Javna rasprava o prijedlogu Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

Zagreb, 13. kolovoza 2012.
 
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljuje poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o prijedlogu Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, koju donosi Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama ("Narodne novine", br. 73/08. i 90/11.), na prijedlog ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, i uz prethodno pribavljeno mišljenje Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM).

Prijedlogom ove Uredbe po prvi put se sustavno i na jednom mjestu u hrvatskom zakonodavnom okviru propisuju mjerila razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, što obuhvaća mjerila za izradu te uvjete i način planiranja u dokumentima prostornog uređenja, u dijelu koji se odnosi na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu.

Ova se mjerila razrađuju u svrhu poticanja novih ulaganja, a s ciljem ostvarivanja mogućnosti povezivanja svakog korisnika usluga u Republici Hrvatskoj na javnu elektroničku komunikacijsku mrežu, poštujući pri tome načela tehnološke neutralnosti i otvorenog pristupa komunikacijskim mrežama. Time se stvara potreban normativni okvir za provedbu ciljeva Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine ("Narodne novine", br. 144/11.), što se ponajprije odnosi na ostvarivanje ravnomjerne pokrivenosti naseljenih područja u Hrvatskoj infrastrukturom širokopojasnog pristupa i na ujednačeni razvoj svih hrvatskih regija, osobito u cilju poticanja razvoja digitalnih usluga i digitalnog gospodarstva, utemeljenog na dostignućima informacijskog društva.

Prijedlog Uredbe razrađuje načelo gradnje integrirane infrastrukture, utvrđeno navedenom Strategijom, na način da se usklađuju planirane trase elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme s trasama komunalne infrastrukture (plinovod, vodovod, odvodnja i sl.) u odnosu na smještaj u prostoru i rokove gradnje. Uređuje se planiranje elektroničke komunikacijske infrastrukture u strateškim dokumentima prostornog uređenja te propisuju mjerila za planiranje nepokretne komunikacijske mreže i komunikacijske mreže za pružanje usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra. U provedbenim dokumentima prostornog uređenja propisuju se mjerila za planiranje svjetlovodne distribucijske mreže i kabelske kanalizacije. Prijedlog Uredbe sadrži i provedbene odredbe za izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture.

Prijelaznim odredbama prijedloga Uredbe obvezuju se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na usklađivanje dokumenata prostornog uređenja s odredbama ove Uredbe prigodom njihove prve izrade, ili prve izrade njihovih izmjena i/ili dopuna nakon stupanja Uredbe na snagu, a do njihova usklađenja neposredno bi se primjenjivala ova Uredba. Sastavni dio prijedloga Uredbe je i objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture koji obuhvaća usklađene planove svih operatora pokretnih komunikacija u Hrvatskoj, a sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela.

U svrhu što kvalitetnije pripreme prijedloga Uredbe te uključivanja što šire stručne i opće javnosti u javnu raspravu, Ministarstvo poziva sve zainteresirane da svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge u vezi s ovim prijedlogom Uredbe dostave ovome Ministarstvu najkasnije do ponedjeljka, 10. rujna 2012. godine, i to na adresu elektroničke pošte: uredba-eki@mppi.hr, putem telefaksa na broj: 01/619-66-62, ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Sektor elektroničkih komunikacija i pošte, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb.
 
Prijedlog Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
 
Obrazloženje odredaba prijedloga Uredbe

Grafički dio plana

Bjelovarsko-bilogorska
Brodsko-posavska
Dubrovacko-neretvanska
Istarska
Karlovačka
Koprivničko-križevačka
Krapinsko-zagorska
Ličko-senjska
Međimurska
Osječko-baranjska
Požeško-slavonska
Primorsko-goranska
Šibensko-kninska
Sisačko-moslavačka
Splitsko-dalmatinska
Varaždinska
Virovitičko-podravska
Vukovarsko-srijemska
Zadarska
Zagrebačka
Grad-Zagreb