Prijava projekata u bazu podataka

Prijava projekata u bazu podataka vrši se putem inicijalnih obrazaca koji se dostavljaju u nadležnu upravu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, sektorskom koordinatoru. Nakon pregleda, konstatacije da je projekt usklađen sa strateškim dokumentima sektora i ovjere, sektorski koordinator ih dostavlja u Upravu za prometnu infrastrukturu, u sektor za EU fondove i međunarodnu suradnju.
 


PROJEKTNI SAŽETAK

Obrazac za sažetak projekta ispunjavaju projekti koji se nalaze u bazi podataka. Možemo ga shvatiti kao alat  za prvu procjenu projekta. Sačinjen je na način koji u svemu slijedi logiku aplikacijskog obrasca (obrasca za konačnu prijavu projekta, bilo Europskoj komisiji bilo nacionalnom tijelu) te se njegovom izradom ubrzavaju procedure jer jasno pokazuje do koje je mjere projekt utemeljem u strateškim ciljevima budućeg Operativnog Programa Promet / OPP i usklađen s prometnim politikama EU. Na neki način on je i velika pomoć krajnjim korisnicima jer im pokazuje potencijale njihovog projekta, odnosno, ukazuje na to kolika je vjerojatnost da projekt bude izabran za sufinanciranje - dokazuje njegovu zrelost za provedbu, ali ne samo tehničku, već i stratešku, financijsku i sl..

Sažetak projekta također pokazuje do koje mjere projekt odgovara na neka ‘horizontalna’ pitanja relevantna za EU prometnu politiku.

Obrazac za sažetak projekta dizajniran je u suradnji s članovima  JASPERS tima i tima tehničke pomoći.

>>> POVRATAK NA OPERATIVNI PROGRAM PROMET <<<