Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte

Članak 94.

Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte obavlja upravne i druge stručne poslove u području civilnog zrakoplovstva, priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, obavlja poslove procjene učinka propisa iz svoga djelokruga, obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora u djelatnostima civilnog zrakoplovstva nad Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo i Agencijom za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, obavlja poslove u vezi s upravljanjem državnom imovinom za trgovačka društva iz svoga djelokruga u kojima Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom, provodi prekršajne postupke u zračnom prometu, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, izrađuje prijedloge strategija, studija, smjernica i programa razvoja zračnog prometa, te prijedloge akcijskih planova za njihovu provedbu, izrađuje analize i izvješća o stanju u području zračnog prometa, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području zračnog prometa, sudjeluje u planiranju i razvoju kapitalne infrastrukture zračnog prometa s ciljem povećanja kapaciteta i sigurnosti iste, sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi infrastrukturnih projekata u zračnom prometu od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku te obavlja poslove financijskog praćenja i kontrole istih, priprema i izvršava programe državne potpore u zračnom prometu te prati i izvješćuje o provedbi istih, predlaže izmjenu ili ukidanje postojećih kao i pokretanje novih programa državnih potpora, odlučuje o statusu zračnih luka i prema potrebi određuje neovisnog koordinatora slotova, sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna, formulira i izrađuje prijedlog tekućeg i kapitalnog dijela proračuna zračnog prometa, definira strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti, te utvrđuje rizike u provedbi postavljenih ciljeva iz svoga djelokruga, nadzire provedbu strateških ciljeva iz svoga djelokruga te izvješćuje o njihovoj realizaciji, sudjeluje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području civilnog zrakoplovstva, te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, kao i radnih tijela Vijeća Europske unije i Europske komisije nadležnih za zračni promet, sudjeluje na međudržavnim sastancima i pregovorima iz područja zračnog prometa, surađuje u pripremi i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području civilnog zrakoplovstva i priprema nacrte prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata, izučava gospodarska, komercijalna i pravna pitanja iz područja međunarodnih ugovora i predlaže nacionalnu prometnu politiku, obavlja poslove na aktivnostima usmjerenim na ispunjenje obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na zračni promet.

Uprava obavlja upravne i druge stručne poslove u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva (osim poslova u djelokrugu drugih središnjih tijela državne uprave) i poštanskih usluga, predlaže i priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, izrađuje prijedloge strategija, strateških planova, studija, smjernica i programa razvoja elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj te prijedloge planova za njihovu provedbu, izrađuje analize i izvješća te priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području elektroničkih komunikacija, obavlja upravne i druge stručne poslove u provedbi Nacionalnog širokopojasnog (NGN) plana Republike Hrvatske, surađuje u unaprjeđenju Partnerskog sporazuma i operativnih programa za korištenje sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u dijelu koji se odnosi na razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture, elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, izrađuje godišnja i završna izvješća te prikuplja podatke za potrebe nadzora provedbe strateških dokumenata, surađuje s tijelima u sustavu upravljanja Operativnim programom»Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. za tematski cilj u vezi sa širokopojasnom infrastrukturom, surađuje s nositeljem Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, obavlja poslove nositelja Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture, predlaže i priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, predlaže i priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja poštanskih usluga, izrađuje prijedloge strategija, strateških planova, studija, smjernica i programa razvoja poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj te prijedloge planova za njihovu provedbu, izrađuje analize i izvješća o stanju u poštanskoj djelatnosti te unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja na tržištu poštanskih usluga, priprema podloge za izradu državnog proračuna iz svoje nadležnosti, utvrđuje strateške ciljeve, pokazatelje uspješnosti i rizike u provedbi postavljenih ciljeva iz svoje nadležnosti, nadzire provedbu strateških ciljeva iz svoga djelokruga te izvješćuje o njihovu ostvarenju, izrađuje prijedloge stajališta Republike Hrvatske, stručne podloge, analize, izvješća, planove i druge dokumente u svrhu obavljanja europskih poslova iz svoga djelokruga, koji se odnose na područje elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme, elektromagnetske kompatibilnosti i poštanskih usluga, sudjeluje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, kao i radnih tijela Vijeća Europske unije i Europske komisije nadležnih za elektroničke komunikacije, informacijsko društvo i poštanske usluge, sudjeluje na međudržavnim sastancima i pregovorima iz područja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga, surađuje u pripremi i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga i priprema nacrte prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata, prati stanje u poslovanju trgovačkih društava iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na elektroničke komunikacije, informacijsko društvo, radijsku opremu, elektromagnetsku kompatibilnost i poštanske usluge.

Za obavljanje poslova Uprave zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte, ustrojavaju se sljedeći sektori:

7.1. Sektor zračnog prometa

7.2. Sektor elektroničkih komunikacija i pošte

više informacija na >>> NN 76/17 i NN 116/17