Uputa za ostvarivanje poticaja u kombiniranom prijevozu tereta

Kod kombiniranog prijevoza tereta kojim se smatra prijevoz tereta između država članica, pri čemu se kamion, prikolica, poluprikolica, s vučnim vozilom ili bez njega, izmjenjivi sanduk ili kontejner od 20 stopa ili više, koristi na cesti pri početnoj ili završnoj dionici putovanja, a u dionici prijevoza željeznicom, unutarnjim vodama ili morem, ta dionica mora biti dulja od 100 km zračne linije. Pri tome prijevoz tereta koji se odvija cestom čini početnu ili završnu dionicu cestovnog prijevoza: između mjesta utovara tereta i najbližeg odgovarajućeg pretovarnog kolodvora pri početnoj dionici te između najbližeg odgovarajućeg pretovarnog kolodvora i mjesta istovara pri završnoj dionici ili unutar promjera koji nije veći od 150 km zračne linije od luke unutarnjih voda ili pomorske luke utovara ili istovara.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izdaje Rješenje kojim organizator prijevoza, željeznički prijevoznik te vlasnik ili korisnik motornih i priključnih vozila registriranih u Republici Hrvatskoj ostvaruju pravo na poticaje, u upravnom postupku povodom pisanog zahtjeva.

Propisi:
Zakon o kombiniranom prijevozu tereta („Narodne novine“, broj 120/16)
Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta („Narodne novine“, broj 5/18)

Mjere za ostvarivanje poticaja
1. organizator prijevoza ima pravo na 150,00 kuna naknade po kamionu, prikolici, poluprikolici, s vučnim vozilom ili bez njega, izmjenjivom sanduku ili kontejneru od 20 stopa ili više, sa kojima je obavljen kombinirani prijevoz tereta željeznicom, unutarnjim vodama ili morem
Poticaj mora biti ispod vrijednosti utvrđenih u točki 107., stavak (b) Smjernica Zajednice o državnoj potpori za željeznička poduzeća (poticaj za smanjenje vanjskih troškova - 30% ukupnog troška željezničkog prijevoza, do 50% opravdanih (prihvatljivih) troškova).

2. željeznički prijevoznik za vlak koji preveze teret u kombiniranom prijevozu tereta ostvaruje pravo na poticaj u iznosu od 2,00 kune po vlak kilometru koji se plaća kao naknada za pristup željezničkoj infrastrukturi
Poticaj mora biti ispod vrijednosti utvrđenih u točki 107., stavka (a) Smjernica Zajednice o državnoj potpori za željeznička poduzeća (poticaj za korištenje željezničke infrastrukture – 30% ukupnog troška željezničkog prijevoza, do 100% opravdanih (prihvatljivih) troškova).

3. vlasnik ili korisnik motornih i priključnih vozila registriran u Republici Hrvatskoj, a kojima se tijekom 12 mjeseci od dana zadnje ovjere tehničke ispravnosti vozila obavljao  prijevoz tereta u početnoj i/ili završnoj dionici do ili od željezničkog terminala za kombinirani prijevoz ili pretovarnog kolodvora, oslobađa se od obveze plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta do iznosa od najviše 50% koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, a koja je utvrđena posebnim propisom.

Potrebni dokumenti za izdavanje rješenja kojim se ostvaruje pravo na poticaje u kombiniranom prijevozu tereta
Uz uredno podneseni Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se ostvaruje pravo na poticaje u kombiniranom prijevozu tereta i Izjavu o korištenju državnih potpora male vrijednosti potrebna je i dokumentacija sukladna Uredbi Vijeća br. 60/11/EEZ (koja je izmijenjena Uredbom 569/2008/EZ) i ostalo kako slijedi:

1. Prijevozni dokument koji sadrži sljedeće informacije:
  • ime i adresu pošiljatelja
  • vrstu i težinu tereta
  • mjesto i datum primitka tereta za prijevoz
  • mjesto isporuke tereta
  • željezničke utovarne i istovarne kolodvore ili utovarne i istovarne luke unutarnjih voda ili pomorske utovarne ili istovarne luke
2. Ostali dokumenti kojima se dokazuje kombinirani prijevoz tereta

Naknada
Plaćanje upravne pristojbe prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje poticaja u kombiniranom prijevozu  u iznosu od 35,00 HRK.

Broj računa za plaćanje
Korisnik: Državni proračun
Broj računa: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR64 5002-47115-OIB pravne osobe
Svrha doznake: upravna pristojba – rješenje o ostvarenim poticajima u kombiniranom prijevozu tereta

Zahtjev, Izjavu o korištenju potpora male vrijednosti, potrebne dokumente za izdavanje rješenja kojim se ostvaruje pravo na poticaje u kombiniranom prijevozu tereta i potvrdom o uplati pristojbe na račun moguće je dostaviti:
  • elektroničkim putem / e-postupak za izdavanje rješenja kojim se ostvaruje pravo na poticaje u kombiniranom prijevozu tereta
  • neposredno ili poštom na adresu:
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
Uprava kopnenog prometa i inspekcije
Sektor željezničkog i intermodalnog prometa