Djelokrug

Slika /slike/1n wb-kck 22-1_20.jpg
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE  

PRISAVLJE 14, 10000 ZAGREB
centrala: tel. 01/6169-111
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11)
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nastavlja s radom kao Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

  • unutarnji međunarodni pomorski, nautički, cestovni, željeznički, zračni i poštanski promet; sustav prometa žičarama, uspinjačama i vučnicama te promet na unutrašnjim vodama s infrastrukturom tih vidova prometa;
  • planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne infrastrukture, predlaže strategiju razvoja svih vidova prometa;
  • zaštitu mora od onečišćenja s brodova; morske luke, pomorsko dobro i utvrđivanje granica pomorskog dobra, pomorsko osiguranje i pomorske agencije; luke na unutarnjim plovnim putovima; kopnene robno-transportne centre; zračne luke;
  • prijevozna sredstva osim onih poslova koje ulaze u djelokrug rada drugih ministarstava;
  • inspekcijske poslove: sigurnosti plovidbe na moru, unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prometa i cesta, osim poslova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, sigurnosti željezničkog prometa, sigurnosti prometa žičarama, uspinjačama i vučnicama, sigurnosti zračne plovidbe i sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama
  • elektroničke komunikacije, informacijsko društvo (osim poslova u djelokrugu drugih središnjih tijela državne uprave) i poštanske usluge, pripremanje nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, osiguravanje i provedbu utvrđene politike i primjenu zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, izradu prijedloga strategija, strateških planova, studija, smjernica i programa razvoja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj te prijedloga planova za njihovu provedbu, izradu analiza i izvješća te pripremu prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga te u unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu, pripremanje nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, suradnju u praćenju, utvrđivanju i analizi pokazatelja razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), i to osobito širokopojasnih usluga i tehnologija, izradu prijedloga mjera i planova za poticanje razvoja i poboljšanje stanja na tržištu ICT usluga i infrastrukture, s osobitim naglaskom na širokopojasne usluge i tehnologije, izradu prijedloga stajališta Republike Hrvatske, stručnih podloga, analiza, izvješća, planova i drugih dokumenata u svrhu obavljanja europskih poslova u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme, elektromagnetske kompatibilnosti i poštanskih usluga, sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija te radnih tijela Vijeća Europske unije i Europske komisije u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga, sudjelovanje na međudržavnim sastancima i pregovorima iz područja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga, suradnju u pripremi i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga te pripremu nacrta prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na:

  • organiziranje izrade strateških infrastrukturnih projekata i investicijskih programa za sve vidove prometa, od posebnog značenja za Republiku Hrvatsku i pripremanje prijedloga Vladi Republike Hrvatske za njihovo odobravanje i provedbu;
  • organiziranje odgovarajućih velikih infrastrukturnih investicijskih radova u izgradnji objekata i uređaja prometne infrastrukture, osim njihove rekonstrukcije i održavanja, i drugih odgovarajućih krupnih infrastrukturnih radova od značaja za održivi razvitak Republike Hrvatske koji se u cijelosti ili u većoj mjeri financiraju sredstvima državnog proračuna, te usklađuje aktivnosti drugih subjekata u izgradnji takvih objekata i prati i kontrolira te investicije,
  • te obavlja stručne poslove koji se odnose na pokretanje, usklađivanje i nadzor poslova određenih aktima i propisima kojima se uređuje ukupni razvitak prometa.