Važnije poveznice

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

 
 
1. Nadležna državna tijela:
 
2. Druga nadležna regulatorna tijela:
 
3. Međunarodne organizacije i institucije nadležne za elektroničke komunikacije:
 • ITU – Međunarodna telekomunikacijska unija (www.itu.int)
 • CEPT – Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava (www.cept.org)
 • ECO – Europski komunikacijski ured (stalni ured CEPT-a) (www.cept.org/eco)
 • ECC – Odbor za elektroničke komunikacije (odbor CEPT-a) (www.cept.org/ecc)
 • Com-ITU – Odbor za politiku ITU-a (odbor CEPT-a) (www.cept.org/com-itu)
 • ETSI – Europski institut za telekomunikacijske norme (www.etsi.org)
 • EBU – Europska radiodifuzijska unija (www.ebu.ch)
 • EUTELSAT IGO – Međuvladina europska satelitska organizacija (www.eutelsatigo.int/en)
 • ITSO – Međunarodna telekomunikacijska satelitska organizacija (www.itso.int)
 • IMSO – Međunarodna organizacija za pokretne satelite (www.imso.org)
 • ICANN – Neovisna korporacija za upravljanje globalnim imeničkim (domenskim) internetskim prostorom (www.icann.org)
 • ISO - Međunarodna organizacija za normizaciju (http://www.iso.org/)
 • IEC - Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo (www.iec.ch)
 • IEEE – Institut inženjera elektrotehnike i elektronike (www.ieee.com)
 
4. Međunarodne organizacije i institucije nadležne za poštanske usluge:
 
5. Nadležne europske organizacije i institucije:
6. Važnije udruge i konferencije u području elektroničkih komunikacija i pošte:
 
7. Ostali važniji linkovi: