Tablica maksimalnih iznosa sufinanciranja sukladno Odluci Vlade RH o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika (NN 65/2021), temeljena na podacima DZS dobivenim nakon popisa stanovništva iz 2021. godine (ŽUPANIJE, POVRŠINA, STANOVNIŠTVO, GRADOVI, OPĆINE I NASELJA, POPIS 2021.)

Red.
broj
Naziv županije Raspoređeni iznos
1 2 3
1. Bjelovarsko-bilogorska 17.567.847,00 kn
2. Brodsko-posavska 20.916.380,00 kn
3. Dubrovačko-neretvanska 12.455.709,00 kn
4. Istarska 23.546.480,00 kn
5. Karlovačka 20.163.365,00 kn
6. Koprivničko-križevačka 16.454.078,00 kn
7. Krapinsko-zagorska 18.598.687,00 kn
8. Ličko-senjska 12.239.089,00 kn
9. Međimurska 15.881.857,00 kn
10. Osječko-baranjska 27.687.762,00 kn
11. Požeško-slavonska 11.247.457,00 kn
12. Primorsko-goranska 26.505.740,00 kn
13. Sisačko-moslavačka 18.906.029,00 kn
14. Splitsko-dalmatinska 42.652.908,00 kn
15. Šibensko-kninska 17.156.661,00 kn
16. Varaždinska 24.225.001,00 kn
17. Virovitičko-podravska 12.364.955,00 kn
18. Vukovarsko-srijemska 18.822.175,00 kn
19. Zadarska 16.905.476,00 kn
20. Zagrebačka 46.319.077,00 kn
21. Grad Zagreb 7.500.000,00 kn
UKUPNO: 428.116.733,00 kn