoriva, prirodni plin i ukapljeni naftni plin (UNP). U svrhu stvaranja pravnog okvira za korištenje alternativne energije u prometu donosi se ovaj Nacionalni okvir politike za uspostavu infrastrukture za alternativna goriva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu NOP) >>> više >>>

PRILOZI
Prilog 1  NOP-a - stručna podloga EIHP za definiranje nacrta NOP-a (.pdf)
Prilog 2  NOP-a - EV infrastruktura (.pdf)
Prilog 3  NOP-a - popis sudionika u izradi NOP (.pdf)
Prilog 4  NOP-a - podaci o broju vozila po vrsti vozila i vrsti goriva (.pdf)
Prilog 5  NOP-a - zakonski okvir za uspostavu infrastrukture za alternativna goriva (.pdf)
Prilog 6  NOP-a - strateški dokumenti na nivou RH (.pdf)
Prilog 7  NOP-a - strateški dokumenti i poticajne mjere u JLP(R)S RH (.pdf)
Prilog 8  NOP-a - tablica komentara i usporedni tekstovi (.pdf)
 
_______________________

29.01.2014.
UVODNA STUDIJA IZVEDIVOSTI ZA MOGUĆE PROMETNO POVEZIVANJE REPUBLIKE HRVATSKE
 
09.12.2013. - U G O V O R   O   K O N C E S I J I  za IZGRADNJU I UPRAVLJANJE ZRAČNOM LUKOM ZAGREB između REPUBLIKE HRVATSKE i MEĐUNARODNE ZRAČNE LUKE ZAGREB d.d.

- PRILOZI uz IZMJENE BR. 2 UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE ZRAČNOM LUKOM ZAGREB (.pdf)
- DIO PRILOGA BR. 2 UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE ZRAČNOM LUKOM ZAGREB (.pdf)
- PRILOG 10 UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE ZRAČNOM LUKOM ZAGREB (.pdf)
- PRILOG 29 UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE ZRAČNOM LUKOM ZAGREB (.pdf)

POJAŠNJENJE
Prilog 5. nije objavljen temeljem Odluke Vlade RH o objektima posebnog značaja za obranu zemlje (Klasa: 814-01/93-01/01, Urbroj: 5030109-93-D.T.2 od 11. lipnja 1993. godine), Odluke Vlade RH o izmjenama i dopunama Odluke o objektima od posebnog značaja za obranu zemlje (Klasa: 814-06/99-01/01, Urbroj: 5030107-99-D.T.2 od 17. lipnja 1999. godine), te ažuriranim Izvodom iz Odluke Vlade RH, Ministarstva obrane RH, Uprave za obrambenu politiku (Klasa: VT 804-06/09-02/1, Urbroj: 512111-09-13 od 28. travnja 2009. godine)

Prilog 15. ne objavljuje se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, NN 118/06, NN 41/08, NN 130/11 i NN 106/12)

Prilog 28. ne objavljuje se sukladno Odredbi članka 19 Zakona o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96), i članaka 2. i 3. Pravilnika o poslovnoj tajni Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo