Financijsko upravljanje i kontrole

Financijsko upravljanje i kontrole (FMC) sveobuhvatan je sustav unutarnjih kontrola koji uspostavljaju i za koji su odgovorni čelnici korisnika proračuna, a kojim se, upravljajući rizicima, osigurava razumna sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva proračunska i druga sredstva koristiti pravilno, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito. FMC obuhvaća sve poslovne transakcije, a posebno one koje su vezane uz rashode/izdatke, prihode/primitke, natječajne procedure i ugovaranje, povrate pogrešno doznačenih iznosa, imovinu i obveze. FMC provode čelnici i svi zaposlenici.

Svrha uvođenja sustava FMC je poboljšanje financijskog upravljanja i odlučivanja radi ostvarenja ciljeva kao što su:
- obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način,
- usklađenost poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima,
- zaštita imovine od gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i nenamjenskim korištenjem te od nepravilnosti i prijevara,
- jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća,
- pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja.

________________________


Sukladno odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15), a s ciljem zaprimanja obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru, kao i samostalnog poduzimanja radnji protiv nepravilnosti i prijevara koje proizlaze iz nepridržavanja ili pogrešne primjene zakona i drugih propisa u upravljanju sredstvima državnog proračuna, Odlukom o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti (KLASA: 470-01/12-01/18, URBROJ: 530-09-1-2-17-1 od 23. siječnja 2017. godine) imenovana je osoba zadužena za nepravilnosti u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Osoba zadužena za nepravilnosti obvezna je:
- zaprimati obavijesti o nepravilnostima,
- pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
- sastavljati izvješća o nepravilnostima 
- obavljati ostale zadaće propisane podzakonskim propisima donesenim na temelju Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru,
- surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

Nepravilnost je sukladno Naputku o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 70/12) nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna utvrđenih u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, a koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obvezama.


Kontakt podaci:

telefon: 01/ 37 83 915
fax:        01/ 37 83 989
e-mail: nepravilnosti@mppi.hr