Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15, 69/22).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis) koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva tijelu javne vlasti.

Ako se zahtjev podnosi usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako se podnosi putem elektroničke komunikacije smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva (popunjavanjem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama, Obrasca zahtjeva za ponovnu uporabu informacija i Obrasca zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije) Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture:

  • na adresu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
  • na broj telefona: 01 37 84 582
  • na broj fax-a: 01 3784 521
  • elektroničkom poštom na: sluzbenikzainformiranje@mmpi.hr
  • ili osobno u pisarnicu Ministarstva radnim danom od 8.30 do 16.30 sati


Službenik za informiranje
Vjekoslav Gregurić

------------------------------------

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visinu naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. Stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Zahtjevom za pristup informacija ne smatra se traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.