Prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu - ADR

Opasnim tvarima smatraju se tvari koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, izazvati zagađivanje okoliša ili nanijeti materijalnu štetu, koje imaju opasna svojstva za ljudsko zdravlje i okoliš, koja su kao takve definirane zakonima, drugim propisima, te međunarodnim ugovorima, koje na temelju njihove prirode ili svojstava i stanja, a u vezi s prijevozom mogu biti opasne za javnu sigurnost ili red ili koje imaju dokazana toksične, nagrizajuće, nadražujuće, zapaljive, eksplozivne ili radioaktivne učinke, odnosno, opasnim tvarima smatraju se i sirovine od kojih se proizvode opasne robe i otpadi ako imaju svojstva opasnih tvari.

Opasne tvari se klasificiraju:
Klasa 1      - eksplozivne tvari i predmeti s eksplozivnim tvarima
Klasa 2      - plinovi,
Klasa 3      - zapaljive tekućine,
Klasa 4.1   - zapaljive krute tvari, samoreaktivne tvari, polimerizirajuće tvari i kruti desenzibilizirajući eksplozivi
Klasa 4.2   - tvari podložne samozapaljenju
Klasa 4.3   - tvari koje u dodiru s vodom stvaraju zapaljive plinove
Klasa 5.1   - oksidirajuće tvari
Klasa 5.2   - organski peroksidi
Klasa 6.1   - otrovne tvari
Klasa 6.2   - infektivne tvari
Klasa 7      - radioaktivni materijal
Klasa 8      - nagrizajuće (korozivne) tvari
Klasa 9      - ostale opasne tvari i predmeti.

Zakon o prijevozu opasnih tvari donesen je i usvojen u Hrvatskom saboru 2007. godine, (Narodne novine 79/07 i 70/17), a stupio je na snagu 01. siječnja 2008. godine. Zakonom je implementiran Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR) kao i pripadajući Prilozi A i B u zakonodavstvo Republike Hrvatske.
 
Kontakt
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 
Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju
Prisavlje 14
10000 Zagreb
tel. +385 1 616 92 55, 616 91 51