Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava "Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Zagrebačke županije"

Opće informacije
Putem ovog Poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Zagrebačke županije“ nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području grada Zagreba počevši od 22. ožujka 2020. godine. (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Svrha poziva
Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava  te obnova i  dovođenje infrastrukture u području prijevoza na razinu prije potresa.
U smislu ovog poziva pod pojmom infrastruktura u području prijevoza podrazumijevaju se osnovne infrastrukturne građevine s pripadajućim građevinama koje su u funkciji prometa.

Raspoloživa sredstva
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 350.000.000,00 HRK, a osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.
Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji:
- Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), na području Zagrebačke županije;
- Trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno trgovačka društva čiji je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
- Javne ustanove osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19).

Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:
Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
Grupa 3.: Izvedba radova

Postupak prijave
Projektni prijedlog, odnosno sva dokumentacija koja se prilaže uz projektnu prijavu, izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Krajnji rok dostave projektnih prijedloga je do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 30. studenog 2022. godine, ovisno o tome što prije nastupi.
Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Uprava za EU fondove i strateško planiranje, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) preporučenom poštom ili putem pisarnice na adresu Prisavlje 14, 10000 Zagreb.
Na zatvorenoj omotnici/paketu mora biti jasno navedena referenta oznaka poziva FSEU.MMPI.03., te rečenica Za poziv: „VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENE U POTRESU NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE“ s naznakom „Ne otvarati prije službenog početka obrade projektne prijave“, puni naziv i adresa primatelja i prijavitelja.

Vrsta poziva
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga.
Poziv je otvoren do 30. studenog 2022. godine.

Pitanja i odgovori
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i https://mmpi.gov.hr/ u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana.
Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: pozivi@mmpi.hr.

Dokumentacija:
- Sažetak Poziva (.pdf)
- Upute za prijavitelje (.pdf)
- Prijavni obrazac (.docx)
- Obrazac 2 - Izjava prijavitelja (.docx)
- Obrazac 3 - Izjava o imenovanju voditelja operacije (.docx)
- Obrazac 4 - Izjava prijavitelja o mogućnosti povrata poreza na dodanu vrijednost (.docx)
- Obrazac 5 - Izjava stručnjaka (.docx)
- Obrazac 6 - Izjava o nepromijenjenim okolnostima (.docx)
- Prilog 1 - Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava (.docx)
- Prilog 2 - Opći uvjeti Ugovora (.docx)
- Prilog 3 - Smjernice za određivanje financijskih ispravaka (.pdf)
- Prilog 4 - Zahtjev za nadoknadom sredstava (.xlxs)
- Prilog 5 - Završno izvješće (.docx)