Zakonski i podzakonski akti vezani uz financijsko upravljanje i kontrole

  • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15, 102/19)
  • Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 58/16)
  • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
  • Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19)
  • Naputak o otkrivanju,o postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 70/12)